Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

NN 27/2021 (17.3.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

594

Na temelju članka 470. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18 i 17/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 11. ožujka 2021. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I STRUKTURI IZVJEŠTAJA IZDAVATELJA ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE TE OBLIKU I NAČINU NJIHOVOG DOSTAVLJANJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 114/18) u prilogu 1. točka a) Polugodišnji financijski izvještaji »općih« izdavatelja PFI-IZD-POD mijenjaju se obrasci BILANCA, RAČUN DOBITI I GUBITKA (dio IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI), IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA, DIREKTNA METODA i IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA te sadržaj BILJEŠKI uz polugodišnje financijske izvještaje i glase:

BILANCA
stanje na dan __.__.____
u kunama
Obveznik: ___________________________________________________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaZadnji dan
prethodne
poslovne godine
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1234
 
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL001 
 
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)002
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)003
1. Izdaci za razvoj004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava005
3. Goodwill006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine007
5. Nematerijalna imovina u pripremi008
6. Ostala nematerijalna imovina009
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)010
1. Zemljište011
2. Građevinski objekti012
3. Postrojenja i oprema013
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina014
5. Biološka imovina015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu016
7. Materijalna imovina u pripremi017
8. Ostala materijalna imovina018
9. Ulaganje u nekretnine019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)020
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe021
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe022
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe023
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom024
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom026
7. Ulaganja u vrijednosne papire027
8. Dani zajmovi, depoziti i slično028
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela029
10. Ostala dugotrajna financijska imovina030
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)031
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe032
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom033
3. Potraživanja od kupaca034
4. Ostala potraživanja035
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA036
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)037
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)038
1. Sirovine i materijal039
2. Proizvodnja u tijeku040
3. Gotovi proizvodi041
4. Trgovačka roba042
5. Predujmovi za zalihe043
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji044
7. Biološka imovina045
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)046
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe047
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom048
3. Potraživanja od kupaca049
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika050
5. Potraživanja od države i drugih institucija051
6. Ostala potraživanja052
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)053
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe054
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe055
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe056
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom057
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom058
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom059
7. Ulaganja u vrijednosne papire060
8. Dani zajmovi, depoziti i slično061
9. Ostala financijska imovina062
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI063
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI064
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)065
F) IZVANBILANČNI ZAPISI066
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)067
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL068
II. KAPITALNE REZERVE069
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)070
1. Zakonske rezerve071
2. Rezerve za vlastite dionice072
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)073
4. Statutarne rezerve074
5. Ostale rezerve075
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE076
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)077
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)078
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova079
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu080
4. Ostale rezerve fer vrijednosti081
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)082
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)083
1. Zadržana dobit084
2. Preneseni gubitak085
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)086
1. Dobit poslovne godine087
2. Gubitak poslovne godine088
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES089
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)090
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze091
2. Rezerviranja za porezne obveze092
3. Rezerviranja za započete sudske sporove093
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava094
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima095
6. Druga rezerviranja096
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)097
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe098
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe099
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom100
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom101
5. Obveze za zajmove, depozite i slično102
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama103
7. Obveze za predujmove104
8. Obveze prema dobavljačima105
9. Obveze po vrijednosnim papirima106
10. Ostale dugoročne obveze107
11. Odgođena porezna obveza108
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)109
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe110
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe111
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom112
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom113
5. Obveze za zajmove, depozite i slično114
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama115
7. Obveze za predujmove116
8. Obveze prema dobavljačima117
9. Obveze po vrijednosnim papirima118
10. Obveze prema zaposlenicima119
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja120
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu121
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji122
14. Ostale kratkoročne obveze123
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA124
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)125
G) IZVANBILANČNI ZAPISI126RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju __.__.____ do __.__.____
u kunama
Obveznik: ___________________________________________________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)001
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe002
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)003
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga004
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe005
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)006
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)007
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda008
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)009
a) Troškovi sirovina i materijala010
b) Troškovi prodane robe011
c) Ostali vanjski troškovi012
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)013
a) Neto plaće i nadnice014
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća015
c) Doprinosi na plaće016
4. Amortizacija017
5. Ostali troškovi018
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)019
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine020
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine021
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)022
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze023
b) Rezerviranja za porezne obveze024
c) Rezerviranja za započete sudske sporove025
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava026
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima027
f) Druga rezerviranja028
8. Ostali poslovni rashodi029
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)030
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe031
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima032
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe033
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe034
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe035
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova036
7. Ostali prihodi s osnove kamata037
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi038 
 
