Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na prvu razinu dočasničke izobrazbe

NN 27/2021 (17.3.2021.), Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na prvu razinu dočasničke izobrazbe

Ministarstvo obrane

587

Na temelju članka 40. stavka 5. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) donosim

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA I POSTUPKU ODABIRA OSOBA KOJE SE UPUĆUJU NA PRVU RAZINU DOČASNIČKE IZOBRAZBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji i postupak odabira vojnika/mornara koji se upućuju na prvu razinu slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Broj polaznika koji će se uputiti na prvu razinu slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe utvrđuje se godišnjim planom prijma osoblja.

(2) Struktura potreba prema rodu/službi/struci te njihovim specijalnostima utvrđuje se na temelju potreba Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske za popunu ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga Republike Hrvatske 90 dana prije početka izobrazbe.

Članak 4.

(1) Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale prema podacima u Informacijskom sustavu personalnog upravljanja utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju uvjete za upućivanje na prvu razinu slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe utvrđene Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i kriterije propisane ovim Pravilnikom do kraja svibnja tekuće godine za sljedeću godinu i dostavlja ustrojstvenoj jedinici Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležnoj za personalne poslove na Tiskanici 1 koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Ustrojstvena jedinica Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske potvrđuje početni popis kandidata i dostavlja ustrojstvenoj jedinici Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležnoj za personalne poslove na daljnje uredovanje.

(3) Ustrojstvena jedinica Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležna za personalne poslove dostavlja popis kandidata iz stavka 2. ovoga članka ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Članak 5.

Kriteriji iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika koji se utvrđuju na dan izrade popisa su:

– posljednja službena ocjena ne manja od »ističe se«

– zdravstvena sposobnost (ocjena »SPOSOBAN« s posljednjeg redovitog ili izvanrednog pregleda)

– posljednja ocjena provjere tjelesne spremnosti ne manja od »DOBAR«

– da kandidat u posljednje tri godine od utvrđivanja popisa nije kažnjen za stegovni prijestup.

Članak 6.

(1) Ustrojstvene jedinice Oružanih snaga Republike Hrvatske dužne su:

– provjeriti točnost podataka iz popisa kandidata

– objediniti primjedbe za ispravljanje eventualnih netočnosti popisa kandidata

– prikupiti očitovanja o nemogućnosti upućivanja na izobrazbu

– prikupiti osobne izjave kandidata koji ne žele biti upućeni na izobrazbu.

(2) Podaci i dokumenti iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se ustrojstvenoj jedinici Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležnoj za personalne poslove na daljnje postupanje.

(3) Primjedbe za ispravljanje eventualnih netočnosti popisa kandidata rješava ustrojstvena jedinica Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležna za personalne poslove.

Članak 7.

(1) Kada se osobe s popisa kandidata neće moći uputiti na ulazno testiranje i/ili izobrazbu zbog bolovanja, obnašanja dužnosti u inozemstvu, upućivanja na rad u druga javnopravna tijela ili pravne osobe i zbog drugih opravdanih razloga, ustrojstvena jedinica dužna je obrazložiti razloge nemogućnosti upućivanja na izobrazbu.

(2) Kada osoba s popisa kandidata ne želi biti kandidat za izobrazbu, ustrojstvena jedinica dostavit će pisanu izjavu kandidata da ne želi sudjelovati u postupku selekcije i odabira kandidata odnosno biti upućen na prvu razinu slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe.

Članak 8.

(1) Ustrojstvena jedinica Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležna za personalne poslove provjeren i ispravljen popis kandidata dostavlja ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske radi provođenja ulaznog testiranja i određivanja prioriteta upućivanja na izobrazbu.

(2) Ulazno testiranje kandidata provodi se prema načelu ekonomičnosti u skladu s uputom za provjeru osposobljenosti kandidata za pohađanje prve razine slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe koju donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

Članak 9.

(1) Popis kandidata s rezultatima ulaznog testiranja i određenim prioritetima ustrojstvene jedinice Oružanih snaga Republike Hrvatske dostavljaju ustrojstvenoj jedinici Oružanih snaga Repub­like Hrvatske nadležnoj za personalne poslove koja provodi vrednovanje i sastavlja popis kandidata za upućivanje na prvu razinu slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe.

