Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu

NN 25/2021 (11.3.2021.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu

Hrvatski sabor

557

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2021. donio je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu (»Narodne novine« broj 113/18. i 111/19.) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2018.
IZVORNI
PLAN
2019.
TEKUĆI
PLAN
2019.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2019.
INDEKS
153456=5/4*100
6PRIHODI POSLOVANJA128.793.340.376,59136.743.244.925136.743.244.925138.853.707.363,81101,5
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE601.865.548,52978.323.393978.323.3931.065.950.203,10109,0
 
UKUPNI PRIHODI129.395.205.925,11137.721.568.318137.721.568.318139.919.657.566,91 
3RASHODI POSLOVANJA126.843.245.521,09134.480.928.785134.525.300.517135.869.595.817,02101,0
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.743.490.674,034.505.184.8414.460.813.1094.000.468.046,9788,8
 
UKUPNI RASHODI129.586.736.195,12138.986.113.626138.986.113.626139.870.063.863,99 
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-191.530.270,01-1.264.545.308-1.264.545.30849.593.702,92-3,9

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2018.
IZVORNI
PLAN
2019.
TEKUĆI
PLAN
2019.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2019.
INDEKS
153456=5/4*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA25.678.386.124,3036.499.299.31236.499.299.31235.446.845.391,7297,1
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA21.307.682.953,2032.882.122.68032.882.122.68030.263.357.249,5392,0
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE1.617.019.185,664.593.677.3944.593.677.3942.530.422.786,8155,1
 
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU-5.796.192.086,75-6.946.308.718-6.946.308.718-7.763.504.631,92 
 
NETO FINANCIRANJE191.530.270,011.264.545.3081.264.545.308-49.593.702,92-3,9
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,00000,00 

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2019. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.IZVORNI
PLAN
2019.
TEKUĆI
PLAN
2019.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIHODI129.395.205.925,11137.721.568.318137.721.568.318139.919.657.566,91108,13101,60
6PRIHODI POSLOVANJA128.793.340.376,59136.743.244.925136.743.244.925138.853.707.363,81107,81101,54
61Prihodi od poreza78.020.447.387,7281.578.911.37081.578.911.37082.736.252.181,58106,04101,42
611Porez i prirez na dohodak20.370.625,88
6114Porez i prirez na dohodak od kapitala20.370.625,88
612Porez na dobit8.487.926.086,609.177.581.3259.177.581.3259.303.113.920,57109,60101,37
6121Porez na dobit od poduzetnika8.329.126.842,249.186.009.797,24110,29
6122Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge98.401.743,1286.968.716,7588,38
6123Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti60.397.501,2430.135.406,5849,90
614Porezi na robu i usluge69.161.155.408,6772.040.532.96772.040.532.96773.072.347.335,93105,66101,43
6141Porez na dodanu vrijednost51.561.678.559,8454.898.529.647,28106,47
6142Porez na promet4.710.228,852.421.644,3751,41
6143Posebni porezi i trošarine15.872.140.790,6216.264.097.523,24102,47
6146Ostali porezi na robu i usluge402.155.587,21429.132.905,46106,71
6147Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću349.813.818,66373.936.093,39106,90
6148Naknade za priređivanje igara na sreću970.656.423,491.104.229.522,19113,76
615Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije349.745.924,24360.494.922360.494.922360.501.243,02103,08100,00
6151Carine i carinske pristojbe349.745.924,24360.501.243,02103,08
616Ostali prihodi od poreza1.249.342,33302.156302.156289.682,0623,1995,87
6162Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe1.249.342,33289.682,0623,19
62Doprinosi24.907.167.378,4324.062.895.88224.062.895.88224.134.638.147,4496,90100,30
622Doprinosi za mirovinsko osiguranje22.782.813.423,1123.840.895.88223.840.895.88223.917.412.036,44104,98100,32
6221Doprinosi za mirovinsko osiguranje22.782.813.423,1123.917.412.036,44104,98
623Doprinosi za zapošljavanje2.124.353.955,32222.000.000222.000.000217.226.111,0010,2397,85
6232Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti2.124.353.955,32217.226.111,0010,23
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna10.718.697.161,0415.227.024.08715.227.024.08714.800.981.000,08138,0997,20
631Pomoći od inozemnih vlada15.964.511,69100.821.280100.821.280116.886.669,08732,17115,93
6311Tekuće pomoći od inozemnih vlada3.727.180,169.486.865,84254,53
6312Kapitalne pomoći od inozemnih vlada12.237.331,53107.399.803,24877,64
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU9.968.037.290,7114.736.873.55714.736.873.55714.059.013.493,82141,0495,40
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija13.628.388,0612.040.438,0288,35
6322Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija4.590.027,1412.006.090,99261,57
6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU5.387.467.058,517.321.586.535,02135,90
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU4.562.351.817,006.713.380.429,79147,15
633Pomoći iz proračuna68.557.58268.557.582
634Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna58.574.131,8877.506.90777.506.90776.961.934,24131,3999,30
6341Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna37.109.232,1327.274.860,5773,50
6342Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna21.464.899,7549.687.073,67231,48
636Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan113.895.887,8563.806.69063.806.690175.310.440,65153,92274,75
6361Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan81.576.525,11140.832.097,77172,64
6362Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan32.319.362,7434.478.342,88106,68
638Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava3.853.285,12511.000511.0008.245.748,48213,991.613,65
6381Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava3.853.285,128.245.748,48213,99
639Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna558.372.053,79178.947.071178.947.071364.562.713,8165,29203,73
6391Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna426.862.594,24203.944.776,4447,78
6392Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna38.014.432,2444.582.250,25117,28
6393Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava89.982.755,7999.462.185,07110,53
6394Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava3.512.271,5216.573.502,05471,87
64Prihodi od imovine2.260.960.090,932.325.076.4502.325.076.4502.782.481.492,74123,07119,67
641Prihodi od financijske imovine1.142.866.943,011.196.176.0931.196.176.0931.578.374.927,92138,11131,95
6412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima10.197,432.368,8323,23
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju5.253.553,2963.023.116,941.199,63
6414Prihodi od zateznih kamata246.609.127,63229.749.490,5193,16
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule85.368.820,23132.305.276,82154,98
6416Prihodi od dividendi374.503.338,31666.057.988,01177,85
6417Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima405.004.739,91478.498.874,85118,15
6419Ostali prihodi od financijske imovine26.117.166,218.737.811,9633,46
642Prihodi od nefinancijske imovine1.086.938.382,60792.859.229792.859.229816.006.908,4575,07102,92
6421Naknade za koncesije697.981.664,03359.130.569,2751,45
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine96.459.211,77108.110.075,24112,08
6423Naknada za korištenje nefinancijske imovine238.447.485,46270.674.393,35113,52
6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine123.079,5034.005,9827,63
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine53.926.941,8478.057.864,61144,75
643Prihodi od kamata na dane zajmove31.154.765,32336.041.128336.041.128334.407.535,281.073,3899,51
6432Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima11.870.462,2913.023.285,70109,71
6434Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru3.748.167,94181.825.008,904.851,04
6436Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora1.619.195,633.520.517,05217,42
6437Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti13.916.939,46136.038.723,63977,50
644Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima53.692.121,09
6446Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima53.692.121,09
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada4.536.444.438,524.463.179.7144.463.179.7144.756.861.705,67104,86106,58
651Upravne i administrativne pristojbe673.954.235,16688.039.747688.039.747715.204.525,63106,12103,95
6511Državne upravne i sudske pristojbe384.287.327,82383.681.072,4799,84
6513Ostale upravne pristojbe i naknade64.088.568,1159.357.228,5092,62
6514Ostale pristojbe i naknade225.578.339,23272.166.224,66120,65
652Prihodi po posebnim propisima3.862.490.203,363.775.139.9673.775.139.9674.041.657.180,04104,64107,06
6521Prihodi državne uprave792.096.057,56843.450.874,53106,48
6526Ostali nespomenuti prihodi2.853.825.888,682.987.239.666,35104,67
6527Naknade od financijske imovine532.231,17129.775,4724,38
6528Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom216.036.025,95210.836.863,6997,59
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.330.609.806,721.360.809.7201.360.809.7201.308.135.374,4298,3196,13
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.145.858.042,971.163.819.5171.163.819.5171.142.088.529,8799,6798,13
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe138.016.983,95153.831.936,63111,46
6615Prihodi od pruženih usluga1.007.841.059,02988.256.593,2498,06
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna184.751.763,75196.990.203196.990.203166.046.844,5589,8884,29
6631Tekuće donacije169.158.729,51146.422.085,9086,56
6632Kapitalne donacije15.593.034,2419.624.758,65125,86
67Prihodi iz proračuna6.467.806.201,997.111.284.9147.111.284.9147.701.872.128,57119,08108,30
673Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza6.467.806.201,997.111.284.9147.111.284.9147.701.872.128,57119,08108,30
6731Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza6.467.806.201,997.701.872.128,57119,08
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi551.207.911,24614.062.788614.062.788632.485.333,31114,75103,00
681Kazne i upravne mjere525.335.473,73580.390.631580.390.631598.653.659,60113,96103,15
6811Kazne za carinske prekršaje48.571.447,9269.058.157,42142,18
6812Kazne za devizne prekršaje3.553.776,081.382.129,4638,89
6813Kazne za porezne prekršaje23.919.978,4627.122.906,35113,39
6814Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe683.696,1549.000,007,17
6815Kazne za prekršaje u prometu316.605.792,86320.505.999,52101,23
6816Kazne i druge mjere u kaznenom postupku35.164.838,2247.986.768,13136,46
6817Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima3.000,00
6818Upravne mjere1.201.078,46919.371,9076,55
6819Ostale kazne95.634.865,58131.626.326,82137,63
683Ostali prihodi25.872.437,5133.672.15733.672.15733.831.673,71130,76100,47
6831Ostali prihodi25.872.437,5133.831.673,71130,76


PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.IZVORNI
PLAN
2019.
TEKUĆI
PLAN
2019.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE601.865.548,52978.323.393978.323.3931.065.950.203,10177,11108,96
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine93.928.901,85102.038.556102.038.556106.624.280,50113,52104,49
711Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava93.798.617,20101.907.715101.907.715106.469.942,00113,51104,48
7111Zemljište93.798.617,20106.469.942,00113,51
712Prihodi od prodaje nematerijalne imovine130.284,65130.841130.841154.338,50118,46117,96
7124Ostala prava130.284,65154.338,50118,46
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine401.824.490,89639.713.548639.713.548650.675.753,91161,93101,71
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata399.244.753,61633.009.279633.009.279647.411.439,30162,16102,28
7211Stambeni objekti341.707.451,79457.825.714,29133,98
7212Poslovni objekti57.537.301,82189.285.725,01328,98
7213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti300.000,00
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme508.765,595.213.0995.213.099738.629,27145,1814,17
7221Uredska oprema i namještaj151.274,62142.442,7094,16
7222Komunikacijska oprema4.518,753.493,5777,31
7223Oprema za održavanje i zaštitu13.000,00
7224Medicinska i laboratorijska oprema23.750,00562.747,052.369,46
7227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene316.222,2229.945,959,47
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava1.684.327,891.396.1701.396.1702.463.662,59146,27176,46
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu1.524.443,812.224.250,27145,91
7233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu159.884,08239.412,32149,74
725Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada378.482,8093.00093.00060.344,7515,9464,89
7252Osnovno stado378.482,8060.344,7515,94
726Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine8.161,002.0002.0001.678,0020,5683,90
7264Ostala nematerijalna proizvedena imovina8.161,001.678,0020,56
73Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti16.568,10
731Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti16.568,10
7311Plemeniti metali i drago kamenje16.568,10
74Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine106.095.587,68236.571.289236.571.289308.650.168,69290,92130,47
741Prihodi od prodaje zaliha106.095.587,68236.571.289236.571.289308.650.168,69290,92130,47
7411Strateške zalihe106.095.587,68308.650.168,69290,92

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.IZVORNI
PLAN
2019.
TEKUĆI
PLAN
2019.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
RASHODI129.586.736.195,12138.986.113.626138.986.113.626139.870.063.863,99107,94100,64
3RASHODI POSLOVANJA126.843.245.521,09134.480.928.785134.525.300.517135.869.595.817,02107,12101,00
31Rashodi za zaposlene28.112.802.532,2829.746.664.81429.640.618.60529.601.414.041,74105,3099,87
311Plaće (Bruto)22.974.793.557,8024.375.427.42824.297.544.76724.244.124.000,96105,5299,78
3111Plaće za redovan rad22.435.446.185,4723.585.346.892,86105,13
3112Plaće u naravi13.859.239,9610.292.158,5574,26
3113Plaće za prekovremeni rad287.372.442,34374.330.195,19130,26
3114Plaće za posebne uvjete rada238.115.690,03274.154.754,36115,14
312Ostali rashodi za zaposlene1.001.166.781,581.138.688.2391.130.319.2571.159.132.616,76115,78102,55
3121Ostali rashodi za zaposlene1.001.166.781,581.159.132.616,76115,78
313Doprinosi na plaće4.136.842.192,904.232.549.1474.212.754.5814.198.157.424,02101,4899,65
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje333.749.943,12355.556.398,32106,53
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.425.870.165,043.809.211.773,65111,19
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti377.222.084,7433.389.252,058,85
32Materijalni rashodi13.103.988.574,2014.650.540.14414.519.413.45714.664.818.018,37111,91101,00
321Naknade troškova zaposlenima1.369.634.017,501.518.241.1291.525.698.3201.484.094.530,34108,3697,27
3211Službena putovanja304.775.577,56362.838.498,42119,05
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život985.588.114,311.028.101.127,61104,31
3213Stručno usavršavanje zaposlenika61.944.839,9670.671.486,04114,09
3214Ostale naknade troškova zaposlenima17.325.485,6722.483.418,27129,77
322Rashodi za materijal i energiju4.891.379.033,185.101.456.6295.088.946.9515.631.664.406,02115,13110,66
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi259.743.040,00295.710.926,81113,85
3222Materijal i sirovine3.359.077.615,133.978.598.678,30118,44
3223Energija753.223.221,24802.933.664,64106,60
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje168.353.385,54279.095.359,37165,78
3225Sitni inventar i autogume54.173.444,4759.709.842,04110,22
3226Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu38.328.442,709.855.666,4125,71
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća258.479.884,10205.760.268,4579,60
323Rashodi za usluge5.853.095.769,957.046.786.7696.945.981.8696.620.002.999,41113,1095,31
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza454.957.608,91488.627.013,60107,40
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja940.941.452,431.054.831.286,39112,10
3233Usluge promidžbe i informiranja182.022.776,57224.740.672,34123,47
3234Komunalne usluge282.786.165,56334.949.964,39118,45
3235Zakupnine i najamnine784.406.428,04836.582.234,27106,65
3236Zdravstvene i veterinarske usluge387.629.089,54407.701.104,77105,18
3237Intelektualne i osobne usluge1.069.777.450,101.213.473.307,35113,43
3238Računalne usluge552.040.064,12627.651.061,05113,70
3239Ostale usluge1.198.534.734,681.431.446.355,25119,43
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa69.373.064,16102.415.87599.423.18283.070.054,78119,7483,55
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa69.373.064,1683.070.054,78119,74
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja920.506.689,41881.639.742859.363.135845.986.027,8291,9098,44
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično53.641.834,6760.506.340,11112,80
3292Premije osiguranja72.808.862,6579.405.229,79109,06
3293Reprezentacija59.225.800,4164.905.668,27109,59
3294Članarine i norme253.273.259,45260.331.477,63102,79
3295Pristojbe i naknade66.149.861,4276.094.110,42115,03
3296Troškovi sudskih postupaka72.430.795,86116.323.430,59160,60
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja342.976.274,95188.419.771,0154,94
34Financijski rashodi9.208.872.256,748.922.953.1179.149.375.07110.882.337.123,52118,17118,94
341Kamate za izdane vrijednosne papire8.064.736.187,847.866.373.9818.138.321.6288.136.027.231,86100,8899,97
3411Kamate za izdane trezorske zapise75.771.492,0330.253.099,6039,93
3413Kamate za izdane obveznice7.988.964.695,818.105.774.132,26101,46
342Kamate za primljene kredite i zajmove745.669.747,29675.166.798628.015.781624.295.872,8883,7299,41
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada173.409.087,39161.399.865,1693,07
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru86.676.824,9266.317.986,7776,51
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora485.578.877,01396.384.987,5781,63
3425Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove7.671,31
3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora4.957,97185.362,073.738,67
343Ostali financijski rashodi398.466.321,61381.412.338383.037.6622.122.014.018,78532,55554,00
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa185.810.543,39203.710.012,68109,63
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule6.511.662,271.736.537.382,4126.668,11
3433Zatezne kamate115.208.500,7834.175.636,8029,66
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi90.935.615,17147.590.986,89162,30
35Subvencije6.635.625.525,197.138.727.2577.160.580.2667.193.389.486,24108,41100,46
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.405.440.566,031.375.030.8361.389.871.0271.486.750.819,86105,79106,97
3511Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru141.128,0030.185,2421,39
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.405.299.438,031.486.720.634,62105,79
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora2.169.274.637,951.961.660.5521.968.863.6931.947.502.798,7689,7898,92
3521Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora859.121,35631.772,1673,54
3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora878.430.631,79901.135.607,86102,58
3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima1.289.984.884,811.045.735.418,7481,07
353Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava3.060.910.321,213.802.035.8693.801.845.5463.759.135.867,62122,8198,88
3531Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava3.060.910.321,213.759.135.867,62122,81
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna15.251.732.995,1815.964.914.45216.095.265.92816.055.003.499,39105,2799,75
361Pomoći inozemnim vladama88.808.164,1480.092.94781.092.94781.016.385,2791,2399,91
3611Tekuće pomoći inozemnim vladama81.350.756,0870.919.827,5387,18
3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama7.457.408,0610.096.557,74135,39
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU3.307.330.541,063.712.371.8953.799.644.2303.795.091.680,11114,7599,88
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU3.307.330.541,063.795.091.680,11114,75
363Pomoći unutar općeg proračuna8.497.262.953,637.780.129.5707.824.609.0527.804.387.175,4191,8599,74
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna5.409.231.270,594.877.322.046,4890,17
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna3.088.031.683,042.927.065.128,9394,79
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna471.241.400,86606.630.342584.927.622569.521.470,93120,8697,37
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna283.960.231,00273.801.333,7596,42
3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna187.281.169,86295.720.137,18157,90
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava2.228.066.394,403.360.881.3163.360.881.3163.416.353.602,88153,33101,65
3681Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava582.473.533,53688.304.370,51118,17
3682Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.645.592.860,872.728.049.232,37165,78
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna659.023.541,09424.808.382444.110.761388.633.184,7958,9787,51
3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna510.046.655,94204.611.968,5440,12
3692Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna42.877.723,6052.029.615,22121,34
3693Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava97.898.540,96104.118.996,89106,35
3694Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava8.200.620,5927.872.604,14339,88
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade47.769.032.577,0449.448.689.51049.377.239.30549.260.161.344,44103,1299,76
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja34.524.849.224,6036.037.988.45135.987.643.48635.987.885.690,87104,24100,00
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora34.413.422.299,1935.846.906.614,11104,17
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora2.491.452,703.293.334,93132,19
3713Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru772,16
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru6.219,74
3715Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava108.928.480,81137.685.741,83126,40
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna13.244.183.352,4413.410.701.05913.389.595.81913.272.275.653,57100,2199,12
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu12.723.754.393,9312.732.129.838,14100,07
3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi446.088.126,06471.310.996,23105,65
3723Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava74.340.832,4568.834.819,2092,59
38Ostali rashodi6.761.191.060,468.608.439.4918.582.807.8858.212.472.303,32121,4695,69
381Tekuće donacije2.213.331.340,192.792.401.5462.800.239.1502.648.807.457,07119,6894,59
3811Tekuće donacije u novcu1.886.063.664,942.104.438.677,56111,58
3812Tekuće donacije u naravi215.781,73416.011,27192,79
3813Tekuće donacije iz EU sredstava327.051.893,52543.952.768,24166,32
382Kapitalne donacije629.692.171,11715.935.458711.293.958720.596.784,64114,44101,31
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama260.246.613,84316.795.106,42121,73
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima88.505.234,7799.509.191,68112,43
3823Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav280.940.322,50304.292.486,54108,31
383Kazne, penali i naknade štete307.037.782,38294.903.777309.616.067302.609.769,9398,5697,74
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama71.207.148,6380.496.105,08113,04
3832Penali, ležarine i drugo300,00
3833Naknade šteta zaposlenicima31.902.172,7455.963.204,77175,42
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta203.578.994,86165.909.988,4681,50
3835Ostale kazne349.166,15240.471,6268,87
385Izvanredni rashodi191.290.300191.290.300
386Kapitalne pomoći3.611.129.766,784.613.908.4104.570.368.4104.540.458.291,68125,7499,35
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru1.090.167.876,771.573.390.780,43144,33
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora172.798.742,22104.562.752,6260,51
3863Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima177.901.789,82202.313.300,70113,72
3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava2.170.261.357,972.660.191.457,93122,57RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.IZVORNI
PLAN
2019.
TEKUĆI
PLAN
2019.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.743.490.674,034.505.184.8414.460.813.1094.000.468.046,97145,8289,68
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine146.081.605,20201.269.556191.858.487171.469.485,00117,3889,37
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva14.841.529,9424.390.07723.043.60015.048.581,43101,4065,30
4111Zemljište14.841.529,9415.048.581,43101,40
412Nematerijalna imovina131.240.075,26176.879.479168.814.887156.420.903,57119,1992,66
4122Koncesije433.642,19436.722,25100,71
4123Licence75.234.020,8685.142.012,90113,17
4124Ostala prava36.426.379,7359.263.986,96162,70
4126Ostala nematerijalna imovina19.146.032,4811.578.181,4660,47
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.130.228.193,783.414.003.1083.381.667.3502.972.739.451,29139,5587,91
421Građevinski objekti797.500.084,68928.931.786926.069.687815.795.506,39102,2988,09
4211Stambeni objekti126.182.648,49190.927.548,28151,31
4212Poslovni objekti630.374.286,57587.800.316,5493,25
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti5.420.416,821.632.585,8230,12
4214Ostali građevinski objekti35.522.732,8035.435.055,7599,75
422Postrojenja i oprema964.780.968,822.030.193.3272.012.884.2441.792.480.236,45185,7989,05
4221Uredska oprema i namještaj257.066.552,87451.722.109,83175,72
4222Komunikacijska oprema41.515.276,65105.589.114,60254,34
4223Oprema za održavanje i zaštitu40.140.809,68166.281.973,37414,25
4224Medicinska i laboratorijska oprema334.801.929,92529.637.563,26158,19
4225Instrumenti, uređaji i strojevi57.265.942,1051.177.691,2889,37
4226Sportska i glazbena oprema3.919.190,115.004.986,60127,70
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene35.084.010,0262.886.509,23179,25
4228Vojna oprema194.987.257,47420.180.288,28215,49
423Prijevozna sredstva179.173.922,96156.689.998155.986.476136.684.924,3176,2987,63
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu113.797.958,80117.580.678,94103,32
4233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu19.656.193,8619.104.245,3797,19
4234Prijevozna sredstva u zračnom prometu45.719.770,30
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti13.560.274,0818.045.86118.045.36110.389.157,3276,6157,57
4241Knjige9.358.649,968.609.121,1591,99
4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)229.257,32764.278,46333,37
4243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti2.745.183,07237.856,708,66
4244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti1.227.183,73777.901,0163,39
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado936.472,821.120.7941.120.7941.146.305,27122,41102,28
4251Višegodišnji nasadi506.928,84175.340,4934,59
4252Osnovno stado429.543,98970.964,78226,05
426Nematerijalna proizvedena imovina174.276.470,42279.021.342267.560.788216.243.321,55124,0880,82
4262Ulaganja u računalne programe166.383.661,81209.401.790,61125,85
4263Umjetnička, literarna i znanstvena djela2.195.198,131.229.540,8556,01
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina5.697.610,485.611.990,0998,50
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti1.325.595,681.300.9511.300.2011.425.247,71107,52109,62
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti1.325.595,681.300.9511.300.2011.425.247,71107,52109,62
4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti1.325.595,681.425.247,71107,52
44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine165.746.217,44293.749.405293.749.405381.616.975,50230,24129,91
441Rashodi za nabavu zaliha165.746.217,44293.749.405293.749.405381.616.975,50230,24129,91
4411Strateške zalihe165.746.217,44381.616.975,50230,24
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini300.109.061,93594.861.821592.237.666473.216.887,47157,6879,90
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima291.533.977,24567.068.039564.257.986455.441.484,07156,2280,72
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima291.533.977,24455.441.484,07156,22
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4.266.910,1920.249.49120.240.9299.702.365,04227,3947,93
4521Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4.266.910,199.702.365,04227,39
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima1.602.225,331.998.7501.998.750451.905,1928,2022,61
4531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima1.602.225,33451.905,1928,20
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu2.705.949,175.545.5415.740.0017.621.133,17281,64132,77
4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu2.705.949,177.621.133,17281,64


PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.IZVORNI
PLAN
2019.
TEKUĆI
PLAN
2019.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIHODI129.395.205.925,11137.721.568.318137.721.568.318139.919.657.566,91108,13101,60
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI81.659.275.373,4385.551.345.27985.551.345.27987.213.617.958,74106,80101,94
11Opći prihodi i primici81.659.275.373,4385.551.345.27985.551.345.27987.213.617.958,74106,80101,94
2DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA24.907.167.378,4324.062.895.88224.062.895.88224.134.638.147,4496,90100,30
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje22.782.813.423,1123.840.895.88223.840.895.88223.917.412.036,44104,98100,32
23Doprinosi za zapošljavanje2.124.353.955,32222.000.000222.000.000217.226.111,0010,2397,85
3VLASTITI PRIHODI1.152.997.144,931.171.930.8441.171.930.8441.150.824.158,7799,8198,20
31Vlastiti prihodi1.152.997.144,931.171.930.8441.171.930.8441.150.824.158,7799,8198,20
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE10.614.346.373,8511.135.362.51811.135.362.51812.016.105.477,00113,21107,91
41Prihodi od igara na sreću505.858.197,21523.535.603523.535.603576.077.105,95113,88110,04
42Prihodi od spomeničke rente38.314.819,9640.000.00040.000.00037.051.195,7096,7092,63
43Ostali prihodi za posebne namjene10.070.173.356,6810.571.826.91510.571.826.91511.402.977.175,35113,24107,86
5POMOĆI10.718.700.636,6315.227.024.08715.227.024.08714.800.981.000,07138,0997,20
51Pomoći EU448.049.147,61363.651.172363.651.172351.230.014,8078,3996,58
52Ostale pomoći762.725.667,15506.256.168506.256.168754.235.786,4798,89148,98
53Inozemne darovnice6.156.093,9712.515.14012.515.14011.778.248,79191,3394,11
55Refundacije iz pomoći EU1.865.528.341,822.492.522.5982.492.522.5982.201.313.091,56118,0088,32
56Fondovi EU7.551.134.451,6211.583.248.16111.583.248.16111.232.838.016,07148,7696,97
57Ostali programi EU85.106.934,46268.830.848268.830.848249.585.842,38293,2692,84
6DONACIJE184.751.763,75196.990.203196.990.203166.080.369,9489,8984,31
61Donacije182.173.354,77189.682.192189.682.192159.140.796,3787,3683,90
63Inozemne donacije2.578.408,987.308.0117.308.0116.939.573,57269,1494,96
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA157.967.254,09376.019.505376.019.505437.410.454,95276,90116,33
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja157.967.254,09376.019.505376.019.505437.410.454,95276,90116,33
RASHODI129.586.736.195,12138.986.113.626138.986.113.626139.870.063.863,99107,94100,64
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI82.327.712.383,3887.552.101.01687.552.313.15888.705.225.237,72107,75101,32
11Opći prihodi i primici80.480.314.255,2785.128.544.58485.125.151.80686.399.520.609,58107,35101,50
12Sredstva učešća za pomoći1.829.981.048,122.230.013.3572.233.630.3952.132.771.762,56116,5595,48
13Sredstva učešća za zajmove3.252.460,062.252.7752.240.6572.051.286,1663,0791,55
15Proračunska pričuva14.164.619,93191.290.300191.290.300170.881.579,421.206,4089,33
2DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA24.491.303.747,1423.840.895.88223.840.895.88223.917.412.036,4497,66100,32
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje22.782.813.423,1123.840.895.88223.840.895.88223.917.412.036,44104,98100,32
23Doprinosi za zapošljavanje1.708.490.324,03
3VLASTITI PRIHODI1.099.179.112,361.235.541.6701.235.541.6701.158.643.244,07105,4193,78
31Vlastiti prihodi1.099.179.112,361.235.541.6701.235.541.6701.158.643.244,07105,4193,78
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE10.466.689.023,4211.339.095.62011.339.095.62011.548.411.860,41110,33101,85
41Prihodi od igara na sreću449.123.997,68556.353.985556.353.985535.054.384,44119,1396,17
42Prihodi od spomeničke rente39.475.474,4540.000.00040.000.00036.884.197,4193,4492,21
43Ostali prihodi za posebne namjene9.978.089.551,2910.742.741.63510.742.741.63510.976.473.278,56110,01102,18
5POMOĆI10.474.912.072,0014.344.042.78814.344.042.78813.971.494.210,83133,3897,40
51Pomoći EU500.635.749,84397.210.867397.210.867386.265.218,5877,1597,24
52Ostale pomoći625.339.283,89538.653.027538.653.027668.214.695,46106,86124,05
53Inozemne darovnice7.001.792,179.164.4339.164.4336.937.927,3099,0975,70
55Refundacije iz pomoći EU2.090.017.666,912.492.522.5982.492.522.5982.448.565.348,92117,1698,24
56Fondovi EU7.166.810.644,7310.637.661.01510.637.661.01510.211.925.178,19142,4996,00
57Ostali programi EU85.106.934,46268.830.848268.830.848249.585.842,38293,2692,84
6DONACIJE174.868.498,27189.088.163189.088.163140.285.532,1180,2274,19
61Donacije171.308.109,96184.263.098184.263.098136.415.312,7879,6374,03
63Inozemne donacije3.560.388,314.825.0654.825.0653.870.219,33108,7080,21
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA119.577.381,66366.870.218366.870.218315.815.977,72264,1186,08
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja119.577.381,66366.870.218366.870.218315.815.977,72264,1186,08
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA432.493.976,89118.478.269118.266.127112.775.764,6926,0895,36
81Namjenski primici od zaduživanja402.408.412,18103.061.526103.061.52697.796.218,5124,3094,89
83Namjenski primici od inozemnog zaduživanja30.085.564,7115.416.74315.204.60114.979.546,1849,7998,52


RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.IZVORNI
PLAN
2019.
TEKUĆI
PLAN
2019.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
UKUPNO RASHODI129.586.736.195,12138.986.113.626138.986.113.626139.870.063.863,99107,94100,64
01Opće javne usluge17.275.527.611,1517.985.158.47518.143.497.74519.551.991.270,54113,18107,76
011Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi6.926.924.166,447.607.471.4587.591.389.7099.159.916.054,75132,24120,66
013Opće usluge399.462.491,93606.977.512594.782.461520.248.423,85130,2487,47
015Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge874.392.127,05898.522.766887.603.897808.137.520,5092,4291,05
016Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane82.363.133,36149.566.904154.852.907151.274.051,26183,6797,69
017Transakcije vezane za javni dug8.857.981.706,418.640.469.8358.832.718.7718.830.361.280,0299,6999,97
018Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina134.403.985,9682.150.00082.150.00082.053.940,1661,0599,88
02Obrana4.352.491.452,094.815.302.9374.810.843.2104.767.119.001,99109,5399,09
021Vojna obrana4.186.351.921,824.680.912.8264.671.420.3244.632.697.873,10110,6699,17
023Inozemna vojna pomoć166.139.530,27134.390.111139.422.886134.421.128,8980,9196,41
03Javni red i sigurnost8.535.651.903,308.896.485.7398.918.542.5838.848.866.440,29103,6799,22
031Usluge policije4.682.644.657,345.215.329.7225.243.329.7225.210.089.719,73111,2699,37
032Usluge protupožarne zaštite398.694.062,68314.636.870314.636.870308.048.691,4277,2697,91
033Sudovi1.670.750.783,491.819.053.2461.817.778.0431.793.498.796,78107,3598,66
034Zatvori540.136.506,29551.245.463551.472.166558.441.821,40103,39101,26
036Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani1.243.425.893,50996.220.438991.325.782978.787.410,9678,7298,74
04Ekonomski poslovi16.823.392.762,0619.945.749.52319.862.538.86219.308.426.015,88114,7797,21
041Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad936.373.063,121.441.395.6031.412.158.1551.249.054.563,87133,3988,45
042Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov6.763.354.326,497.266.475.4817.274.775.4817.064.023.028,40104,4597,10
043Gorivo i energija350.000.000350.000.000350.000.000,00100,00
044Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo206.589.406,71268.728.333268.275.129240.278.302,43116,3189,56
045Promet6.441.743.969,507.610.207.4197.568.362.4767.549.108.205,19117,1999,75
046Komunikacije87.044.682,2686.243.000100.940.192100.928.031,58115,9599,99
047Ostale industrije274.228.791,19225.985.435234.316.924208.164.740,2175,9188,84
048Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi426.094.931,16641.898.210634.598.203655.251.344,19153,78103,25
049Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani1.687.963.591,632.054.816.0422.019.112.3021.891.617.800,01112,0793,69
05Zaštita okoliša825.922.728,341.311.002.9751.302.773.6411.188.080.201,73143,8591,20
052Gospodarenje otpadnim vodama5.000.000,00500.000500.000500.000,0010,00100,00
053Smanjenje zagađivanja13.120.988,062.061.3852.061.3851.726.507,4813,1683,75
054Zaštita bioraznolikosti i krajolika588.486.540,51876.034.485875.106.372741.463.763,92126,0084,73
055Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša36.283.950,4810.112.7619.739.2918.477.353,4523,3687,04
056Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani183.031.249,29422.294.344415.366.593435.912.576,88238,16104,95
06Usluge unapređenja stanovanja i zajednice2.006.475.165,842.647.451.8262.646.695.7482.671.400.429,04133,14100,93
061Razvoj stanovanja353.518.265,77438.685.576446.213.056441.945.444,69125,0199,04
062Razvoj zajednice1.290.477.333,641.471.787.4981.466.113.9401.493.929.292,57115,77101,90
063Opskrba vodom362.479.566,43736.978.752734.368.752735.525.691,78202,92100,16
07Zdravstvo12.517.969.486,3912.307.595.06112.331.521.23412.871.108.858,31102,82104,38
072Službe za vanjske pacijente21.089.644,7224.749.17424.749.17417.941.814,6485,0772,49
073Bolničke službe7.699.249.496,478.167.939.2528.167.130.7528.812.306.797,91114,46107,90
074Službe javnog zdravstva173.744.241,64190.667.608190.667.608188.698.930,04108,6198,97
075Istraživanje i razvoj zdravstva39.454.043,4961.215.11958.865.28255.326.081,97140,2393,99
076Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani4.584.432.060,073.863.023.9083.890.108.4183.796.835.233,7582,8297,60
08Rekreacija, kultura i religija2.271.766.171,722.694.551.0832.679.923.3042.596.820.901,48114,3196,90
081Službe rekreacije i sporta292.707.650,82351.149.522337.567.844334.973.292,46114,4499,23
082Službe kulture1.502.889.919,691.776.068.7331.775.248.8711.745.743.650,31116,1698,34
083Službe emitiranja i izdavanja121.532,50181.500179.250150.809,12124,0984,13
084Religijske i druge službe zajednice461.292.690,73550.033.800549.809.811500.714.322,28108,5591,07
086Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje14.754.377,9817.117.52817.117.52815.238.827,31103,2889,02
09Obrazovanje14.957.095.976,7815.955.893.73015.942.711.35715.796.948.055,18105,6299,09
091Predškolsko i osnovno obrazovanje5.217.105.679,015.414.096.1935.409.312.9995.407.913.249,87103,6699,97
092Srednjoškolsko obrazovanje3.048.761.966,573.158.581.5823.151.145.0643.138.563.491,78102,9599,60
094Visoka naobrazba4.650.517.762,794.966.650.3284.968.287.9134.906.851.991,44105,5198,76
095Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju302.813.542,33376.025.270373.094.578327.800.552,46108,2587,86
096Dodatne usluge u obrazovanju194.958.671,27197.326.149194.801.978192.255.844,1698,6198,69
097Istraživanje i razvoj obrazovanja1.512.234.831,111.805.870.8921.810.414.4671.789.123.698,99118,3198,82
098Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane30.703.523,7037.343.31635.654.35834.439.226,48112,1796,59
10Socijalna zaštita50.020.442.937,4552.426.922.27752.347.065.94252.269.302.689,55104,5099,85
101Bolest i invaliditet10.586.337.241,8811.043.536.31711.035.707.00410.955.139.178,10103,4899,27
102Starost26.055.696.678,5627.448.723.62527.430.024.62527.427.955.502,68105,2799,99
103Slijednici5.042.090.627,065.175.000.0005.173.100.0005.172.991.473,32102,60100,00
104Obitelj i djeca3.511.945.905,683.690.310.5063.674.047.6883.660.362.832,40104,2399,63
105Nezaposlenost2.105.693.395,282.005.634.3112.001.873.0672.084.301.791,2798,98104,12
107Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s1.468.760.993,981.503.500.9531.491.799.9071.548.394.388,34105,42103,79
108Istraživanje i razvoj socijalne zaštite45.404.259,1762.186.60557.425.25153.866.789,87118,6493,80
109Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane1.204.513.835,841.498.029.9601.483.088.4001.366.290.733,57113,4392,12


B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2019. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.IZVORNI PLAN
2019.
TEKUĆI PLAN
2019.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
NETO FINANCIRANJE191.530.270,011.264.545.3081.264.545.308-49.593.702,92-25,89-3,92
Prijenos depozita iz prethodne godine1.617.019.185,664.593.677.3944.593.677.3942.530.422.786,81156,4955,08
Prijenos depozita u narednu godinu-5.796.192.086,75-6.946.308.718-6.946.308.718-7.763.504.631,92133,94111,76
        
