Naputak o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku

NN 26/2021 (12.3.2021.), Naputak o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku

Državni zavod za statistiku

581

Na temelju članka 56. stavka 3. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 25/20), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku donosi

NAPUTAK

O USTROJU, VOĐENJU I KORIŠTENJU PODATAKA IZ STATISTIČKIH REGISTARA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Naputkom o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku (u daljnjem tekstu: Naputak) uređuje se ustroj, vođenje i korištenje podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku (u daljnjem tekstu: DZS) i ostala pitanja od značaja za statističke registre.

Članak 2.

Pojmovi »administrativni izvor podataka«, »statistički registar« i »povjerljivi podaci« korišteni u ovom Naputku imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Zakonu o službenoj statistici.

Članak 3.

Ciljevi uspostave statističkih registara jesu:

– osiguranje ažurnih i kvalitetnih podataka za statističke svrhe upotrebom dostupnih podataka iz administrativnih izvora te njihovim povezivanjem s podacima prikupljenim putem statističkih istraživanja

– smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica i troškova provedbe statističkih istraživanja efikasnijom koordinacijom provedbe statističkih istraživanja

– poboljšanje usklađenosti rezultata različitih statističkih istraživanja

– sprječavanje dupliciranja i izostavljanja jedinica prilikom provedbe statističkih istraživanja.

II. USTROJ STATISTIČKIH REGISTARA

Članak 4.

DZS ustrojava i vodi:

– statistički poslovni registar

– statistički registar poljoprivrednih gospodarstava

– prostorni statistički registar.

Statistički poslovni registar

Članak 5.

(1) Statistički poslovni registar (u daljnjem tekstu: SPR) je cjelovita i sveobuhvatna baza statističkih podatka o poslovnim subjektima (pravnim i fizičkim osobama), njihovim dijelovima i grupacijama, koji su institucionalno i formalno uključeni u proizvodne i financijske procese nacionalnog gospodarstva (u daljnjem tekstu: poslovne jedinice).

(2) SPR sadrži identifikacijska obilježja poslovnih jedinica (jedinstveni identifikator, naziv), stratifikacijska (prostorna obilježja, veličina, djelatnost), ekonomska (broj zaposlenih, promet), a može sadržavati i druga obilježja poslovnih jedinica bitna za ostvarivanje statističke svrhe.

(3) Svrha SPR-a je uspostava jedinstvenog i pouzdanog okvira za efikasnu i kvalitetnu provedbu statističkih istraživanja, obradu i analizu poslovnih jedinica te pripremu poslovne demografije.

(4) Glavni izvori podataka za prikupljanje i ažuriranje podataka o poslovnim jedinicama u SPR-u su administrativni izvori i statistička istraživanja iz područja poslovnih i drugih statistika.

Statistički registar poljoprivrednih gospodarstava

Članak 6.

(1) Statistički registar poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: SRPG) je cjelovita i sveobuhvatna baza statističkih podatka o poslovnim subjektima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom: pravne osobe i njihovi dijelovi, obrtnici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (u daljnjem tekstu: poljoprivredne jedinice).

(2) SRPG sadrži osnovna i dodatna obilježja o poljoprivrednim jedinicama. Osnovna su podaci o vlasniku/nazivu poslovnog subjekta, adresni i drugi identifikacijski podaci. Dodatna su podaci o poljoprivrednoj površini prema kategorizaciji, broju stoke i drugim obilježjima poljoprivrednih jedinica bitnim za ostvarivanje statističke svrhe.

(3) Svrha SRPG-a je efikasna i kvalitetna priprema i provedba istraživanja u području poljoprivrednih statistika primjenom jedinstvenog i pouzdanog okvira za izbor uzoraka, pretraživanje, pregled, ažurnost adresnih podataka, bolji obuhvat izvještajnih jedinica.

(4) Glavni izvori podataka za prikupljanje i ažuriranje podataka o poljoprivrednim jedinicama u SRPG-a su administrativni izvori, SPR i statistička istraživanja iz područja poljoprivrednih i drugih statistika.

Prostorni statistički registar

Članak 7.

(1) Prostorni statistički registar (u daljnjem tekstu: PSR) je cjelovita i sveobuhvatna baza statističkih podatka o Statističkoj regiji 1. razine, Statističkoj regiji 2. razine, Statističkoj regiji 3. razine (županijama) Nacionalne klasifikacije statističkih regija 2021., te gradovima/općinama, jedinicama mjesne samouprave, naseljima, statističkim krugovima, popisnim krugovima, ulicama/trgovima, kućnim brojevima i drugo (u daljnjem tekstu: prostorne jedinice).

