Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu

NN 25/2021 (11.3.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

558

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu.

Klasa: 400-06/20-01/40

Zagreb, 5. ožujka 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
IZVRŠENJE 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA25.027.544.44126.445.620.00027.096.859.758108,27102,46
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE720.913600.0001.896.374263,05316,06
 
UKUPNI PRIHODI25.028.265.35426.446.220.00027.098.756.132108,27102,47
3RASHODI POSLOVANJA24.943.881.92826.401.427.00027.097.053.140108,63102,63
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE14.325.77744.793.00017.560.498122,5839,20
 
UKUPNI RASHODI24.958.207.70526.446.220.00027.114.613.638108,64102,53
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK70.057.6490-15.857.506 
 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
IZVRŠENJE 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA000

5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA000

 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE513.125.649593.958.769593.958.769115,75100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-583.183.298-593.958.769-578.101.2639997
 
NETO FINANCIRANJE-70.057.649015.857.506-23 
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA25.027.544.44126.445.620.00027.096.859.758108,27102,46
62Doprinosi19.904.219.23321.893.676.00022.188.019.518111,47101,34
621Doprinosi za zdravstveno osiguranje19.904.219.23321.893.676.00022.188.019.518111,47101,34
6211Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje19.267.614.64522.113.871.547114,77
6212Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu636.604.58874.147.97111,65
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna3.101.815.0512.602.544.0002.602.866.67483,91100,01
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU1.336.0832.394.0002.866.674214,56119,74
6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU1.336.083238.5002.866.674214,561201,96
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU00
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna3.100.000.0002.600.000.0002.600.000.00083,87100,00
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna3.100.000.0002.600.000.00083,87
634Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika478.968150.00000,000,00
6341Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika478.968150.00000,00
64Prihodi od imovine15.189.38411.600.00012.529.59182,49108,01
641Prihodi od financijske imovine14.554.49211.000.00012.005.76282,49109,14
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju2876121,25
6414Prihodi od zateznih kamata13.815.0359.454.70968,44
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule739.1702.550.992345,12
6416Prihodi od dividendi
6419Ostali prihodi od financijske imovine
642Prihodi od nefinancijske imovine634.892600.000523.82982,5187,30
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine634.892523.82982,51
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.004.794.3581.936.750.0002.291.699.194114,31118,33
652Prihodi po posebnim propisima2.004.794.3581.936.750.0002.291.699.194114,31118,33
6526Ostali nespomenuti prihodi2.004.794.3582.291.699.194114,31
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.162.8211.050.0001.303.314112,08124,13
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.162.8211.050.0001.303.314112,08124,13
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe34.13128.34683,0556,69
6615Prihodi od pruženih usluga1.128.6901.274.968112,96127,50
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi363.594441.467121,42
681Kazne i upravne mjere362.646416.419114,83
6819Ostale kazne362.646416.419114,83
683Ostali prihodi94825.0482642,19
6831Ostali prihodi94825.0482642,19
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE720.913600.0001.896.374263,05316,06
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine720.913600.0001.896.374263,05316,06
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata691.243600.0001.894.073274,01315,68
7211Stambeni objekti691.243600.0001.018.168147,30169,69
7212Poslovni objekti875.905
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme24.2500
7221Uredska oprema i namještaj6.0890
7223Oprema za održavanje i zaštitu18.1610
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava5.4202.30142,45
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu5.4202.30142,45

