Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu

NN 25/2021 (11.3.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

562

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2019. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu.

Klasa: 400-06/20-01/40

Zagreb, 5. ožujka 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA
OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
2018.
IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE
2019.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA1.097.718.293970.508.8671.000.847.10191,18103,13
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE000--
 
UKUPNI PRIHODI1.097.718.293970.508.8671.000.847.10191,18103,13
3RASHODI POSLOVANJA9.446.78611.851.0008.707.28692,1773,47
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE85.208185.0000--
 
UKUPNI RASHODI9.531.99412.036.0008.707.28691,3572,34
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK1.088.186.299958.472.867992.139.81591,17103,51

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
2018.
IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE
2019.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA000--
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA2.399.138.250958.472.867992.139.81541,35103,51
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE1.469.836.65800--
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-158.884.70700--
 
NETO FINANCIRANJE-1.088.186.299-958.472.867-992.139.81591,17103,51
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000--

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
2018.
IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE
2019.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
FOND OSIGURANJA DEPOZITA
6PRIHODI POSLOVANJA908.792.390779.000.000808.524.45088,97103,79
64Prihodi od imovine523.467.389530.000.000540.799.569103,31102,04
641Prihodi od financijske imovine523.466.351530.000.000540.799.569103,31102,04
6412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima11.652.89510.000.0007.193.91061,7371,94
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju4.02605.399134,11
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika1.304025.2191.934,14
6419Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita)511.808.126520.000.000533.575.040104,25102,61
642Prihodi od nefinancijske imovine1.03800
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine1.03800
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada385.325.001249.000.000267.724.88169,48107,52
652Prihodi po posebnim propisima385.325.001249.000.000267.724.88169,48107,52
6526Ostali nespomenuti prihodi385.325.001249.000.000267.724.88169,48107,52
Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije...383.442.588249.000.000267.724.88169,82107,52
Refundacije iz prethodnih godina1.882.41300
SANACIJSKI FOND
6PRIHODI POSLOVANJA188.396.454191.028.867191.885.736101,85100,45
64Prihodi od imovine185.024.275191.028.867191.434.553103,46100,21
641Prihodi od financijske imovine185.024.275191.028.867191.434.553103,46100,21
6412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima0378.129
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju3.62304.859134,11
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika22022.697103.593,20
6419Ostali prihodi od financijske imovine185.020.630191.028.867191.028.867103,25100,00
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada3.372.1790451.18413,38
652Prihodi po posebnim propisima3.372.1790451.18413,38
6526Ostali nespomenuti prihodi (kamate po vrijed.pap.)
Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka
3.359.2230451.18413,43
Refundacije iz prethodnih godina12.95600
MANDATNI POSLOVI
6PRIHODI POSLOVANJA529.449480.000436.91682,5291,02
64Prihodi od imovine64803.062472,36
641Prihodi od financijske imovine40503.062756,05
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju4030540134,12
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika202.522103.782,67
642Prihodi od nefinancijske imovine24300
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine24300
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada0689
652Prihodi po posebnim propisima0689
6526Ostali nespomenuti prihodi (kamate po vrijed.pap.)
Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka
0689
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija528.801480.000433.16481,9190,24
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga528.801480.000433.16481,9190,24
6615Prihodi od pruženih usluga528.801480.000433.16481,9190,24