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA25.678.386.124,3036.499.299.31236.499.299.31235.446.845.391,72138,0497,12
81Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova1.164.707.607,54393.419.658393.419.658839.804.878,0772,10213,46
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima134.909.364,16104.269.658104.269.658131.394.477,4097,39126,01
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu134.909.364,16131.394.477,4097,39
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru1.615.694,401.500.0001.500.0001.615.494,9399,99107,70
8141Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru1.615.694,401.615.494,9399,99
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora79.807.622,51130.650.000130.650.000255.609.020,21320,28195,64
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora72.354.555,22239.636.187,79331,20
8164Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima7.453.067,2915.972.832,42214,31
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti322.443.856,47157.000.000157.000.000236.042.135,6073,20150,35
8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima4.276.110,734.320.294,80101,03
8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima1.316.627,101.416.936,10107,62
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima1.751.124,891.746.621,5099,74
8176Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna315.099.993,75228.558.283,2072,54
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa625.931.070,00215.143.749,9316.295,93
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni624.610.840,00214.072.772,38
8183Primici od povrata jamčevnih pologa1.320.230,001.070.977,5581,12
82Primici od izdanih vrijednosnih papira17.719.371.146,1329.809.040.00029.809.040.00030.806.039.000,00173,86103,34
821Trezorski zapisi (neto)1.688.181.146,130,000,00
8211Trezorski zapisi – tuzemni1.688.181.146,130,000,00
822Obveznice16.031.190.000,0029.809.040.00029.809.040.00030.806.039.000,00192,16103,34
8221Obveznice – tuzemne10.500.000.000,0019.706.999.000,00187,69
8222Obveznice – inozemne5.531.190.000,0011.099.040.000,00200,66
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici120.106.163,56501.250.000501.250.000282.176.229,56234,9456,29
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru105.973.178,76501.250.000501.250.000206.244.592,89194,6241,15
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru105.973.178,76206.244.592,89194,62
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora14.132.984,802.333.525,2116,51
8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora14.132.984,802.333.525,2116,51
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora0,0073.598.111,46
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora0,0073.598.111,46
84Primici od zaduživanja6.674.201.207,075.795.589.6545.795.589.6543.518.825.284,0952,7260,72
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada192.566.820,12245.589.654245.589.654118.553.585,3761,5648,27
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija192.566.820,12118.553.585,3761,56
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1.016.788.737,72935.000.000935.000.000954.710.978,7293,89102,11
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru1.016.788.737,72954.710.978,7293,89
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5.464.845.649,234.615.000.0004.615.000.0002.445.560.720,0044,7552,99
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora5.464.845.649,232.445.560.720,0044,75
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA21.307.682.953,2032.882.122.68032.882.122.68030.263.357.249,53142,0392,04
51Izdaci za dane zajmove3.448.468.463,225.407.681.7965.407.681.7965.600.200.238,89162,40103,56
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima63.298.106,50179.500.000179.500.00090.729.078,84143,3450,55
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu63.298.106,5090.729.078,84143,34
513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru38.000.000,000,000,00
5132Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru38.000.000,000,000,00
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru2.749.679.758,022.250.550.0002.250.550.0002.475.615.984,1790,03110,00
5141Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru2.749.679.758,022.475.615.984,1790,03
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora476.461.764,23849.081.796849.081.796837.150.675,52175,7098,59
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora413.279.343,61631.555.769,25152,82
5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima63.182.420,62205.594.906,27325,40
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti42.208.604,4779.450.00079.450.00081.025.106,81191,96101,98
5172Dani zajmovi županijskim proračunima724.494,002.999.196,04413,97
5173Dani zajmovi gradskim proračunima10.174,475.030.811,2749.445,44
5176Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna41.473.936,0072.995.099,50176,00
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe78.820.230,002.049.100.0002.049.100.0002.115.679.393,552.684,18103,25
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni77.500.000,002.113.899.685,002.727,61
5183Izdaci za jamčevne pologe1.320.230,001.779.708,55134,80
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici718.790.575,85355.007.888355.007.888576.355.713,7380,18162,35
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru64.719.962,0662.000.00062.000.00059.008.812,1891,1895,18
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru50.000.000,0050.000.000,00100,00
5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru14.719.962,069.008.812,1861,20
532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru450.000.000,00
5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru450.000.000,00
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora195.537.640,3533.062.53833.062.53814.406.623,287,3743,57
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija195.537.640,3514.406.623,287,37
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora8.532.973,44259.945.350259.945.350502.940.278,275.894,08193,48
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora8.532.973,44502.940.278,275.894,08
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova5.590.656.414,134.526.484.8534.526.484.8534.528.504.911,5381,00100,04
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada835.323.607,04806.237.468806.237.468792.020.036,8294,8298,24
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija622.948.199,40568.036.263,5591,19
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU212.100.962,75223.709.328,39105,47
5415Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU274.444,89274.444,88100,00
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru512.290.010,79419.174.406419.174.406428.951.831,3583,73102,33
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru502.609.815,14411.782.941,2281,93
5424Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru9.680.195,6517.168.890,13177,36
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora4.179.143.458,663.300.935.5053.300.935.5053.307.306.013,3679,14100,19
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora4.165.151.303,113.307.277.279,6879,40
5445Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora336.202,9728.733,688,55
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija13.655.952,58
545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora0,00137.474137.474227.030,00165,14
5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora0,00227.030,00
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti63.899.337,640,000,00
5476Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna63.899.337,640,000,00
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire11.549.767.500,0022.592.948.14322.592.948.14319.558.296.385,38169,3486,57
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise0,004.442.948.1434.442.948.1433.839.336.970,34
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise0,003.839.336.970,34
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice11.549.767.500,0018.150.000.00018.150.000.00015.718.959.415,04136,1086,61
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji6.000.000.000,007.433.169.415,04123,89
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu5.549.767.500,008.285.790.000,00149,30RAČUN FINANCIRANJA ZA 2019. GODINU – ANALITIKA

NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2018.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2019.
INDEKS
12345=4/3*100
NETO FINANCIRANJE191.530.270,01-49.593.702,92-25,89
       
Prijenos depozita iz prethodne godine1.617.019.185,662.530.422.786,81156,49
Prijenos depozita u narednu godinu-5.796.192.086,75-7.763.504.631,92133,94
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA25.678.386.124,3035.446.845.391,72138,04
       
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita1.164.707.607,54839.804.878,0772,10
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima134.909.364,16131.394.477,4097,39
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu134.909.364,16131.394.477,4097,39
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru1.615.694,401.615.494,9399,99
8141Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni1.615.694,401.615.494,9399,99
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora79.807.622,51255.609.020,21320,28
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora72.354.555,22239.636.187,79331,20
8164Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima7.453.067,2915.972.832,42214,31
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti322.443.856,47236.042.135,6073,20
8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima4.276.110,734.320.294,80101,03
8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni1.316.627,101.416.936,10107,62
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni1.751.124,891.746.621,5099,74
8176Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna315.099.993,75228.558.283,2072,54
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa625.931.070,00215.143.749,9334,37
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni624.610.840,00214.072.772,3834,27
8183Primici od povrata jamčevnih pologa1.320.230,001.070.977,5581,12
82Primici od prodaje vrijednosnih papira17.719.371.146,1330.806.039.000,00173,86
821Trezorski zapisi (neto)1.688.181.146,130,000,00
8211Trezorski zapisi – tuzemni1.688.181.146,130,000,00
822Obveznice16.031.190.000,0030.806.039.000,00192,16
8221Obveznice – tuzemne10.500.000.000,0019.706.999.000,00187,69
8222Obveznice – inozemne5.531.190.000,0011.099.040.000,00200,66
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici120.106.163,56282.176.229,56234,94
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru105.973.178,76206.244.592,89194,62
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru105.973.178,76206.244.592,89194,62
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan JS14.132.984,802.333.525,2116,51
8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin.14.132.984,802.333.525,2116,51
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD izvan javnog sektora0,0073.598.111,46
8341Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS0,0073.598.111,46
84Primici od zaduživanja6.674.201.207,073.518.825.284,0952,72
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada192.566.820,12118.553.585,3761,56
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija192.566.820,12118.553.585,3761,56
Zajmovi Svjetske banke
84132013207625 11005Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 80868.771.184,910,000,00
841320135080052.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 8258018.208.047,4013.143.959,1772,19
84132013702506Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 8365055.436.100,000,000,00
841320144Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog68.677.551,8117.646.854,4025,70
841320146Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije0,0014.767.672,30
Ukupno Svjetska banka151.092.884,1245.558.485,8730,15
       
Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe
84132041307705Projekt zaštite od poplava CEB 184541.473.936,0072.995.099,50176,00
Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe41.473.936,0072.995.099,50176,00
       
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1.016.788.737,72954.710.978,7293,89
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)1.016.788.737,72954.710.978,7293,89
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5.464.845.649,232.445.560.720,0044,75
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)5.464.845.649,232.445.560.720,0044,75
       
     
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA21.307.682.953,2030.263.357.249,53142,03
51Izdaci za dane zajmove i depozite3.448.468.463,225.600.200.238,89162,40
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima63.298.106,5090.729.078,84143,34
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu63.298.106,5090.729.078,84143,34
04105Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata53.382.628,2957.743.165,67108,17
07620Društveno poticana stanogradnja9.915.478,2132.985.913,17332,67
513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru38.000.000,000,000,00
5132Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru38.000.000,000,000,00
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru2.749.679.758,022.475.615.984,1790,03
5141Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru2.749.679.758,022.475.615.984,1790,03
02506Jamstvena pričuva2.749.679.758,022.475.615.984,1790,03
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora476.461.764,23837.150.675,52175,70
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora413.279.343,61631.555.769,25152,82
02506Osiguranje izvoza-garantni fond10.000.00000,00
04905OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.0374.499.382
04990Jamstvo za malo gospodarstvo56.740.432,7327.997.516,9949,34
04990OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.126.297.386,14119.444.613,4494,57
04990Program ruralnog razvoja737.508,8410.104.562,991.370,09
06005Mjere ruralnog razvoja134.117.647,060,000,00
06505Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj85.386.368,8499.509.693,61116,54
5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima63.182.420,62205.594.906,27325,40
04905OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.0,0039.632.412,78
04990Jamstvo za malo gospodarstvo12.815.942,0212.207.921,7195,26
04990OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.44.738.588,9044.794.084,67100,12
04990Program ruralnog razvoja5.627.889,70108.960.487,111.936,08
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti42.208.604,4781.025.106,81191,96
517202506Dani zajmovi županijskim proračunima724.494,002.999.196,04413,97
517302506Dani zajmovi gradskim proračunima10.174,475.030.811,2749.445,44
5176Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna41.473.936,0072.995.099,50176,00
07005CEB-obrana od poplave41.473.936,0072.995.099,50176,00
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe78.820.230,002.115.679.393,552.684,18
518102506Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni – neto0,001.993.899.685,00
518104990OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti 2014. – 2020.0,00120.000.000,00
518107605Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni47.500.000,000,000,00
518104990Program ruralnog razvoja30.000.000,000,000,00
518304805Izdaci za jamčevne pologe u inozemstvu1.320.230,001.779.708,55134,80
       
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici718.790.575,85576.355.713,7380,18
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru64.719.962,0659.008.812,1891,18
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru50.000.000,0050.000.000,00100,00
02506Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva50.000.000,0050.000.000,00100,00
5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru14.719.962,069.008.812,1861,20
04905Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju14.719.962,069.008.812,1861,20
532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru450.000.000,000,000,00
5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru450.000.000,000,000,00
02506Dokapitalizacija institucija450.000.000,000,000,00
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora195.537.640,3514.406.623,287,37
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija195.537.640,3514.406.623,287,37
02506Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama191.921.303,6911.005.245,005,73
05110Regionalni inovacijski fond – ENIF3.616.336,663.401.378,2894,06
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra8.532.973,44502.940.278,275.894,08
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora8.532.973,44502.940.278,275.894,08
02506Preuzimanje imovine prijebojom-Porezna uprava8.532.973,44242.994.928,272.847,72
04905OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.0,00259.945.350,00
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova5.590.656.414,134.528.504.911,5381,00
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU835.323.607,04792.020.036,8294,82
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija622.948.199,40568.036.263,5591,19
54132330802506Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR29.151.388,6514.633.426,4350,20
54132330902506Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture4.819.529,004.829.318,00100,20
54132331102506Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR25.875.667,2025.959.381,09100,32
54132331302506Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR22.526.434,2622.593.160,83100,30
54132331402506Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR50.464.823,8750.614.308,01100,30
54132331502506Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR22.853.129,7522.920.824,04100,30
54132331702506Otplata glavnice IBRD 7360019.392.731,3419.430.479,84100,19
54132331802506Otplata glavnice CEB 14563.722.053,673.743.162,91100,57
54132331902506Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima17.398.500,0817.423.761,11100,15
54132332002506Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode64.020.713,0764.145.331,18100,19
54132332102506Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar – Vučedol15.153.083,1316.918.996,57111,65
54132332202506Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 274.132.000,0074.276.300,00100,19
54132332302506Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave8.706.109,508.719.396,55100,15
54132332402506Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći5.053.119,715.062.955,75100,19
54132332502506Otplata glavnice IBRD 76400046.015.855,9946.105.427,13100,19
54132332602506Otplata glavnice IBRD 808607.714.937,018.075.439,44104,67
54132332702506Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 200010.360.112,2310.390.800,37100,30
54132333102506Otplata glavnice IBRD 8258021.009.178,9125.210.871,29120,00
54132333202506Otplate glavnice CEB 1751 – financiranje vodno-komunalne infrastrukture65.116.380,9570.308.976,73107,97
54132333302506Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova30.605.388,9924.387.545,7779,68
54132333502506Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga19.140.497,0322.916.445,12119,73
54132333602506Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite47.092.901,590,000,00
54132333610205Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite2.825.384,630,000,00
54132333702506Otplata glavnice IBRD 851802.200.480,840,000,00
54132333802506Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava5.519.981,479.369.955,39169,75
54132000004990Projekt poduzetničkog kapitala inovacije i poduzetništvo2.077.816,530,000,00
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU212.100.962,75223.709.328,39105,47
54142000102506Otplata glavnice – HŽ EIB 2105123.672.551,5024.752.082,87104,56
54142000202506EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture24.486.682,4224.404.567,9599,66
54142000302506Otplata glavnice EIB 2288152.910.072,6552.732.642,2599,66
54142000402506Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA47.372.762,7452.075.752,77109,93
54142000502506Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima3.456.259,27
54142000602506Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast63.658.893,4466.288.023,28104,13
5415Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU274.444,89274.444,88100,00
       
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru512.290.010,79428.951.831,3583,73
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru502.609.815,14411.782.941,2281,93
54222000007740Centar za praćenje pos.ener.sekt.-Croatia banka2.000.000,002.136.837,13106,84
54222000008005Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru22.046,180,000,00
54222001002506Otplata glavnice – Uljanik TOB I-1/054.765.613,413.570.040,6174,91
54222001102506Otplata glavnice – V. Lenac G-04/0316.957.377,540,000,00
54222001502506Otplata glavnice udio HPB u528,5 mln EUR64.875.514,3764.875.514,36100,00
54222001602506Otplata glavnice HPB 500 mln HRK42.000.000,0084.000.000,00200,00
54222001702506Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode3.500.000,007.000.000,00200,00
54222001802506Otplata glavnice HPB 300 mln HRK12.500.000,0050.000.000,00400,00
54222002102506Otplata glavnice Vrhbosanska nadbiskupija – HBOR11.972.841,710,000,00
54222002402506Otplata glavnice – Umirovljenički fond 720 mln. HRK – HPB84.705.882,3684.705.882,33100,00
54222002602506Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz3.561.676,260,000,00
54222002802506Otplata glavnice – HPB 20 od 640 mln EUR50.989.333,2925.494.666,7950,00
54222002902506Otplata glavnice HŽ Cargo204.759.530,020,000,00
54222003002506Otplata glavnice HPB 950 mln HRK0,0090.000.000,00
5424Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru9.680.195,6517.168.890,13177,36
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora4.179.143.458,663.307.306.013,3679,14
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora4.165.151.303,113.307.277.279,6879,40
54432000002705Otplata glavnice primlj. kredita od tuz. kred. institucija29.635.425,9267.879.426,94229,05
54432000004040Kredit Hypo Alpe Adria Bank650.847,370,000,00
54432000008006Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu0,00104.946,31
54432000008006Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci0,00368.450,79
54432001002506Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit32.496.900,2132.871.679,49101,15
54432001038069Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit4.461.785,524.087.006,2391,60
54432001102506Otplata glavnice KBC 200355.447.437,310,000,00
54432001602506Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ1.078.014.795,631.078.014.795,48100,00
54432001702506Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK100.000.000,00200.000.000,00200,00
54432001802506Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR0,00370.545.900,00
54432002102506Otplata glavnice SGS – Brodogradnja39.202.230,000,000,00
54432002202506Otplata glavnice OTP – brodogradnja145.219.955,540,000,00
54432002302506Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-230,0037.219.995,00
54432002602506Otplata glavnice SGS 320 ml HRK32.000.000,000,000,00
54432002902506Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA84.705.882,3684.705.882,33100,00
54432003002506Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz62.423.125,1034.942.617,9355,98
54432003102506Otplata glavnice SGS 50 mil EUR76.115.899,900,000,00
54432003202506Otplata glavnice HŽ Infrastruktura460.818.944,95206.862.657,5544,89
54432003402506Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR1.580.669.333,44790.334.666,4150,00
54432003702506Otplata glavnice HŽ Cargo3.612.977,230,000,00
54432003802506Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK200.000.000,000,000,00
54432004202506Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR0,00222.543.195,00
54432009902506Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti53.398.627,7052.238.999,4897,83
54432009902506Sveučilište u Splitu37.692.307,7237.692.307,72100,00
54432009902506Sveučilište u Rijeci49.521.584,0747.453.118,8395,82
54432009902506Sveučilište u Zagrebu31.195.773,1431.195.773,14100,00
54432009902506Sveučilište u Dubrovniku7.867.470,007.867.470,00100,00
54433000008006Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Zagrebu0,0019.076,46
54433000008006Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Dubrovniku0,002.239,16
54433000038069Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb0,00327.075,43
5445Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora336.202,9728.733,688,55
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija13.655.952,580,000,00
54462000502506Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 1290013.655.952,580,000,00
545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora0,00227.030,00
5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora0,00227.030,00
08006Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu0,00227.030,00
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti63.899.337,640,000,00
547602506Provedba odluke VRH63.899.337,640,000,00
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire11.549.767.500,0019.558.296.385,38169,34
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise0,003.839.336.970,34
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji0,003.839.336.970,34
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice11.549.767.500,0015.718.959.415,04136,10
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji6.000.000.000,007.433.169.415,04123,89
55212121302506Otplata glavnice 18 D-186.000.000.000,000,000,00
55212121402506Otplata glavnice 07 D-190,007.433.169.415,04
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu5.549.767.500,008.285.790.000,00149,30
552202506Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu5.549.767.500,000,000,00
02506Euro-EUR obveznice I0,008.285.790.000,00RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.IZVORNI
PLAN
2019.
TEKUĆI
PLAN
2019.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIMICI25.678.386.124,3036.499.299.31236.499.299.31235.446.845.391,72138,0497,12
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI25.036.706.540,1436.153.313.90836.153.313.90834.876.565.239,30139,3096,47
11Opći prihodi i primici25.036.706.540,1436.153.313.90836.153.313.90834.876.565.239,30139,3096,47
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE31.193.626,4371.900.00071.900.000260.673.085,21835,66362,55
43Ostali prihodi za posebne namjene31.193.626,4371.900.00071.900.000260.673.085,21835,66362,55
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA610.485.957,73274.085.404274.085.404309.607.067,2150,71112,96
81Namjenski primici od zaduživanja542.032.789,42177.830.065177.830.065223.468.008,5441,23125,66
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije41.473.936,0073.000.00073.000.00072.995.099,50176,0099,99
83Namjenski primici od inozemnog zaduživanja26.979.232,3123.255.33923.255.33913.143.959,1748,7256,52
IZDACI21.307.682.953,2032.882.122.68032.882.122.68030.263.357.249,53142,0392,04
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI20.799.601.690,8131.638.276.71431.638.276.71429.058.123.574,77139,7191,84
11Opći prihodi i primici20.770.412.897,3131.611.436.71431.611.436.71429.036.862.438,95139,8091,86
12Sredstva učešća za pomoći29.188.793,5026.840.00026.840.00021.261.135,8272,8479,21
3VLASTITI PRIHODI4.797.988,4915.480.22215.480.2225.133.977,22107,0033,16
31Vlastiti prihodi4.797.988,4915.480.22215.480.2225.133.977,22107,0033,16
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE18.465.033,0993.278.59893.278.59840.418.587,18218,8943,33
43Ostali prihodi za posebne namjene18.465.033,0993.278.59893.278.59840.418.587,18218,8943,33
5POMOĆI384.323.806,89945.587.146945.587.1461.020.912.837,88265,64107,97
56Fondovi EU384.323.806,89945.587.146945.587.1461.020.912.837,88265,64107,97
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA6.399.043,747.500.0007.500.0005.743.833,6389,7676,58
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja6.399.043,747.500.0007.500.0005.743.833,6389,7676,58
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA94.095.390,18182.000.000182.000.000133.024.438,85141,3773,09
81Namjenski primici od zaduživanja52.621.454,18109.000.000109.000.00060.029.339,35114,0855,07
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije41.473.936,0073.000.00073.000.00072.995.099,50176,0099,99

