Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu

NN 25/2021 (11.3.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

561

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2019. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu.

Klasa: 400-06/20-01/40

Zagreb, 5. ožujka 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
2018.
IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE
2019.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA1.795.969.6621.806.996.9251.867.128.606103,96103,33
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE109.00001.6901,55-
 
UKUPNI PRIHODI1.796.078.6621.806.996.9251.867.130.296103,96103,33
3RASHODI POSLOVANJA1.090.971.0571.224.307.6001.161.095.734106,4394,84
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE19.316.45013.911.70011.930.62861,7685,76
 
UKUPNI RASHODI1.110.287.5071.238.219.3001.173.026.363105,6594,73
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK685.791.154568.777.625694.103.934101,21122,03

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
2018.
IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE
2019.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA17.757.1835.427.0004.210.92923,7177,59
5IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA07.000.0007.000.000-100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE200.965.687904.514.024904.514.024450,08100,00
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-904.514.024-1.471.718.6491.595.828.886-176,43-108,43
 
NETO FINANCIRANJE-685.791.154-568.777.625-694.103.934101,21122,03
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000--

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
2018.
IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE
2019.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA1.795.969.661,591.806.996.9251.867.128.606103,96103,33
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna36.062.475,7527.945.37531.803.81788,19113,81
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU12.285.412,801.300.1006.881.64756,01529,32
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija101.429,85
367.808362,62
6322Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija12.183.982,95
6.513.83953,46
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna7.539.473,323.306.6506.946.30092,13210,07
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna3.383.977,32
6.528.750192,93
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna4.155.496,00
417.54910,05
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava16.237.589,6323.338.62517.975.870110,7177,02
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava16.174.104,27
16.294.846100,75
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava63.485,36
1.681.024-
64Prihodi od imovine14.926.679,727.205.0009.944.27366,62138,02
641Prihodi od financijske imovine14.926.679,727.200.0009.944.27366,62138,11
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju1.478.701,20
1.811.158122,48
6414Prihodi od zateznih kamata2.938.453,11
3.163.666107,66
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule420.160,96
3.927.635934,79
6419Ostali prihodi od financijske imovine10.089.364,45
1.041.81410,33
643Prihodi od kamata na dane zajmove0,005.0000-0,00
6436Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora0,00
0-
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada1.741.563.998,721.766.145.5501.812.536.255104,08102,63
651Upravne i administrativne pristojbe1.160.256.584,911.103.145.5501.137.487.45698,04103,11
6514Ostale pristojbe i naknade1.160.256.584,91
1.137.487.45698,04
652Prihodi po posebnim propisima581.307.413,81663.000.000675.048.799116,13101,82
6526Ostali nespomenuti prihodi581.307.413,81
675.048.799116,13
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.193.578,191.201.0001.032.96186,5486,01
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.193.578,191.201.0001.032.96186,5486,01
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe0,00
0-
6615Prihodi od pruženih usluga1.193.578,19
1.032.96186,54
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi2.222.929,214.500.00011.811.302531,34262,47
683Ostali prihodi2.222.929,214.500.00011.811.302531,34262,47
6831Ostali prihodi2.222.929,21
11.811.302531,34
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE109.000,0001.6901,55-
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine109.000,0001.6901,55-
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme0,0001.690--
7221Uredska oprema i namještaj0,00
1.690-
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava109.000,000,0000,00-
7231Prijevozna sredstava u cestovnom prometu109.000,00
00,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
2018.
IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE
2019.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA1.090.971.057,331.224.307.6001.161.095.734106,4394,84
31Rashodi za zaposlene51.276.314,0665.796.00054.673.703106,6383,10
311Plaće (Bruto)41.978.463,8654.265.00045.171.954107,6183,24
3111Plaće za redovan rad41.108.167,68
44.418.066108,05
3112Plaće u naravi180.339,03
180.755100,23
3113Plaće za prekovremeni rad689.957,15
573.13383,07
312Ostali rashodi za zaposlene2.396.014,063.000.0002.319.19596,7977,31
3121Ostali rashodi za zaposlene2.396.014,06
2.319.19596,79
313Doprinosi na plaće6.901.836,148.531.0007.182.554104,0784,19
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje6.219.678,00
7.182.554115,48
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti682.158,14
00,00
32Materijalni rashodi846.174.460,70895.493.300890.373.080105,2299,43
321Naknade troškova zaposlenima4.282.744,665.640.4004.830.127112,7885,63
3211Službena putovanja1.460.350,06
1.319.51390,36
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.633.482,32
1.882.317115,23
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.120.044,28
1.576.090140,72
3214Ostale naknade troškova zaposlenima68.868,00
52.20775,81
322Rashodi za materijal i energiju982.042,891.559.5001.183.046120,4775,86
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi668.594,35
777.508116,29
3223Energija226.507,06
219.60996,95
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje8.949,18
24.203270,45
3225Sitni inventar i auto gume48.129,80
87.310181,40
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća29.862,50
74.416249,20
323Rashodi za usluge28.478.390,3734.573.20028.238.38199,1681,68
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.535.938,69
