Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik

NN 26/2021 (12.3.2021.), Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik

Vlada Republike Hrvatske

569

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97. – ispravak, 47/99. – ispravak, 35/08. i 127/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. donijela

UREDBU

O DRŽAVNOJ ERGELI ĐAKOVO I LIPIK

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuje djelatnost, ustroj, način rada, poslovanje, upravljanje i način financiranja Državne ergele Đakovo i Lipik (u daljnjem tekstu: Državna ergela), kao javne ustanove za poslove konjogojstva u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

(1) Osnivač Državne ergele je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Državna ergela obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: »Državna ergela Đakovo i Lipik«.

(3) Skraćeni naziv Državne ergele je: »DEĐL«.

(4) Sjedište Državne ergele je u Đakovu.

Članak 3.

Djelatnost Državne ergele čine sljedeći poslovi:

1. provođenje programa uzgoja lipicanaca

2. provođenje uzgojno-selekcijskog rada

3. ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti te genetsko vrednovanje kopitara

4. prosljeđivanje identifikacijskih i uzgojnih podataka konja Državne ergele ovlaštenoj ustanovi

5. sudjelovanje u programima zaštite i očuvanja lipicanske pasmine konja

6. organiziranje i provođenje poljoprivredne proizvodnje za potrebe Državne ergele

7. razvoj sportskih aktivnosti s lipicanskom pasminom

8. organiziranje i sudjelovanje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kopitara

9. organizacija turističkih djelatnosti za potrebe Državne ergele te u svrhu razvoja kontinentalnog turizma Republike Hrvatske

10. izrada promotivnih i drugih materijala za potrebe Državne ergele

11. korištenje konja iz ergele u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama

12. korištenje konja iz ergele za obrazovne potrebe te za potrebe državnog protokola, Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ravnateljstva policije

13. trgovina živih životinja, krmiva, konjičke opreme, knjiga i suvenira, ulaznica, znački, turističko informativnog materijala i umjetničkih predmeta

14. ugostiteljstvo

15. usluge u stočarstvu bez veterinarskih usluga

16. uvoz-izvoz za vlastite potrebe

17. prijevoz životinja za vlastite potrebe

18. prijevoz u zaprežnim vozilima

19. drugi poslovi utvrđeni Statutom.

Članak 4.

(1) Unutarnji ustroj, ovlasti, odgovornosti, način odlučivanja tijela Državne ergele te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Državne ergele uređuju se Statutom.

(2) Djelatnost Državne ergele obavlja se kroz ustrojstvene jedinice.

(3) Ustrojstvene jedinice su:

– Ergela Đakovo

– Ergela Lipik.

Članak 5.

(1) Državnom ergelom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće Državne ergele čine predsjednik i četiri člana.

(3) Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu, od kojih je jedan član istaknuti stručnjak iz područja stočarstva.

(4) Jednog člana Upravnog vijeća biraju zaposlenici Državne ergele sukladno općim propisima o radu.

(5) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine.

(6) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka mandata.

(7) Način rada i postupak donošenja odluka Upravnog vijeća uređuje se Statutom.

Članak 6.

Upravno vijeće:

– vodi financijsku i poslovnu politiku Državne ergele

– donosi Statut Državne ergele uz prethodnu suglasnost Ministarstva

– donosi godišnji program rada i razvoja te financijski plan Državne ergele i prati njihovo izvršenje

– donosi opće akte Državne ergele

– donosi odluke bitne za poslovanje Državne ergele

– donosi Poslovnik o radu

– obavlja i druge poslove u skladu s ovom Uredbom, Statutom i drugim općim aktima Državne ergele.

Članak 7.

(1) Državnu ergelu predstavlja, zastupa i njezinim radom rukovodi ravnatelj.

(2) Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće.

(3) Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na temelju provedenog javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

(4) Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka mandata.

(5) Uvjeti za izbor ravnatelja pobliže se propisuju Statutom Državne ergele.

Članak 8.

Ravnatelj Državne ergele:

– rukovodi radom Državne ergele

– zastupa i predstavlja Državnu ergelu i odgovoran je za njezin rad i poslovanje

– osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova Državne ergele

– obavlja i sve druge poslove koji su mu određeni ovom Uredbom, Statutom ili drugim općim aktima Državne ergele.

Članak 9.

(1) Ravnatelj Državne ergele može imati pomoćnike, zaposlene u Državnoj ergeli, koje imenuje i razrješava Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja.

(2) Za pomoćnika ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Statutom Državne ergele.

Članak 10.

Prava, obveze i odgovornost zaposlenih u Državnoj ergeli ostvaruju se u skladu s općim propisima o radu.

Članak 11.

(1) Sredstva za rad i poslovanje Državne ergele osiguravaju su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Državna ergela može stjecati sredstva za rad i obavljanjem svoje djelatnosti, kao i iz drugih izvora (projekti, donacije, sponzorstva i sl.), a na način i pod uvjetima propisanim drugim posebnim zakonima kojima se uređuju područja financija i poljoprivrede, ovom Uredbom i Statutom Državne ergele.

(3) Ako u obavljanju svoje djelatnosti Državna ergela ostvari višak prihoda nad rashodima, taj se višak može isključivo upotrijebiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Državne ergele.

(4) Državna ergela je obveznik primjene propisa koji uređuju područje proračunskog računovodstva i financijskog izvješćivanja u proračunskom računovodstvu.

Članak 12.

(1) Državna ergela ne može bez suglasnosti Ministarstva steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu, čija je pojedinačna vrijednost veća od iznosa utvrđenog Statutom Državne ergele.

(2) Državna ergela ne može bez suglasnosti Ministarstva sklapati pravne poslove čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom.

(3) Ravnatelj Državne ergele ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu ili sklapati pravne poslove čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom.

(4) Za svoje obveze Državna ergela odgovara cijelom svojom imovinom.

(5) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Državne ergele.

Članak 13.

(1) Državna ergela Đakovo i Lipik, osnovana Uredbom o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik (»Narodne novine«, br. 96/10. i 106/12.), nastavlja s radom u skladu s odredbama ove Uredbe.

(2) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Državne ergele Đakovo i Lipik, imenovani do stupanja na snagu ove Uredbe, nastavljaju s radom kao predsjednik i članovi Upravnog vijeća Državne ergele, do isteka mandata na koji su imenovani.

(3) Ravnatelj Državne ergele Đakovo i Lipik, imenovan do stupanja na snagu ove Uredbe, nastavlja s radom kao ravnatelj Državne ergele, do isteka mandata na koji je imenovan.

Članak 14.

(1) Upravno vijeće Državne ergele će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe uskladiti Statut i druge opće akte s odredbama ove Uredbe.

(2) Do usklađenja Statuta i drugih općih akata Državne ergele u skladu s odredbama ove Uredbe primjenjuju se Statut i opći akti Državne ergele doneseni do stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik (»Narodne novine«, br. 96/10. i 106/12.).

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/78
Urbroj: 50301-05/31-21-5
Zagreb, 11. ožujka 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.