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU
PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNAIZVORNI
PLAN
2019.
TEKUĆI
PLAN
2019.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019.INDEKS
12345=4/3*100
010HRVATSKI SABOR136.135.003132.482.703127.704.101,4096,39
01005Hrvatski sabor136.135.003132.482.703127.704.101,4096,39
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU209.705203.655
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku209.705203.655
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE71.185.80570.859.20069.652.587,0898,30
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske71.185.80570.859.20069.652.587,0898,30
015URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE38.118.29237.439.09234.600.535,2392,42
01505Ured Predsjednice Republike Hrvatske38.118.29237.439.09234.600.535,2392,42
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE32.729.36532.254.23831.564.203,7397,86
01705Ustavni sud Republike Hrvatske32.729.36532.254.23831.564.203,7397,86
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA15.174.69814.819.97714.294.280,8996,45
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja15.174.69814.819.97714.294.280,8996,45
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE403.139.406406.282.068347.833.470,4385,61
02005Vlada Republike Hrvatske33.940.90033.162.29030.814.413,6392,92
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske10.529.50010.298.7389.800.866,6695,17
02010Ured za udruge166.894.941166.668.077117.602.365,3670,56
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava5.705.4105.464.4605.052.957,0392,47
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine38.531.80238.489.35238.336.904,4699,60
02030Ured za zakonodavstvo5.653.3105.581.4355.454.442,9597,72
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske41.527.21040.549.41037.990.139,4193,69
02042Ured za protokol2.317.2602.302.6602.170.887,6194,28
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju2.020.5701.952.9201.863.791,7595,44
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova13.300.65013.181.60012.004.813,9491,07
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina58.320.48264.310.20562.616.324,7997,37
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama22.580.76122.575.38622.525.872,9199,78
02092Ured za ravnopravnost spolova1.816.6101.745.5351.599.689,9391,64
025MINISTARSTVO FINANCIJA46.626.959.87046.821.346.26645.962.231.888,8698,17
02505Ministarstvo financija317.613.592287.732.887268.885.770,8793,45
02506Ministarstvo financija – ostali izdaci države44.771.484.82645.040.676.21544.237.481.461,1698,22
02510Carinska uprava603.945.243586.763.780551.653.093,8694,02
02515Porezna uprava910.975.906883.575.906884.382.261,84100,09
02540Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije22.440.30322.097.47819.431.188,3487,93
02555Odbor za standarde financijskog izvještavanja500.000500.000398.112,7979,62
027RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA402.248.173398.283.867390.742.297,0998,11
02705RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA402.248.173398.283.867390.742.297,0998,11
028SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU10.227.8939.746.6036.541.074,0667,11
02805Središnji državni ured za središnju javnu nabavu10.227.8939.746.6036.541.074,0667,11
030MINISTARSTVO OBRANE4.815.302.9374.810.843.2104.767.119.001,9999,09
03005Ministarstvo obrane4.815.302.9374.810.843.2104.767.119.001,9999,09
032SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE86.479.14885.659.54877.265.292,1290,20
03205Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske77.247.79576.629.79569.505.542,6490,70
03210Hrvatska matica iseljenika9.231.3539.029.7537.759.749,4885,94
033SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE228.360.722227.915.688229.508.904,26100,70
03305Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje228.360.722227.915.688229.508.904,26100,70
034SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA22.531.37022.531.37013.965.501,2661,98
03405Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva22.531.37022.531.37013.965.501,2661,98
036SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT351.149.522337.567.844334.973.292,4699,23
03605Središnji državni ured za šport351.149.522337.567.844334.973.292,4699,23
040MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA5.930.942.6325.958.942.6325.917.398.844,5099,30
04005Ministarstvo unutarnjih poslova5.649.111.7625.677.111.7625.639.578.274,0399,34
04030Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja281.830.870281.830.870277.820.570,4798,58
21908Hrvatska vatrogasna zajednica281.830.870281.830.870277.820.570,4798,58
041MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA1.153.884.5111.142.917.9921.124.309.630,4698,37
04105Ministarstvo hrvatskih branitelja1.110.189.0111.099.552.4921.084.340.947,4898,62
04110Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«32.890.00032.560.00030.560.968,7493,86
04115Dom hrvatskih veterana10.805.50010.805.5009.407.714,2487,06
048MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA826.017.674820.068.924749.575.473,1291,40
04805Ministarstvo vanjskih i europskih poslova826.017.674820.068.924749.575.473,1291,40
049MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA2.718.716.6382.705.033.4342.562.953.704,1694,75
04905Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta1.975.861.2271.964.181.2271.853.253.408,1994,35
04910Ravnateljstvo za robne zalihe129.007.764129.007.764127.701.912,6698,99
04970Državni zavod za mjeriteljstvo17.934.61517.934.61516.530.980,3592,17
04980Hrvatski zavod za norme10.862.03010.862.03010.182.748,9393,75
04985Hrvatska akreditacijska agencija8.476.3008.476.3008.067.234,5795,17
04990Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO576.574.702574.571.498547.217.419,4695,24
052POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA5.693.9395.693.9395.161.029,3990,64
05205Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa5.693.9395.693.9395.161.029,3990,64
054MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE67.039.00461.827.50457.971.228,3693,76
05405Ministarstvo državne imovine67.039.00461.827.50457.971.228,3693,76
055MINISTARSTVO KULTURE1.345.665.8741.345.639.2031.345.171.364,2399,97
05505Ministarstvo kulture679.377.493677.022.818679.124.772,13100,31
05535Arhivi95.230.74395.230.743103.764.188,92108,96
05540Muzeji i galerije171.887.053173.887.053174.186.582,90100,17
05565Ostali proračunski korisnici iz područja kulture399.170.585399.498.589388.095.820,2897,15
01046Ansambl Lado15.242.84415.242.84415.409.126,00101,09
22339Hrvatski restauratorski zavod76.646.59776.974.60173.896.620,7196,00
23585Hrvatska knjižnica za slijepe3.538.0383.538.0383.433.974,7497,06
25878Hrvatsko narodno kazalište96.651.64896.651.64897.902.274,78101,29
44926Hrvatski audiovizualni centar152.598.026152.598.026147.399.594,6596,59
45189Međunarodni centar za podvodnu arheologiju4.663.0924.663.0924.341.081,0793,09
49075Agencija za elektroničke medije49.830.34049.830.34045.713.148,3391,74
060MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE7.228.682.0797.236.982.0797.035.127.563,2197,21
06005Ministarstvo poljoprivrede6.868.372.1236.878.138.4666.713.749.719,6897,61
06030Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju212.557.237211.824.258204.318.942,0496,46
06035Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu131.568.150131.126.332101.787.833,2277,63
06055Državna ergela Đakovo i Lipik16.184.56915.893.02315.271.068,2796,09
061MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE1.109.172.1911.105.111.1911.094.011.122,3799,00
06105Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije976.686.491973.125.491964.261.100,1199,09
06110Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara60.005.70060.005.70059.623.732,4199,36
06125Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije72.480.00071.980.00070.126.289,8597,42
065MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE8.027.263.7427.982.980.0347.926.531.386,9799,29
06505Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture7.487.428.9857.446.485.1777.434.237.494,0999,84
06545Agencija za obalni linijski pomorski promet326.617.100324.253.300323.902.227,3199,89
06551Agencije u prometu i infrastrukturi94.975.50094.624.60074.374.329,0378,60
45228Agencija za sigurnost željezničkog prometa5.302.5005.302.5004.847.523,7191,42
48031Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu3.363.0003.012.1002.756.825,3591,53
49083Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo86.310.00086.310.00066.769.979,9777,36
06560Hrvatski hidrografski institut23.238.15722.612.95716.536.136,0973,13
06565Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti95.004.00095.004.00077.481.200,4581,56
076MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA1.205.215.1371.207.694.0591.124.620.282,7593,12
07605Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja661.778.780659.830.222694.504.248,35105,25
07615Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada12.650.00012.650.0007.350.015,4658,10
07620Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama257.561.342261.988.822165.506.409,8063,17
07625Državna geodetska uprava273.225.015273.225.015257.259.609,1494,16
077MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE3.262.369.5913.243.438.4883.063.223.081,1394,44
07705Ministarstvo zaštite okoliša i energetike1.659.801.4891.649.097.2631.661.026.465,90100,72
07715Nacionalni parkovi i parkovi prirode842.437.909841.375.909709.977.565,7584,38
07720Državni hidrometeorološki zavod243.533.940242.869.063143.581.213,7559,12
07745Agencija za ugljikovodike486.430.493479.930.493521.312.208,62108,62
07750Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA30.165.76030.165.76027.325.627,1190,58
080MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA17.199.688.36917.172.145.03116.927.064.704,4898,57
08005Ministarstvo znanosti i obrazovanja10.847.103.21310.824.511.61110.728.485.988,0999,11
08006Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj4.737.391.2464.742.599.5064.685.845.909,4998,80
08008Javni instituti u Republici Hrvatskoj665.626.375664.050.581619.602.151,6993,31
08012Državni zavod za intelektualno vlasništvo20.618.03420.169.50719.001.897,6594,21
08091Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju928.949.501920.813.826874.128.757,5694,93
21836Nacionalna i sveučilišna knjižnica210.187.834210.754.193197.716.833,2193,81
21852Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet270.955.830268.363.251244.311.778,8091,04
21869Leksikografski zavod Miroslav Krleža24.536.23424.120.19523.925.065,6999,19
23665Sveučilišni računski centar SRCE50.985.71948.763.97441.695.076,1785,50
23962Agencija za odgoj i obrazovanje33.657.14033.239.37933.055.658,2699,45
38487Agencija za znanost i visoko obrazovanje28.785.81028.225.75422.668.699,0280,31
40883Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja42.220.10141.467.33239.938.957,8696,31
43335Agencija za mobilnost i programe Europske unije210.064.198209.438.868223.199.164,37106,57
46173Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih57.556.63556.440.88047.617.524,1884,37
086MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA45.905.101.62945.833.412.95945.764.657.285,8999,85
08605Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava478.197.842471.251.561493.565.421,67104,74
08620Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje42.793.493.16842.750.733.16842.713.417.932,4799,91
08625Hrvatski zavod za zapošljavanje2.232.755.8302.224.576.3442.308.568.796,44103,78
08635Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom221.099.875212.456.124115.028.168,3054,14
08645Središnji registar osiguranika60.510.50060.510.50056.282.209,7193,01
08650Agencija za osiguranje radničkih tražbina106.185.548101.033.49867.702.816,6767,01
08655Centri za profesionalnu rehabilitaciju12.858.86612.851.76410.091.940,6378,53
33634Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek3.522.0893.514.9872.722.379,4377,45
48865Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb4.626.4404.626.4404.063.908,2087,84
49059Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka2.340.5002.340.5001.857.798,4079,38
49729Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split2.369.8372.369.8371.447.854,6061,10
090MINISTARSTVO TURIZMA216.245.062224.576.551198.527.270,4288,40
09005Ministarstvo turizma216.245.062224.576.551198.527.270,4288,40
095MINISTARSTVO UPRAVE693.332.608687.933.864634.169.104,3292,18
09505Ministarstvo uprave262.299.251261.452.176214.440.875,5482,02
09510Uredi državne uprave u županijama423.941.897419.494.472414.036.287,9898,70
09515Državna škola za javnu upravu7.091.4606.987.2165.691.940,8081,46
096MINISTARSTVO ZDRAVSTVA12.325.761.72812.349.687.90112.875.551.673,65104,26
09605Ministarstvo zdravstva3.755.025.8983.781.571.9083.688.265.948,2497,53
09620Zdravstvene ustanove u vlasništvu države8.098.290.8488.097.920.8488.740.144.478,78107,93
26379Klinički bolnički centar Rijeka1.089.847.7291.089.701.7291.079.270.267,9399,04
26387Klinička bolnica Merkur432.982.033432.982.033469.535.726,94108,44
26395Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice1.156.144.3061.156.144.3061.244.480.864,90107,64
26400Klinički bolnički centar Osijek862.407.778862.407.778957.040.388,31110,97
26418Klinički bolnički centar Split1.194.052.1431.194.052.1431.286.328.694,01107,73
26426Klinika za ortopediju Lovran60.200.68660.200.68659.869.980,4699,45
26459Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević232.091.346232.091.346233.483.319,16100,60
26571Klinička bolnica Dubrava654.645.622654.645.622712.815.363,74108,89
38069Klinički bolnički centar Zagreb2.232.630.9282.232.406.9282.509.073.971,73112,39
47893Klinika za dječje bolesti Zagreb183.288.277183.288.277188.245.901,60102,70
09625Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva472.444.982470.195.145447.141.246,6395,10
23616Imunološki zavod48.700.00046.659.16345.124.603,3596,71
26346Hrvatski zavod za javno zdravstvo190.667.608190.667.608188.698.930,0498,97
26354Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu196.008.117196.008.117185.285.119,9894,53
38655Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske22.438.00622.438.00615.786.362,1970,36
44573Hrvatski zavod za hitnu medicinu14.631.25114.422.25112.246.231,0784,91
102MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU6.149.703.6516.134.451.3316.128.769.953,6999,91
10205Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku2.806.062.5992.807.253.3252.763.683.432,4398,45
10208Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi3.343.641.0523.327.198.0063.365.086.521,26101,14
106HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI83.093.75982.168.25974.698.922,4590,91
10605Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti83.093.75982.168.25974.698.922,4590,91
110MINISTARSTVO PRAVOSUĐA2.671.820.4112.670.351.4112.647.877.491,3699,16
11005Ministarstvo pravosuđa390.389.792390.398.792369.928.836,9194,76
11006Pravosudna akademija8.464.6058.432.8057.200.560,1085,39
11010Zatvori i kaznionice525.849.692526.021.895533.417.565,79101,41
11015Vrhovni sud Republike Hrvatske32.497.29832.222.12332.209.014,9399,96
11020Visoki trgovački sud Republike Hrvatske21.760.05021.702.05021.662.911,4799,82
11025Visoki upravni sud Republike Hrvatske17.888.80017.860.45017.851.824,1599,95
11027Upravni sudovi25.057.65024.688.65024.649.459,4199,84
11030Državno odvjetništvo Republike Hrvatske103.422.931103.176.931103.147.330,2899,97
11035Državnoodvjetničko vijeće1.153.8791.145.4211.131.949,3998,82
11036Državno sudbeno vijeće2.088.9492.058.3291.972.725,7795,84
11040Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske16.641.17216.553.47216.458.105,7299,42
11045Županijski sudovi260.195.950261.269.950260.819.476,9199,83
11050Trgovački sudovi88.574.30088.317.30087.747.773,2799,36
11055Županijska državna odvjetništva98.391.73098.259.73098.256.291,05100,00
11065Općinski sudovi859.150.760856.334.060849.699.160,2499,23
11070Općinska državna odvjetništva195.241.850196.988.950196.850.433,2899,93
11091Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta25.051.00324.920.50324.874.072,6999,81
120URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA12.561.21712.499.52712.385.773,7099,09
12005Ured pučkog pravobranitelja12.561.21712.499.52712.385.773,7099,09
121PRAVOBRANITELJ ZA DJECU5.691.0655.659.1545.588.650,4898,75
12105Pravobranitelj za djecu5.691.0655.659.1545.588.650,4898,75
122PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA6.802.5056.802.5055.168.004,8375,97
12205Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova6.802.5056.802.5055.168.004,8375,97
123PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM4.365.1984.345.1984.023.834,5592,60
12305Pravobranitelj za osobe s invaliditetom4.365.1984.345.1984.023.834,5592,60
160DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU107.571.458106.268.97194.693.265,0089,11
16005Državni zavod za statistiku107.571.458106.268.97194.693.265,0089,11
185DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU62.560.30261.090.75859.543.586,2897,47
18505Državni ured za reviziju62.560.30261.090.75859.543.586,2897,47
196DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE10.431.40910.431.4099.893.322,1494,84
19605Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave10.431.40910.431.4099.893.322,1494,84
225DRŽAVNI INSPEKTORAT209.672.632199.449.287195.995.535,3098,27
22505Državni inspektorat209.672.632199.449.287195.995.535,3098,27
240URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST26.350.69226.197.69225.732.596,1498,22
24005Ured vijeća za nacionalnu sigurnost26.350.69226.197.69225.732.596,1498,22
241OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA28.689.26928.199.26927.736.260,8398,36
24105Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija28.689.26928.199.26927.736.260,8398,36
242ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA14.820.12714.642.12714.399.685,9298,34
24205Zavod za sigurnost informacijskih sustava14.820.12714.642.12714.399.685,9298,34
250AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA8.990.2978.990.2978.951.689,0899,57
25005Agencija za zaštitu osobnih podataka8.990.2978.990.2978.951.689,0899,57
258POVJERENIK ZA INFORMIRANJE4.367.9974.367.9973.941.361,5090,23
25805Povjerenik za informiranje4.367.9974.367.9973.941.361,5090,23
UKUPNO :171.868.236.306171.868.236.306170.133.421.113,5298,99PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

