Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu

NN 25/2021 (11.3.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

559

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2019. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu.

Klasa: 400-06/20-01/40

Zagreb, 5. ožujka 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA2.710.426.5483.033.148.2523.007.059.400110,9499,14
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE56.233350.000446.328793,71127,52
 
UKUPNI PRIHODI2.710.482.7813.033.498.2523.007.505.728110,9699,14
3RASHODI POSLOVANJA2.139.824.5752.370.038.1522.341.910.061109,4498,81
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE206.914.125391.685.250391.769.545189,34100,02
 
UKUPNI RASHODI2.346.738.7002.761.723.4022.733.679.606116,4998,98
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK363.744.081271.774.850273.826.12275,28100,75

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA41.473.93675.822.46075.351.060181,6899,38
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA419.089.309430.100.000429.709.129102,5399,91
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE96.373.98282.502.69082.502.69085,61100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-82.502.6900-1.970.7432,39-
 
NETO FINANCIRANJE-363.744.081-271.774.850-273.826.12275,28100,75
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000--

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA2.710.426.5483.033.148.2523.007.059.400110,9499,14
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna386.241.368771.791.535757.700.270196,1798,17
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU11.715.22218.750.0009.200.44678,5349,07
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija11.715.222
9.200.44678,53
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna374.496.420128.448.850128.588.02734,34100,11
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna14.864.622
00,00
Državni proračun14.864.622
00,00
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna359.631.798
128.588.02735,76
Državni proračun351.668.912
117.788.03433,49
Lokalna uprava7.962.886
10.799.993135,63
634Pomoći od izvanproračunskih korisnika29.726000,00-
6341Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika29.726
00,00
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava0624.592.685619.911.797-99,25
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
15.223.527-
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
604.688.270-
64Prihodi od imovine7.017.18911.700.0008.826.779125,7975,44
641Prihodi od financijske imovine5.585.5359.700.0007.054.048126,2972,72
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju53.737
4.7228,79
6414Prihodi od zateznih kamata2.737.136
5.331.946194,80
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika5.728
85.7601497,21
6416Prihodi od dividendi7.244
00,00
6419Ostali prihodi od financijske imovine2.781.690
1.631.62058,66
642Prihodi od nefinancijske imovine1.385.6912.000.0001.772.731127,9388,64
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine1.385.591
1.772.631127,93
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine100
100100,00
643Prihodi od kamata na dane zajmove45.963000,00-
6436Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora45.963
00,00
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.288.333.8272.186.053.0002.197.163.85296,02100,51
652Prihodi po posebnim propisima2.288.333.8272.186.053.0002.197.163.85296,02100,51
6522Prihodi vodnog gospodarstva2.227.847.196
2.149.029.76596,46
Naknada za uređenje voda864.471.869
913.262.598105,64
Naknada za zaštitu voda297.827.243
263.335.38688,42
Naknada za korištenje voda777.508.999
732.683.09694,23
Vodni doprinos288.039.085
239.748.68583,23
6526Ostali nespomenuti prihodi60.486.631
48.134.08779,58
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija28.834.16463.603.71743.368.499150,4168,19
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga020.000.0000-0,00
6614Prihodi od prodaje robe
0-
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna28.834.16443.603.71743.368.499150,4199,46
6631Tekuće donacije6.063.499
6.474.011106,77
6632Kapitalne donacije22.770.665
36.894.488162,03
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE56.233350.000446.328793,71127,52
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine56.233350.000308.728549,0288,21
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata56.233350.000308.728549,0288,21
7211Stambeni objekti56.233
308.728549,02
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava00137.600--
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
137.600-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3 
RASHODI POSLOVANJA2.139.824.5752.370.038.1522.341.910.061109,4498,81
31Rashodi za zaposlene157.666.514172.032.500170.835.322108,3599,30
311Plaće (Bruto)131.423.373142.177.500142.684.158108,57100,36
3111Plaće za redovan rad129.994.992
141.218.437108,63
3112Plaće u naravi167.461
164.55998,27
3113Plaće za prekovremeni rad815.920
857.662105,12
3114Plaće za posebne uvjete rada445.000
443.50099,66
312Ostali rashodi za zaposlene3.808.7686.555.0004.794.569125,8873,14
3121Ostali rashodi za zaposlene3.808.768
4.794.569125,88
313Doprinosi na plaće22.434.37323.300.00023.356.595104,11100,24
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje20.217.053
23.356.475115,53
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti2.217.320
1200,01