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine039 
 
10. Ostali financijski prihodi040 
 
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)041
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe042 
 
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe043 
 
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi044 
 
4. Tečajne razlike i drugi rashodi045 
 
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine046 
 
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)047 
 
7. Ostali financijski rashodi048 
 
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM049 
 
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA050 
 
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM051 
 
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA052 
 
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)053
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)054
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)055
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)056
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)057
XII. POREZ NA DOBIT058
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)059
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)060
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)061
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)062
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja063 
 
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja064 
 
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA065 
 
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)066 
 
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)067 
 
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)068 
 
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)069 
 
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)070 
 
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)071 
 
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)072 
 
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)073 
 
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)074 
 
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)075
1. Pripisana imateljima kapitala matice076 
 
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu077 
 
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA078 
 
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)079
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)080
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine081
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit082
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze083
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja084
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane085
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane086
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)087
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja088 
 
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit089 
 
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova090 
 
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu091 
 
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom092 
 
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije093 
 
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora094 
 
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak095 
 
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak096 
 
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 – 086 – 096)097
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)098
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)099
1. Pripisana imateljima kapitala matice100 
 
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu101 
 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Direktna metoda
u razdoblju __.__.____ do __.__.____
u kunama
Obveznik: ___________________________________________________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca001 
 
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.002 
 
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta003 
 
4. Novčani primici s osnove povrata poreza004 
 
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)006
1. Novčani izdaci dobavljačima007
2. Novčani izdaci za zaposlene008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta009
4. Novčani izdaci za kamate010
5. Plaćeni porez na dobit011
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)013
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)014
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine015 
 
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata016 
 
3. Novčani primici od kamata017 
 
4. Novčani primici od dividendi018 
 
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga019 
 
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti020 
 
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)021
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine022 
 
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata023 
 
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga024 
 
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac025 
 
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti026 
 
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)027
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)028
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala029 
 
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata030 
 
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi031 
 
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti032 
 
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)033
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata034
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi035
3. Novčani izdaci za financijski najam036
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala037
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti038
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)039
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)040
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima041
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)042
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA043
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)044


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od do

u kunama

Opis pozicijeAOP
oznaka
Raspodjeljivo imateljima kapitala maticeManjinski (nekontrolirajući)
interes
Ukupno kapital i rezerve
Temeljni (upisani) kapitalKapitalne rezerveZakonske rezerveRezerve za vlastite dioniceVlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)Statutarne rezerveOstale rezerveRevalorizacijske rezerveFer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)Učinkoviti dio zaštite novčanih tokovaUčinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvoOstale rezerve fer vrijednostiTečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanjaZadržana dobit / preneseni gubitakDobit / gubitak poslovne godineUkupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice
123456789101112131415161718 (3 do 6 – 7
+ 8 do 17)
1920 (18+19)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine01
2. Promjene računovodstvenih politika02
3. Ispravak pogreški03
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)04
5. Dobit/gubitak razdoblja05
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja06
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine07
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)08
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka09
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu10
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom11
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja12
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala13
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu14
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Otkup vlastitih dionica/udjela18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Uplate članova/dioničara19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Isplata udjela u dobiti/dividende20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)24
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)25
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)26
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)27
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine28
2. Promjene računovodstvenih politika29
3. Ispravak pogreški30
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)31
5. Dobit/gubitak razdoblja32
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja33
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine34
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)35
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka36
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu37
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom38
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja39
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala40
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu41
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)42
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe43
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti44
18. Otkup vlastitih dionica/udjela45
19. Uplate članova/dioničara46
20. Isplata udjela u dobiti/dividende47
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima48
22. Prijenos po godišnjem rasporedu49
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe50
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)51
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)52
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)53
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)54


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – PFI
(koji se sastavljaju za polugodišnja razdoblja)

Naziv izdavatelja: _____________________________________

OIB: ______________________________________________

Izvještajno razdoblje: __________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za polugodišnja razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno polugodišnje razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno polugodišnje razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno polugodišnje razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

e) ostale objave koje propisuje MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za polugodišnja razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, država osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja polugodišnji konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja polugodišnji konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke polugodišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Članak 2.