 
KORISNIK PRORAČUNAIZVORNI PLAN
2019.
TEKUĆI PLAN
2019.
IZVRŠENJE
2019.
INDEKS
010HRVATSKI SABOR136.135.003132.482.703127.704.101,4096,39
01005Hrvatski sabor136.135.003132.482.703127.704.101,4096,39
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici135.921.325132.269.025127.683.593,7296,53
31Vlastiti prihodi109.586109.586
51Pomoći EU40.00040.00019.701,5149,25
52Ostale pomoći64.09264.092806,171,26
po programima
21POLITIČKI SUSTAV136.135.003132.482.703127.704.101,4096,39
2101PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI136.135.003132.482.703127.704.101,4096,39
A501000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE131.542.830127.865.530124.906.538,0897,69
11Opći prihodi i primici131.369.152127.691.852124.905.731,9197,82
311Plaće (Bruto)82.215.80081.415.80081.106.528,5399,62
3111Plaće za redovan rad79.420.202,24
3113Plaće za prekovremeni rad1.686.326,29
312Ostali rashodi za zaposlene1.267.8521.247.8521.208.888,3096,88
3121Ostali rashodi za zaposlene1.208.888,30
313Doprinosi na plaće13.553.00013.514.00013.333.721,9198,67
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje13.221.182,23
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti112.539,68
321Naknade troškova zaposlenima8.600.0008.600.0008.271.286,2496,18
3211Službena putovanja6.276.414,98
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.971.826,35
3213Stručno usavršavanje zaposlenika23.044,91
322Rashodi za materijal i energiju3.405.0003.247.2502.909.265,7489,59
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi374.430,07
3223Energija2.107.552,17
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje156.706,50
3225Sitni inventar i autogume76.752,29
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća193.824,71
323Rashodi za usluge12.747.00010.252.0009.410.403,9191,79
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza260.324,18
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.322.194,39
3233Usluge promidžbe i informiranja719.234,02
3234Komunalne usluge500.264,25
3235Zakupnine i najamnine3.596.966,41
3236Zdravstvene i veterinarske usluge485.751,35
3237Intelektualne i osobne usluge646.323,54
3238Računalne usluge742.666,68
3239Ostale usluge136.679,09
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa630.000630.000477.491,7875,79
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa477.491,78
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.851.0007.696.9507.270.775,1194,46
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično5.894.302,94
3292Premije osiguranja110.715,80
3293Reprezentacija424.730,28
3294Članarine i norme626.163,76
3295Pristojbe i naknade76.354,70
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja138.507,63
343Ostali financijski rashodi14.50014.5006.634,6445,76
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa5.060,60
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule346,07
3433Zatezne kamate1.227,97
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU5.0005.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna230.000218.500113.610,0052,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu113.610,00
422Postrojenja i oprema810.000810.000762.147,1494,09
4221Uredska oprema i namještaj133.284,57
4222Komunikacijska oprema275.332,77
4223Oprema za održavanje i zaštitu352.999,90
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene529,90
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti40.00040.00034.978,6187,45
4241Knjige34.978,61
322Rashodi za materijal i energiju14.40014.400
323Rashodi za usluge95.18695.186
52Ostale pomoći64.09264.092806,171,26
323Rashodi za usluge61.65261.652
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa2.4402.440806,1733,04
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa806,17
A501004ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)360.000360.000360.000,00100,00
11Opći prihodi i primici360.000360.000360.000,00100,00
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna360.000360.000360.000,00100,00
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna360.000,00
A501026OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA500.000500.000500.000,00100,00
11Opći prihodi i primici500.000500.000500.000,00100,00
381Tekuće donacije500.000500.000500.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu500.000,00
A501029OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA2.5002.500
312Ostali rashodi za zaposlene400400
323Rashodi za usluge1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.0001.000
343Ostali financijski rashodi100100
A501032SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH500.000500.000500.000,00100,00
11Opći prihodi i primici500.000500.000500.000,00100,00
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna200.000200.000200.000,00100,00
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna200.000,00
381Tekuće donacije300.000300.000300.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu300.000,00
A501037OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA100.000100.000
381Tekuće donacije100.000100.000
A501041PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE1.633.2001.674.450681.474,0140,70
11Opći prihodi i primici1.593.2001.634.450661.772,5040,49
321Naknade troškova zaposlenima250.000250.000223.658,4589,46
3211Službena putovanja223.658,45
322Rashodi za materijal i energiju6.0006.0005.771,3196,19
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.674,81
3225Sitni inventar i autogume3.096,50
323Rashodi za usluge575.000546.25067.255,3412,31
3235Zakupnine i najamnine4.927,73
3237Intelektualne i osobne usluge44.346,36
3239Ostale usluge17.981,25
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa60.00060.00022.182,0236,97
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa22.182,02
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja400.000380.00017.805,754,69
3293Reprezentacija17.805,75
343Ostali financijski rashodi2.2002.200781,7435,53
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa772,57
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule9,17
422Postrojenja i oprema200.000190.000130.446,6468,66
4221Uredska oprema i namještaj83.946,81
4222Komunikacijska oprema46.499,83
426Nematerijalna proizvedena imovina100.000200.000193.871,2596,94
4262Ulaganja u računalne programe193.871,25
51Pomoći EU40.00040.00019.701,5149,25
321Naknade troškova zaposlenima40.00040.00019.701,5149,25
3211Službena putovanja19.701,51
K501013INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA1.350.0001.335.000621.134,0946,53
11Opći prihodi i primici1.350.0001.335.000621.134,0946,53
412Nematerijalna imovina550.000550.00077.162,1314,03
4123Licence77.162,13
422Postrojenja i oprema500.000500.000498.221,9699,64
4221Uredska oprema i namještaj498.221,96
426Nematerijalna proizvedena imovina300.000285.00045.750,0016,05
4262Ulaganja u računalne programe45.750,00
K501027SABORSKA TELEVIZIJA25.00023.75013.484,4456,78
11Opći prihodi i primici25.00023.75013.484,4456,78
422Postrojenja i oprema25.00023.75013.484,4456,78
4221Uredska oprema i namještaj13.484,44
T501040SASTANAK STALNOG ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-A121.473121.473121.470,78100,00
11Opći prihodi i primici121.473121.473121.470,78100,00
323Rashodi za usluge74.99374.99374.990,78100,00
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza2.418,75
3233Usluge promidžbe i informiranja10.250,38
3235Zakupnine i najamnine60.427,50
3237Intelektualne i osobne usluge1.144,15
3239Ostale usluge750,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja46.48046.48046.480,00100,00
3293Reprezentacija46.480,00
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU209.705203.655
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku209.705203.6550,00
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici209.705203.655
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV209.705203.655
2211NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE209.705203.655
A926001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE189.705183.655
311Plaće (Bruto)73.00069.350
312Ostali rashodi za zaposlene14.25014.250
313Doprinosi na plaće12.04512.045
321Naknade troškova zaposlenima8.0008.000
322Rashodi za materijal i energiju2.6002.600
323Rashodi za usluge14.00014.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja49.10046.700
343Ostali financijski rashodi210210
422Postrojenja i oprema11.50011.500
K926002INFORMATIZACIJA20.00020.000
412Nematerijalna imovina5.0005.000
422Postrojenja i oprema10.00010.000
426Nematerijalna proizvedena imovina5.0005.000
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE71.185.80570.859.20069.652.587,0898,30
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske71.185.80570.859.20069.652.587,0898,30
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici71.156.25370.829.64869.623.583,2798,30
31Vlastiti prihodi456456
51Pomoći EU23.00023.00022.908,6199,60
52Ostale pomoći6.0966.0966.095,2099,99
po programima
21POLITIČKI SUSTAV71.185.80570.859.20069.652.587,0898,30
2124PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA71.185.80570.859.20069.652.587,0898,30
A896002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE8.776.6418.505.2867.803.135,7391,74
11Opći prihodi i primici8.747.0898.475.7347.774.131,9291,72
311Plaće (Bruto)4.414.0394.318.1394.317.891,2299,99
3111Plaće za redovan rad4.171.882,33
3113Plaće za prekovremeni rad146.008,89
312Ostali rashodi za zaposlene89.00084.55066.682,1878,87
3121Ostali rashodi za zaposlene66.682,18
313Doprinosi na plaće669.800636.595633.499,5499,51
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje628.718,49
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti4.781,05
321Naknade troškova zaposlenima371.000352.450295.033,5883,71
3211Službena putovanja206.402,69
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život76.073,45
3213Stručno usavršavanje zaposlenika12.557,44
322Rashodi za materijal i energiju263.000257.750182.269,4070,72
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi70.816,90
3223Energija106.126,65
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3.394,64
3225Sitni inventar i autogume1.931,21
323Rashodi za usluge2.390.0002.282.0001.760.518,1377,15
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza163.632,23
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.099.652,92
3233Usluge promidžbe i informiranja33.436,50
3234Komunalne usluge17.292,71
3235Zakupnine i najamnine19.736,57
3236Zdravstvene i veterinarske usluge4.550,00
3237Intelektualne i osobne usluge18.420,00
3238Računalne usluge393.647,51
3239Ostale usluge10.149,69
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.0003.600,0072,00
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.600,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja356.000356.000343.204,6096,41
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično310.992,52
3292Premije osiguranja3.990,00
3293Reprezentacija13.537,77
3294Članarine i norme14.184,31
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500,00
343Ostali financijski rashodi1.2501.2501.009,5880,77
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa900,00
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule4,76
3433Zatezne kamate104,82
422Postrojenja i oprema188.000182.000170.423,6993,64
4221Uredska oprema i namještaj27.527,69
4222Komunikacijska oprema4.499,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu137.903,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene494,00
322Rashodi za materijal i energiju456456
51Pomoći EU23.00023.00022.908,6199,60
321Naknade troškova zaposlenima23.00023.00022.908,6199,60
3211Službena putovanja22.908,61
52Ostale pomoći6.0966.0966.095,2099,99
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa6.0966.0966.095,2099,99
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa6.095,20
A896001PROVEDBA IZBORA61.534.03961.522.53961.303.847,7599,64
11Opći prihodi i primici61.534.03961.522.53961.303.847,7599,64
321Naknade troškova zaposlenima70.00066.50023.754,8635,72
3211Službena putovanja23.754,86
322Rashodi za materijal i energiju165.000157.000129.889,2982,73
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi129.889,29
323Rashodi za usluge15.956.00016.206.00016.090.028,0299,28
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza91.761,75
3233Usluge promidžbe i informiranja515.418,56
3235Zakupnine i najamnine223.508,82
3237Intelektualne i osobne usluge733.766,64
3238Računalne usluge8.461.722,50
3239Ostale usluge6.063.849,75
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa215.000215.000202.802,7594,33
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa202.802,75
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja465.000465.000451.558,8197,11
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično403.925,45
3293Reprezentacija47.633,36
343Ostali financijski rashodi120120
363Pomoći unutar općeg proračuna43.740.91943.490.91943.484.047,3599,98
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna43.484.047,35
381Tekuće donacije922.000922.000921.766,6799,97
3811Tekuće donacije u novcu921.766,67
A896006PROVEDBA REFERENDUMA125.000118.75049.200,0041,43
11Opći prihodi i primici125.000118.75049.200,0041,43
323Rashodi za usluge125.000118.75049.200,0041,43
3238Računalne usluge49.200,00
K896003INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE750.125712.625496.403,6069,66
11Opći prihodi i primici750.125712.625496.403,6069,66
412Nematerijalna imovina120.000114.0004.165,703,65
4123Licence4.165,70
422Postrojenja i oprema190.000180.500138.807,9076,90
4221Uredska oprema i namještaj138.807,90
426Nematerijalna proizvedena imovina440.125418.125353.430,0084,53
4262Ulaganja u računalne programe353.430,00
015URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE38.118.29237.439.09234.600.535,2392,42
01505Ured Predsjednice Republike Hrvatske38.118.29237.439.09234.600.535,2392,42
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici37.718.29237.039.09234.317.025,9192,65
31Vlastiti prihodi400.000400.000283.509,3270,88
po programima
21POLITIČKI SUSTAV38.118.29237.439.09234.600.535,2392,42
2104DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE38.118.29237.439.09234.600.535,2392,42
A504000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE30.575.19229.996.74228.083.888,3893,62
11Opći prihodi i primici30.575.19229.996.74228.083.888,3893,62
311Plaće (Bruto)18.351.00017.901.00017.708.861,3298,93
3111Plaće za redovan rad16.681.779,28
3113Plaće za prekovremeni rad1.027.082,04
312Ostali rashodi za zaposlene578.500568.500547.502,4096,31
3121Ostali rashodi za zaposlene547.502,40
313Doprinosi na plaće3.087.0003.078.0502.930.653,2695,21
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.905.781,55
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti24.871,71
321Naknade troškova zaposlenima2.205.0002.095.5001.646.683,7478,58
3211Službena putovanja1.209.886,17
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život411.600,70
3213Stručno usavršavanje zaposlenika25.196,87
322Rashodi za materijal i energiju500.000500.000421.278,7384,26
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi178.553,33
3225Sitni inventar i autogume144.658,20
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća98.067,20
323Rashodi za usluge2.437.0002.437.0001.990.518,8981,68
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza28.747,12
3233Usluge promidžbe i informiranja354.779,31
3235Zakupnine i najamnine915.726,77
3236Zdravstvene i veterinarske usluge46.500,00
3237Intelektualne i osobne usluge356.009,69
3239Ostale usluge288.756,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.00050.00033.605,2467,21
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa33.605,24
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.637.0002.637.0002.154.164,5581,69
3293Reprezentacija871.403,00
3294Članarine i norme3.145,78
3295Pristojbe i naknade26.813,88
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.252.801,89
343Ostali financijski rashodi7.2927.2921.547,9521,23
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.414,14
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule29,75
3433Zatezne kamate104,06
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna400.000400.000400.000,00100,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu400.000,00
422Postrojenja i oprema320.000320.000249.072,3077,84
4221Uredska oprema i namještaj38.023,58
4222Komunikacijska oprema32.498,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu69.133,63
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene109.417,09
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti2.4002.400
A504001TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE6.731.1006.630.3505.924.782,7589,36
11Opći prihodi i primici6.331.1006.230.3505.641.273,4390,55
321Naknade troškova zaposlenima45.00045.00039.897,5088,66
3211Službena putovanja29.415,00
3213Stručno usavršavanje zaposlenika10.482,50
322Rashodi za materijal i energiju2.835.0002.734.2502.370.331,3886,69
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi330.908,20
3222Materijal i sirovine76.652,08
3223Energija1.615.620,03
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje162.074,07
3225Sitni inventar i autogume48.783,21
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća136.293,79
323Rashodi za usluge3.440.0003.440.0003.230.019,9693,90
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza847.624,02
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.284.402,08
3233Usluge promidžbe i informiranja13.395,00
3234Komunalne usluge851.556,13
3235Zakupnine i najamnine26.399,63
3236Zdravstvene i veterinarske usluge17.070,00
3238Računalne usluge132.312,41
3239Ostale usluge57.260,69
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.9001.900
343Ostali financijski rashodi8.2008.2001.024,5912,50
3433Zatezne kamate1.024,59
31Vlastiti prihodi400.000400.000283.509,3270,88
322Rashodi za materijal i energiju400.000400.000283.509,3270,88
3222Materijal i sirovine283.509,32
A504023OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA1.0001.000
312Ostali rashodi za zaposlene500500
343Ostali financijski rashodi500500
K504004INFORMATIZACIJA810.000810.000591.864,1073,07
11Opći prihodi i primici810.000810.000591.864,1073,07
412Nematerijalna imovina480.000480.000262.539,7254,70
4123Licence262.539,72
422Postrojenja i oprema250.000250.000249.574,3899,83
4221Uredska oprema i namještaj249.574,38
426Nematerijalna proizvedena imovina80.00080.00079.750,0099,69
4262Ulaganja u računalne programe79.750,00
K504016UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA1.0001.000
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado1.0001.000
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE32.729.36532.254.23831.564.203,7397,86
01705Ustavni sud Republike Hrvatske32.729.36532.254.23831.564.203,7397,86
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici32.729.36532.254.23831.564.203,7397,86
po programima
21POLITIČKI SUSTAV32.729.36532.254.23831.564.203,7397,86
2106DJELOVANJE USTAVNOG SUDA32.729.36532.254.23831.564.203,7397,86
A506000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE31.260.36530.813.73830.301.193,3998,34
11Opći prihodi i primici31.260.36530.813.73830.301.193,3998,34
311Plaće (Bruto)23.366.90323.149.34523.149.344,36100,00
3111Plaće za redovan rad23.063.676,80
3113Plaće za prekovremeni rad85.667,56
312Ostali rashodi za zaposlene492.500492.500436.096,3488,55
3121Ostali rashodi za zaposlene436.096,34
313Doprinosi na plaće3.887.4623.833.7433.833.741,21100,00
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.801.820,09
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti31.921,12
321Naknade troškova zaposlenima1.052.000999.400791.112,0579,16
3211Službena putovanja84.902,80
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život639.106,00
3213Stručno usavršavanje zaposlenika67.103,25
322Rashodi za materijal i energiju928.000881.600789.820,2989,59
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi385.427,43
3223Energija323.945,53
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje33.110,67
3225Sitni inventar i autogume3.336,66
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća44.000,00
323Rashodi za usluge1.251.0001.188.4501.083.225,2591,15
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza332.597,88
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja261.813,92
3233Usluge promidžbe i informiranja116.025,01
3234Komunalne usluge88.979,97
3235Zakupnine i najamnine12.500,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge116.400,00
3237Intelektualne i osobne usluge79.517,22
3239Ostale usluge75.391,25
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja201.000190.950160.051,5783,82
3292Premije osiguranja26.759,09
3293Reprezentacija77.243,76
3295Pristojbe i naknade40.500,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.548,72
343Ostali financijski rashodi6.5006.5001.274,2619,60
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.269,75
3433Zatezne kamate4,51
422Postrojenja i oprema60.00057.00049.559,1486,95
4221Uredska oprema i namještaj21.430,89
4222Komunikacijska oprema28.128,25
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti15.00014.2506.968,9248,90
4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti6.968,92
A506037MEĐUNARODNA SURADNJA470.000446.500306.568,9168,66
11Opći prihodi i primici470.000446.500306.568,9168,66
321Naknade troškova zaposlenima300.000285.000219.209,3576,92
3211Službena putovanja219.209,35
323Rashodi za usluge40.00038.0009.400,0024,74
3237Intelektualne i osobne usluge9.400,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja130.000123.50077.959,5663,13
3293Reprezentacija42.445,69
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.513,87
A506039OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI100.00095.00085.718,7590,23
11Opći prihodi i primici100.00095.00085.718,7590,23
323Rashodi za usluge100.00095.00085.718,7590,23
3237Intelektualne i osobne usluge85.718,75
K506003INFORMATIZACIJA449.000449.000431.972,7096,21
11Opći prihodi i primici449.000449.000431.972,7096,21
323Rashodi za usluge107.000107.00095.861,3189,59
3238Računalne usluge95.861,31
422Postrojenja i oprema342.000342.000336.111,3998,28
4221Uredska oprema i namještaj336.111,39
K506036OBNOVA VOZNOG PARKA450.000450.000438.749,9897,50
11Opći prihodi i primici450.000450.000438.749,9897,50
323Rashodi za usluge450.000450.000438.749,9897,50
3235Zakupnine i najamnine438.749,98
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA15.174.69814.819.97714.294.280,8996,45
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja15.174.69814.819.97714.294.280,8996,45
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici14.766.67414.411.95313.940.615,6796,73
31Vlastiti prihodi258.024258.024269.040,22104,27
559Ostale refundacije iz sredstava EU150.000150.00084.625,0056,42
po programima
32GOSPODARSTVO15.174.69814.819.97714.294.280,8996,45
3212ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA15.174.69814.819.97714.294.280,8996,45
A507008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE13.885.82413.556.15813.328.049,4698,32
11Opći prihodi i primici13.477.80013.148.13412.974.384,2498,68
311Plaće (Bruto)8.613.3118.361.2358.361.234,32100,00
3111Plaće za redovan rad8.361.234,32
312Ostali rashodi za zaposlene245.000245.000235.861,3596,27
3121Ostali rashodi za zaposlene235.861,35
313Doprinosi na plaće1.386.9891.317.6401.299.177,8298,60
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.288.837,81
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti10.340,01
321Naknade troškova zaposlenima535.500508.725456.680,8089,77
3211Službena putovanja242.658,50
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život173.216,17
3213Stručno usavršavanje zaposlenika40.806,13
322Rashodi za materijal i energiju216.500205.675159.477,2577,54
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi77.450,28
3223Energija69.011,86
