Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. godinu

NN 25/2021 (11.3.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

560

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2019. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. godinu.

Klasa: 400-06/20-01/40

Zagreb, 5. ožujka 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
2018.
IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE
2019.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA2.615.225.3172.558.246.0762.703.745.721103,38105,69
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE505.5552.319.000918.950181,7739,63
 
UKUPNI PRIHODI2.615.730.8722.560.565.0762.704.664.671103,40105,63
3RASHODI POSLOVANJA901.424.4571.090.201.4981.098.521.741121,87100,76
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.334.747.3921.545.031.0691.555.039.549116,50100,65
 
UKUPNI RASHODI2.236.171.8492.635.232.5672.653.561.290118,67100,70
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK379.559.023-74.667.49151.103.38213,46-68,44

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
2018.
IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE
2019.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA3.773.440.039172.367.49100,000,00
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA3.869.708.699287.700.000137.965.8403,5747,95
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 
340.000.000283.290.363-83,32
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-283.290.363-150.000.000-196.427.90469,34130,95
 
NETO FINANCIRANJE-379.559.02374.667.491-51.103.38213,46-68,44
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000--

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA2.615.225.3172.558.246.0762.703.745.721103,38105,69
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna2.457.927.2752.516.248.0762.659.765.689108,21105,70
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU531.9641.300.00000,000,00
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU0
0
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna2.127.814.9662.067.274.9672.215.713.389104,13107,18
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna10.416
35.295338,85
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna2.127.804.550
2.215.678.094104,13
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava329.580.346447.673.109444.052.300134,7399,19
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava110.942
264.709238,60
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava329.469.404
443.787.592134,70
64Prihodi od imovine140.474.51222.198.00021.012.44714,9694,66
641Prihodi od financijske imovine118.383.9361.800.0001.189.0951,0066,06
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju228.632
164.65472,02
6414Prihodi od zateznih kamata60.197
856.1731.422,29
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule118.001.082
130.7530,11
6419Ostali prihodi od financijske imovine94.025
37.51539,90
642Prihodi od nefinancijske imovine22.083.79520.398.00019.823.35189,7697,18
6422Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine0
337.482-
6424Naknade za ceste22.083.795
19.485.86988,24
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada15.690.9943.000.0001.033.0936,5834,44
652Prihodi po posebnim propisima15.690.9943.000.0001.033.0936,5834,44
6526Ostali nespomenuti prihodi15.690.994
1.033.0936,58
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.132.536800.000791.52369,8998,94
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.132.536800.000791.52369,8998,94
6615Prihodi od pruženih usluga1.132.536
791.52369,89
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi016.000.00021.142.970-132,14
683Ostali prihodi od financijske imovine016.000.00021.142.970-132,14
6831Ostali prihodi0
21.142.970-
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE505.5552.319.000918.950181,7739,63
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine505.5552.319.000918.950181,7739,63
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata01.500.0000-0,00
7214Građevinski objekti0
0
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava505.555819.000918.950181,77112,20
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu505.555
918.950181,77
7233Prijevozna sredstva u riječnom i pomorskom prometu0
0-