1.652.074107,56
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.689.900,81
3.137.546116,64
3233Usluge promidžbe i informiranja7.670.239,70
6.750.67488,01
3234Komunalne usluge212.561,57
181.78985,52
3235Zakupnine i najamnine6.936.085,10
6.347.63091,52
3236Zdravstvene i veterinarske usluge17.046,66
400.196-
3237Intelektualne i osobne usluge8.239.003,63
8.099.99498,31
3238Računalne usluge695.762,46
1.213.160174,36
3239Ostale usluge481.851,75
455.31794,49
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja812.431.282,78853.720.200856.121.526105,38100,28
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.180.096,78
181.526100,79
3292Premije i osiguranja57.566,94
91.099158,25
3293Reprezentacija179.514,83
92.80451,70
3294Članarine i norme9.269,26
8.75494,44
3295Pristojbe i naknade136.844,86
155.081113,33
3296Troškovi sudskih postupaka0,00
13.606-
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja811.867.990,11
855.578.656105,38
34Financijski rashodi10.303.682,4612.970.0008.855.53685,9568,28
342Kamate za primljene kredite i zajmove7.961.800,028.100.0008.005.667100,5598,84
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora7.961.800,02
8.005.667100,55
343Ostali financijski rashodi2.341.882,444.870.000849.86936,2917,45
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa379.282,75
388.161102,34
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule1.525.449,72
41.6982,73
3433Zatezne kamate17.149,97
100,06
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi420.000,00
420.000100,00
35Subvencije4.087.543,1511.458.5008.231.604201,3871,84
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru161.859,061.439.5001.205.057744,5183,71
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru161.859,06
1.205.057744,51
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora3.925.684,0910.019.0007.026.547178,9970,13
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora3.869.005,69
6.347.919164,07
3523Subvencije poljoprivrdnicima i obrtnicima56.678,40
678.6271.197,33
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna129.167.652,92170.160.700159.252.234123,2993,59
363Pomoći unutar općeg proračuna129.167.652,92170.160.700159.252.234123,2993,59
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna2.165.439,43
2.285.499105,54
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna127.002.213,49
156.966.735123,59
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade154.035,001.263.0001.3000,840,10
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja0,008.0000-0,00
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi-neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora0,00
0-
372Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna154.035,001.255.0001.3000,840,10
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu154.035,00
1.3000,84
38Ostali rashodi49.807.369,0467.166.10039.708.27879,7259,12
381Tekuće donacije226.938,7711.706.100728.766321,136,23
3811Tekuće donacije u novcu226.938,77
728.766321,13
382Kapitalne donacije13.568.256,8523.179.00016.454.577121,2770,99
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama7.322.822,07
2.329.77031,82
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima6.245.434,78
14.124.807226,16
386Kapitalne pomoći36.012.173,4232.281.00022.524.93562,5569,78
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru35.999.781,81
21.149.96958,75
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora12.391,61
1.374.966-
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE19.316.449,7813.911.70011.930.62861,7685,76
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine0,0040.00022.013-55,03
412Nematerijalna imovina0,0040.00022.013-55,03
4123Licence0,00
22.013-
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine19.316.449,7813.871.70011.908.61561,6585,85
421Građevinski objekti17.558.344,01000,00-
4214Ostali građevinski objekti17.558.344,01
00,00
422Postrojenja i oprema750.777,117.566.7005.654.725753,1874,73
4221Uredska oprema i namještaj653.187,19
2.704.311414,02
4222Komunikacijska oprema83.269,88
51.67762,06
4223Oprema za održavanje i zaštitu0,00
21.325-
4225Istrumenti, uređaji i strojevi0,00
0-
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene14.320,04
2.877.412-
423Prijevozna sredstva138.737,160,0000,00-
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu138.737,16
00,00
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti0,005.0004.375-87,50
4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)0,00
4.375-
426Nematerijalna proizvedena imovina868.591,506.300.0006.249.515719,5099,20
4262Ulaganja u računalne programe868.591,50
6.249.515719,50B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
2018.
IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE
2019.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE17.757.182,56-1.573.000-2.789.071--
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA17.757.182,565.427.0004.210.92923,7177,59
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita17.594.568,065.427.0004.210.92923,9377,59
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru290.965,00291.000145.48350,0049,99
8141Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru290.965,00
145.48350,00
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora9.695.847,445.000.0003.909.05240,3278,18
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora9.642.953,96
3.909.05240,54
8164Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima52.893,48
00,00
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti98.917,91136.000156.394158,10115,00
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima98.917,91
156.394158,10
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa7.508.837,710,0000,00-
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih fin. instit. – tuzemni7.508.837,71
00,00
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici162.614,500,0000,00-
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgo. društava izvan javnog sektora162.614,500,0000,00-
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora162.614,50
00,00
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA0,007.000.0007.000.000-100,00
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova0,007.000.0007.000.000-100,00
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora0,007.000.0007.000.000-100,00
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora0,00
7.000.000-