32Materijalni rashodi1.071.344.571998.858.268985.582.60291,9998,67
321Naknade troškova zaposlenima8.371.17310.668.0009.184.255109,7186,09
3211Službena putovanja2.115.184
2.451.440115,90
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život5.093.711
5.471.153107,41
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.162.278
1.261.662108,55
322Rashodi za materijal i energiju19.754.09624.422.00019.143.87896,9178,39
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.922.461
5.701.801115,83
3222Materijal i sirovine734.292
567.05477,22
3223Energija13.004.947
12.548.95896,49
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje750.205
174.32723,24
3225Sitni inventar i auto gume117.632
103.05087,60
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća224.559
48.68821,68
323Rashodi za usluge1.037.735.295954.532.918950.369.64491,5899,56
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza28.418.428
16.270.06157,25
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja803.148.229
727.374.77190,57
3233Usluge promidžbe i informiranja312.750
306.20897,91
3234Komunalne usluge808.231
798.02098,74
3235Zakupnine i najamnine8.077.633
7.595.26794,03
3236Zdravstvene i veterinarske usluge347.438
228.05565,64
3237Intelektualne i osobne usluge8.347.539
6.335.20375,89
3238Računalne usluge7.771.934
8.466.633108,94
3239Ostale usluge180.503.113
182.995.426101,38
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.6515.0001933,423,86
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.651
1933,42
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.478.3569.230.3506.884.632125,6774,59
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.176.984
176.65099,81
3292Premije i osiguranja647.337
601.38092,90
3293Reprezentacija466.855
479.134102,63
3294Članarine i norme262.975
235.10089,40
3295Pristojbe i naknade1.916.392
1.943.446101,41
3296Troškovi sudskih postupaka564.474
2.114.732374,64
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.443.339
1.334.19092,44
34Financijski rashodi34.666.01926.590.00026.178.66875,5298,45
342Kamate za primljene kredite i zajmove33.748.94525.600.00025.423.90475,3399,31
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru7.226.849
6.576.91791,01
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora15.589.821
9.085.24058,28
3428Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun10.932.275
9.761.74789,29
343Ostali financijski rashodi917.074990.000754.76482,3076,24
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa689.616
718.894104,25
3432Negativne tečajne razlike225.431
32.75914,53
3433Zatezne kamate2.027
3.111153,48
35Subvencije1.552.8001.833.6001.833.600118,08100,00
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.552.8001.833.6001.833.600118,08100,00
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.552.800
1.833.600118,08
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna26.520.17542.971.25034.281.958129,2779,78
361Pomoći inozemnim vladama340.524534.362534.362156,92100,00
3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)340.524
534.362156,92100,00
363Pomoći unutar općeg proračuna23.018.91135.936.88827.304.938118,6275,98
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna1.257.098
1.341.572106,72
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna21.761.813
25.963.366119,31
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava3.160.7406.500.0006.442.658203,8399,12
3682Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava3.160.740
6.442.658203,83
38Ostali rashodi848.074.4961.127.752.5341.123.197.911132,4499,60
381Tekuće donacije1.083.923920.000667.29961,5672,53
3811Tekuće donacije u novcu1.083.923
667.29961,56
383Kazne, penali i naknade štete396.1111.600.000541.042136,5933,82
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama396.111
541.042136,59
386Kapitalne pomoći846.594.4621.125.232.5341.121.989.570132,5399,71
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru846.594.462
1.121.989.570132,53
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE206.914.125391.685.250391.769.545189,34100,02
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine16.237.84055.810.00055.938.239344,49100,23
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva16.237.84055.810.00055.938.239344,49100,23
4111Zemljište16.237.840
55.938.239344,49
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine49.270.925150.875.250147.155.966298,6797,53
421Građevinski objekti35.210.676119.501.750118.357.423336,1499,04
4212Poslovni objekti3.695.181
4.358.917117,96
4214Ostali građevinski objekti31.515.495
113.998.506361,72
422Postrojenja i oprema6.970.14823.553.50021.047.038301,9689,36
4221Uredska oprema i namještaj3.869.927
2.382.40261,56
4222Komunikacijska oprema197.984
379.388191,63
4224Medicinska i laboratorijska oprema591.415
507.76985,86
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene2.310.822
17.777.479769,31
423Prijevozna sredstva01.550.0001.535.219-99,05
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu0
1.535.219-
426Nematerijalna proizvedena imovina7.090.1016.270.0006.216.28687,6899,14
4262Ulaganja u računalne programe7.090.101
6.216.28687,68
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini141.405.360185.000.000188.675.340133,43101,99
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima141.405.360185.000.000188.675.340133,43101,99
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima141.405.360
188.675.340133,43