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
2018.
IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE
2019.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA9.446.78611.851.0008.707.28692,1773,47
31Rashodi za zaposlene4.645.7106.100.0004.964.653106,8781,39
311Plaće (Bruto)3.900.5054.682.2903.139.73880,5067,06
3111Plaće za redovan rad3.900.5054.682.2903.139.73880,5067,06
312Ostali rashodi za zaposlene91.437482.160246.454269,5351,11
3121Ostali rashodi za zaposlene91.437482.160246.454269,5351,11
313Doprinosi na plaće653.768935.5501.578.460241,44168,72
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje9.25214.000981.91810.613,407.013,70
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje581.020806.710596.542102,6773,95
3133Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti63.497114.84000,000,00
32Materijalni rashodi2.082.5073.151.0002.051.21098,5065,10
321Naknade troškova zaposlenima276.456381.244340.114123,0389,21
3211Službena putovanja169.668207.827224.504132,32108,02
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život75.394102.01070.60893,6569,22
3213Stručno usavršavanje zaposlenika31.39471.40745.001143,3563,02
322Rashodi za materijal i energiju262.186381.244203.41777,5953,36
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi124.107105.817103.36183,2897,68
3223Energija95.975255.02592.11895,9836,12
3225Sitni inventar i auto gume42.10420.4027.93818,8538,91
323Rashodi za usluge1.247.8891.923.6101.054.14584,4754,80
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza117.626132.61396.64382,1672,88
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja184.37861.20688.58048,04144,72
3233Usluge promidžbe i informiranja47.27740.80428.61560,5370,13
3234Komunalne usluge124.614408.040120.01296,3129,41
3235Zakupnine i najamnine100.662102.00544.11143,8243,24
3236Pregledi radnika11000
3237Intelektualne i osobne usluge337.347717.877307.37591,1242,82
3238Računalne usluge203.103257.045224.611110,5987,38
3239Ostale usluge132.771204.020144.197108,6170,68
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja295.976464.903453.535153,2397,55
3292Premije i osiguranja5.95516.0596.095102,3537,95
3293Reprezentacija51.30651.00569.776136,00136,80
3294Članarine149.716295.829175.919117,5059,47
3295Pristojbe i naknade54.356102.0103.5356,503,47
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja34.6420198.209572,16
34Financijski rashodi272.640100.000188.25569,05188,25
343Ostali financijski rashodi272.640100.000188.25569,05188,25
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa76.16763.49223.35530,6636,78
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule172.24818.3045.2163,0328,50
3433Zatezne kamate24.22618.204255110,5314,02
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada)00157.132
38Ostali rashodi2.445.9282.500.0001.503.16861,4660,13
383Kazne, penali i naknade štete2.445.9282.500.0001.503.16861,4660,13
3831Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)2.445.4842.500.0001.503.16861,4760,13
3835Kazne444000,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE85.208185.00000,000,00
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine9.17210.00000,000,00
412Nematerijalna imovina9.17210.00000,000,00
4123Licence9.17210.00000,000,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine76.036175.00000,000,00
422Postrojenja i oprema73.41175.00000,000,00
4221Uredska oprema i namještaj73.41135.00000,000,00
4222Komunikacijska oprema020.00000,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu020.00000,00
426Nematerijalna proizvedena imovina2.625100.00000,000,00
4262Ulaganja u računalne programe2.625100.00000,000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
2018.
IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE
2019.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE2.399.138.250958.472.867992.139.81541,35103,51
FOND OSIGURANJA DEPOZITA958.472.867992.139.815103,51
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA2.399.138.250958.472.867992.139.81541,35103,51
52Izdaci za ulaganja u vrijednose papire2.399.138.250958.472.867992.139.81541,35103,51
524Izdaci za ostale vrijednosne papire2.399.138.250958.472.867992.139.81541,35103,51
5241Ostali tuzemni vrijednosni papiri2.399.138.250958.472.867992.139.81541,35103,51