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE
2019.
INDEKS
1234=3/2*100
02FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST1.245.219.3001.180.026.36394,76
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE121.505.00098.383.71280,97
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE67.972.50052.502.81277,24
31Rashodi za zaposlene37.381.00029.982.18180,21
311Plaće (Bruto)30.691.00024.114.97778,57
3111Plaće za redovan rad
23.784.554
3112Plaće u naravi
159.951
3113Plaće za prekovremeni rad
170.473
312Ostali rashodi za zaposlene2.000.0002.031.274101,56
3121Ostali rashodi za zaposlene
2.031.274
313Doprinosi na plaće4.690.0003.835.93081,79
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
3.835.930
32Materijalni rashodi28.873.50022.096.97676,53
321Naknade troškova zaposlenima2.340.0002.399.558102,55
3211Službena putovanja
853.292
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
983.512
3213Stručno usavršavanje zaposlenika
555.353
3214Ostale naknade troškova zaposlenima
7.400
322Rashodi za materijal i energiju1.301.5001.080.46683,02
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
768.594
3223Energija
200.239
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
24.203
3225Sitni inventar i auto gume
87.310
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
120
323Rashodi za usluge23.044.00018.024.70178,22
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.648.384
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3.032.989
3233Usluge promidžbe i informiranja
4.012.436
3234Komunalne usluge
181.789
3235Zakupnine i najamnine
5.322.409
3236Zdravstvene i veterinarske usluge
379.104
3237Intelektualne i osobne usluge
2.061.778
3238Računalne usluge
977.535
3239Ostale usluge
408.277
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.188.000592.25127,07
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.
181.526
3292Premije osiguranja
91.099
3293Reprezentacija
90.354
3294Članarine i norme
3.240
3295Pristojbe i naknade
147.381
3296Troškovi sudskih postupaka
13.606
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
65.045
34Financijski rashodi960.000422.35544,00
343Ostali financijski rashodi960.000422.35544,00
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa
387.717
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule
34.628
3433Zatezne kamate
10
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade758.0001.3000,17
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja8.00000,00
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi-neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora
0
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna750.0001.3000,17
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu
1.300
A1002OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA15.513.00015.425.66799,44
34Financijski rashodi8.513.0008.425.66798,97
342Kamate za primljene kredite i zajmove8.100.0008.005.66798,84
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
8.005.667
343Ostali financijski rashodi413.000420.000101,69
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi
420.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova7.000.0007.000.000100,00
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora7.000.0007.000.000100,00
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
7.000.000
A1001OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ25.479.50020.762.68381,49
31Rashodi za zaposlene17.900.00014.979.11683,68
311Plaće (Bruto)14.900.00012.962.61387,00
3111Plaće za redovan rad
12.570.544
3113Plaće za prekovremeni rad
392.069
312Ostali rashodi za zaposlene500.00000,00
3121Ostali rashodi za zaposlene
0
313Doprinosi na plaće2.500.0002.016.50380,66
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
2.016.503
32Materijalni rashodi6.930.5005.599.61780,80
321Naknade troškova zaposlenima2.350.0001.737.52473,94
3211Službena putovanja
240.087
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
483.450
3213Stručno usavršavanje zaposlenika
1.013.987
322Rashodi za materijal i energiju180.00027.38615,21
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
8.725
3223Energija
18.661
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
0
323Rashodi za usluge4.400.500,003.834.70887,14
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza
938
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
93.307
3233Usluge promidžbe i informiranja
1.183.300
3235Zakupnine i najamnine
1.025.222
3237Intelektualne i osobne usluge
1.296.179
3238Računalne usluge
235.625
3239Ostale usluge
138
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade450.00000,00
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna450.00000,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu
0
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine199.000183.95092,44
422Postrojenja i oprema199.000183.95092,44
4221Uredska oprema i namještaj
183.950
4225Istrumenti, uređaji i strojevi
0
A1009INTERREG EUROPE950.000844.60988,91
31Rashodi za zaposlene655.000661.104100,93
311Plaće (Bruto)560.000567.471101,33
3111Plaće za redovan rad
567.471
313Doprinosi na plaće95.00093.63398,56
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
93.633
