Statut političke stranke Nezavisna lista Osejava

NN 26/2021 (12.3.2021.), Statut političke stranke Nezavisna lista Osejava

POLITIČKE STRANKE

584

Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/2010 – pročišćeni tekst) i članka 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine«, broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01), skupština stranke Nezavisna lista Osejava donijela je 24. siječnja 2021. godine

STATUT

POLITIČKE STRANKE NEZAVISNA
LISTA OSEJAVA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Nezavisna lista Osejava – skraćeno NLO, politička je stranka (u daljnjem tekstu Stranka) čiji članovi nastoje svojim političkim angažmanom doprinijeti razvoju lokalne sredine.

Ovim se Statutom isključivo uređuju pitanja koja se odnose na političku stranku NLO: naziv, sjedište, znak, predstavljanje i zastupanje, ciljevi i način djelovanja, članstvo, upravna tijela, način izbora i opoziva upravnih tijela, trajanje mandata upravnih tijela, način odlučivanja upravnih tijela, sredstva za rad, prestanak te način postupanja s imovinom u slučaju njenog prestanka i druga važna pitanja za rad Stranke.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način sve rodove i rodne identitete.

Članak 2.

Naziv Stranke je Nezavisna lista Osejava, skraćeni naziv: NLO.

Članak 3.

Sjedište Stranke je u Makarskoj.

Odluku o adresi sjedišta Stranke donosi Upravni odbor Stranke.

Članak 4.

Stranku predstavlja i zastupa dvoje koordinatora Stranke.

Upravni odbor može ovlastiti druge članove Stranke da predstavljaju i zastupaju Stranku.

Članak 5.

Stranka ima svoj znak i pečat.

Znak se sastoji od natpisa NLO i punog naziva Stranke. Natpis čine tri stilizirana slova NLO, fonta Nasalization od kojih su prva dva slova u plavoj, a zadnje slovo je u zelenoj boji. Ispod skraćenice umanjenim fontom napisan je pun naziv stranke Nezavisna lista Osejava. Prve dvije riječi su u plavoj, a zadnja riječ je u zelenoj boji. Znak nema pozadinsku boju.

Pečat je pravokutnog oblika sa znakom Stranke u sredini.

2. CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA STRANKE

Članak 6.

Osnovni ciljevi osnivanja stranke su:

1. Organizirano političko djelovanje temeljeno na načelima održivog razvoja, društvene pravde i jednakosti te stvaranju mehanizama za aktivno uključivanje građana u odlučivanje o razvoju grada.

2. Razvijanje grada temeljenog na kulturi poštivanja različitosti i bezuvjetnoj zaštiti temeljnih prava i sloboda svakog čovjeka.

3. Kreiranje ekonomske, radne i socijalne politike koje će omogućiti dostojanstven život svima.

4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti javnih i komunalnih usluga.

5. Definiranje razvojnih prioriteta u otvorenim demokratskim procesima s građanima.

6. Modernizacija javne infrastrukture te obrana javnih dobara i usluga.

7. Borba protiv svih oblika korupcije.

8. Stvaranje otvorene i transparentne gradske uprave s razvijenim instrumentima građanskog nadzora i drugih oblika sudjelovanja građana u donošenju odluka.

9. Jačanje demokratskih institucija i unapređivanje oblika predstavničke i direktne demokracije.

10. Uređenje i daljnje razvijanje prirodnih vrijednosti na lokalnoj razini sustavom zaštite okoliša, kampanjama, projektima i akcijama u sinergiji tradicionalne primorske baštine i izazova modernog načina života.

11. Vraćanje grada Makarska na kartu gradova ugodnih za život, uz poštivanje tradicijske kulturne baštine i jedinstvenog krajolika.

Članak 7.

U ostvarivanju ciljeva Stranka poštuje Ustav i zakone Republike Hrvatske te koristi demokratske, nenasilne parlamentarne i izvan-parlamentarne načine djelovanja.

Članak 8.

U ostvarivanju ciljeva Stranka surađuje s drugim političkim strankama, organizacijama civilnog društva, građanskim inicijativama i pojedincima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Članak 9.

Djelovanje Stranke je javno.

Članak 10.

Javnost djelovanja ostvaruje se komunikacijom preko sredstava javnog priopćavanja, konferencijama za medije, organizacijom javnih akcija, sudjelovanjem na javnim skupovima i raspravama te korištenjem drugih oblika javnog komuniciranja.

3. ČLANSTVO

Članak 11.

Članom Stranke može postati svaki punoljetni, poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća njezin statut, program i ciljeve.

Da bi se uključila u aktivnosti Stranke, zainteresirana osoba podnosi pisani zahtjev. Postupak uključivanja u aktivnosti propisan je posebnim pravilnikom koji donosi Skupština.