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE
2019.
INDEKS
1234=3/2*100
04DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA970.508.8671.000.847.101103,13
FOND OSIGURANJA DEPOZITA966.094.719997.251.048103,22
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE966.094.719997.251.048103,22
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE7.485.6025.111.23268,28
3RASHODI POSLOVANJA7.485.6025.111.23268,28
31Rashodi za zaposlene2.833.2632.482.32787,61
311Plaće2.286.0901.569.86968,67
3111Plaće za redovan rad2.286.0901.569.86968,67
312Ostali rashodi za zaposlene88.209123.227139,70
3121Ostali rashodi za zaposlene88.209123.227139,70
313Doprinosi na plaće458.964789.230171,96
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje0490.959
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje402.534298.27174,10
3133Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti56.43000,00
32Materijalni rashodi2.147.4261.025.60547,76
321Naknade troškova zaposlenima273.010170.05762,29
3211Službena putovanja151.108112.25274,29
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život72.93735.30448,40
3213Stručno usavršavanje zaposlenika48.96522.50145,95
322Rashodi za materijal i energiju280.381101.70836,28
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi73.81151.68070,02
3223Energija191.26946.05924,08
3225Sitni inventar i auto gume15.3023.96925,94
323Rashodi za usluge1.187.890527.07244,37
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza99.46048.32148,58
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja45.90544.29096,48
3233Usluge promidžbe i informiranja30.60314.30846,75
3234Komunalne usluge316.23160.00618,98
3235Zakupnine i najamnine63.75422.05634,60
3237Intelektualne i osobne usluge285.104153.68853,91
3238Računalne usluge193.819112.30557,94
3239Ostale usluge153.01572.09847,12
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja406.145226.76755,83
3292Premije osiguranja11.0093.04827,68
3293Reprezentacija38.25434.88891,20
3294Članarine295.67687.96029,75
3295Pristojbe i naknade61.2061.7672,89
3299Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)15.00099.104660,70
34Financijski rashodi69.913100.133143,22
343Ostali financijski rashodi69.913100.133143,22
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa47.10811.36624,13
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule9.1522.60828,50
3433Zatezne kamate13.6531.2769,34
3434Ostali financijski rashodi084.883
38Ostali rashodi2.435.0001.503.16861,73
383Kazne, penali i naknade štete2.435.0001.503.16861,73
3831Troškovi izgubljenih sporova2.435.0001.503.16861,73
K2000OPREMANJE56.25000,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE56.25000,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine56.25000,00
422Postrojenja i oprema56.25000,00
4221Uredska oprema i namještaj21.2500,00
4222Komunikacijska oprema15.00000,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu15.00000,00
K2001INFORMATIZACIJA80.00000,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE80.00000,00
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine5.00000,00
412Nematerijalna imovina5.00000,00
4123Licence5.0000,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine75.00000,00
426Nematerijalna proizvedena imovina75.00000,00
4262Ulaganja u računalne programe75.00000,00
A4001ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE958.472.867992.139.815103,51
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA958.472.867992.139.815103,51
52Izdaci za ulaganja u vrijednose papire958.472.867992.139.815103,51
524Izdaci za ostale vrijednosne papire958.472.867992.139.815103,51
5241Ostali tuzemni vrijednosni papiri958.472.867992.139.815103,51
SANACIJSKI FOND4.079.8933.235.88879,31
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE4.079.8933.235.88879,31
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.036.0183.235.88880,18
3RASHODI POSLOVANJA4.036.0183.235.88880,18
31Rashodi za zaposlene3.027.9592.234.09473,78
311Plaće2.004.7531.412.88270,48
3111Plaće za redovan rad2.204.7531.412.88264,08
312Ostali rashodi za zaposlene384.932110.90428,81
3121Ostali rashodi za zaposlene384.932110.90428,81
313Doprinosi na plaće438.273710.307162,07
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje0441.863
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje385.605268.44469,62
3133Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti52.66800,00
32Materijalni rashodi922.482923.045100,06
321Naknade troškova zaposlenima88.174153.051173,58
3211Službena putovanja51.909101.027194,62
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život19.73931.774160,97
3213Stručno usavršavanje zaposlenika16.52620.251122,54
322Rashodi za materijal i energiju90.77691.538100,84
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi28.80546.512161,47
3223Energija57.38141.45372,24
3225Sitni inventar i auto gume4.5903.57277,81