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
 
 
NETO FINANCIRANJE-377.615.373-354.277.540-354.358.06993,84100,02
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA41.473.93675.822.46075.351.060181,6899,38
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici02.822.4602.355.960-83,47
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora02.822.4602.355.960-83,47
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora0-
84Primici od zaduživanja41.473.93673.000.00072.995.100176,0099,99
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti41.473.93673.000.00072.995.100176,0099,99
8471Primljeni zajmovi od državnog proračuna41.473.93672.995.100176,00
5IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA419.089.309430.100.000429.709.129102,5399,91
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova419.089.309430.100.000429.709.129102,5399,91
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru13.669.59424.400.00024.388.364178,4199,95
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru13.669.594178,41
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora188.693.550176.800.000176.762.48293,6899,98
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora188.693.55093,68
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti216.726.165228.900.000228.558.283105,4699,85
5471Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna216.726.165105,46

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKS
1234=3/2*100
01HRVATSKE VODE3.191.823.4023.163.388.73599,11
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE259.256.350245.973.88694,88
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE242.623.850231.941.64795,60
3RASHODI POSLOVANJA242.623.850231.941.64795,60
31Rashodi za zaposlene172.032.500170.835.32299,30
311Plaće (Bruto)142.177.500142.684.158100,36
3111Plaće za redovan rad141.218.437
3112Plaće u naravi
164.559
3113Plaće za prekovremeni rad
857.662
3114Plaće za posebne uvjete rada
443.500
312Ostali rashodi za zaposlene6.555.0004.794.56973,14
3121Ostali rashodi za zaposlene
4.794.569
313Doprinosi na plaće23.300.00023.356.595100,24
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
23.356.475
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
120
32Materijalni rashodi69.341.35060.302.51186,96
321Naknade troškova zaposlenima10.668.0009.184.25586,09
3211Službena putovanja
2.451.440
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
5.471.153
3213Stručno usavršavanje zaposlenika
1.261.662
322Rashodi za materijal i energiju8.762.0008.250.08194,16
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
2.013.302
3223Energija
5.973.595
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
160.134
3225Sitni inventar i auto gume
103.050
323Rashodi za usluge44.963.50039.215.70787,22
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza
3.040.817
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
11.904.872
3233Usluge promidžbe i informiranja
306.208
3234Komunalne usluge
721.263
3235Zakupnine i najamnine
7.293.412
3236Zdravstvene i veterinarske usluge
228.055
3237Intelektualne i osobne usluge
3.293.005
3238Računalne usluge
8.466.633
3239Ostale usluge
3.961.442
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0001933,86
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
193
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.942.8503.652.27573,89
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.
176.650
3292Premije i osiguranja
575.006
3293Reprezentacija
479.134
3294Članarine i norme
235.100
3295Pristojbe i naknade
1.596.353
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
590.032
34Financijski rashodi950.000754.51579,42
343Ostali financijski rashodi950.000754.51579,42
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa
718.793
3432Negativne tečajne razlike
32.759
3433Zatezne kamate
2.963
38Ostali rashodi300.00049.29916,43
381Tekuće donacije300.00049.29916,43
3811Tekuće donacije u novcu
49.299
K2000OPREMANJE3.562.5001.219.77034,24
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.562.5001.219.77034,24
422Postrojenja i oprema3.562.5001.219.77034,24
4221Uredska oprema i namještaj
145.136
4222Komunikacijska oprema
379.388
4224Medicinska i laboratorijska oprema
507.769
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
187.477
K2001INFORMATIZACIJA8.670.0008.453.55297,50
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.670.0008.453.55297,50
422Postrojenja i oprema2.400.0002.237.26693,22
4221Uredska oprema i namještaj
2.237.266
426Nematerijalna proizvedena imovina6.270.0006.216.28699,14
4262Ulaganja u računalne programe
6.216.286
K2003POSLOVNE ZGRADE4.400.0004.358.91799,07
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.400.0004.358.91799,07
421Građevinski objekti4.400.0004.358.91799,07
4212Poslovni objekti
4.358.917
101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI455.700.000455.133.03399,88
A1001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU31.000.00030.965.28199,89
34Financijski rashodi6.600.0006.576.91799,65
342Kamate za primljene kredite i zajmove6.600.0006.576.91799,65
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
6.576.91799,65
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova24.400.00024.388.36499,95
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.400.00024.388.36499,95
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru
24.388.364
A1002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA185.995.000185.847.72299,92
34Financijski rashodi9.195.0009.085.24098,81
342Kamate za primljene zajmove9.195.0009.085.24098,81
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
9.085.240
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova176.800.000176.762.48299,98
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora176.800.000176.762.48299,98
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
176.762.482
A1013ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI238.705.000238.320.03099,84
34Financijski rashodi9.805.0009.761.74799,56
342Kamate za primljene kredite i zajmove9.805.0009.761.74799,56
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti
9.761.747
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova228.900.000228.558.28399,85
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti228.900.000228.558.28399,85
5471Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna
228.558.283
103TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA935.610.518929.614.55499,36
A1004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA650.000.000649.193.15699,88