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA901.424.4571.090.201.4981.098.521.741121,87100,76
31Rashodi za zaposlene108.732.502115.124.300112.068.506103,0797,35
311Plaće (Bruto)89.281.10194.176.60091.718.866102,7397,39
3111Plaće za redovan rad89.281.101
91.718.866102,73
312Ostali rashodi za zaposlene4.364.4775.594.0005.500.836126,0498,33
3121Ostali rashodi za zaposlene4.364.477
5.500.836126,04
313Doprinosi na plaće15.086.92515.353.70014.848.80498,4296,71
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje13.595.769
14.848.804109,22
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti1.491.155
00,00
32Materijalni rashodi495.037.740576.065.000558.376.509112,7996,93
321Naknade troškova zaposlenima3.895.7744.672.0003.766.37296,6880,62
3211Službena putovanja1.087.932
998.35091,77
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.369.545
2.372.719100,13
3213Stručno usavršavanje zaposlenika438.297
395.30390,19
322Rashodi za materijal i energiju15.823.77020.086.00017.890.021113,0689,07
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi843.022
884.717104,95
3223Energija14.555.843
16.582.292113,92
3225Sitni inventar i auto gume211.356
282.360133,59
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća213.549
140.65265,86
323Rashodi za usluge471.298.008547.662.000532.418.782112,9797,22
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza4.789.911
5.430.247113,37
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja439.860.316
502.500.156114,24
3233Usluge promidžbe i informiranja1.662.517
923.73655,56
3234Komunalne usluge7.139.768
7.125.21199,80
3235Zakupnine i najamnine3.798.122
2.554.29667,25
3236Zdravstvene i veterinarske usluge732.088
389.01053,14
3237Intelektualne i osobne usluge11.311.126
5.789.19151,18
3238Računalne usluge164.700
630.900383,06
3239Ostale usluge1.839.460
7.076.036384,68
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.020.1883.645.0004.301.335106,99118,01
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično236.015
238.841101,20
3292Premije osiguranja502.706
786.363156,43
3293Reprezentacija247.998
283.428114,29
3294Članarine i norme173.428
134.21177,39
3295Pristojbe i naknade336.160
273.56681,38
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.523.882
2.584.926102,42
34Financijski rashodi159.350.607258.712.198281.004.465176,34108,62
342Kamate za primljene kredite i zajmove144.004.342243.465.198234.570.964162,8996,35
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti0
117.554.884-
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora144.004.342
117.016.08081,26
343Ostali financijski rashodi15.346.26515.247.00046.433.501302,57304,54
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa224.110
194.73186,89
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule1.031.558
31.073.0923.012,25
3433Zatezne kamate3.219.710
5.781.702179,57
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi10.870.887
9.383.97686,32
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna132.449.596130.000.000138.347.383104,45106,42
363Pomoći unutar općeg proračuna132.449.596130.000.000138.347.383104,45106,42
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna25.504.923
20.000.00078,42
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna106.944.673
118.347.383110,66
38Ostali rashodi5.854.01210.300.0008.724.878149,0484,71
381Tekuće donacije0400.000390.000-97,50
3811Tekuće donacije u novcu0
390.000-
383Kazne, penali i naknade štete5.854.0129.900.0008.334.878142,3884,19
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama5.854.012
7.967.978136,11
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta0
366.900-
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.334.747.3921.545.031.0691.555.039.549116,50100,65
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine57.667.27087.200.000110.745.618192,04127,00
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva51.495.87280.200.000102.531.553199,11127,84
4111Zemljište51.495.872
102.531.553199,11
412Nematerijalna imovina6.171.3987.000.0008.214.065133,10117,34
4123Licence6.171.398
8.214.065133,10
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.277.080.1221.457.831.0691.444.293.931113,0999,07
421Građevinski objekti1.267.642.2191.439.488.8691.429.702.747112,7899,32
4211Stambeni objekti0
9.800-
4212Poslovni objekti6.727.361
11.331.499168,44
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti1.260.287.575
1.417.507.292112,47
4214Ostali građevinski objekti627.283
854.156136,17
422Postrojenja i oprema4.974.1196.628.5007.179.471144,34108,31
4221Uredska oprema i namještaj1.520.436
6.593.158433,64
4222Komunikacijska oprema91.280
69.63276,28
4223Oprema za održavanje i zaštitu32.803
106.990326,16
4225Instrumenti, uređaji i strojevi3.329.600
409.69012,30
423Prijevozna sredstva01.000.0000-0,00
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu0
0-
426Nematerijalna proizvedena imovina4.463.78410.713.7007.411.713166,0469,18
4262Ulaganja u računalne programe4.463.784
7.411.713166,04


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE-96.268.660-115.332.509-137.965.840143,31119,62
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA3.773.440.039172.367.49100,000,00
84Primici od zaduživanja3.773.440.039172.367.49100,000,00
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora3.773.440.039172.367.49100,000,00
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora3.773.440.039
00,00
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA3.869.708.699287.700.000137.965.8403,5747,95
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova3.869.708.699287.700.000137.965.8403,5747,95
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora3.869.708.699287.700.000137.965.8403,5747,95
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora3.730.472.620
37.422.8541,00
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija139.236.079
100.542.98672,21

