Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

NN 27/2021 (17.3.2021.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

Ministarstvo poljoprivrede

590

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), a slijedom Odluke o donošenju Plana upravljanja ribolovom obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/17-01/847, urbroj: 525/13/1282-17-1 od 1. prosinca 2017. godine), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OBALNIM MREŽAMA POTEGAČAMA

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama (»Narodne novine«, br. 30/18, 49/18 i 78/18 i 54/19) iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi:

»Članak 12.a

Vlasnicima plovila koji temeljem članaka 9., 10., 11. i 12. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir i članak 15. ovoga Pravilnika, posjeduju važeće Odobrenje za gospodarski ribolov mrežama potegačama s rokom važenja do 1. travnja 2021. godine, na njihov zahtjev izdat će se novo Odobrenje koje vrijedi za razdoblje od dana izdavanja do 26. listopada 2021. godine.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/24

Urbroj: 525-13/0797-21-10

Zagreb, 8. ožujka 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.