Članom Stranke osoba postaje upisom u popis članova, na temelju odluke Upravnog odbora o primanju u članstvo.

Članak 12.

Popis članova vodi Upravni odbor.

Popis članova se vodi u elektroničkom obliku i sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime člana;

– OIB;

– datum i mjesto rođenja;

– adresa prebivališta;

– datum pristupanja Stranci;

– datum prestanka članstva u Stranci.

Uvid u popis članova ima Upravni odbor. Osobe koje su ovlaštene obrađivati osobne podatke članova obavezne su štititi prava na privatnost članova za čija kršenja odgovaraju sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Članak 13.

Prava članova Stranke su:

– biti obaviješteni o aktivnostima Stranke;

– sudjelovati u javnim aktivnostima Stanke;

– biti kandidati Stranke na izborima;

– sudjelovati u odlučivanju na sjednicama Skupštine;

– birati i biti biran u upravna tijela Stranke;

– istupati u javnosti kao član Stranke u skladu s programom i Statutom;

– podnijeti ostavku na članstvo u upravnim tijelima Stranke;

– istupiti iz Stranke.

Članak 14.

Dužnosti članova Stranke su:

– poštivati Statut i Programska načela Stranke;

– djelovati u skladu s odlukama Skupštine Stranke;

– svojim djelovanjem ne narušavati ugled Stranke u javnosti;

– čuvati povjerljive informacije, osobito vezane uz zaštitu prava na privatnost članova.

Članak 15.

Članovi imaju obvezu plaćati godišnju članarinu.

Iznos godišnje članarine za svaku godinu određuje Upravni odbor posebnom odlukom.

Članak 16.

Svaki član Stranke ima pravo Upravnom odboru iznijeti pritužbu na postupke drugog člana uz obrazloženje.

Pritužba se podnosi pismeno.

Upravni odbor u roku od 14 dana mora odlučiti o pokretanju postupka.

Ukoliko je postupak pokrenut, Upravni odbor poziva osobu protiv koje je postupak pokrenut na očitovanje u roku od 14 dana od dostave, odnosno upućivanja poziva.

Upravni odbor mora donijeti odluku o tome je li pritužba osnovana u roku od 14 dana po isteku roka iz prethodnog stavka.

Ukoliko je pritužba osnovana, Upravni odbor izriče mjeru isključivanja iz Stranke te članu protiv kojeg se vodio postupak dostavlja odluku sljedeći dan.

U slučaju isključenja, isključeni član može u roku od 14 dana od dana zaprimanja odluke podnijeti žalbu Upravnom odboru koji je žalbu i odluku dužan staviti na dnevni red sljedeće sjednice Skupštine.

Odluka o žalbi iz prethodnog stavka je konačna.

Članak 17.

Članstvo u Stranci prestaje:

– istupanjem na temelju pisane izjave;

– brisanjem ukoliko član ne plati članarinu za tekuću godinu do 31. 12., uz prethodnu obavijest;

– isključenjem, prema postupku predviđenom člankom 16. ovog Statuta.

4. UPRAVNA TIJELA STRANKE

Članak 18.

Upravna tijela Stranke su:

– Skupština Stranke;

– Upravni odbor;

– dvoje koordinatora Stranke.

4.1. SKUPŠTINA STRANKE

Članak 19.

Skupština je najviše upravno tijelo Stranke.

Skupštinu Stranke čine svi članovi Stranke.

Članak 20.

Skupština Stranke:

– usvaja Statut te njegove izmjene i dopune;

– usvaja Program Stranke te njegove izmjene i dopune;

– bira i razrješava dvoje koordinatora Stranke te članove Upravnog odbora;

– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu;

– usvaja izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu te godišnji financijski izvještaj;

– prema potrebi osniva radne skupine;

– usvaja odluku o prestanku rada Stranke i o raspodjeli imovine u slučaju prestanka rada;

– raspravlja i odlučuje o ostalim pitanjima od interesa za Stranku.

Članak 21.

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

O planu rada, financijskom planu, godišnjem izvještaju o radu i godišnjem financijskom izvještaju Skupština može odlučivati i elektroničkim putem.

Članak 22.

Sjednicu Skupštine na prijedlog Upravnog odbora saziva dvoje koordinatora Stranke.

Članak 23.

Dvoje koordinatora dužno je sazvati sjednicu Skupštine u roku od 30 dana kad to od njih zatraži najmanje jedna desetina članova Stranke.

Članak 24.

Dvoje koordinatora Stranke dužno je pozive na sjednicu Skupštine, zajedno s prijedlogom dnevnog reda, dostaviti članovima najmanje sedam dana prije sjednice.

Članak 25.

Sjednicama Skupštine predsjeda dvoje koordinatora Stranke.

