Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

NN 27/2021 (17.3.2021.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

591

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), a slijedom Odluke o donošenju Plana upravljanja ribolovom okružujućim mrežama plivaricama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/17-01/846, urbroj: 525-13/1282-17-1, od 1. prosinca 2017. godine), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICOM PALAMIDAROM, PLIVARICOM CIPLARICOM, PLIVARICOM LOKARDAROM, PLIVARICOM IGLIČAROM I PLIVARICOM OLIŽNICOM

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom (»Narodne novine«, br. 30/18, 49/18, 62/18 i 87/18) iza članka 13. dodaje se članak 13.a koji glasi:

»Članak 13.a

Vlasnicima plovila koji temeljem članaka 11., 12. i 13. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir i članak 16. ovog Pravilnika, posjeduju važeće Odobrenje za gospodarski ribolov malim plivaricama s rokom važenja do 1. travnja 2021. godine, na njihov zahtjev izdat će se novo Odobrenje koje vrijedi od dana izdavanja do 26. listopada 2021. godine.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/23

Urbroj: 525-13/0737-21-12

Zagreb, 8. ožujka 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.