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje7.605,08
3225Sitni inventar i autogume5.410,03
323Rashodi za usluge2.256.0002.289.2492.257.448,1198,61
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza208.653,34
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja364.512,40
3233Usluge promidžbe i informiranja86.031,77
3234Komunalne usluge246.562,59
3235Zakupnine i najamnine1.226.781,44
3236Zdravstvene i veterinarske usluge11.110,00
3237Intelektualne i osobne usluge18.448,30
3239Ostale usluge95.348,27
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja156.500156.010154.838,5799,25
3292Premije osiguranja14.510,14
3293Reprezentacija28.861,46
3294Članarine i norme84.653,09
3295Pristojbe i naknade26.813,88
343Ostali financijski rashodi7.0006.6506.183,2692,98
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa6.183,26
422Postrojenja i oprema61.00057.95043.482,7675,03
4221Uredska oprema i namještaj28.020,26
4222Komunikacijska oprema15.462,50
31Vlastiti prihodi258.024258.024269.040,22104,27
321Naknade troškova zaposlenima207.555207.555218.571,47105,31
3211Službena putovanja218.571,47
323Rashodi za usluge13.47513.47513.475,00100,00
3239Ostale usluge13.475,00
422Postrojenja i oprema36.99436.99436.993,75100,00
4221Uredska oprema i namještaj36.993,75
559Ostale refundacije iz sredstava EU150.000150.00084.625,0056,42
321Naknade troškova zaposlenima150.000150.00084.625,0056,42
3211Službena putovanja84.625,00
A507017ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA33.62432.56931.454,0096,58
11Opći prihodi i primici33.62432.56931.454,0096,58
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa12.52412.52412.524,00100,00
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa12.524,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja21.10020.04518.930,0094,44
3293Reprezentacija18.930,00
K507005INFORMATIZACIJA1.255.2501.231.250934.777,4375,92
11Opći prihodi i primici1.255.2501.231.250934.777,4375,92
323Rashodi za usluge644.250620.250555.205,0089,51
3235Zakupnine i najamnine301.064,16
3238Računalne usluge254.140,84
422Postrojenja i oprema611.000611.000379.572,4362,12
4221Uredska oprema i namještaj379.572,43
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE403.139.406406.282.068347.833.470,4385,61
02005Vlada Republike Hrvatske33.940.90033.162.29030.814.413,6392,92
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici33.940.90033.162.29030.814.413,6392,92
po programima
21POLITIČKI SUSTAV33.940.90033.162.29030.814.413,6392,92
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE33.940.90033.162.29030.814.413,6392,92
A508000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE24.142.40023.507.19021.955.760,9593,40
11Opći prihodi i primici24.142.40023.507.19021.955.760,9593,40
311Plaće (Bruto)8.291.0008.226.0008.224.057,6199,98
3111Plaće za redovan rad8.092.080,09
3113Plaće za prekovremeni rad131.977,52
312Ostali rashodi za zaposlene259.500254.500239.205,3293,99
3121Ostali rashodi za zaposlene239.205,32
313Doprinosi na plaće1.375.0001.370.1001.355.902,4098,96
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.344.993,57
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti10.908,83
321Naknade troškova zaposlenima438.500427.000360.058,0284,32
3211Službena putovanja160.389,38
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život192.668,64
3213Stručno usavršavanje zaposlenika7.000,00
322Rashodi za materijal i energiju1.400.0001.346.0001.197.813,0288,99
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi221.597,96
3223Energija841.447,21
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje100.441,57
3225Sitni inventar i autogume34.326,28
323Rashodi za usluge10.267.2009.849.3908.813.422,5189,48
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza218.207,67
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.910.684,27
3233Usluge promidžbe i informiranja49.190,00
3234Komunalne usluge177.090,28
3235Zakupnine i najamnine1.637.428,36
3237Intelektualne i osobne usluge78.772,85
3238Računalne usluge586.662,50
3239Ostale usluge155.386,58
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja640.200610.700430.317,3870,46
3292Premije osiguranja16.354,95
3293Reprezentacija377.343,55
3295Pristojbe i naknade26.813,88
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.805,00
343Ostali financijski rashodi5.0005.0001.857,8937,16
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.603,70
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule15,67
3433Zatezne kamate238,52
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna10.00010.0009.012,5090,13
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu9.012,50
422Postrojenja i oprema1.455.0001.407.5001.324.114,3094,08
4221Uredska oprema i namještaj1.212.431,98
4222Komunikacijska oprema28.014,76
4223Oprema za održavanje i zaštitu80.570,06
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.097,50
A508015NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA6.400.0006.360.0006.304.542,0099,13
11Opći prihodi i primici6.400.0006.360.0006.304.542,0099,13
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna6.400.0006.360.0006.304.542,0099,13
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu6.304.542,00
A508024ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH180.000180.000180.000,00100,00
11Opći prihodi i primici180.000180.000180.000,00100,00
323Rashodi za usluge180.000180.000180.000,00100,00
3238Računalne usluge180.000,00
A508025OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA50.50048.000
343Ostali financijski rashodi500500
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna50.00047.500
K508012INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH3.168.0003.067.1002.374.110,6877,41
11Opći prihodi i primici3.168.0003.067.1002.374.110,6877,41
323Rashodi za usluge148.000140.600118.275,0084,12
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja118.275,00
412Nematerijalna imovina605.000574.750125.938,7021,91
4123Licence125.938,70
422Postrojenja i oprema2.090.0002.043.0001.949.771,9895,44
4221Uredska oprema i namještaj1.612.802,68
4222Komunikacijska oprema278.158,05
4223Oprema za održavanje i zaštitu58.811,25
426Nematerijalna proizvedena imovina325.000308.750180.125,0058,34
4262Ulaganja u računalne programe180.125,00
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske10.529.50010.298.7389.800.866,6695,17
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici10.479.50010.248.7389.759.801,9895,23
51Pomoći EU50.00050.00041.064,6882,13
po programima
21POLITIČKI SUSTAV10.529.50010.298.7389.800.866,6695,17
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE10.529.50010.298.7389.800.866,6695,17
A696002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE10.369.50010.142.2389.737.164,1196,01
11Opći prihodi i primici10.319.50010.092.2389.696.099,4396,07
311Plaće (Bruto)6.502.2006.352.2006.317.075,2399,45
3111Plaće za redovan rad5.775.647,29
3113Plaće za prekovremeni rad541.427,94
312Ostali rashodi za zaposlene129.250122.78891.153,7574,24
3121Ostali rashodi za zaposlene91.153,75
313Doprinosi na plaće1.059.0001.024.0001.009.113,4598,55
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.000.709,41
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti8.404,04
321Naknade troškova zaposlenima584.000584.000531.158,0990,95
3211Službena putovanja446.289,19
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život84.868,90
322Rashodi za materijal i energiju175.000166.500110.812,9666,55
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi109.313,96
3225Sitni inventar i autogume1.499,00
323Rashodi za usluge1.633.0001.588.2501.447.274,2791,12
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza135.513,36
3233Usluge promidžbe i informiranja579.369,69
3235Zakupnine i najamnine30.878,23
3236Zdravstvene i veterinarske usluge137.500,00
3237Intelektualne i osobne usluge557.682,99
3238Računalne usluge625,00
3239Ostale usluge5.705,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa70.00090.00078.069,8086,74
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa78.069,80
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja99.50099.50086.999,8387,44
3293Reprezentacija71.917,89
3294Članarine i norme1.050,00
3295Pristojbe i naknade13.406,94
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja625,00
343Ostali financijski rashodi5.0005.0002.850,9557,02
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa2.351,73
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule311,99
3433Zatezne kamate187,23
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna11.55011.55011.550,00100,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu11.550,00
422Postrojenja i oprema51.00048.45010.041,1020,72
4222Komunikacijska oprema10.041,10
51Pomoći EU50.00050.00041.064,6882,13
321Naknade troškova zaposlenima50.00050.00041.064,6882,13
3211Službena putovanja41.064,68
K696012INFORMATIZACIJA160.000156.50063.702,5540,70
11Opći prihodi i primici160.000156.50063.702,5540,70
412Nematerijalna imovina40.00040.00038.841,2597,10
4123Licence38.841,25
422Postrojenja i oprema70.00066.50024.861,3037,39
4221Uredska oprema i namještaj24.861,30
426Nematerijalna proizvedena imovina50.00050.000
02010Ured za udruge166.894.941166.668.077117.602.365,3670,56
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici5.568.2325.341.3682.628.718,5649,21
12Sredstva učešća za pomoći13.209.21613.209.2164.460.701,9933,77
31Vlastiti prihodi391.887391.8872.442,920,62
41Prihodi od igara na sreću58.498.31858.498.31866.294.980,69113,33
51Pomoći EU12.66612.666183.875,691.451,73
52Ostale pomoći199.526199.5263.525,751,77
552Švicarski instrument20.710.73020.710.73019.006.667,6391,77
561Europski socijalni fond (ESF)68.304.36668.304.36625.021.452,1336,63
po programima
21POLITIČKI SUSTAV166.894.941166.668.077117.602.365,3670,56
2108RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA166.894.941166.668.077117.602.365,3670,56
A509000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.932.3984.721.3342.191.407,9046,42
11Opći prihodi i primici4.919.7324.708.6682.178.741,9046,27
311Plaće (Bruto)3.198.9593.039.0591.227.994,0240,41
3111Plaće za redovan rad1.213.862,81
3113Plaće za prekovremeni rad14.131,21
312Ostali rashodi za zaposlene137.000130.15063.328,4348,66
3121Ostali rashodi za zaposlene63.328,43
313Doprinosi na plaće540.284513.270203.304,5839,61
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje201.639,55
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti1.665,03
321Naknade troškova zaposlenima338.660322.260169.031,1052,45
3211Službena putovanja126.550,07
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život29.000,00
3213Stručno usavršavanje zaposlenika13.481,03
322Rashodi za materijal i energiju99.92997.67959.714,3161,13
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi44.967,18
3223Energija12.534,98
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje461,15
3225Sitni inventar i autogume1.751,00
323Rashodi za usluge495.750478.100373.404,5878,10
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza36.550,82
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja12.048,75
3233Usluge promidžbe i informiranja31.981,00
3234Komunalne usluge4.565,21
3235Zakupnine i najamnine6.290,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge700,00
3237Intelektualne i osobne usluge51.466,73
3238Računalne usluge226.717,50
3239Ostale usluge3.084,57
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.10055.10022.615,6241,04
3293Reprezentacija8.888,68
3295Pristojbe i naknade13.406,94
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja320,00
343Ostali financijski rashodi3.0503.050715,2923,45
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa556,40
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule149,45
3433Zatezne kamate9,44
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna44.00044.00043.875,6599,72
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu43.875,65
422Postrojenja i oprema26.00025.00014.758,3259,03
4221Uredska oprema i namještaj4.039,19
4222Komunikacijska oprema7.267,68
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.451,45
51Pomoći EU12.66612.66612.666,00100,00
321Naknade troškova zaposlenima12.66612.66612.666,00100,00
3211Službena putovanja12.666,00
A509014NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE50.917.38950.917.38954.994.946,50108,01
41Prihodi od igara na sreću50.917.38950.917.38954.994.946,50108,01
381Tekuće donacije50.917.38950.917.38954.994.946,50108,01
3811Tekuće donacije u novcu54.994.946,50
A509024PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA5.0005.0004.898,3897,97
11Opći prihodi i primici5.0005.0004.898,3897,97
323Rashodi za usluge5.0005.0004.898,3897,97
3239Ostale usluge4.898,38
A509030SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA66.00063.75027.008,6042,37
11Opći prihodi i primici66.00063.75027.008,6042,37
323Rashodi za usluge11.00011.0008.950,0081,36
3235Zakupnine i najamnine8.950,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa45.00042.75014.211,6033,24
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa14.211,60
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.00010.0003.847,0038,47
3293Reprezentacija3.847,00
A509042PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE26.00026.00013.960,0053,69
11Opći prihodi i primici26.00026.00013.960,0053,69
323Rashodi za usluge15.00015.0006.400,0042,67
3235Zakupnine i najamnine6.400,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.00010.0007.560,0075,60
3293Reprezentacija7.560,00
A509044KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)219.526219.526194.735,4488,71
12Sredstva učešća za pomoći20.00020.00020.000,00100,00
323Rashodi za usluge20.00020.00020.000,00100,00
3233Usluge promidžbe i informiranja20.000,00
51Pomoći EU171.209,69
321Naknade troškova zaposlenima44.224,17
3211Službena putovanja44.224,17
323Rashodi za usluge102.835,23
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza123,20
3233Usluge promidžbe i informiranja78.436,25
3235Zakupnine i najamnine18.275,78
3237Intelektualne i osobne usluge4.625,00
3238Računalne usluge1.375,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja24.016,93
3293Reprezentacija24.016,93
343Ostali financijski rashodi133,36
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa133,36
52Ostale pomoći199.526199.5263.525,751,77
321Naknade troškova zaposlenima49.00049.000
322Rashodi za materijal i energiju1.0001.000
323Rashodi za usluge78.52678.526
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.00010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.00030.0003.525,7511,75
3293Reprezentacija3.525,75
343Ostali financijski rashodi1.0001.000
422Postrojenja i oprema30.00030.000
A509051SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA7.580.9297.580.92911.300.034,19149,06
41Prihodi od igara na sreću7.580.9297.580.92911.300.034,19149,06
381Tekuće donacije7.580.9297.580.92911.300.034,19149,06
3811Tekuće donacije u novcu11.300.034,19
A509062MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA25.00025.0008.235,3032,94
11Opći prihodi i primici25.00025.0008.235,3032,94
321Naknade troškova zaposlenima20.00020.0006.670,3733,35
3211Službena putovanja6.670,37
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.8804.8801.479,9330,33
3293Reprezentacija1.479,93
343Ostali financijski rashodi12012085,0070,83
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa85,00
A509065DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA156.500155.500137.324,6888,31
11Opći prihodi i primici156.500155.500137.324,6888,31
323Rashodi za usluge76.50076.50076.487,6899,98
3233Usluge promidžbe i informiranja24.940,00
3235Zakupnine i najamnine25.312,50
3237Intelektualne i osobne usluge20.722,68
3239Ostale usluge5.512,50
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.00019.000837,004,41
3293Reprezentacija837,00
381Tekuće donacije60.00060.00060.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu60.000,00
A509067PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST225.000219.700198.526,6190,36
11Opći prihodi i primici225.000219.700198.526,6190,36
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.0005.553,1155,53
3211Službena putovanja5.553,11
323Rashodi za usluge35.00035.00020.800,0059,43
3235Zakupnine i najamnine6.400,00
3237Intelektualne i osobne usluge14.400,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja180.000174.700172.173,5098,55
3293Reprezentacija7.560,00
3294Članarine i norme164.613,50
A509069OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 581.436.66281.436.66229.437.004,4436,15
12Sredstva učešća za pomoći13.132.29613.132.2964.415.552,3133,62
311Plaće (Bruto)335.550335.550287.688,6085,74
3111Plaće za redovan rad283.710,77
3113Plaće za prekovremeni rad3.977,83
312Ostali rashodi za zaposlene12.05512.0558.036,8566,67
3121Ostali rashodi za zaposlene8.036,85
313Doprinosi na plaće55.55155.55147.628,2485,74
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje47.240,56
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti387,68
321Naknade troškova zaposlenima76.47076.47052.179,7068,24
3211Službena putovanja17.832,32
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život9.108,35
3213Stručno usavršavanje zaposlenika25.239,03
322Rashodi za materijal i energiju15.00015.0004.879,1832,53
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.565,30
3223Energija3.313,88
323Rashodi za usluge68.50068.50025.774,9637,63
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza6.144,07
3233Usluge promidžbe i informiranja17.642,53
3234Komunalne usluge1.208,36
3235Zakupnine i najamnine780,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.5004.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.00015.0007.166,7047,78
3293Reprezentacija7.166,70
343Ostali financijski rashodi17017074,8944,05
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa74,89
381Tekuće donacije12.318.00012.318.0003.916.760,8731,80
3811Tekuće donacije u novcu3.916.760,87
382Kapitalne donacije230.000230.00065.362,3228,42
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama65.362,32
422Postrojenja i oprema1.5001.500
561Europski socijalni fond (ESF)68.304.36668.304.36625.021.452,1336,63
311Plaće (Bruto)1.901.4501.901.4501.630.235,3985,74
3111Plaće za redovan rad1.607.694,34
3113Plaće za prekovremeni rad22.541,05
312Ostali rashodi za zaposlene68.31068.31045.542,1866,67
3121Ostali rashodi za zaposlene45.542,18
313Doprinosi na plaće314.788314.788269.893,3985,74
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje267.696,54
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti2.196,85
321Naknade troškova zaposlenima398.330398.330295.673,4974,23
3211Službena putovanja101.049,65
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život51.613,99
3213Stručno usavršavanje zaposlenika143.009,85
322Rashodi za materijal i energiju85.00085.00027.648,5532,53
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi8.869,95
3223Energija18.778,60
323Rashodi za usluge301.500301.500146.058,0848,44
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza34.816,33
3233Usluge promidžbe i informiranja99.974,35
3234Komunalne usluge6.847,40
3235Zakupnine i najamnine4.420,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa25.50025.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja85.00085.00040.611,3047,78
3293Reprezentacija40.611,30
343Ostali financijski rashodi950950424,4044,67
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa424,40
381Tekuće donacije63.710.03863.710.03822.194.978,8834,84
3813Tekuće donacije iz EU sredstava22.194.978,88
382Kapitalne donacije1.405.0001.405.000370.386,4726,36
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava370.386,47
422Postrojenja i oprema8.5008.500
A509070FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE20.767.65020.767.65019.031.817,3191,64
12Sredstva učešća za pomoći56.92056.92025.149,6844,18
321Naknade troškova zaposlenima12.70012.7001.151,809,07
3211Službena putovanja558,05
3213Stručno usavršavanje zaposlenika593,75
322Rashodi za materijal i energiju500500134,8826,98
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi134,88
323Rashodi za usluge28.85028.85012.778,6444,29
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza9,85
3233Usluge promidžbe i informiranja4.187,50
3235Zakupnine i najamnine1.757,22
3237Intelektualne i osobne usluge6.794,87
3239Ostale usluge29,20
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.0004.318,9586,38
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.318,95
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.0006.0004.696,2778,27
3293Reprezentacija4.696,27
343Ostali financijski rashodi7070
422Postrojenja i oprema3.8003.8002.069,1454,45
4221Uredska oprema i namještaj2.069,14
552Švicarski instrument20.710.73020.710.73019.006.667,6391,77
321Naknade troškova zaposlenima103.00027.00010.366,1938,39
3211Službena putovanja5.022,44
3213Stručno usavršavanje zaposlenika5.343,75
322Rashodi za materijal i energiju4.5001.5001.213,8780,92
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.213,87
323Rashodi za usluge231.900116.900115.007,8098,38
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza88,65
3233Usluge promidžbe i informiranja37.687,50
3235Zakupnine i najamnine15.814,96
3237Intelektualne i osobne usluge61.153,89
3239Ostale usluge262,80
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa37.50039.00038.870,3599,67
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa38.870,35
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja49.00043.00042.266,5198,29
3293Reprezentacija42.266,51
343Ostali financijski rashodi630630
381Tekuće donacije20.250.00020.163.50018.553.887,3092,02
3813Tekuće donacije iz EU sredstava18.553.887,30
382Kapitalne donacije300.000226.433,3775,48
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava226.433,37
422Postrojenja i oprema34.20019.20018.622,2496,99
4221Uredska oprema i namještaj18.622,24
A509071TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL391.887391.8872.442,920,62
31Vlastiti prihodi391.887391.8872.442,920,62
321Naknade troškova zaposlenima264.787264.787
322Rashodi za materijal i energiju2.0002.000
323Rashodi za usluge84.58084.5802.442,922,89
3237Intelektualne i osobne usluge2.442,92
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.00010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.00010.000
343Ostali financijski rashodi520520
422Postrojenja i oprema20.00020.000
K509020INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE145.000137.75060.023,0943,57
11Opći prihodi i primici145.000137.75060.023,0943,57
412Nematerijalna imovina85.00080.75013.049,8516,16
4123Licence13.049,85
422Postrojenja i oprema60.00057.00046.973,2482,41
4221Uredska oprema i namještaj46.973,24
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava5.705.4105.464.4605.052.957,0392,47
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici5.705.4105.464.4605.052.957,0392,47
po programima
21POLITIČKI SUSTAV5.705.4105.464.4605.052.957,0392,47
2119ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA5.705.4105.464.4605.052.957,0392,47
A860001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.101.8103.904.3603.664.697,5993,86
11Opći prihodi i primici4.101.8103.904.3603.664.697,5993,86
311Plaće (Bruto)2.954.5502.810.4502.791.740,0599,33
3111Plaće za redovan rad2.686.257,43
3113Plaće za prekovremeni rad105.482,62
312Ostali rashodi za zaposlene92.00087.40070.028,9680,12
3121Ostali rashodi za zaposlene70.028,96
313Doprinosi na plaće454.950432.550413.583,4595,62
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje410.474,95
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3.108,50
321Naknade troškova zaposlenima67.00063.65050.855,2879,90
3211Službena putovanja7.439,21
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život43.416,07
322Rashodi za materijal i energiju104.00099.00073.226,4173,97
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi54.566,87
3223Energija18.639,54