32Materijalni rashodi295.000183.50562,21
321Naknade troškova zaposlenima163.400121.35174,27
3211Službena putovanja
92.993
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
28.358
3213Stručno usavršavanje zaposlenika
0
323Rashodi za usluge126.40052.00441,14
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.481
3233Usluge promidžbe i informiranja
3.393
3237Intelektualne i osobne usluge
47.130
3239Ostale usluge
0
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.20010.150195,19
3293Reprezentacija
2.450
3295Pristojbe i naknade
7.700
K2000OPREMANJE5.250.0002.576.41349,07
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.250.0002.576.41349,07
422Postrojenja i oprema5.245.0002.572.03849,04
4221Uredska oprema i namještaj
2.520.361
4222Komunikacijska oprema
51.677
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti5.0004.37587,50
4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
4.375
K2001INFORMATIZACIJA6.340.0006.271.52898,92
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine40.00022.01355,03
412Nematerijalna imovina40.00022.01355,03
4123Licence
22.013
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.300.0006.249.51599,20
426Nematerijalna proizvedena imovina6.300.0006.249.51599,20
4262Ulaganja u računalne programe
6.249.515
101PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA155.860.100125.177.28580,31
K2006SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA54.705.70051.648.81294,41
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna54.705.70051.648.81294,41
363Pomoći unutar općeg proračuna54.705.70051.648.81294,41
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
51.648.812
K2009GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM27.210.00012.085.25144,41
32Materijalni rashodi7.640.000552.4627,23
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.640.000552.4627,23
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
552.462
38Ostali rashodi19.570.00011.532.78958,93
386Kapitalne pomoći19.570.00011.532.78958,93
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
10.157.823
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
1.374.966
K2010OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA79.400197.500248,74
3RASHODI POSLOVANJA79.400197.500248,74
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna79.400197.500248,74
363Pomoći unutar općeg proračuna79.400197.500248,74
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
197.500
K2012ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA14.609.00011.901.93081,47
32Materijalni rashodi3.437.5004.828.518140,47
323Rashodi za usluge437.5001.975.000451,43
3237Intelektualne i osobne usluge
1.975.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.000.0002.853.51895,12
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.853.518
34Financijski rashodi3.300.00000,00
343Ostali financijski rashodi3.300.00000,00
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule
0
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna7.871.5007.073.41289,86
363Pomoći unutar općeg proračuna7.871.5007.073.41289,86
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
0
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
7.073.412
K2014ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI12.125.0006.119.98350,47
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna11.480.9006.025.88452,49
363Pomoći unutar općeg proračuna11.480.9006.025.88452,49
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
1.562.253
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
4.463.631
38Ostali rashodi644.10094.09914,61
381Tekuće donacije644.10094.09914,61
3811Tekuće donacije u novcu
94.099
K2016POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA400.000400.000100,00
35Subvencije400.000400.000100,00
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora400.000400.000100,00
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
400.000
K2017OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA1.062.000634.66659,76
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna100.00000,00
363Pomoći unutar općeg proračuna100.00000,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
0
38Ostali rashodi962.000634.66665,97
381Tekuće donacije962.000634.66665,97
3811Tekuće donacije u novcu
634.666
K2025GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN953.000931.62597,76
32Materijalni rashodi933.000931.62599,85
323Rashodi za usluge933.000931.62599,85
3237Intelektualne i osobne usluge
931.625
34Financijski rashodi20.00000,00
343Ostali financijski rashodi20.00000,00
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule
0
K2026GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – MARIŠĆINA05.397.872-
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna05.397.872-
363Pomoći unutar općeg proračuna05.397.872-
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
5.397.872
K2030OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI5.545.0005.100.15591,98
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna5.545.0005.100.15591,98
363Pomoći unutar općeg proračuna5.545.0005.100.15591,98
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
5.100.155
K2032SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU6.926.0004.273.30761,70