32Materijalni rashodi649.400.000649.028.09999,94
322Rashodi za materijal i energiju8.900.0005.541.50662,26
3223Energija
5.527.313
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
14.193
3225Sitni inventar i autogume
0
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
0
323Rashodi za usluge640.000.000643.142.912100,49
3231Usluge pošte, telefona i prijevoza
60.081
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
642.544.731
3234Komunalne usluge
25.075
3235Zakupnine i najamnine
301.855
3237Intelektualne i osobne usluge
116.981
3239Ostale usluge
94.189
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.000343.68168,74
3292Premije osiguranja
26.374
3295Pristojbe i naknade
317.307
3299Ostali nespomenuti troškovi
0
38Ostali rashodi600.000165.05727,51
383Kazne, penali i naknade šteta600.000165.05727,51
3831Naknada štete fizičkim i pravnim osobama
165.057
A1006OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE68.000.00067.998.848100,00
32Materijalni rashodi68.000.00067.998.848100,00
323Rashodi za usluge68.000.00067.998.848100,00
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
67.946.348
3239Ostale usluge
52.500
A1007TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA57.230.51856.427.78298,60
32Materijalni rashodi54.776.91853.976.18298,54
323Rashodi za usluge54.171.91853.976.00299,64
3237Intelektualne i osobne usluge
84.375
3239Ostale usluge
53.891.627
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja605.0001800,03
3295Pristojbe i naknade
180
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0
35Subvencije1.833.6001.833.600100,00
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.833.6001.833.600100,00
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
1.833.600
38Ostali rashodi620.000618.00099,68
381Tekuće donacije620.000618.00099,68
3811Tekuće donacije u novcu
618.000
A1008HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA1.900.000885.86746,62
32Materijalni rashodi1.900.000885.86746,62
323Rashodi za usluge1.900.000885.86746,62
3239Ostale usluge
885.867
A1009IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)140.000.000140.978.954100,70
32Mterijalni rashodi137.960.000139.637.133101,22
322Rashodi za materijal i energiju4.000.0003.688.49992,21
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3.688.499
323Rashodi za usluge133.530.000135.770.015101,68
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza
13.145.357101,12
3237Intelektualne i osobne usluge
1.108.83473,92
3239Ostale usluge
121.515.824102,09
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja430.000178.61941,54
3295Pristojbe i naknade
18.341
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
160.278
34Financijski rashodi40.0002490,62
343Ostali financijski rashodi40.0002490,62
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa
101
3433Zatezne kamate
148
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.000.0001.341.57267,08
363Pomoći unutar općeg proračuna2.000.0001.341.57267,08
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
1.341.572
A1010VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ8.500.0006.859.73680,70
32Materijalni rashodi8.500.0006.859.73680,70
322Rashodi za materijal i energiju2.760.0001.663.79260,28
3222Materijal i sirovine
567.054
3223Energija
1.048.050
3225Sitni inventar i autogume
0
3227Službena radna i zaštitna odjeća i obuća
48.688
323Rashodi za usluge5.650.0005.132.63190,84
3231Usluge telefona,pošte i prijevoza
23.806
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
4.978.820
3234Komunalne usluge
51.682
3237Intelektualne i osobne usluge
28.929
3239Ostale usluge
49.394
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja90.00063.31370,35
3295Pristojbe i naknade
6.530
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
56.783
A1011IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU6.367.5004.252.39766,78
32Materijalni rashodi6.367.5004.252.39766,78
323Rashodi za usluge6.317.5004.247.66267,24
3237Intelektualne i osobne usluge
1.703.079
3239Ostale usluge
2.544.583
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.0004.7359,47
3295Pristojbe i naknade
4.735
3296Troškovi sudskih postupaka
0
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0
A1012OSTALI IZVANREDNI IZDACI3.612.5003.017.81483,54
32Materijalni rashodi2.612.5002.641.829101,12
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.612.5002.641.829101,12
3296Troškovi sudskih postupaka
2.114.732
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
527.097
38Ostali rashodi1.000.000375.98537,60
383Kazne, penali i naknade šteta1.000.000375.98537,60
3831Naknada štete pravnim i fizičkim osobama
375.985
104PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI1.541.256.5341.532.667.26299,44
K2004KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA195.051.000193.983.60899,45
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države9.071.0004.458.48449,15
361Pomoći inozemnim vladama534.362534.362100,00
3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH)
534.362100,00
363Pomoći unutar općeg proračuna8.536.6383.924.12245,97
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
3.924.12245,97
38Ostali rashodi980.000849.78486,71
386Kapitalne pomoći980.000849.78486,71
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
849.784
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini185.000.000188.675.340101,99
451Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima185.000.000188.675.340101,99
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
188.675.340
K2005ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE186.500.000185.681.74699,56
38Ostali rashodi186.500.000185.681.74699,56
386Kapitalne pomoći186.500.000185.681.74699,56
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
185.681.74699,56
K2006ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA150.166.400148.610.75798,96
38Ostali rashodi150.166.400148.610.75798,96
386Kapitalne pomoći150.166.400148.610.75798,96
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
148.610.757
K2007EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA5.449.9865.449.986100,00
38Kapitalne pomoći5.449.9865.449.986100,00
386Kapitalne pomoći trgovačkim društvima5.449.9865.449.986100,00
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
5.449.986
K2010ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište)55.810.00055.938.239100,23
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine55.810.00055.938.239100,23
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva55.810.00055.938.239100,23
4111Zemljište
55.938.239
     
