Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za plastičnorekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata" Klinici za otorinolaringologiju Kliničkig bolničkog centra Sestre milosrdnice

NN 26/2021 (12.3.2021.), Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za plastičnorekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata" Klinici za otorinolaringologiju Kliničkig bolničkog centra Sestre milosrdnice

Ministarstvo zdravstva

575

Ministar zdravstva na temelju članka 143. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 100/18 i 147/20) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva te na temelju odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09), postupajući po zahtjevu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska 29, donosi

RJEŠENJE

1. Klinici za otorinolaringologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice dodjeljuje se naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za plastičnorekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata«.

2. Naziv referentni centar iz točke 1. ovog rješenja dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

3. Klinika za otorinolaringologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, dužna je do isteka pet godina od donošenja rješenja o dodjeli odnosno obnovi naziva podnijeti zahtjev za obnovu naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za plastičnorekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata«.

4. »Referentni centar Ministarstva zdravstva za plastičnorekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata« Klinike za otorinolaringologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, obvezan je dostaviti izvješće o radu za protekle tri godine i plan rada za iduće dvogodišnje razdoblje najkasnije 60 dana nakon isteka tri godine, od dana donošenja ovog rješenja.

Klasa: UP/I-510-01/19-01/06
Urbroj: 534-07-2-2/1-21-27
Zagreb, 22. veljače 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.