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna6.926.0004.273.30761,70
363Pomoći unutar općeg proračuna6.926.0004.273.30761,70
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
124.368
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
4.148.939
K2033IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA2.540.000822.84032,40
38Ostali rashodi2.540.000822.84032,40
386Kapitalne pomoći2.540.000822.84032,40
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
822.840
K2035SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK316.000111.87535,40
32Materijalni rashodi316.000111.87535,40
323Rashodi za usluge116.000111.87596,44
3237Intelektualne i osobne usluge
111.875
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja200.00000,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0
K2036SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO47.00046.90399,79
32Materijalni rashodi47.00046.90399,79
323Rashodi za usluge47.00046.90399,79
3239Ostale usluge
46.903
K2044DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA10.398.00010.279.05898,86
32Materijalni rashodi110.000102.23892,94
323Rashodi za usluge110.000102.23892,94
3237Intelektualne i osobne usluge
102.238
34Financijski rashodi117.0007.5146,42
343Ostali financijski rashodi117.0007.5146,42
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa
444
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule
7.070
38Ostali rashodi10.171.00010.169.30699,98
386Kapitalne pomoći10.171.00010.169.30699,98
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
10.169.306
K2045DRŽAVNA MREŽA8.200.0007.787.80794,97
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna8.200.0007.787.80794,97
363Pomoći unutar općeg proračuna8.200.0007.787.80794,97
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
7.787.807
K2052MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU6.180.0003.519.86056,96
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna6.180.0003.519.86056,96
363Pomoći unutar općeg proračuna6.180.0003.519.86056,96
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
3.519.860
K2053POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA2.500.0001.047.92841,92
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.500.0001.047.92841,92
363Pomoći unutar općeg proračuna2.500.0001.047.92841,92
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
1.047.928
K2057NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU2.064.0002.869.913139,05
32Materijalni rashodi86.30086.25099,94
323Rashodi za usluge86.30086.25099,94
3237Intelektualne i osobne usluge
86.250
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.977.7002.783.663140,75
422Postrojenja i oprema1.977.7002.783.663140,75
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
2.783.663
102PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI111.702.20091.916.18882,29
K2018PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI10.00000,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna10.00000,00
363Pomoći unutar općeg proračuna10.00000,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
0
K2019PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM250.00000,00
35Subvencije200.00000,00
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora200.00000,00
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
0
38Ostali rashodi50.00000,00
381Tekuće donacije50.00000,00
3811Tekuće donacije u novcu
0
K2020POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE10.556.0006.807.07564,49
38Ostali rashodi10.556.0006.807.07564,49
382Kapitalne donacije10.556.0006.807.07564,49
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
6.807.075
K2021POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE3.641.0004.341.073119,23
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna3.641.0004.341.073119,23
363Pomoći unutar općeg proračuna3.641.0004.341.073119,23
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
4.341.073
K2022POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU20.417.70019.947.22197,70
35Subvencije8.158.5007.831.60495,99
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.439.5001.205.05783,71
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
1.205.057
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora6.719.0006.626.54798,62
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
5.947.919
3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
678.627
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.988.2004.654.851155,77
363Pomoći unutar općeg proračuna2.988.2004.654.851155,77
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
16.688
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
4.638.164
38Ostali rashodi9.271.0007.460.76680,47
382Kapitalne donacije9.271.0007.460.76680,47
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
143.034
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
7.317.732
K2023POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI250.00000,00
35Subvencije200.00000,00
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora200.00000,00
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
0
38Ostali rashodi50.00000,00
381Tekuće donacije50.00000,00
3811Tekuće donacije u novcu