K2011PROJEKTI NAVODNJAVANJA13.802.00011.835.21485,75
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države6.400.2506.296.85198,38
363Pomoći unutar općeg proračuna6.400.2506.296.85198,38
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
6.296.851
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.401.7505.538.36374,83
421Građevinski objekti7.401.7505.538.36374,83
4214Ostali građevinski objekti
5.538.363
K2013IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA888.520.898892.846.064100,49
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna6.500.0006.442.65899,12
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava6.500.0006.442.65899,12
3682Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
6.442.65899,12
38Ostali rashodi755.179.898758.818.042100,48
386Kapitalne pomoći755.179.898758.818.042100,48
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
758.818.042
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine126.841.000127.585.364100,59
421Građevinski objekti107.700.000108.460.143100,71
4214Ostali građevinski objekti
108.460.143
422Postrojenja i oprema17.591.00017.590.00299,99
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
17.590.002
423Prijevozna sredstva1.550.0001.535.21999,05
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
1.535.219
K2061PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA26.956.25022.579.25583,76
38Ostali rashodi26.956.25022.579.25583,76
386Kapitalne pomoći26.956.25022.579.25583,76
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
22.579.25583,76
K2062SANACIJA KLIZIŠTA19.000.00015.742.39382,85
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države19.000.00015.742.39382,85
363Pomoći unutar općeg proračuna19.000.00015.742.39382,85
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
15.742.39382,85