(2) Vrednovanje se provodi u skladu sa sljedećim elementima:

– osobni čin

– vrijeme provedeno u službi

– posljednja službena ocjena

– tjelesna spremnost

– rezultat ulaznog testiranja

– odlikovanja, medalje, pohvale i nagrade

– prioritet ustrojstvene jedinice.

(3) Vrednovanje iz stavka 2. ovoga članka provodi se na Tiskanici 2 koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Ako kandidati nakon vrednovanja iz stavka 2. ovoga članka imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji ima prioritet ustrojstvene jedinice, zatim kandidat s većom službenom ocjenom, a zatim kandidat koji ima više godina službe.

Članak 10.

(1) Nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata ustrojstvena jedinica Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležna za personalne poslove organizira Odabirno vijeće Oružanih snaga Republike Hrvatske do sredine studenoga tekuće godine na kojem se potvrđuje konačan popis kandidata za upućivanje na prvu razinu slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe slijedom ostvarenih bodova.

(2) Za svaki naraštaj planiran godišnjim planom izobrazbe ustrojstvena jedinica Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležna za personalne poslove organizira Odabirno vijeće Oružanih snaga Republike Hrvatske na kojem se iz konačnog popisa kandidata potvrđuju polaznici naraštaja slijedom ostvarenih bodova u skladu sa strukturom potreba Oružanih snaga Republike Hrvatske po rodu/službi/struci i njihovim specijalnostima iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika najkasnije 80 dana prije početka izobrazbe.

(3) Popis polaznika iz stavka 2. ovoga članka ustrojstvena jedinica Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležna za personalne poslove dostavlja ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske potencijale i ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske u kojima su polaznici raspoređeni.

Članak 11.

(1) Ustrojstvene jedinice Oružanih snaga Republike Hrvatske za polaznike iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika organiziraju pravovremenu provjeru zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam na dočasničku dužnost i dodjelu čina skupnika.

(2) Polaznici koji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka ne upućuju se na prvu razinu slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe za koji je odabran.

(3) Zdravstvena sposobnost, psihologijski kriteriji i potrebna razina tjelesne spremnosti za upućivanje na izobrazbu utvrđuje se u skladu s odredbama pravilnika kojim se utvrđuju zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni uvjeti za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske.

Članak 12.

Ako kandidat ne želi sudjelovati u postupku selekcije i odabira kandidata za prvu razinu slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe i/ili kao odabrani polaznik ne želi biti upućen na izobrazbu na osobni zahtjev i/ili kao kandidat za izobrazbu ne prođe na ulaznom testiranju i/ili kao polaznik ne završi uspješno izobrazbu ukupno dva puta, neće se više razmatrati kao kandidat za prvu razinu slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe.

Članak 13.

Svim polaznicima koji uspješno završe prvu razinu slijedno-rastuće dočasničke izobrazbe raskida se vojnički ugovor, dodjeljuje se čin skupnika roda/službe/struke i specijalnosti na temelju utvrđene osobne ili dopunske vojnostručne specijalnosti te se raspoređuju na dočasničku dužnost.

Članak 14.

Ustrojstvena jedinica Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležna za personalne poslove evidentira dostupnost, izjave kandidata iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika, prioritet i rezultate ulaznog testiranja kandidata te status školovanja u Informacijski sustav personalnog upravljanja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Postupak selekcije i odabira kandidata za 2021. godinu koji je započet prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o izobrazbi (»Narodne novine«, br. 19/17, 126/17, 28/18 i 80/19).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/21-04/2

Urbroj: 512-01-21-5

Zagreb, 10. ožujka 2021.

Ministar
dr. sc. Mario Banožić, v. r.

PRILOG 1.

POPIS KANDIDATA ZA PRVU RAZINU SLIJEDNO-RASTUĆE DOČASNIČKE IZOBRAZBE

PRILOG 2.

KRITERIJI VREDNOVANJA VOJNIKA/MORNARA