U Prilogu 2. točka a) Tromjesečni financijski izvještaji »općih« izdavatelja TFI-IZD-POD mijenjaju se obrasci BILANCA, RAČUN DOBITI I GUBITKA (dio IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI), IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA, DIREKTNA METODA i IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA te sadržaj BILJEŠKI uz tromjesečne financijske izvještaje i glase:

BILANCA
stanje na dan __.__.____
u kunama
Obveznik: __________________________________________________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaZadnji dan prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
1234
 
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL001 
 
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)002
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)003
1. Izdaci za razvoj004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava005
3. Goodwill006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine007
5. Nematerijalna imovina u pripremi008
6. Ostala nematerijalna imovina009
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)010
1. Zemljište011
2. Građevinski objekti012
3. Postrojenja i oprema013
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina014
5. Biološka imovina015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu016
7. Materijalna imovina u pripremi017
8. Ostala materijalna imovina018
9. Ulaganje u nekretnine019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)020
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe021
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe022
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe023
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom024
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom026
7. Ulaganja u vrijednosne papire027
8. Dani zajmovi, depoziti i slično028
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela029
10. Ostala dugotrajna financijska imovina030
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)031
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe032
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom033
3. Potraživanja od kupaca034
4. Ostala potraživanja035
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA036
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)037
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)038
1. Sirovine i materijal039
2. Proizvodnja u tijeku040
3. Gotovi proizvodi041
4. Trgovačka roba042
5. Predujmovi za zalihe043
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji044
7. Biološka imovina045
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)046
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe047
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom048
3. Potraživanja od kupaca049
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika050
5. Potraživanja od države i drugih institucija051
6. Ostala potraživanja052
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)053
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe054
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe055
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe056
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom057
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom058
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom059
7. Ulaganja u vrijednosne papire060
8. Dani zajmovi, depoziti i slično061
9. Ostala financijska imovina062
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI063
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI064
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)065
F) IZVANBILANČNI ZAPISI066
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)067
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL068
II. KAPITALNE REZERVE069
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)070
1. Zakonske rezerve071
2. Rezerve za vlastite dionice072
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)073
4. Statutarne rezerve074
5. Ostale rezerve075
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE076
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)077
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)078
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova079
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu080
4. Ostale rezerve fer vrijednosti081
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)082
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)083
1. Zadržana dobit084
2. Preneseni gubitak085
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)086
1. Dobit poslovne godine087
2. Gubitak poslovne godine088
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES089
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)090
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze091
2. Rezerviranja za porezne obveze092
3. Rezerviranja za započete sudske sporove093
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava094
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima095
6. Druga rezerviranja096
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)097
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe098
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe099
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom100
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom101
5. Obveze za zajmove, depozite i slično102
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama103
7. Obveze za predujmove104
8. Obveze prema dobavljačima105
9. Obveze po vrijednosnim papirima106
10. Ostale dugoročne obveze107
11. Odgođena porezna obveza108
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)109
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe110
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe111
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom112
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom113
5. Obveze za zajmove, depozite i slično114
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama115
7. Obveze za predujmove116
8. Obveze prema dobavljačima117
9. Obveze po vrijednosnim papirima118
10. Obveze prema zaposlenicima119
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja120
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu121
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji122
14. Ostale kratkoročne obveze123
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA124
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)125
G) IZVANBILANČNI ZAPISI126RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju __.__.____ do ___.___.____
u kunama
Obveznik: __________________________________________________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje
prethodne godine
Tekuće razdoblje
KumulativTromjesečjeKumulativTromjesečje
123456
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)001
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe002 
 
 
 
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)003 
 
 
 
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga004 
 
 
 
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe005 
 
 
 
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)006 
 
 
 
