Odluka o osnivanju Savjeta za mlade

NN 26/2021 (12.3.2021.), Odluka o osnivanju Savjeta za mlade

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

572

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU SAVJETA ZA MLADE

I.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za mlade (u daljnjem tekstu: Savjet), određuju zadaće i sastav Savjeta, te uređuju druga pitanja iz djelokruga rada Savjeta.

II.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

III.

(1) Savjet je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom sudjelovanja u razvoju javnih politika koje utječu na mlade.

(2) U ostvarivanju svoje zadaće Savjet osobito:

1. sudjeluje u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike koja se odnosi i/ili utječe na mlade u Republici Hrvatskoj

2. sudjeluje u davanju mišljenja Vladi Republike Hrvatske o nacrtima propisa od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih

3. prati rad ministarstava i drugih tijela državne uprave u provedbi, praćenju i vrednovanju politika za mlade u okviru njihove nadležnosti, te s tim u vezi, daje mišljenja i preporuke

4. prati razvoj udruga mladih i za mlade i daje preporuke za unaprjeđenje njihovog rada i sustava potpore

5. daje preporuke za razvoj politika za mlade i uključivanje mladih na lokalnoj, područnoj (regionalnoj), nacionalnoj i međunarodnoj razini u ostvarivanju tih politika

6. prati pojavnosti u društvu od značaja za mlade i predlaže mjere u vezi s njima

7. osigurava kontinuirani dijalog državnih tijela, tijela državne uprave, organizacija civilnoga društva, savjeta mladih i akademske zajednice, medija i drugih predstavnika zainteresirane javnosti o unaprjeđenju položaja mladih u Republici Hrvatskoj

8. izvršava zadaće kojima se ostvaruje osnovna svrha djelovanja Savjeta, radi stvaranja poticajnog okruženja za unaprjeđenje položaja mladih.

(3) Savjet se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u šest mjeseci.

(4) Sjednice Savjeta saziva predsjednik Savjeta.

IV.

(1) Savjet čine:

– državni tajnik Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

– predstavnik Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

– predstavnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

– predstavnik Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– predstavnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

– predstavnik Ministarstva zdravstva

– predstavnik Ministarstva kulture i medija

– predstavnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

– predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave

– predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– predstavnik Ministarstva turizma i sporta

– predstavnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva

– predstavnik Ureda za udruge

– predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– predstavnik Ureda za ravnopravnost spolova

– predstavnik Hrvatske zajednice županija

– predstavnik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj

– predstavnik Hrvatske zajednice općina

– hrvatski mladi delegat pri organizaciji Ujedinjenih naroda

– dva predstavnika znanstvenih i obrazovnih ustanova

– predstavnik Hrvatskog studentskog zbora

– predstavnik Nacionalnog vijeća učenika Republike Hrvatske

– osam predstavnika udruga mladih i za mlade.

(2) Svaki član Savjeta ima svoga zamjenika koji ga mijenja u slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti.

(3) Članovi Savjeta iz stavka 1. ove točke za tijela državne uprave i urede Vlade Republike Hrvatske su predstavnici na razini rukovodećih državnih službenika.

(4) Savjet ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

(5) Predsjednika Savjeta biraju svi članovi Savjeta iz reda predstavnika udruga mladih i za mlade, na njihov prijedlog.

(6) Predsjednik Savjeta mora biti osoba ispod navršenih 30 godina života.

(7) Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade zamjenik je predsjednika Savjeta.

(8) Članovi Savjeta i zamjenici članova Savjeta iz reda predstavnika udruga mladih i za mlade, moraju biti osobe u dobi od 15 do navršenih 30 godina života.

(9) Predsjednik, članovi Savjeta i njihovi zamjenici imenuju se na dvije godine i mogu biti ponovno imenovani.

V.

(1) Članove i zamjenike članova Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(2) Članovi Savjeta i zamjenici članova Savjeta, predstavnici tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Hrvatske zajednice općina i Hrvatske zajednice županija imenuju se na prijedlog čelnika tih tijela.

(3) Članovi Savjeta i zamjenici članova Savjeta, predstavnici znanstvenih i obrazovnih ustanova, predstavnik Hrvatskog studentskog zbora i predstavnik Nacionalnog vijeća učenika Republike Hrvatske, imenuju se na prijedlog ministra nadležnog za znanost i obrazovanje.

(4) Članovi Savjeta i zamjenici članova Savjeta, predstavnici udruga mladih i za mlade, imenuju se na prijedlog Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, temeljem provedenog postupka odabira, a sukladno Kriterijima za članstvo u Savjetu.

VI.

(1) Savjet donosi Poslovnik o svome radu.

(2) Savjet ima tajnika koji se imenuje iz redova državnih službenika Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

VII.

(1) Po potrebi, na poziv predsjednika Savjeta, u radu Savjeta, mogu sudjelovati predstavnici drugih nadležnih tijela i institucija, stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima te predstavnici općinskih, gradskih i županijskih savjeta mladih, bez prava glasa.

(2) U provedbi svojih zadaća Savjet može osnivati stalne i povremene radne skupine.

VIII.

Savjet na kraju mandata podnosi izvješće o svome radu Vladi Republike Hrvatske.

IX.

(1) Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja Središnji državni ured za demografiju i mlade.

(2) Sredstva za rad Savjeta osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

X.

Članovi Savjeta ne primaju naknadu za rad u Savjetu, ali imaju pravo na naknadu troškova nastalih sudjelovanjem u aktivnostima Savjeta.

XI.

(1) Rad Savjeta je javan.

(2) Javnost rada Savjeta osigurava se kroz mrežnu stranicu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, službene publikacije Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i primjenu Zakona o pravu na pristup informacija.

XII.

Kriterije za članstvo u Savjetu iz točke V. ove Odluke donijet će državni tajnik Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

XIII.

(1) Središnji državni ured za demografiju i mlade će o ovoj Odluci obavijestiti tijela iz točke IV. stavka 1. ove Odluke u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

(2) Tijela iz točke V. stavaka 2. i 3. ove Odluke će u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ove točke predložiti članove i zamjenike članova Savjeta i o tome obavijestiti Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Središnji državni ured za demografiju i mlade.

(3) Središnji državni ured za demografiju i mlade će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Kriterija za članstvo iz točke XII. ove Odluke predložiti imenovanje članova Savjeta i zamjenika članova Savjeta iz točke V. stavka 4. ove Odluke.

XIV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta za mlade (»Narodne novine«, br. 102/12., 56/15. i 19/17.).

XV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/53

Urbroj: 50301-04/25-21-2

Zagreb, 11. ožujka 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.