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKS
1234=3/2*100
03HRVATSKE CESTE2.922.932.5672.791.527.13195,50
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE259.143.500266.379.626102,79
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE216.886.300231.378.922106,68
31Rashodi za zaposlene115.124.300112.068.50697,35
311Plaće (Bruto)94.176.60091.718.86697,39
3111Plaće za redovan rad
91.718.866
312Ostali rashodi za zaposlene5.594.0005.500.83698,33
3121Ostali rashodi za zaposlene
5.500.836
313Doprinosi na plaće15.353.70014.848.80496,71
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
14.848.804
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
0
32Materijalni rashodi76.215.00064.152.03884,17
321Naknade troškova zaposlenima4.672.0003.766.37280,62
3211Službena putovanja
998.350
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
2.372.719
3213Stručno usavršavanje zaposlenika
395.303
322Rashodi za materijal i energiju20.086.00017.890.02189,07
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
884.717
3223Energija
16.582.292
3225Sitni inventar i auto gume
282.360
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
140.652
323Rashodi za usluge47.812.00038.194.31079,88
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza
5.430.247
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
13.198.306
3233Usluge promidžbe i informiranja
923.736
3234Komunalne usluge
7.125.211
3235Zakupnine i najamnine
2.554.296
3236Zdravstvene i veterinarske usluge
389.010
3237Intelektualne i osobne usluge
866.570
3238Računalne usluge
630.900
3239Ostale usluge
7.076.036
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.645.0004.301.335118,01
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
238.841
3292Premije osiguranja
786.363
3293Reprezentacija
283.428
3294Članarine i norme
134.211
3295Pristojbe i naknade
273.566
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.584.926
34Financijski rashodi15.247.00046.433.501304,54
343Ostali financijski rashodi15.247.00046.433.501304,54
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa
194.731
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule
31.073.092
3433Zatezne kamate
5.781.702
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi
9.383.976
38Ostali rashodi10.300.0008.724.87884,71
381Tekuće donacije400.000390.00097,50
3811Tekuće donacije u novcu
390.000
383Kazne, penali i naknade štete9.900.0008.334.87884,19
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
7.967.978
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta
366.900
K2000OPREMANJE6.628.5007.179.471108,31
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.628.5007.179.471108,31
422Postrojenja i oprema6.628.5007.179.471108,31
4221Uredska oprema i namještaj
6.593.158
4222Komunikacijska oprema
69.632
4223Oprema za održavanje i zaštitu
106.990
4225Instrumenti, uređaji i strojevi
409.690
K2001INFORMATIZACIJA17.713.70015.625.77888,21
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine7.000.0008.214.065117,34
412Nematerijalna imovina7.000.0008.214.065117,34
4123Licence
8.214.065
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.713.7007.411.71369,18
426Nematerijalna proizvedena imovina10.713.7007.411.71369,18
4262Ulaganja u računalne programe
7.411.713
K2002OBNOVA VOZNOG PARKA1.000.00000,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.000.00000,00
423Prijevozna sredstva1.000.00000,00
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
0
K2002POSLOVNE ZGRADE16.915.00012.195.45572,10
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine16.915.00012.195.45572,10
421Građevinski objekti16.915.00012.195.45572,10
4211Stambeni objekti
9.800
4212Poslovni objekti
11.331.499
4214Ostali građevinski objekti
854.156
101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA384.265.198227.906.60959,31
A1001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA384.265.198227.906.60959,31
34Financijski rashodi198.665.198190.483.75595,88
342Kamate za primljene kredite i zajmove198.665.198190.483.75595,88
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti
117.554.884
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
72.928.871
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova185.600.00037.422.85420,16
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora185.600.00037.422.85420,16
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
37.422.854
102SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA146.900.000144.630.19598,45
A1002ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA146.900.000144.630.19598,45
34Financijski rashodi44.800.00044.087.20998,41
342Kamate za primljene kredite i zajmove44.800.00044.087.20998,41
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
44.087.209
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova102.100.000100.542.98698,48
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora102.100.000100.542.98698,48
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija
100.542.986
103ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA1.502.773.8691.520.038.845101,15
K2003SPOJEVI NA AUTOCESTE23.431.03618.170.72077,55
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine351.140246.66670,25
