Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

NN 26/2021 (12.3.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

Hrvatska narodna banka

582

Na temelju članka 150. stavka 7. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KUPOPRODAJI PLASMANA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U Odluci o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 127/2014. i 24/2018.) u članku 2. točki 8. riječi »stavku 8.« mijenjaju se riječima »stavku 2.«.

Članak 2.

U članku 8. stavak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 12. stavak 3. briše se.

Članak 4.

U članku 13. stavak 1. briše se.

Članak 13. stavak 2., koji postaje stavak 1., mijenja se i glasi:

»(1) Ako Hrvatska narodna banka na temelju dostavljene dokumentacije ocijeni da nije ispunjen neki od uvjeta propisanih ovom Odlukom, pozvat će prodavatelja da najkasnije u roku od 30 dana poduzme radnje za ispunjenje tog uvjeta. Prodavatelj je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je pozvan na ispunjenje uvjeta propisanih ovom Odlukom pisanim putem obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o ispunjavanju uvjeta te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.«

Članak 13. stavak 3., koji postaje stavak 2., mijenja se i glasi:

»(2) Ako od dana dostave obavijesti Hrvatskoj narodnoj banci iz članka 8. stavka 1. ove Odluke do dana sklapanja ugovora o kupoprodaji plasmana dođe do promjene bilo kojih činjenica i okolnosti povezanih s kupoprodajom plasmana, prodavatelj je dužan o tim promjenama obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.«

U članku 13. stavak 4. briše se, a stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. u uvodnoj rečenici brišu se zarez i riječi koje nakon njega slijede »Hrvatska narodna banka ocijeni da«.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»O namjeri povrata plasmana iz stavka 1. ovog članka prodavatelj je dužan obavijestiti Hrvatsku narodnu banku najkasnije 60 dana prije dana povrata plasmana te uz obavijest o namjeri povrata plasmana dostaviti dokumentaciju propisanu stavkom 4. ovog članka.«

U članku 15. stavak 6. briše se.

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

O.br: 60-091/03-21/BV
Zagreb, 8. ožujka 2021.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.