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje20,00
323Rashodi za usluge342.000328.150240.033,0773,15
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza16.789,60
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.775,00
3233Usluge promidžbe i informiranja30.371,60
3234Komunalne usluge8.522,66
3235Zakupnine i najamnine160.787,17
3236Zdravstvene i veterinarske usluge7.750,00
3237Intelektualne i osobne usluge9.962,04
3238Računalne usluge2.375,00
3239Ostale usluge1.700,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.5002.500434,5117,38
3293Reprezentacija384,51
3295Pristojbe i naknade50,00
343Ostali financijski rashodi1.3101.3101.222,7393,34
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.022,96
3433Zatezne kamate199,77
422Postrojenja i oprema83.00078.85023.573,1329,90
4221Uredska oprema i namještaj23.573,13
A860006ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA1.468.6001.428.3501.285.919,4190,03
11Opći prihodi i primici1.468.6001.428.3501.285.919,4190,03
321Naknade troškova zaposlenima250.000250.000207.876,1683,15
3211Službena putovanja199.426,32
3213Stručno usavršavanje zaposlenika8.449,84
323Rashodi za usluge400.200400.200381.676,7895,37
3237Intelektualne i osobne usluge381.676,78
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa100100
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.10011.10010.418,9393,86
3293Reprezentacija10.418,93
343Ostali financijski rashodi807.200766.950685.947,5489,44
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa855,09
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi685.092,45
K860008INFORMATIZACIJA135.000131.750102.340,0377,68
11Opći prihodi i primici135.000131.750102.340,0377,68
412Nematerijalna imovina70.00070.00045.960,0065,66
4123Licence45.960,00
422Postrojenja i oprema65.00061.75056.380,0391,30
4221Uredska oprema i namještaj56.380,03
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine38.531.80238.489.35238.336.904,4699,60
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici38.529.72738.487.27738.336.904,4699,61
31Vlastiti prihodi2.0752.075
po programima
21POLITIČKI SUSTAV38.531.80238.489.35238.336.904,4699,60
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA38.531.80238.489.35238.336.904,4699,60
A732004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.348.1451.320.2451.260.577,4195,48
11Opći prihodi i primici1.346.0701.318.1701.260.577,4195,63
311Plaće (Bruto)945.000928.000922.414,9099,40
3111Plaće za redovan rad913.421,68
3113Plaće za prekovremeni rad8.993,22
312Ostali rashodi za zaposlene66.00062.70050.595,8680,70
3121Ostali rashodi za zaposlene50.595,86
313Doprinosi na plaće158.000155.000152.695,6198,51
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje151.488,24
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti1.207,37
321Naknade troškova zaposlenima65.00061.75040.349,1965,34
3211Službena putovanja14.349,95
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život25.999,24
322Rashodi za materijal i energiju28.10026.75022.829,1285,34
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi22.829,12
323Rashodi za usluge52.30052.30049.637,3994,91
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza12.344,58
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja10.075,31
3233Usluge promidžbe i informiranja12.502,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge2.500,00
3238Računalne usluge6.995,00
3239Ostale usluge5.220,50
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.50010.5005.295,0050,43
3293Reprezentacija5.295,00
343Ostali financijski rashodi17017051,0230,01
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa50,00
3433Zatezne kamate1,02
422Postrojenja i oprema20.50020.50016.709,3281,51
4221Uredska oprema i namještaj16.709,32
322Rashodi za materijal i energiju2.0752.075
A732003POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA36.401.65736.388.90736.323.419,0899,82
11Opći prihodi i primici36.401.65736.388.90736.323.419,0899,82
323Rashodi za usluge320.000309.500267.231,5186,34
3233Usluge promidžbe i informiranja6.245,75
3235Zakupnine i najamnine21.340,00
3237Intelektualne i osobne usluge63.824,71
3238Računalne usluge131.142,30
3239Ostale usluge44.678,75
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja46.50044.25026.734,5060,42
3293Reprezentacija26.234,50
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500,00
363Pomoći unutar općeg proračuna900.000900.000900.000,00100,00
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna60.000,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna840.000,00
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna500.000500.000500.000,00100,00
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna500.000,00
381Tekuće donacije34.575.15734.575.15734.569.453,0799,98
3811Tekuće donacije u novcu34.569.453,07
426Nematerijalna proizvedena imovina60.00060.00060.000,00100,00
4262Ulaganja u računalne programe60.000,00
A732005RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE279.000277.200263.422,3495,03
11Opći prihodi i primici279.000277.200263.422,3495,03
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa36.00034.20020.796,2760,81
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.796,27
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja243.000243.000242.626,0799,85
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično242.626,07
A732007NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU450.000450.000450.000,00100,00
11Opći prihodi i primici450.000450.000450.000,00100,00
381Tekuće donacije450.000450.000450.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu450.000,00
K732001INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE53.00053.00039.485,6374,50
11Opći prihodi i primici53.00053.00039.485,6374,50
412Nematerijalna imovina38.00038.00027.217,3871,62
4123Licence27.217,38
422Postrojenja i oprema15.00015.00012.268,2581,79
4221Uredska oprema i namještaj12.268,25
02030Ured za zakonodavstvo5.653.3105.581.4355.454.442,9597,72
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici5.642.9105.571.0355.443.380,9597,71
51Pomoći EU10.40010.40011.062,00106,37
po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE5.653.3105.581.4355.454.442,9597,72
2404USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE5.653.3105.581.4355.454.442,9597,72
A514000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.493.3105.421.4355.323.870,9298,20
11Opći prihodi i primici5.482.9105.411.0355.312.808,9298,18
311Plaće (Bruto)3.989.9303.945.9303.945.177,8399,98
3111Plaće za redovan rad3.791.448,00
3113Plaće za prekovremeni rad153.729,83
312Ostali rashodi za zaposlene116.000110.20096.980,2588,00
3121Ostali rashodi za zaposlene96.980,25
313Doprinosi na plaće663.570653.770653.376,6899,94
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje647.493,93
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti5.882,75
321Naknade troškova zaposlenima332.000325.450295.506,5390,80
3211Službena putovanja125.127,60
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život60.979,73
3213Stručno usavršavanje zaposlenika109.399,20
322Rashodi za materijal i energiju142.000141.500125.594,4188,76
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi124.958,11
3225Sitni inventar i autogume636,30
323Rashodi za usluge111.300109.90087.217,4279,36
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza10.477,06
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja60.678,63
3233Usluge promidžbe i informiranja4.499,59
3235Zakupnine i najamnine4.800,00
3237Intelektualne i osobne usluge1.036,14
3238Računalne usluge625,00
3239Ostale usluge5.101,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja14.00013.5255.722,5042,31
3293Reprezentacija4.597,50
3295Pristojbe i naknade1.125,00
343Ostali financijski rashodi3.1103.1102.297,4273,87
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa444,84
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule26,59
3433Zatezne kamate1.825,99
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna6.0006.0004.778,8879,65
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu4.778,88
422Postrojenja i oprema105.000101.65096.157,0094,60
4221Uredska oprema i namještaj93.082,50
4222Komunikacijska oprema3.074,50
51Pomoći EU10.40010.40011.062,00106,37
321Naknade troškova zaposlenima10.40010.40011.062,00106,37
3211Službena putovanja11.062,00
K514012INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO160.000160.000130.572,0381,61
11Opći prihodi i primici160.000160.000130.572,0381,61
412Nematerijalna imovina75.00075.00046.125,0061,50
4123Licence46.125,00
422Postrojenja i oprema85.00085.00084.447,0399,35
4221Uredska oprema i namještaj84.447,03
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske41.527.21040.549.41037.990.139,4193,69
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici38.884.21037.906.41035.697.305,0994,17
31Vlastiti prihodi2.619.0002.619.0002.284.073,4487,21
52Ostale pomoći24.00024.0008.760,8836,50
po programima
21POLITIČKI SUSTAV41.527.21040.549.41037.990.139,4193,69
2110OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE41.527.21040.549.41037.990.139,4193,69
A515000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE39.885.41038.961.01037.164.426,9395,39
11Opći prihodi i primici37.242.41036.318.01034.871.592,6196,02
311Plaće (Bruto)21.499.00021.129.00021.125.868,0299,99
3111Plaće za redovan rad19.804.171,85
3113Plaće za prekovremeni rad1.321.696,17
312Ostali rashodi za zaposlene1.130.0001.100.0001.059.512,9896,32
3121Ostali rashodi za zaposlene1.059.512,98
313Doprinosi na plaće3.401.5003.323.0003.320.796,0099,93
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.292.993,39
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti27.802,61
321Naknade troškova zaposlenima1.870.0001.816.0001.719.776,8194,70
3211Službena putovanja279.115,82
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.376.833,64
3213Stručno usavršavanje zaposlenika63.827,35
322Rashodi za materijal i energiju1.950.0001.890.4001.614.105,5385,38
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi567.380,36
3223Energija765.025,93
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje76.236,02
3225Sitni inventar i autogume97.580,12
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća107.883,10
323Rashodi za usluge6.835.0006.528.7505.704.630,3987,38
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza409.086,35
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.832.119,39
3233Usluge promidžbe i informiranja89.891,75
3234Komunalne usluge109.710,24
3235Zakupnine i najamnine641.241,39
3236Zdravstvene i veterinarske usluge93.280,00
3237Intelektualne i osobne usluge100.000,00
3238Računalne usluge367.818,74
3239Ostale usluge61.482,53
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa12.00012.0007.747,5764,56
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa7.747,57
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja203.500193.700129.462,5066,84
3292Premije osiguranja122.671,48
3293Reprezentacija593,50
3295Pristojbe i naknade5.159,70
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.037,82
343Ostali financijski rashodi6.4106.4104.190,7965,38
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.915,96
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule24,19
3433Zatezne kamate2.250,64
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna25.00023.75020.430,0086,02
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu20.430,00
422Postrojenja i oprema310.000295.000165.072,0255,96
4221Uredska oprema i namještaj29.911,97
4222Komunikacijska oprema124.067,50
4223Oprema za održavanje i zaštitu8.994,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene2.098,55
31Vlastiti prihodi2.619.0002.619.0002.284.073,4487,21
321Naknade troškova zaposlenima20.00020.000
322Rashodi za materijal i energiju2.220.0002.220.0002.005.334,9290,33
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi96.206,71
3222Materijal i sirovine1.678.738,41
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje6.034,20
3225Sitni inventar i autogume106.855,55
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća117.500,05
323Rashodi za usluge269.000269.000227.339,7284,51
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza845,50
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja83.806,26
3233Usluge promidžbe i informiranja1.875,00
3234Komunalne usluge28.200,00
3235Zakupnine i najamnine14.400,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge29.525,00
3239Ostale usluge68.687,96
343Ostali financijski rashodi500500
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna29.50029.50018.000,0061,02
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu18.000,00
422Postrojenja i oprema80.00080.00033.398,8041,75
4221Uredska oprema i namještaj1.612,50
4223Oprema za održavanje i zaštitu21.750,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene10.036,30
52Ostale pomoći24.00024.0008.760,8836,50
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa24.00024.0008.760,8836,50
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa8.760,88
A515017OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA323.800323.800
311Plaće (Bruto)165.000165.000
312Ostali rashodi za zaposlene15.00015.000
313Doprinosi na plaće33.80033.800
323Rashodi za usluge10.00010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.000100.000
K515008INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE565.000549.250162.971,5629,67
11Opći prihodi i primici565.000549.250162.971,5629,67
412Nematerijalna imovina250.000250.0001.950,000,78
4123Licence1.950,00
422Postrojenja i oprema210.000199.500109.971,5655,12
4221Uredska oprema i namještaj109.971,56
426Nematerijalna proizvedena imovina105.00099.75051.050,0051,18
4262Ulaganja u računalne programe51.050,00
K515016OBNOVA VOZNOG PARKA753.000715.350662.740,9292,65
11Opći prihodi i primici753.000715.350662.740,9292,65
423Prijevozna sredstva753.000715.350662.740,9292,65
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu662.740,92
02042Ured za protokol2.317.2602.302.6602.170.887,6194,28
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.317.2602.302.6602.170.887,6194,28
po programima
21POLITIČKI SUSTAV2.317.2602.302.6602.170.887,6194,28
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE2.317.2602.302.6602.170.887,6194,28
A686000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.261.2602.246.6602.130.531,3894,83
11Opći prihodi i primici2.261.2602.246.6602.130.531,3894,83
311Plaće (Bruto)1.301.0001.281.0001.263.382,0198,62
3111Plaće za redovan rad1.025.847,07
3113Plaće za prekovremeni rad237.534,94
312Ostali rashodi za zaposlene33.00031.35015.218,9948,55
3121Ostali rashodi za zaposlene15.218,99
313Doprinosi na plaće215.000213.000209.072,9898,16
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje207.579,51
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti1.493,47
321Naknade troškova zaposlenima317.600342.600318.590,8192,99
3211Službena putovanja308.150,81
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život10.440,00
322Rashodi za materijal i energiju64.05063.10048.023,6476,11
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi39.961,14
3225Sitni inventar i autogume8.062,50
323Rashodi za usluge134.000128.000109.860,1585,83
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza12.687,01
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.561,50
3233Usluge promidžbe i informiranja8.090,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge2.500,00
3237Intelektualne i osobne usluge40.636,64
3238Računalne usluge625,00
3239Ostale usluge43.760,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja182.000173.000157.753,2291,19
3293Reprezentacija930,76
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja156.822,46
343Ostali financijski rashodi2.6102.6101.218,3946,68
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa913,93
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule303,13
3433Zatezne kamate1,33
422Postrojenja i oprema12.00012.0007.411,1961,76
4221Uredska oprema i namještaj5.112,19
4222Komunikacijska oprema2.299,00
K686009INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL56.00056.00040.356,2372,06
11Opći prihodi i primici56.00056.00040.356,2372,06
412Nematerijalna imovina27.00027.00011.440,5342,37
4123Licence11.440,53
422Postrojenja i oprema29.00029.00028.915,7099,71
4221Uredska oprema i namještaj28.915,70
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju2.020.5701.952.9201.863.791,7595,44
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.020.5701.952.9201.863.791,7595,44
po programima
21POLITIČKI SUSTAV2.020.5701.952.9201.863.791,7595,44
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE2.020.5701.952.9201.863.791,7595,44
A687000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.977.5701.909.9201.843.809,2396,54
11Opći prihodi i primici1.977.5701.909.9201.843.809,2396,54
311Plaće (Bruto)1.470.0001.420.0001.412.610,4599,48
3111Plaće za redovan rad1.372.250,56
3113Plaće za prekovremeni rad40.359,89
312Ostali rashodi za zaposlene62.00058.90047.275,0480,26
3121Ostali rashodi za zaposlene47.275,04
313Doprinosi na plaće245.000237.000233.941,2898,71
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje231.851,34
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti2.089,94
321Naknade troškova zaposlenima118.000112.10090.352,6280,60
3211Službena putovanja15.680,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život50.622,62
3213Stručno usavršavanje zaposlenika24.050,00
322Rashodi za materijal i energiju21.00021.00020.289,5496,62
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi20.289,54
323Rashodi za usluge39.50039.50031.032,5478,56
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza7.075,04
3233Usluge promidžbe i informiranja10.860,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge3.850,00
3238Računalne usluge8.710,00
3239Ostale usluge537,50
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.0004.0002.146,0053,65
3294Članarine i norme1.096,00
3295Pristojbe i naknade1.050,00
343Ostali financijski rashodi70708,8912,70
3433Zatezne kamate8,89
422Postrojenja i oprema18.00017.3506.152,8735,46
4221Uredska oprema i namještaj3.338,37
4222Komunikacijska oprema2.814,50
K687003INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU43.00043.00019.982,5246,47
11Opći prihodi i primici43.00043.00019.982,5246,47
412Nematerijalna imovina23.00023.000411,131,79
4123Licence411,13
422Postrojenja i oprema20.00020.00019.571,3997,86
4221Uredska oprema i namještaj19.571,39
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova13.300.65013.181.60012.004.813,9491,07
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici12.934.15012.815.10011.759.825,8491,77
51Pomoći EU366.500366.500244.988,1066,85
po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE13.300.65013.181.60012.004.813,9491,07
2406ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI13.300.65013.181.60012.004.813,9491,07
A691000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE13.245.65013.128.60011.971.473,5391,19
11Opći prihodi i primici12.879.15012.762.10011.726.485,4391,89
311Plaće (Bruto)3.448.0003.381.1003.381.002,02100,00
3111Plaće za redovan rad3.381.002,02
312Ostali rashodi za zaposlene89.25084.85072.526,2685,48
3121Ostali rashodi za zaposlene72.526,26
313Doprinosi na plaće1.040.5001.021.4001.020.613,7399,92
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje460.764,36
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje555.031,07
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti4.818,30
321Naknade troškova zaposlenima1.590.0001.564.0001.438.155,6591,95
3211Službena putovanja388.905,69
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život70.996,11
3213Stručno usavršavanje zaposlenika978.253,85
322Rashodi za materijal i energiju950.000950.000756.143,1379,59
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi466.525,59
3223Energija141.843,68
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje62.410,07
3225Sitni inventar i autogume4.449,88
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća80.913,91
323Rashodi za usluge5.402.0005.402.0004.798.370,5988,83
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza142.738,55
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja4.243.275,58
3233Usluge promidžbe i informiranja9.926,25
3234Komunalne usluge27.483,53
3235Zakupnine i najamnine6.516,25
3236Zdravstvene i veterinarske usluge3.540,00
3237Intelektualne i osobne usluge190.858,10
3238Računalne usluge625,00
3239Ostale usluge173.407,33
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.00020.00011.251,9056,26
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa11.251,90
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja290.800290.800217.701,5874,86
3292Premije osiguranja174.672,35
3293Reprezentacija5.741,70
3294Članarine i norme800,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja36.487,53
343Ostali financijski rashodi3.6003.6001.748,4448,57
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.094,98
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule305,62
3433Zatezne kamate347,84
422Postrojenja i oprema45.00044.35028.972,1365,33
4222Komunikacijska oprema22.773,13
4223Oprema za održavanje i zaštitu3.949,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene2.250,00
51Pomoći EU366.500366.500244.988,1066,85
321Naknade troškova zaposlenima85.00085.00044.457,7352,30
3211Službena putovanja44.457,73
322Rashodi za materijal i energiju160.000160.000118.213,7973,88
3223Energija118.213,79
323Rashodi za usluge1.5001.5001.022,1868,15
3235Zakupnine i najamnine924,05
3239Ostale usluge98,13
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.0003.022,0460,44
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.022,04
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja115.000115.00078.272,3668,06
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja78.272,36
K691008INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA55.00053.00033.340,4162,91
11Opći prihodi i primici55.00053.00033.340,4162,91
412Nematerijalna imovina15.00015.000261,631,74
4123Licence261,63
422Postrojenja i oprema40.00038.00033.078,7887,05
4221Uredska oprema i namještaj33.078,78
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina58.320.48264.310.20562.616.324,7997,37
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici55.837.86561.827.58860.759.281,0898,27
12Sredstva učešća za pomoći393.001393.001280.895,4171,47
31Vlastiti prihodi500500
51Pomoći EU35.00035.00018.364,0052,47
52Ostale pomoći90.55790.55748.460,2753,51
561Europski socijalni fond (ESF)1.828.7611.828.7611.416.605,2877,46
575Fondovi za unutarnje poslove134.798134.79892.718,7568,78
po programima
21POLITIČKI SUSTAV58.320.48264.310.20562.616.324,7997,37
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA53.771.79159.951.04159.052.285,7298,50
A513002PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE49.737.02055.727.27055.653.253,3399,87
11Opći prihodi i primici49.737.02055.727.27055.653.253,3399,87
321Naknade troškova zaposlenima50.00047.50012.186,8525,66
3211Službena putovanja12.186,85
323Rashodi za usluge170.100162.850135.232,9883,04
3235Zakupnine i najamnine6.410,00
3237Intelektualne i osobne usluge109.142,98
3239Ostale usluge19.680,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.00015.0005.583,5037,22
3293Reprezentacija5.583,50
343Ostali financijski rashodi420420250,0059,52
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa250,00
363Pomoći unutar općeg proračuna1.0001.000
381Tekuće donacije31.500.00031.500.00031.500.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu31.500.000,00
382Kapitalne donacije18.000.00024.000.00024.000.000,00100,00
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama24.000.000,00
A513041PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013. – 2020.1.857.7432.046.7431.732.437,9584,64
11Opći prihodi i primici1.811.2202.000.2201.695.313,2384,76