0
K2024OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI10.510.00000,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna510.00000,00
363Pomoći unutar općeg proračuna510.00000,00
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
0
38Ostali rashodi10.000.00000,00
381Tekuće donacije10.000.00000,00
3811Tekuće donacije u novcu
0
K2040PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA – PROVEDBA45.840.00045.833.62299,99
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna45.840.00045.833.62299,99
363Pomoći unutar općeg proračuna45.840.00045.833.62299,99
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
45.833.622
K2054POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE IZ EU12.000.00011.767.96098,07
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna12.000.00011.767.96098,07
363Pomoći unutar općeg proračuna12.000.00011.767.96098,07
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
11.767.960
K2056PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA100.00000,00
32Materijalni rashodi100.00000,00
323Rashodi za usluge100.00000,00
3237Intelektualne i osobne usluge
0
K2058EGP FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021.482.500285.31159,13
31Rashodi za zaposlene306.000207.93767,95
311Plaće (Bruto)270.000183.20467,85
3111Plaće za redovan rad
179.385
3113Plaće za prekovremeni rad
3.819
313Doprinosi na plaće36.00024.73268,70
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
24.732
32Materijalni rashodi176.50077.37443,84
321Naknade troškova zaposlenima92.00038.48041,83
3211Službena putovanja
29.212
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
9.268
322Rashodi za materijal i energiju2.00065732,86
3223Energija
657
323Rashodi za usluge62.50038.23761,18
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza
737
3235Zakupnine i najamnine
0
3237Intelektualne i osobne usluge
37.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.00000,00
3293Reprezentacija
0
A1004PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH3.500.00000,00
35Subvencije2.500.00000,00
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora2.500.00000,00
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
0
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.000.00000,00
363Pomoći unutar općeg proračuna1.000.00000,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
0
A1005POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE3.372.0002.186.73564,85
32Materijalni rashodi20.00000,00
323Rashodi za usluge20.00000,00
3237Intelektualne i osobne usluge
0
38Ostali rashodi3.352.0002.186.73565,24
382Kapitalne donacije3.352.0002.186.73565,24
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
2.186.735
A1006MEĐUNARODNA SURADNJA583.000582.19099,86
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna583.000582.19099,86
363Pomoći unutar općeg proračuna583.000582.19099,86
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
582.190
A1007POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI190.000165.00086,84
32Materijalni rashodi190.000165.00086,84
323Rashodi za usluge190.000165.00086,84
3233Usluge promidžbe i informiranja
165.000
103GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA856.152.000864.549.178100,98
A1003GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA856.152.000864.549.178100,98
31Rashodi za zaposlene9.554.0008.843.36692,56
311Plaće (Bruto)7.844.0007.343.68993,62
3111Plaće za redovan rad
7.316.113
3112Plaće u naravi
20.804
3113Plaće za prekovremeni rad
6.772
312Ostali rashodi za zaposlene500.000287.92157,58
3121Ostali rashodi za zaposlene
287.921
313Doprinosi na plaće1.210.0001.211.756100,15
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
1.211.756
32Materijalni rashodi846.338.000855.590.737101,09
321Naknade troškova zaposlenima695.000533.21476,72
3211Službena putovanja
103.929
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
377.729
3213Stručno usavršavanje zaposlenika
6.750
3214Ostale naknade troškova zaposlenima
44.807
322Rashodi za materijal i energiju76.00074.53798,07
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
189
3223Energija
52
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
74.296
323Rashodi za usluge4.900.0002.869.84158,57
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza
533
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
11.250
3233Usluge promidžbe i informiranja
1.386.546
3236Zdravstvene i veterinarske usluge
21.092
3237Intelektualne i osobne usluge
1.450.420
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja840.667.000852.113.145101,36
3294Članarine i norme
5.514
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
852.107.631
34Financijski rashodi60.00000,00
343Ostali financijski rashodi60.00000,00
3433Zatezne kamate
0
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade55.00000,00
372Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna55.00000,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu
0
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine145.000115.07579,36
422Postrojenja i oprema145.000115.07579,36
4221Uredska oprema i namještaj
0
4223Oprema za održavanje i zaštitu
21.325
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
93.750