Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava

NN 27/2021 (17.3.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

586

Na temelju članka 15. stavka 12. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine«, br. 70/17 i 141/20) ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ISPITIVANJA I OZNAČAVANJA VATRENOG ORUŽJA, ORUŽJA IZ KATEGORIJE C I NAPRAVA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava (»Narodne novine« br. 54/2018) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom propisuje se način ispitivanja radi označavanja i označavanje vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava, način ispitivanja radi obilježavanja i obilježavanje žigom vatrenog oružja te postupak provjere i tehničke specifikacije za naprave za uzbunjivanje, signalizaciju i spašavanje života i imovine te izgled i sadržaj potvrde o provedenom postupku provjere.«.

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

– Provedbena direktiva Komisije (EU) 2019/68 od 16. siječnja 2019. o utvrđivanju tehničkih specifikacija za označavanje vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova u skladu s Direktivom Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (Tekst značajan za EGP) (SL L 15/18, 17. 1. 2019.).

– Provedbena direktiva Komisije (EU) 2019/69 od 16. siječnja 2019. o utvrđivanju tehničkih specifikacija oružja za uzbunjivanje i signalizaciju u skladu s Direktivom Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (Tekst značajan za EGP) (SL L 15/22, 17. 1. 2019.).«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 3. iza riječi: »odnosno policijskoj postaji« dodaju se riječi: »Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. iza riječi: »bitne dijelove oružja«, dodaju se riječi: »koji se proizvode u Republici Hrvatskoj«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Prema potrebi, manja veličina fonta smije se upotrebljavati za označavanje bitnih dijelova koji su premali za označavanje u skladu s člankom 4. Direktive 91/477/EEZ.«.

Članak 5.

Iza članka 13. dodaju se novi članci 13.a, 13.b, 13.c, 13.d, 13.e i 13.f koji glase:

»Članak 13.a

(1) Postupku provjere radi utvrđivanja njihove usklađenosti s tehničkim specifikacijama iz Priloga IV. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: tehničke specifikacije) podliježu naprave koje je moguće modificirati za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva ili modificirati tako da se mogu prepraviti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva, ili čija je cijev izrađena na način da se može ukloniti ili modificirati bez uzrokovanja neupotrebljivosti cijele naprave.

(2) Naprave koje koriste streljivo bez projektila, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo sa ušća cijevi (poluautomatsko plinsko oružje), koje su konstruirane tako da ih je moguće bez uzrokovanja neupotrebljivosti cijele naprave prepraviti u vatreno oružje, svrstavaju se u oružje kategorije B – vatreno oružje za koje je potrebno odobrenje i ne podliježu postupku provjere iz stavka 1. ovog članka.

Članak 13.b

(1) Naprave iz članka 13.a stavka 1. ovog Pravilnika, koje su proizvedene u Republici Hrvatskoj ili se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, prije stavljanja u promet ili na tržište moraju se, uz zahtjev za provjeru usklađenosti naprave s tehničkim specifikacijama, dostaviti u najbližu policijsku upravu, odnosno policijsku postaju Ministarstva, nadležnu prema sjedištu podnositelja zahtjeva, radi provjere njihove usklađenosti s tehničkim specifikacijama.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka sadrži naziv i adresu podnositelja zahtjeva, OIB podnositelja zahtjeva, vrstu, marku, model i broj naprave.

Članak 13.c

(1) Za naprave za koje Ministarstvo utvrdi da su usklađene s tehničkim specifikacijama izdat će potvrdu o usklađenosti modela ili vrste naprave ili pojedinačnih naprava s tehničkim specifikacijama.

(2) Izgled i sadržaj potvrde iz stavka 1. ovog članka propisan je u Prilogu V. ovog Pravilnika.

Članak 13.d

Ako Ministarstvo utvrdi da naprava iz članka 13.a stavka 1. ovog Pravilnika nije usklađena s tehničkim specifikacijama uskratit će izdavanje potvrde iz članka 13.c, stavka 1. ovog Pravilnika te će naložiti vlasniku naprave ishođenje dozvole za vatreno oružje kategorije B ili povrat naprave dobavljaču ili predaju naprave na raspolaganje Ministarstvu ili uništenje naprave na teret vlasnika naprave.

Članak 13.e

(1) Pravne osobe i obrti koji u prodavaonicama oružja i streljiva imaju naprave iz članka 13.a stavka 1. ovog Pravilnika dužne su, nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, a prije prodaje takvih naprava, podnijeti zahtjev za utvrđivanjem usklađenosti naprave s tehničkim specifikacijama.

(2) Pravne osobe, obrti, udruge i građani koji imaju u posjedu napravu iz članka 13.a stavka 1. ovog Pravilnika dužni su, u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, podnijeti zahtjev za utvrđivanjem usklađenosti naprave s tehničkim specifikacijama.

(3) Zahtjev iz stavka 1. i 2. ovog članka sadrži naziv i adresu podnositelja zahtjeva, OIB podnositelja zahtjeva, vrstu, marku, model i broj naprave.

(4) Zahtjev iz stavka 1. i 2. ovog članka, zajedno s napravom, predaje se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji Ministarstva, nadležnoj prema sjedištu podnositelja zahtjeva.

Članak 13.f

(1) Postupak provjere usklađenosti naprave s tehničkim specifikacijama provodi Ministarstvo.