321Naknade troškova zaposlenima60.00060.00054.731,9091,22
3211Službena putovanja54.731,90
323Rashodi za usluge115.500109.75086.415,9678,74
3235Zakupnine i najamnine8.295,75
3237Intelektualne i osobne usluge51.152,26
3239Ostale usluge26.967,95
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa25.00023.7507.840,2833,01
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa7.840,28
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja60.20057.20035.146,5861,45
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično13.935,89
3293Reprezentacija21.210,69
343Ostali financijski rashodi520520423,3481,41
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa423,34
363Pomoći unutar općeg proračuna150.000142.500116.849,4282,00
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna87.350,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna29.499,42
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna350.000332.500121.437,0036,52
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna121.437,00
381Tekuće donacije50.000274.000273.137,5099,69
3811Tekuće donacije u novcu273.137,50
382Kapitalne donacije1.000.0001.000.000999.331,2599,93
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama999.331,25
52Ostale pomoći46.52346.52337.124,7279,80
321Naknade troškova zaposlenima2.2402.2402.240,00100,00
3211Službena putovanja2.240,00
323Rashodi za usluge35.55835.55826.160,6873,57
3235Zakupnine i najamnine24.060,12
3237Intelektualne i osobne usluge2.100,56
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.3155.3155.314,0499,98
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.314,04
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.4103.4103.410,00100,00
3293Reprezentacija3.410,00
A513043ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE2.177.0282.177.0281.666.594,4476,55
343Ostali financijski rashodi190190
12Sredstva učešća za pomoći348.077348.077249.989,1671,82
311Plaće (Bruto)38.00038.00034.374,1690,46
3111Plaće za redovan rad34.374,16
312Ostali rashodi za zaposlene1.1251.1251.125,00100,00
3121Ostali rashodi za zaposlene1.125,00
313Doprinosi na plaće7.0067.0065.671,7380,96
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje5.671,73
321Naknade troškova zaposlenima17.36817.3686.497,1237,41
3211Službena putovanja5.345,40
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.151,72
322Rashodi za materijal i energiju1.6001.600335,8420,99
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi335,84
323Rashodi za usluge229.442229.442173.832,2675,76
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza31,83
3233Usluge promidžbe i informiranja26.411,70
3235Zakupnine i najamnine11.368,20
3237Intelektualne i osobne usluge133.784,59
3238Računalne usluge2.235,94
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa21.81821.8183.647,2016,72
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.647,20
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja26.71826.71820.990,9678,56
3293Reprezentacija20.990,96
422Postrojenja i oprema5.0005.0003.514,8970,30
4221Uredska oprema i namještaj3.514,89
561Europski socijalni fond (ESF)1.828.7611.828.7611.416.605,2877,46
311Plaće (Bruto)215.000215.000194.786,8790,60
3111Plaće za redovan rad194.786,87
312Ostali rashodi za zaposlene6.3756.3756.375,00100,00
3121Ostali rashodi za zaposlene6.375,00
313Doprinosi na plaće39.69639.69632.139,8380,96
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje32.139,83
321Naknade troškova zaposlenima91.74791.74736.816,9440,13
3211Službena putovanja30.290,56
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.526,38
322Rashodi za materijal i energiju10.40010.4001.903,1318,30
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.903,13
323Rashodi za usluge1.197.1691.197.169985.049,5682,28
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza180,40
3233Usluge promidžbe i informiranja149.666,30
3235Zakupnine i najamnine64.419,84
3237Intelektualne i osobne usluge758.112,71
3238Računalne usluge12.670,31
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa108.972108.97220.667,5818,97
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.667,58
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja131.402131.402118.948,7190,52
3293Reprezentacija118.948,71
422Postrojenja i oprema28.00028.00019.917,6671,13
4221Uredska oprema i namještaj19.917,66
2111PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA4.548.6914.359.1643.564.039,0781,76
A681000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE3.735.8353.560.5083.104.915,2287,20
11Opći prihodi i primici3.715.6353.540.3083.095.415,6787,43
311Plaće (Bruto)2.722.0002.586.5002.332.028,1690,16
3111Plaće za redovan rad2.320.128,77
3113Plaće za prekovremeni rad11.899,39
312Ostali rashodi za zaposlene106.000100.70061.409,0560,98
3121Ostali rashodi za zaposlene61.409,05
313Doprinosi na plaće436.300414.653368.611,7688,90
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje365.291,42
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3.320,34
321Naknade troškova zaposlenima129.000122.55078.538,8664,09
3211Službena putovanja1.986,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život71.722,86
3213Stručno usavršavanje zaposlenika4.830,00
322Rashodi za materijal i energiju33.00033.00032.620,7498,85
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi31.768,03
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje485,08
3225Sitni inventar i autogume367,63
323Rashodi za usluge172.600166.170123.675,4574,43
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza16.759,13
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja33.251,56
3233Usluge promidžbe i informiranja43.965,51
3235Zakupnine i najamnine2.870,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge4.800,00
3237Intelektualne i osobne usluge1.887,50
3238Računalne usluge17.530,00
3239Ostale usluge2.611,75
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.0004.468,5989,37
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.468,59
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja18.50018.5009.057,5148,96
3293Reprezentacija1.982,51
3295Pristojbe i naknade6.750,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja325,00
343Ostali financijski rashodi2352351,190,51
3433Zatezne kamate1,19
422Postrojenja i oprema93.00093.00085.004,3691,40
4221Uredska oprema i namještaj47.407,32
4222Komunikacijska oprema4.162,99
4223Oprema za održavanje i zaštitu31.250,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene2.184,05
322Rashodi za materijal i energiju500500
52Ostale pomoći19.70019.7009.499,5548,22
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa19.70019.7009.499,5548,22
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa9.499,55
A513037POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE79.55478.05430.637,0739,25
11Opći prihodi i primici55.22053.72028.801,0753,61
321Naknade troškova zaposlenima15.00015.00013.596,0790,64
3211Službena putovanja13.596,07
323Rashodi za usluge30.00029.00013.155,0045,36
3237Intelektualne i osobne usluge10.525,00
3239Ostale usluge2.630,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.0009.5002.000,0021,05
3293Reprezentacija2.000,00
343Ostali financijski rashodi22022050,0022,73
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa50,00
52Ostale pomoći24.33424.3341.836,007,54
321Naknade troškova zaposlenima13.33413.3341.836,0013,77
3211Službena putovanja1.836,00
323Rashodi za usluge11.00011.000
A513039PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA40.32039.27012.414,1531,61
11Opći prihodi i primici40.32039.27012.414,1531,61
321Naknade troškova zaposlenima18.00018.00012.364,1568,69
3211Službena putovanja12.364,15
323Rashodi za usluge21.10020.050
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500500
343Ostali financijski rashodi22022050,0022,73
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa50,00
A513040PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA91.42089.52033.028,5736,90
11Opći prihodi i primici56.42054.52014.664,5726,90
321Naknade troškova zaposlenima17.00017.00010.030,0359,00
3211Službena putovanja10.030,03
323Rashodi za usluge28.10026.7002.499,549,36
3237Intelektualne i osobne usluge2.499,54
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000215,0021,50
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa215,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.0009.5001.820,0019,16
3293Reprezentacija1.820,00
343Ostali financijski rashodi320320100,0031,25
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa100,00
51Pomoći EU35.00035.00018.364,0052,47
321Naknade troškova zaposlenima35.00035.00018.364,0052,47
3211Službena putovanja18.364,00
A513042STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014. – 2020.)2.5002.500
323Rashodi za usluge1.5001.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.0001.000
A513052NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE46.22045.32017.346,4238,28
11Opći prihodi i primici46.22045.32017.346,4238,28
321Naknade troškova zaposlenima16.00016.0009.772,0461,08
3211Službena putovanja9.772,04
323Rashodi za usluge21.00020.1003.301,3816,42
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza70,00
3237Intelektualne i osobne usluge2.105,00
3239Ostale usluge1.126,38
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000223,0022,30
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa223,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.0008.0004.000,0050,00
3293Reprezentacija4.000,00
343Ostali financijski rashodi22022050,0022,73
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa50,00
A513055AMIF – PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA123.626123.626123.625,00100,00
12Sredstva učešća za pomoći30.90730.90730.906,25100,00
323Rashodi za usluge30.90730.90730.906,25100,00
3239Ostale usluge30.906,25
575Fondovi za unutarnje poslove92.71992.71992.718,75100,00
323Rashodi za usluge92.71992.71992.718,75100,00
3239Ostale usluge92.718,75
A681022DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA100.00095.00075.000,0078,95
11Opći prihodi i primici100.00095.00075.000,0078,95
381Tekuće donacije100.00095.00075.000,0078,95
3811Tekuće donacije u novcu75.000,00
A681023PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA167.620163.77093.304,3656,97
11Opći prihodi i primici167.620163.77093.304,3656,97
321Naknade troškova zaposlenima45.00045.00038.991,4686,65
3211Službena putovanja38.991,46
323Rashodi za usluge72.10070.00036.207,0051,72
3235Zakupnine i najamnine6.812,00
3237Intelektualne i osobne usluge29.062,50
3239Ostale usluge332,50
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.00019.0005.467,9028,78
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.467,90
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.00015.00012.188,0081,25
3293Reprezentacija12.188,00
343Ostali financijski rashodi520520450,0086,54
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa450,00
381Tekuće donacije15.00014.250
A681056AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA56.09656.096
311Plaće (Bruto)6.2506.250
312Ostali rashodi za zaposlene1.2501.250
313Doprinosi na plaće1.0321.032
321Naknade troškova zaposlenima790790
322Rashodi za materijal i energiju125125
323Rashodi za usluge2.0002.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.2501.250
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.2501.250
343Ostali financijski rashodi7070
311Plaće (Bruto)18.75018.750
312Ostali rashodi za zaposlene3.7503.750
313Doprinosi na plaće3.0943.094
321Naknade troškova zaposlenima2.3702.370
322Rashodi za materijal i energiju375375
323Rashodi za usluge6.0006.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.7503.750
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.7503.750
343Ostali financijski rashodi240240
K681037INFORMATIZACIJA105.500105.50073.768,2869,92
11Opći prihodi i primici105.500105.50073.768,2869,92
412Nematerijalna imovina77.50077.50046.845,5060,45
4123Licence46.845,50
422Postrojenja i oprema28.00028.00026.922,7896,15
4221Uredska oprema i namještaj26.922,78
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama22.580.76122.575.38622.525.872,9199,78
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici22.580.76122.575.38622.525.872,9199,78
po programima
39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT22.580.76122.575.38622.525.872,9199,78
3916ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA601.020595.645546.131,9191,69
A872001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE569.020563.995528.858,9993,77
11Opći prihodi i primici569.020563.995528.858,9993,77
311Plaće (Bruto)414.200411.600411.576,4099,99
3111Plaće za redovan rad411.576,40
312Ostali rashodi za zaposlene13.50012.8255.500,0042,88
3121Ostali rashodi za zaposlene5.500,00
313Doprinosi na plaće69.60068.20068.132,3799,90
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje67.592,60
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti539,77
321Naknade troškova zaposlenima32.50032.50022.226,2068,39
3211Službena putovanja9.123,51
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život13.102,69
322Rashodi za materijal i energiju10.60010.6006.072,5057,29
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.072,50
323Rashodi za usluge16.90016.5507.612,9546,00
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3.312,95
3236Zdravstvene i veterinarske usluge1.000,00
3238Računalne usluge2.830,00
3239Ostale usluge470,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja600600
343Ostali financijski rashodi12012050,5742,14
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa50,00
3433Zatezne kamate0,57
422Postrojenja i oprema10.50010.5007.688,0073,22
4221Uredska oprema i namještaj3.770,00
4222Komunikacijska oprema18,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu3.900,00
K872002INFORMATIZACIJA32.00031.65017.272,9254,57
11Opći prihodi i primici32.00031.65017.272,9254,57
412Nematerijalna imovina25.00025.00017.272,9269,09
4123Licence17.272,92
422Postrojenja i oprema6.0005.700
426Nematerijalna proizvedena imovina1.000950
3917POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA21.979.74121.979.74121.979.741,00100,00
A872003POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA21.979.74121.979.74121.979.741,00100,00
11Opći prihodi i primici21.979.74121.979.74121.979.741,00100,00
381Tekuće donacije21.979.74121.979.74121.979.741,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu21.979.741,00
02092Ured za ravnopravnost spolova1.816.6101.745.5351.599.689,9391,64
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici1.805.6101.734.5351.587.099,3891,50
51Pomoći EU11.00011.00012.590,55114,46
po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.816.6101.745.5351.599.689,9391,64
2113PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA1.816.6101.745.5351.599.689,9391,64
A532004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.437.2101.378.6351.330.280,4696,49
11Opći prihodi i primici1.437.2101.378.6351.330.280,4696,49
311Plaće (Bruto)1.035.000992.000990.701,9899,87
3111Plaće za redovan rad985.649,74
3113Plaće za prekovremeni rad5.052,24
312Ostali rashodi za zaposlene41.50039.42530.974,3578,57
3121Ostali rashodi za zaposlene30.974,35
313Doprinosi na plaće163.000154.950151.108,0997,52
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje149.786,98
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti1.321,11
321Naknade troškova zaposlenima34.00032.30025.475,5278,87
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život25.475,52
322Rashodi za materijal i energiju13.00013.0009.739,2274,92
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi9.739,22
323Rashodi za usluge98.20094.45071.816,3676,04
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza7.420,02
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja17.349,10
3233Usluge promidžbe i informiranja35.668,49
3235Zakupnine i najamnine1.075,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge3.450,00
3237Intelektualne i osobne usluge787,50
3238Računalne usluge5.831,25
3239Ostale usluge235,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.5006.5005.958,3691,67
3293Reprezentacija5.958,36
343Ostali financijski rashodi10100,454,50
3433Zatezne kamate0,45
422Postrojenja i oprema46.00046.00044.506,1396,75
4221Uredska oprema i namještaj26.776,13
4223Oprema za održavanje i zaštitu9.550,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene8.180,00
A532009PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE279.700267.200197.463,3673,90
11Opći prihodi i primici268.700256.200184.872,8172,16
321Naknade troškova zaposlenima120.000114.00083.567,0173,30
3211Službena putovanja83.567,01
323Rashodi za usluge135.000128.50096.590,0075,17
3233Usluge promidžbe i informiranja26.475,00
3235Zakupnine i najamnine3.000,00
3237Intelektualne i osobne usluge39.565,00
3239Ostale usluge27.550,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.50011.5003.939,0034,25
3293Reprezentacija3.739,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja200,00
343Ostali financijski rashodi1.2001.200776,8064,73
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa753,37
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule23,43
51Pomoći EU11.00011.00012.590,55114,46
321Naknade troškova zaposlenima11.00011.00012.590,55114,46
3211Službena putovanja12.590,55
A532019AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.33.70033.70022.961,8668,14
11Opći prihodi i primici33.70033.70022.961,8668,14
321Naknade troškova zaposlenima23.00023.00022.839,2299,30
3211Službena putovanja22.839,22
323Rashodi za usluge10.00010.000
343Ostali financijski rashodi700700122,6417,52
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa122,64
K532005INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA66.00066.00048.984,2574,22
11Opći prihodi i primici66.00066.00048.984,2574,22
412Nematerijalna imovina50.00050.00034.470,0168,94
4123Licence34.470,01
422Postrojenja i oprema16.00016.00014.514,2490,71
4221Uredska oprema i namještaj14.514,24
025MINISTARSTVO FINANCIJA46.626.959.87046.821.346.26645.962.231.888,8698,17
02505Ministarstvo financija317.613.592287.732.887268.885.770,8793,45
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici301.673.749271.793.044257.987.790,0794,92
12Sredstva učešća za pomoći1.262.2001.262.2001.124.482,5689,09
31Vlastiti prihodi333.437333.437389.793,83116,90
51Pomoći EU900.000900.0001.104.883,15122,76
52Ostale pomoći50.00050.000619,581,24
561Europski socijalni fond (ESF)5.973.8065.973.8062.536.228,6442,46
563Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)6.233.8006.233.8005.520.344,1688,56
564Ribarski fondovi (EMFF i EFF)843.600843.600
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum76.00076.000
575Fondovi za unutarnje poslove267.000267.000221.628,8883,01
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV317.613.592287.732.887268.885.770,8793,45
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA134.917.643129.195.643114.468.486,3288,60
A538000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE94.455.23790.915.23784.946.559,9993,43
11Opći prihodi i primici93.171.80089.631.80083.451.263,4393,10
311Plaće (Bruto)57.240.00054.740.00051.629.150,0994,32
3111Plaće za redovan rad50.416.943,34
3113Plaće za prekovremeni rad1.212.206,75
312Ostali rashodi za zaposlene2.075.0001.975.0001.779.263,6690,09
3121Ostali rashodi za zaposlene1.779.263,66
313Doprinosi na plaće9.046.0008.606.0008.085.306,4693,95
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje8.014.041,26
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti71.265,20
321Naknade troškova zaposlenima5.730.0005.630.0004.867.278,1186,45
3211Službena putovanja2.901.877,62
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.758.244,18
3213Stručno usavršavanje zaposlenika207.156,31
322Rashodi za materijal i energiju3.015.0002.925.0002.430.146,8383,08
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi937.280,62
3223Energija1.412.659,76
3225Sitni inventar i autogume24.193,95
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća56.012,50
323Rashodi za usluge14.685.00014.375.00013.363.952,5892,97
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.293.417,40
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.259.991,66
3233Usluge promidžbe i informiranja73.389,40
3234Komunalne usluge577.337,17
3235Zakupnine i najamnine2.142.831,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge190.410,34
3237Intelektualne i osobne usluge878.880,19
3239Ostale usluge2.947.695,42
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja560.800560.800478.479,4585,32
3293Reprezentacija138.291,77
3294Članarine i norme191.679,40
3295Pristojbe i naknade148.508,28
343Ostali financijski rashodi820.000820.000817.686,2599,72
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi817.686,25
31Vlastiti prihodi333.437333.437389.793,83116,90
311Plaće (Bruto)20.710,02
3111Plaće za redovan rad20.710,02
313Doprinosi na plaće3.417,15
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.417,15
321Naknade troškova zaposlenima173.437173.437172.271,6399,33
3211Službena putovanja172.271,63
322Rashodi za materijal i energiju160.000160.000146.997,9091,87
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi91.217,29
3223Energija55.780,61
323Rashodi za usluge34.948,67
3233Usluge promidžbe i informiranja12.157,42
3237Intelektualne i osobne usluge19.916,25
3239Ostale usluge2.875,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.448,46
3293Reprezentacija11.448,46
51Pomoći EU900.000900.0001.104.883,15122,76
321Naknade troškova zaposlenima900.000900.0001.104.883,15122,76
3211Službena putovanja1.104.883,15
52Ostale pomoći50.00050.000619,581,24
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.00050.000619,581,24
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa619,58
A321074TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA76.00076.000
321Naknade troškova zaposlenima76.00076.000
A321075OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ315.293315.293182.505,7257,88
12Sredstva učešća za pomoći48.29348.29327.375,8656,69
311Plaće (Bruto)29.49929.49922.757,5377,15
3111Plaće za redovan rad22.757,53
313Doprinosi na plaće5.0735.0734.167,2582,15
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.167,25
321Naknade troškova zaposlenima9.7219.721451,084,64
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život451,08
323Rashodi za usluge4.0004.000
561Europski socijalni fond (ESF)267.000267.000155.129,8658,10
311Plaće (Bruto)167.163167.163128.959,3177,15
3111Plaće za redovan rad128.959,31
313Doprinosi na plaće28.75228.75223.614,4682,13
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje23.614,46
321Naknade troškova zaposlenima54.08554.0852.556,094,73
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.556,09
323Rashodi za usluge17.00017.000
A321076OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ843.600843.600
321Naknade troškova zaposlenima456.000456.000
323Rashodi za usluge342.000342.000
422Postrojenja i oprema45.60045.600
A321078TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA112.500112.50094.857,1684,32
575Fondovi za unutarnje poslove112.500112.50094.857,1684,32
311Plaće (Bruto)91.00091.00078.868,9986,67
3111Plaće za redovan rad78.868,99
312Ostali rashodi za zaposlene2.0002.0001.241,2062,06
3121Ostali rashodi za zaposlene1.241,20
313Doprinosi na plaće16.00016.00013.033,6581,46
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje12.984,42
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti49,23
321Naknade troškova zaposlenima3.5003.5001.713,3248,95
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.713,32
A538074TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE98.00098.00078.722,5780,33
575Fondovi za unutarnje poslove98.00098.00078.722,5780,33
311Plaće (Bruto)80.00080.00065.453,8981,82
3111Plaće za redovan rad65.453,89
312Ostali rashodi za zaposlene1.5001.5001.030,0868,67
3121Ostali rashodi za zaposlene1.030,08
313Doprinosi na plaće