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva351.140246.66670,25
4111Zemljište
246.666
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine23.079.89617.924.05477,66
421Građevinski objekti23.079.89617.924.05477,66
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
17.924.054
K2004PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA108.710.189110.471.253101,62
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine5.000.0006.180.667123,61
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva5.000.0006.180.667123,61
4111Zemljište5.000.0006.180.667123,61
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine103.710.189104.290.586100,56
421Građevinski objekti103.710.189104.290.586100,56
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti97.475.46298.047.598100,59
4213Kapitalizacija kamata po kreditu6.234.7276.242.989100,13
K2005OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA236.163.953217.474.29692,09
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine23.148.86023.546.720101,72
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva23.148.86023.546.720101,72
4111Zemljište
23.546.720
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine213.015.093193.927.57691,04
421Građevinski objekti213.015.093193.927.57691,04
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
191.474.255
4213Kapitalizacija kamata po kreditu
2.453.321
K2006REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA613.072.304625.639.270102,05
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine30.000.00038.344.857127,82
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva30.000.00038.344.857127,82
4111Zemljište
38.344.857
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine583.072.304587.294.413100,72
421Građevinski objekti583.072.304587.294.413100,72
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
587.294.413
K2007REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU299.1583150,11
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine0315-
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva0315-
4111Zemljište
315
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine299.15800,00
421Građevinski objekti299.15800,00
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
0
K2008PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA470.500439.03193,31
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine400.000358.43389,61
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva400.000358.43389,61
4111Zemljište
358.433
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine70.50080.598114,32
421Građevinski objekti70.50080.598114,32
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
80.598
4213Kapitalizacija kamata po kreditu
K2009OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI14.476.07719.390.249133,95
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine4.800.0004.191.87787,33
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva4.800.0004.191.87787,33
4111Zemljište
4.191.877
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.676.07715.198.371157,07
421Građevinski objekti9.676.07715.198.371157,07
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
15.198.371
K2012INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA506.150.652528.453.711104,41
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine16.500.00029.662.018179,77
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva16.500.00029.662.018179,77
4111Zemljište
29.662.018
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine489.650.652498.791.693101,87
421Građevinski objekti489.650.652498.791.693101,87
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
498.791.693
104PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA499.850.000494.224.47298,87
A1003REDOVNO ODRŽAVANJE452.000.000440.321.58297,42
32Materijalni rashodi452.000.000440.321.58297,42
323Rashodi za usluge452.000.000440.321.58297,42
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
440.321.582
A1004IZVANREDNO ODRŽAVANJE21.000.00033.398.996159,04
32Materijalni rashodi21.000.00033.398.996159,04
323Rashodi za usluge21.000.00033.398.996159,04
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
33.398.996
A1006STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME5.850.0004.922.62184,15
32Materijalni rashodi5.850.0004.922.62184,15
323Rashodi za usluge5.850.0004.922.62184,15
3237Intelektualne i osobne usluge
4.922.621
A1009SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA21.000.00015.581.27274,20
32Materijalni rashodi21.000.00015.581.27274,20
323Rashodi za usluge21.000.00015.581.27274,20
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
15.581.272
105SUFINANCIRANJE130.000.000138.347.383106,42
A1007SUFINANCIRANJE ŽUC-a110.000.000118.347.383107,59
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna110.000.000118.347.383107,59
363Pomoći unutar općeg proračuna110.000.000118.347.383107,59
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
118.347.383
A1007SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA20.000.00020.000.000100,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna20.000.00020.000.000100,00
363Pomoći unutar općeg proračuna20.000.00020.000.000100,00
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
20.000.000