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA24.943.881.92826.401.427.00027.097.053.140108,63102,63
31Rashodi za zaposlene241.132.070264.160.000254.901.703105,7196,50
311Plaće197.513.823216.100.000211.434.307107,0597,84
3111Plaće za redovan rad176.685.498187.108.166105,90
3113Plaće za prekovremeni rad744.6551.154.562155,05
3114Plaće za posebne uvjete rada20.083.67023.171.579115,38
312Ostali rashodi za zaposlene10.434.98611.850.0009.835.70094,2683,00
3121Ostali rashodi za zaposlene10.434.9869.835.70094,26
313Doprinosi na plaće33.183.26136.210.00033.631.696101,3592,88
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje29.902.62033.363.589111,57
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3.280.641268.1078,17
32Materijalni rashodi108.737.465157.804.000106.621.64398,0567,57
321Naknade troškova zaposlenima9.164.82911.449.8009.826.396107,2285,82
3211Službena putovanja1.138.8071.121.71798,50
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život7.678.4928.296.072108,04
3213Stručno usavršavanje zaposlenika266.501274.021102,82
3214Ostale naknade troškova zaposlenika81.029134.586166,10
322Rashodi za materijal i energiju13.642.89716.647.20013.113.35896,1278,77
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.609.9816.326.80695,72
3223Energija6.482.4186.195.74595,58
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje421.412353.77383,95
3225Sitni inventar i auto gume85.776120.644140,65
3227Službena radna, i zaštitna odjeća i obuća43.310116.390268,74
323Rashodi za usluge79.821.491118.667.00078.326.38898,1366,01
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza18.765.07017.635.99893,98
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja28.736.60826.610.31992,60
3233Usluge promidžbe i informiranja1.706.2343.821.064223,95
3234Komunalne usluge3.039.3493.155.503103,82
3235Zakupnine i najamnine11.633.2758.736.62875,10
3236Zdravstvene usluge827.170161.63919,54
3237Intelektualne i osobne usluge7.202.0925.718.61779,40
3238Računalne usluge6.444.08210.515.972163,19
3239Ostale usluge1.467.6111.970.648134,28
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa953.889810.000513.85853,8763,44
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa953.889513.85853,87
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.154.35910.230.0004.841.64393,9347,33
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.1.036.824808.04077,93
3292Premije i osiguranja120.856424.993351,65
3293Reprezentacija121.256119.03798,17
3294Članarine i norme8.56310.183118,92
3295Pristojbe i naknade2.042.3282.143.599104,96
3296Troškovi sudskih postupaka1.770.6141.167.40565,93
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja53.918168.386312,30
34Financijski rashodi21.765.41724.220.00019.998.94991,8882,57
343Ostali financijski rashodi21.765.41724.220.00019.998.94991,8882,57
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa19.653.89618.215.23892,68
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule1.002.9191.348.928134,50
3433Zatezne kamate262.478421.989160,77
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi846.12412.7941,51
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade24.569.064.53425.942.623.00026.705.175.127108,69102,94
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja24.569.060.13425.942.323.00026.705.175.127108,69102,94
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora2.985.610.6403.042.120.393101,89
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora7.578.502.4667.559.492.36799,75
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru14.004.947.02816.103.562.367114,98
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna4.400300.00000,000,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu4.40000,00
38Ostali rashodi3.182.44212.620.00010.355.718325,4082,06
381Tekuće donacije0150.000139.350
3811Tekuće donacije u novcu0139.350
383Kazne, penali i naknada štete3.182.44212.470.00010.216.368321,0281,93
3831Naknada štete pravnim i fizičkim osobama3.179.34212.470.00010.198.618320,7881,79
3832Penali,ležarine i drugo3.10002.750
3835Ostale kazne0015.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE14.325.77744.793.00017.560.498122,5839,20
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine439.7751.903.282
412Nematerijalna imovina439.7751.000.0001.903.282190,33
4123Licence0012.450
4124Ostala prava439.7751.890.832
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.045.22433.793.00010.303.07785,5430,49
421Građevinski objekti036.800
4212Poslovni objekti036.800
422Postrojenja i oprema10.799.7436.523.63460,41
4221Uredska oprema i namještaj10.348.8784.599.13844,44
4222Komunikacijska oprema4.594450.000236.4735.147,4352,55
4223Oprema za održavanje i zaštitu439.2151.324.778301,62
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene7.056235.000363.2455.148,03154,57
423Prijevozna sredstva01.340.0001.230.07491,80
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu1.340.0001.230.074
426Nematerijalna proizvedena imovina1.245.4812.512.569201,73
4262Ulaganja u računalne programe1.245.48113.030.5002.512.569201,7319,28
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.840.77810.000.0005.354.139290,8653,54
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1840778100000005354139290,8653,54
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.840.77810.000.0005.354.139290,8653,54


