Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Umaga – Umago

NN 26/2021 (12.3.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Umaga – Umago

Grad Umag – Umago

583

Na temelju stavka 1. članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16, 101/17) i članka 56. Statuta Grada Umaga – Umago (»Službene novine Grada Umaga«, broj 9/09, 3/13, 9/18, 13/18 – pročišćeni tekst, 7/19, 4/20 i 8/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Umaga – Umago, na sjednici održanoj 24. veljače 2021. donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA GRADA UMAGA – UMAGO

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Umaga – Umago (»Službene novine Grada Umaga – Umago«, broj 19/2020) u članku 3. stavak 2. briše se.

Članak 2.

U članku 6. stavak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. briše se.

U članku 7. stavku 2. iza riječi »metru« dodaje se točka, a preostali dio rečenice briše se.

Članak 4.

Članci 9. i 10. brišu se.

Članak 5.

Dosadašnji članci 11. do 22. postaju članci 9. do 20.

Članak 6.

U članku 23. stavak 3. briše se.

Članak 23. postaje članak 21.

Članak 7.

Članak 24. postaje članak 22.

Članak 8.

Članak 25. postaje članak 23.

Članak 9.

U članku 26. iza riječi »Umago«, dodaje se zarez te se iza njega dodaju sljedeće riječi: »osim članka 3. ove Odluke koja stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je ova Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.«

Članak 26. postaje članak 24.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Grada Umaga – Umago«, osim članka 1. ove Odluke koja stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 415-01/20-01/05
Urbroj: 2105/05-01/01-21-7
Umag, 24. veljače 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA UMAGA – UMAGO

Predsjednik
Jurica Šiljeg, v. r.