323Rashodi za usluge690.650474.36568,68
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza29.83843.489145,75
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja13.77139.861289,45
3233Usluge promidžbe i informiranja9.18112.877140,26
3234Komunalne usluge82.62854.00565,36
3235Zakupnine i najamnine34.42619.85057,66
3237Intelektualne i osobne usluge419.815138.31932,95
3238Računalne usluge55.085101.075183,49
3239Ostale usluge45.90564.889141,36
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja52.882204.091385,94
3292Premije osiguranja4.5452.74360,35
3293Reprezentacija11.47631.399273,61
3294Članarine13879.16457.484,34
3295Pristojbe i naknade36.7241.5914,33
3299Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)089.194
34Financijski rashodi27.07878.749290,82
343Ostali financijski rashodi27.07878.749290,82
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa14.74510.22969,37
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule8.2372.34728,50
3433Zatezne kamate4.0961.14828,03
3434Ostali financijski rashodi065.024
38Ostali rashodi58.50000,00
383Kazne, penali i naknade štete58.50000,00
3831Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora)58.50000,00
K2002OPREMANJE16.87500,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE16.87500,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine16.87500,00
422Postrojenja i oprema16.87500,00
4221Uredska oprema i namještaj7.87500,00
4222Komunikacijska oprema4.50000,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu4.50000,00
K2001INFORMATIZACIJA27.00000,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE27.00000,00
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine4.50000,00
412Nematerijalna imovina4.50000,00
4123Licence4.50000,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine22.50000,00
426Nematerijalna proizvedena imovina22.50000,00
4262Ulaganja u računalne programe22.50000,00
MANDATNI POSLOVI334.255359.543107,57
103ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE334.255359.543107,57
A1004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE329.380359.543109,16
3RASHODI POSLOVANJA322.880359.543111,36
31Rashodi za zaposlene238.779248.233103,96
311Plaće191.447156.98782,00
3111Plaće za redovan rad191.447156.98782,00
312Ostali rashodi za zaposlene9.01912.323136,63
3121Ostali rashodi za zaposlene9.01912.323136,63
313Doprinosi na plaće38.31378.923206,00
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje049.096
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje32.57129.82791,58
3133Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti5.74200,00
32Materijalni rashodi81.092102.561126,47
321Naknade troškova zaposlenima20.06017.00684,77
3211Službena putovanja4.81011.225233,39
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život9.3343.53037,82
3213Stručno usavršavanje zaposlenika5.9172.25038,03
322Rashodi za materijal i energiju10.08610.171100,84
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.2015.168161,47
3223Energija6.3764.60672,24
3225Sitni inventar i auto gume51039777,81
323Rashodi za usluge45.07052.707116,95
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3.3154.832145,75
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.5304.429289,45
3233Usluge promidžbe i informiranja1.0201.431140,26
3234Komunalne usluge9.1816.00165,36
3235Zakupnine i najamnine3.8252.20657,66
3237Intelektualne i osobne usluge12.95715.369118,61
3238Računalne usluge8.14111.231137,96
3239Ostale usluge5.1017.210141,36
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.87622.677385,93
3292Premije i osiguranja50530560,35
3293Reprezentacija1.2753.489273,61
3294Članarine158.79657.484,34
3295Pristojbe i naknade4.0801774,33
3299Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije)09.910
34Financijski rashodi3.0098.750290,82
343Ostali financijski rashodi3.0098.750290,82
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.6381.13769,37
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule91526128,50
3433Zatezne kamate45512828,03
3434Ostali financijski rashodi07.225
38Ostali rashodi6.50000,00
383Kazne, penali i naknade štete6.50000,00
3831Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora i ostalo)6.50000,00
K2002OPREMANJE1.87500,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.87500,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.87500,00
422Postrojenja i oprema1.87500,00
4221Uredska oprema i namještaj87500,00
4222Komunikacijska oprema50000,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu50000,00
K2003INFORMATIZACIJA3.00000,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE3.00000,00
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50000,00
412Nematerijalna imovina50000,00
4123Licence50000,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.50000,00
426Nematerijalna proizvedena imovina2.50000,00
4262Ulaganja u računalne programe2.50000,00