II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKS
1234=3/2*100
06HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE26.446.220.00027.114.613.638102,53
100OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI25.051.826.00025.728.762.551102,70
A1029PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA4.130.000.0004.143.094.041100,32
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.130.000.0004.143.094.041100,32
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja4.130.000.0004.143.094.041100,32
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora2.130.000.0002.013.124.69994,51
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru2.000.000.0002.129.969.342106,50
A1030LIJEKOVI NA RECEPTE3.496.876.0003.598.723.067102,91
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.496.876.0003.598.723.067102,91
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja3.496.876.0003.598.723.067102,91
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora3.399.376.0003.504.372.095103,09
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru97.500.00094.350.97296,77
A1031ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA850.000.000841.176.94298,96
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade850.000.000841.176.94298,96
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja850.000.000841.176.94298,96
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora844.000.000834.161.41698,83
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru6.000.0007.015.526116,93
A1032BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA9.731.900.0009.958.444.467102,33
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade9.731.900.0009.958.444.467102,33
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja9.731.900.0009.958.444.467102,33
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora132.700.000126.105.32495,03
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru9.599.200.0009.832.339.143102,43
A1033SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA850.000.000791.542.33293,12
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade850.000.000791.542.33293,12
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja850.000.000791.542.33293,12
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora344.400.000369.174.866107,19
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru505.600.000422.367.46683,54
A1034POSEBNO SKUPI LIJEKOVI1.590.000.0002.043.729.144128,54
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.590.000.0002.043.729.144128,54
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.590.000.0002.043.729.144128,54
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora157.170.000130.632.48083,12
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru1.432.830.0001.913.096.664133,52
A1035OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA667.317.000647.665.55697,06
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade667.317.000647.665.55697,06
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja667.317.000647.665.55697,06
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu i – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora300.000.000275.768.80591,92
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora90.100.000132.544.096147,11
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru277.217.000239.352.65586,34
A1001LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ464.000.000511.264.173110,19
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade464.000.000511.264.173110,19
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja464.000.000511.264.173110,19
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu i – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora2.500.0002.694.460107,78
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora155.557.000165.829.880106,60
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru305.943.000342.739.833112,03
A1002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM370.448.000319.299.59586,19
31Rashodi za zaposlene231.710.000220.001.70494,95
311Plaće (Bruto)189.400.000182.492.08096,35
3111Plaće za redovan rad168.500.000161.352.89495,76
3113Plaće za za prekovremeni rad1.500.0001.003.31466,89
3114Plaće za posebne uvjete rada19.400.00020.135.872103,79
312Ostali rashodi za zaposlene10.550.0008.551.87181,06
3121Ostali rashodi za zaposlene10.550.0008.551.87181,06
313Doprinosi na plaće31.760.00028.957.75391,18
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje31.545.00028.736.40691,10
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti215.000221.347102,95
32Materijalni rashodi125.778.00090.848.66472,23
321Naknade troškova zaposlenima10.100.0008.639.20985,54
3211Službena putovanja1.500.000985.62865,71
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život7.750.0007.252.02593,57