(2) Podaci po prostornim jedinicama se u PSR vode u alfanumeričkom i grafičkom obliku.

(3) Svrha PSR je uspostava jedinstvenog i pouzdanog okvira za provedbu istraživanja u području prostornih i drugih statistika koje se u pripremi i provedbi statističkih istraživanja koriste podacima o prostornim jedinicama.

(4) Glavni izvori za prikupljanje i ažuriranje podataka o prostornim jedinicama PSR su administrativni izvori koje vodi Državna geodetska uprava i statistička istraživanja iz područja prostornih i drugih statistika.

III. VOĐENJE STATISTIČKIH REGISTARA

Članak 8.

(1) Statistički registri DZS-a iz članka 4. ovoga Naputka vode se u elektroničkom obliku.

(2) DZS osigurava tehničke i programske osnove za vođenje statističkih registara.

Članak 9.

(1) DZS ima pravo prilagoditi podatke dobivene iz administrativnih izvora podataka kako bi ih uskladio s definicijama, nomenklaturama, klasifikacijama i standardima koji se koriste za vođenje statističkih registara.

(2) DZS dodjeljuje numeričku šifru kao jedinstveni identifikator za svaku jedinicu u statističkom registru, neovisno o šifri koju koriste druga tijela za svoje administrativne podatke.

Članak 10.

(1) Opis metapodataka, funkcija, sadržaja, načina i postupaka ažuriranja podataka te druga pitanja od važnosti za vođenje statističkih registara DZS-a iz članka 4. ovoga Naputka detaljnije se opisuju u priručnicima za statističke registre.

(2) Ažuriranje priručnika iz stavka 1. ovoga članka osigurava ustrojstvena jedinica DZS-a u čijoj nadležnosti je vođenje statističkog registra iz članka 4. ovoga Naputka.

Članak 11.

(1) Podaci statističkih registara ažuriraju se u pravilu jednom godišnje. Učestalost ažuriranja podataka ovisi o vrsti jedinice, promatranom obilježju, veličini jedinice i izvoru koji se koristi za ažuriranje.

(2) DZS svake godine zadržava presliku sadržaja registara koja prikazuje stanje statističkih registara na kraju godine.

(3) Preslika sadržaja registara čuva se najmanje 30 godina u svrhu analize.

IV. KVALITETA PODATAKA STATISTIČKIH REGISTARA

Članak 12.

(1) DZS poduzima sve potrebne mjere u cilju osiguranja kvalitete podataka koji se vode u statističkim registrima.

(2) Kvaliteta podataka statističkih registara određuje se temeljem kriterija kvalitete utvrđenih člankom 12. stavkom 1. Uredbe o europskim statistikama (EZ) br. 223/2009 i člankom 7. Zakona o službenoj statistici.

V. KORIŠTENJE PODATAKA IZ STATISTIČKIH REGISTARA

Članak 13.

(1) Podaci iz statističkih registara koriste se isključivo za potrebe službene statistike, odnosno radi pripremanja zbirnih (agregiranih) podataka.

(2) Na korištenje podataka iz statističkih registara primjenjuju se sve odredbe zakonskih i drugih propisa koje se odnose na statističku povjerljivost.

VI. PRISTUP PODACIMA IZ STATISTIČKIH REGISTARA

Članak 14.

(1) Podatke iz statističkih registara mogu unositi i ažurirati samo zaposlenici DZS-a u čijem djelokrugu rada su poslovi vezani za vođenje statističkih registara.

(2) Podaci iz statističkih registara mogu biti dostupni i drugim zaposlenicima DZS-a ovlaštenima za obavljanje pojedinih poslova u vezi s aktivnostima službene statistike u okviru njihova posebnog područja rada, na temelju pojedinačnog odobrenja voditelja ustrojstvene jedinice nadležne za vođenje statističkog registra.

(3) Ustrojstvena jedinica nadležna za vođenje pojedinih statističkih registara dužna je voditi i jednom godišnje ažurirati evidenciju odobrenja iz stavka 2. ovoga članka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Naputka prestaje važiti Pravilnik o ustroju, vođenju i korištenju statističkih registara Državnog zavoda za statistiku (»Narodne novine«, broj 59/14).

Članak 16.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/3
Urbroj: 555-01-02-03-21-1
Zagreb, 10. ožujka 2021.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.