(2) Nakon provedenog postupka iz stavka 1. ovog članka napravu, zajedno s potvrdom iz članka 13.c ovog Pravilnika, Ministarstvo dostavlja nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji, koja o tome obavješćuje podnositelja zahtjeva.

(3) Potvrdu o usklađenosti naprave s tehničkim specifikacijama vlasnik naprave dužan je čuvati trajno.

(4) Ministarstvo vodi evidencije o izdanim potvrdama iz članka 13.c ovog Pravilnika.

(5) O promjeni vlasnika naprave potrebno je obavijestiti Ministarstvo te zatražiti izmjenu podataka o vlasniku naprave u propisanim evidencijama.

(6) Pravne osobe, obrti, udruge i građani koji imaju u posjedu napravu iz članka 13.a stavka 2. ovog Pravilnika dužni su u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika ishoditi odobrenje za vatreno oružje kategorije B.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/11

Urbroj: 511-01-152-21-17
Zagreb, 9. ožujka 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG IV.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA NAPRAVE
IZ ČLANKA 13.a

1. Naprave moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a) iz naprava je moguće ispaliti pirotehnička sredstva za signalizaciju samo ako je na usta cijevi pričvršćen adapter;

(b) unutar naprave je trajna naprava kojom se sprječava ispaljivanje streljiva napunjenog s jednom čvrstom sačmom ili više njih, kao i ispaljivanje čvrstog zrna ili čvrstog projektila;

(c) namijenjene su za streljivo koje je navedeno na popisu i ispunjava norme o dimenzijama i druge norme iz tablice VIII. s dimenzijama streljiva i ležišta naboja koju je utvrdila Stalna međunarodna komisija za ispitivanje lakog oružja (C.I.P.), kako se ta tablica primjenjuje u verziji koja je na snazi u vrijeme donošenja ove Direktive.

2. Upotrebom običnih alata naprave nije moguće modificirati za ispaljivanje niti modificirati tako da se mogu prepraviti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva.

3. Svi bitni dijelovi naprava takvi su da se ne mogu pričvrstiti na vatreno oružje niti upotrijebiti kao bitni dijelovi vatrenog oružja.

4. Cijevi naprave nije moguće ukloniti ili modificirati bez znatnog oštećenja ili uništavanja naprave.

5. Kad je riječ o napravama čija cijev nije dulja od 30 cm ili čija ukupna duljina nije veća od 60 cm, naprave su opremljene neuklonjivim preprekama duž cijele duljine cijevi na način da sačma, zrno ili projektil ne mogu proći kroz cijev djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva i na način da eventualni slobodni prostor na ustima cijevi nije dulji od 1 cm.

6. Kad je riječ o napravama koje nisu obuhvaćene točkom 5., naprave su opremljene neuklonjivim preprekama barem duž trećine duljine cijevi na način da sačma, zrno ili projektil ne mogu proći kroz cijev djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva i na način da eventualni slobodni prostor na ustima cijevi nije dulji od 1 cm.

7. U svakom slučaju, neovisno o tome je li naprava obuhvaćena točkom 5. ili 6., prva prepreka u cijevi nalazi se iza ležišta naboja naprave što je bliže moguće te omogućuje izbacivanje plinova kroz izlazne otvore.

8. Kad je riječ o napravama koje su namijenjene samo za ispaljivanje streljiva bez projektila, prepreke iz točaka 5. ili 6. u cijelosti odvajaju cijev od jednog ili više izlaznih otvora za plin pod tlakom. Usto, prepreke u cijelosti blokiraju cijev na način da plin ne može biti ispaljen s prednje strane naprave.

9. Sve prepreke su trajne i ne mogu se ukloniti bez uništenja ležišta naboja ili cijevi naprave.

Kad je riječ o napravama koje su namijenjene samo za ispaljivanje streljiva bez projektila, prepreke su u cijelosti izrađene od materijala otpornog na rezanje, bušenje, svrdlanje ili brušenje (ili bilo koji sličan postupak) i čija je tvrdoća barem 700 HV30 (prema testu tvrdoće po Vickersu).

Kad je riječ o napravama koje nisu obuhvaćene drugim podstavkom ove točke, prepreke su izrađene od materijala otpornog na rezanje, bušenje, svrdlanje ili brušenje (ili bilo koji sličan postupak) i čija je tvrdoća barem 610 HV30. Cijev može imati žlijeb uzduž svoje osi koji omogućuje ispaljivanje nadražujućih tvari i drugih aktivnih tvari iz naprave.

Preprekama se u svakom slučaju mora spriječiti sljedeće:

(a) stvaranje ili proširivanje otvora u cijevi uzduž njegove osi;

(b) uklanjanje cijevi, osim ako zbog takvog uklanjanja ležište naboja i kućište naprave postanu neupotrebljivima ili naprava postane oštećena u toj mjeri da se ne može upotrebljavati kao osnova za izradu vatrenog oružja bez znatnog popravka ili dodavanja.

10. Ležište naboja i cijev istodobno su pomaknuti u stranu te nagnuti ili nepravilno raspoređeni na način kojim se onemogućuje ubacivanje streljiva u napravu ili njegovo ispaljivanje iz naprave. Usto, kad je riječ o napravama tipa revolvera:

(a) prednji otvori ležišta bubnja suženi su kako bi se osiguralo da je streljivo blokirano u ležištu;

(b) ti su otvori pomaknuti u stranu u odnosu na ležište naboja.

PRILOG V.