3213Stručno usavršavanje zaposlenika700.000270.27138,61
3214Ostale naknade troškova zaposlenika150.000131.28587,52
322Rashodi za materijal i energiju14.527.50012.497.56886,03
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.812.5005.713.10598,29
3223Energija7.600.0006.193.65681,50
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje780.000353.77345,36
3225Sitni inventar i auto gume265.000120.64445,53
3227Službena radna i zaštitna odjeća i obuća70.000116.390166,27
323Rashodi za usluge95.500.50066.272.08569,39
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza10.750.00010.092.71093,89
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja42.788.00026.608.09462,19
3233Usluge promidžbe i informiranja900.000852.94494,77
3234Komunalne usluge3.400.0003.151.51892,69
3235Zakupnine i najamnine16.000.0008.687.62854,30
3236Zdravstvene i veterinarske usluge500.000161.63932,33
3237Intelektualne i osobne usluge8.287.5004.610.21455,63
3238Računalne usluge11.875.00010.403.88587,61
3239Ostale usluge1.000.0001.703.453170,35
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa800.000513.85864,23
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa800.000513.85864,23
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.850.0002.925.94460,33
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.1.100.000808.04073,46
3292Premije i osiguranja500.000424.99385,00
3293Reprezentacija150.000119.03779,36
3294Članarine200.00010.1835,09
3295Pristojbe i naknade800.000264.28433,04
3296Troškovi sudskih postupaka2.000.0001.131.14656,56
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.000168.261168,26
34Financijski rashodi12.660.0008.408.23266,42
343Ostali financijski rashodi12.660.0008.408.23266,42
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa9.500.0006.654.79870,05
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule1.348.928
3433Zatezne kamate2.600.000400.06515,39
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi560.0004.4410,79
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade300.00000,00
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna300.00000,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu300.0000,00
38Ostali rashodi040.995
383Kazne, penali i naknade štete040.995
3831Naknada štete pravnim i fizičkim osobama23.245
3832Penali, ležarine i drugo2.750
3835Ostale kazne15.000
A1003NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD1.320.000.0001.315.602.50899,67
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.320.000.0001.315.602.50899,67
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.320.000.0001.315.602.50899,67
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora1.320.000.0001.315.602.50899,67
A1004NAKNADE BRANITELJIMA13.000.00012.962.77099,67
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade13.000.00012.962.77099,71
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja13.000.00012.962.77099,71
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora13.000.00012.962.77099,71
A1005NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST1.000.000.0001.011.166.499101,12
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.000.000.0001.011.166.499101,12
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.000.000.0001.011.166.499101,12
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora1.000.000.0001.011.166.499101,12
A1006OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA200.000.000198.704.624101,12
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade200.000.000198.704.62499,35
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja200.000.000198.704.62499,35
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora200.000.000198.704.62499,35
A1007PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE20.000.00018.021.45790,11
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade20.000.00018.021.45790,11
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja20.000.00018.021.45790,11
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora20.000.00018.021.45790,11
A1037RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE10.000.000809.71390,11
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade10.000.000809.71390,11
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja10.000.000809.71390,11
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora10.000.000809.71390,11
A1008SPECIJALIZACIJE9.000.0008.778.09497,53
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade9.000.0008.778.09497,53
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja9.000.0008.778.09497,53
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora9.000.0008.778.09497,53
A1009ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA92.000.00093.725.386101,88
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade92.000.00093.725.386101,88
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja92.000.00093.725.386101,88