Članak 26.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Stranke.

Ukoliko se na sjednicu ne odazove natpolovična većina članova, sjednica se odgađa na sat vremena te se ponovno nastavlja, nakon čega Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje jedna trećina članova Stranke.

Na sjednicama Skupštine odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, osim u slučajevima u kojima je Statutom propisano drugačije.

Ukoliko Skupština odlučuje elektroničkim putem, pravovaljano se odlučuje ako u glasanju sudjeluje natpolovična većina članova Stranke.

Ukoliko Skupština odlučuje elektroničkim putem, odluke se donose natpolovičnom većinom glasova članova koji su pristupili glasanju.

4.2. DVOJE KOORDINATORA STRANKE

Članak 27.

Dvoje koordinatora Stranke bira Skupština iz redova članova Stranke.

Mandat dvoje koordinatora traje dvije godine.

Članak 28.

Dvoje koordinatora Stranke:

– predstavljaju i zastupaju Stranku;

– iznose političke stavove Stranke;

– sazivaju sjednice Skupštine sukladno Statutu;

– predsjedaju sjednicama Skupštine;

– provode odluke Skupštine i Upravnog odbora Stranke;

– obavljaju druge poslove u skladu sa Statutom.

4.3. UPRAVNI ODBOR

Članak 29.

Upravni odbor Stranke ima sedam članova.

Čine ga dvoje koordinatora te petero članova koje na mandat od dvije godine bira Skupština iz redova članova Stranke.

Članak 30.

Upravni odbor:

– upravlja radom i poslovanjem Stranke između dviju sjednica Skupštine;

– usvaja odluke o iznosu godišnje članarine;

– usvaja odluke o promjeni adrese sjedišta Stranke;

– potvrđuje odluku o izlasku na izbore; o predizbornim i poslijeizbornim koalicijama s drugim strankama; o odabiru kandidata Stranke na izborima; o rangiranju kandidata na izbornim listama; o usvajanju i izmjeni Programskih načela Stranke; o usvajanju izbornog programa Stranke; o podršci kandidatima drugih stranaka na izborima;

– predlaže dnevni red sjednice Skupštine;

– Skupštini predlaže izmjene Statuta i Programa Stranke;

– Skupštini Stranke predlaže plan rada Stranke i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu;

– Skupštini Stranke predlaže izvještaj o radu Stranke za prethodnu kalendarsku godinu te godišnji financijski izvještaj;

– odlučuje o primanju članova u Stranku;

– odlučuje o povredama prava i dužnosti članova Stranke;

– obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

Članak 31.

Upravni odbor se sastaje prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Članak 32.

Sjednicu Upravnog odbora sazivaju i njome predsjedaju dvoje koordinatora Stranke.

Članak 33.

Dvoje koordinatora dužno je sazvati sjednicu Upravnog odbora na zahtjev bilo kojeg člana Upravnog odbora.

Članak 34.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina njegovih članova.

Upravni odbor odluke u pravilu donosi konsenzusom.

U slučaju nemogućnosti donošenja odluke konsenzusom, odluka se donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova.

4.4. NAČIN OPOZIVA UPRAVNIH TIJELA

Članak 35.

Dvoje koordinatora i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata na koji su izabrani:

– na vlastiti zahtjev

– ako ne postupaju u skladu s odlukama Skupštine

– ako djeluju protivno Zakonu ili Statutu.

Odluku o razrješenju koordinatora i članova Upravnog odbora u slučajevima predviđenim podstavcima 2. i 3. stavka 1. ovog članka donosi Skupština na prijedlog jedne trećine članova Stranke.

5. NAČIN ORGANIZIRANJA I RADA STRANKE

Članak 36.

Rad stranke je organiziran kroz sjednice Skupštine Stranke i drugih upravnih tijela.

6. SREDSTVA ZA RAD STRANKE

Članak 37.

Stranka radi osiguravanja svojih političkih ciljeva stječe prihode od članarine, dobrovoljnih priloga (donacija), imovine u svojem vlasništvu, propagandnih materijala, organiziranja stranačkih manifestacija te iz drugih, zakonom dopuštenih, izvora.

7. PRESTANAK DJELOVANJA STRANKE

Članak 38.

Odluku o prestanku djelovanja Stranke donosi Skupština dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

Odlukom o prestanku djelovanja Skupština će odlučiti o imovini Stranke.

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom njegova donošenja.

Članak 40.

Ovaj Statut tumači Skupština Stranke, a između dvaju zasjedanja Skupštine, Upravni odbor Stranke.

Članak 41.

Ovaj Statut objavit će se u javnom glasilu »Narodne novine«.

Makarska, 24. siječnja 2021.

Koordinatorice
Petra Mravičić, v. r.
Ivana Miočević Franić, v. r.