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora10.000.00010.915.651109,16
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora51.000.00050.553.40799,12
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru31.000.00032.256.328104,05
A1010NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI183.000.000186.695.812102,02
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade183.000.000186.695.812102,02
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja183.000.000186.695.812102,02
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora183.000.000186.695.812102,02
A1011NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI12.470.00010.175.37381,60
38Ostali rashodi12.470.00010.175.37381,60
383Kazne, penali i naknade štete12.470.00010.175.37381,60
3831Naknada štete pravnim i fizičkim osobama12.470.00010.175.37381,60
3832Penali, ležarine i drugo
K2000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE41.815.00017.180.99841,09
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.000.0001.903.282190,33
412Nematerijalna imovina1.000.0001.903.282190,33
4123Licence12.450190,33
4124Ostala prava1.000.0001.890.832190,33
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine30.815.0009.923.57732,20
421Građevinski objekti10.000.00036.8000,37
4212Poslovni objekti10.000.00036.8000,37
422Postrojenja i oprema9.100.0006.523.63471,69
4221Uredska oprema i namještaj6.700.0004.599.13868,64
4222Komunikacijska oprema400.000236.47359,12
4223Oprema za održavanje i zaštitu1.800.0001.324.77873,60
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene200.000363.245181,62
423Prijevozna sredstva1.340.0001.230.07491,80
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu1.340.0001.230.07491,80
426Nematerijalna proizvedena imovina10.375.0002.133.06920,56
4262Ulaganje u računalne programe10.375.0002.133.06920,56
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini10.000.0005.354.13953,54
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima10.000.0005.354.13953,54
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima10.000.0005.354.13953,54
101DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE1.392.000.0001.383.259.98299,37
A1012ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA1.315.230.0001.323.068.542100,60
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.315.230.0001.323.068.542100,60
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.315.230.0001.323.068.542100,60
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora256.740.000232.994.10490,75
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru1.058.490.0001.090.074.438102,98
A1013ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM75.970.00060.191.44079,23
31Rashodi za zaposlene32.450.00033.053.423101,86
311Plaće26.700.00027.361.290102,48
3111Plaće za redovan rad23.800.00024.174.335101,57
3113Plaće za za prekovremeni rad150.000151.248100,83
3114Plaće za posebne uvjete rada2.750.0003.035.707110,39
312Ostali rashodi za zaposlene1.300.0001.283.82998,76
3121Ostali rashodi za zaposlene1.300.0001.283.82998,76
313Doprinosi na plaće4.450.0004.408.30499,06
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.400.0004.373.16399,39
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti50.00035.14170,28
32Materijalni rashodi31.810.00015.407.95048,44
321Naknade troškova zaposlenima1.210.0001.055.65887,24
3211Službena putovanja50.0004.5609,12
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.100.0001.044.04794,91
3213Stručno usavršavanje zaposlenika50.0003.7507,50
3214Ostale naknade troškova zaposlenih10.0003.30133,01
322Rashodi za materijal i energiju2.110.000615.79029,18
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.100.000613.70155,79
3223Energija900.0002.0890,23
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje80.0000,00
3225Sitni inventar i auto gume20.0000,00
3227Službena radna i zaštitna odjeća i obuća10.0000,00
323Rashodi za usluge23.100.00011.820.80351,17
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza9.000.0007.543.28883,81
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja4.000.0002.2250,06
3233Usluge promidžbe i informiranja5.350.0002.968.12055,48
3234Komunalne usluge400.0003.9851,00
3235Zakupnine i najamnine1.500.00049.0003,27
3236Zdravstvene i veterinarske usluge50.0000,00
3237Intelektualne i osobne usluge1.200.000899.65374,97
3238Računalne usluge1.200.00087.3377,28
3239Ostale usluge400.000267.19566,80
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.00000,00
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.0000,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.380.0001.915.69935,61
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.200.0000,00
3292Premije osiguranja65.0000,00
3293Reprezentacija20.0000,00
3294Članarine15.0000,00
3295Pristojbe i naknade4.960.0001.879.31537,89
3296Troškovi sudskih postupaka100.00036.25936,26
3299Ostale nespomenute usluge20.0001250,63
34Financijski rashodi11.560.00011.590.717100,27
343Ostali financijski rashodi11.560.00011.590.717100,27
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa11.500.00011.560.440100,53
3433Zatezne kamate25.00021.92487,70
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi35.0008.35323,87
38Ostali rashodi150.000139.350
381Tekuće donacije150.000139.350
3811Tekuće donacije u novcu150.000139.350
K2001RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA800.00000,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine800.00000,00
422Postrojenja i oprema300.00000,00
4221Uredska oprema i namještaj200.000
4222Komunikacijska oprema50.000
4223Oprema za održavanje i zaštitu15.000
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene35.000
426Nematerijalna proizvedena imovina500.00000,00
4262Ulaganje u računalne programe500.0000,00
102PROJEKTI EU2.394.0002.591.105108,23
A1016JANPA – PROJEKT EU00
31Rashodi za zaposlene00
311Plaće (Bruto)00
3111Plaće za redovan rad
313Doprinosi na plaće00
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
32Materijalni rashodi00
321Naknade troškova zaposlenima00
3211Službena putovanja
322Rashodi za materijal i energiju00
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3223Energija
323Rashodi za usluge00
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza
A1017JAseHN-PROJEKT EU00
31Rashodi za zaposlene00
311Plaće00
3111Plaće za redovan rad
313Doprinosi na plaće00
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
32Materijalni rashodi00
321Naknade troškova zaposlenima00
3211Službena putovanja
A1020EURO-CAS – PROJEKT EU016.911
31Rashodi za zaposlene016.911
311Plaće (Bruto)014.429
3111Plaće za redovan rad14.429
313Doprinosi na plaće02.482
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.237
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti245
A1023CEF – eHealth347.000284.14381,89
31Rashodi za zaposlene0180.542
311Plaće (Bruto)0154.972
3111Plaće za redovan rad154.972
313Doprinosi na plaće025.570
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje25.570
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
32Materijalni rashodi139.000103.60174,53
321Naknade troškova zaposlenima79.80078.85198,81
3211Službena putovanja74.00078.851106,56
3213Stručno usavršavanje zaposlenika5.800
3214Ostale naknade troškova zaposlenima
322Rashodi za materijal i energiju3.70000,00
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.700
323Rashodi za usluge55.50024.750
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3.700
3233Usluge promidžbe i informiranja37.000
3238Računalne usluge14.80024.750
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine208.00000,00
422Postrojenja i oprema22.50000,00
4221Uredska oprema i namještaj22.5000,00
426Nematerijalna proizvedena imovina185.50000,00
4262Ulaganja u računalne programe185.500
A1024CEF E-ID00
31Rashodi za zaposlene00
311Plaće (Bruto)00
3111Plaće za redovan rad
313Doprinosi na plaće00
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
A1025CEF EESSI0379.500
32Materijalni rashodi00
321Naknade troškova zaposlenima00
3211Službena putovanja
3213Stručno usavršavanje zaposlenika
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine0379.500
422Postrojenja i oprema00
4221Uredska oprema i namještaj
426Nematerijalna proizvedena imovina0379.500
4262Ulaganja u računalne programe379.500
A1026e-HZZO – Izgradnja integriranog informacijskog sustava1.250.0001.812.875145,03
31Rashodi za zaposlene01.604.125
311Plaće (Bruto)01.373.016
3111Plaće za redovan rad1.373.016
313Doprinosi na plaće0231.109
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje220.031
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti11.078
32Materijalni rashodi0208.750
323Rashodi za usluge0208.750
3237Intelektualne i osobne usluge208.750
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.250.00000,00
426Nematerijalna proizvedena imovina1.250.00000,00
4262Ulaganja u računalne programe1.250.000
A1027e-Lijekovi – Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima720.00000,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine720.00000,00
426Nematerijalna proizvedena imovina720.00000,00
4262Ulaganja u računalne programe720.000
A1036eHACTION77.00097.676126,85
31Rashodi za zaposlene044.998
311Plaće (Bruto)038.520
3111Plaće za redovan rad38.520
313Doprinosi na plaće06.478
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje6.182
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti296
32Materijalni rashodi77.00052.67868,41
321Naknade troškova zaposlenima60.00052.67887,80
3211Službena putovanja60.00052.678
322Rashodi za materijal i energiju6.00000,00
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.000
323Rashodi za usluge11.00000,00
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza11.000