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)007
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda008
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)009
a) Troškovi sirovina i materijala010
b) Troškovi prodane robe011
c) Ostali vanjski troškovi012
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)013
a) Neto plaće i nadnice014
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća015
c) Doprinosi na plaće016
4. Amortizacija017
5. Ostali troškovi018
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)019
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine020
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine021
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)022
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze023 
 
 
 
b) Rezerviranja za porezne obveze024 
 
 
 
c) Rezerviranja za započete sudske sporove025 
 
 
 
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava026 
 
 
 
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima027 
 
 
 
f) Druga rezerviranja028 
 
 
 
8. Ostali poslovni rashodi029 
 
 
 
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)030
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe031 
 
 
 
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima032 
 
 
 
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe033 
 
 
 
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe034 
 
 
 
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe035 
 
 
 
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova036 
 
 
 
7. Ostali prihodi s osnove kamata037 
 
 
 
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi038 
 
 
 
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine039 
 
 
 
10. Ostali financijski prihodi040 
 
 
 
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)041
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe042 
 
 
 
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe043 
 
 
 
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi044 
 
 
 
4. Tečajne razlike i drugi rashodi045 
 
 
 
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine046 
 
 
 
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)047 
 
 
 
7. Ostali financijski rashodi048 
 
 
 
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM049 
 
 
 
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA050 
 
 
 
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM051 
 
 
 
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA052 
 
 
 
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)053
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)054
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)055
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)056
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)057
XII. POREZ NA DOBIT058
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)059
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)060
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)061
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)062
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja063 
 
 
 
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja064 
 
 
 
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA065 
 
 
 
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)066 
 
 
 
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)067 
 
 
 
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)068 
 
 
 
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)069 
 
 
 
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)070 
 
 
 
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)071 
 
 
 
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)072 
 
 
 
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)073 
 
 
 
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)074 
 
 
 
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)075
1. Pripisana imateljima kapitala matice076 
 
 
 
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu077 
 
 
 
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA078 
 
 
 
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)079
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)080
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine081
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit082
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze083
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja084
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane085
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane086
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)087
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja088 
 
 
 
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit089 
 
 
 
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova090 
 
 
 
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu091 
 
 
 
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom092 
 
 
 
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije093 
 
 
 
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora094 
 
 
 
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak095 
 
 
 
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak096 
 
 
 
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 – 086 – 096)097
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)098
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)099
1. Pripisana imateljima kapitala matice100 
 
 
 
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu101 
 
 
 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU – Direktna metoda
u razdoblju __.__.____ do __.__.____
u kunama
Obveznik: _________________________________________________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca001 
 
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.002 
 
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta003 
 
4. Novčani primici s osnove povrata poreza004 
 
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)006
1. Novčani izdaci dobavljačima007
2. Novčani izdaci za zaposlene008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta009
4. Novčani izdaci za kamate010
5. Plaćeni porez na dobit011
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)013
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)014
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine015 
 
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata016 
 
3. Novčani primici od kamata017 
 
4. Novčani primici od dividendi018 
 
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga019 
 
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti020 
 
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)021
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine022 
 
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata023 
 
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga024 
 
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac025 
 
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti026 
 
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)027
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)028
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala029 
 
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata030 
 
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi031 
 
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti032 
 
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)033
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata034
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi035
3. Novčani izdaci za financijski najam036
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala037
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti038
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)039
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)040
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima041
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)042
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA043
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)044


IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od do

u kunama

Opis pozicijeAOP oznakaRaspodjeljivo imateljima kapitala maticeManjinski (nekontrolirajući) interesUkupno kapital i rezerve
Temeljni (upisani) kapitalKapitalne rezerveZakonske rezerveRezerve za vlastite dioniceVlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)Statutarne rezerveOstale rezerveRevalorizacijske rezerveFer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)Učinkoviti dio zaštite novčanih tokovaUčinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvoOstale rezerve fer vrijednostiTečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanjaZadržana dobit / preneseni gubitakDobit / gubitak poslovne godineUkupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice
123456789101112131415161718 (3 do 6 – 7 + 8 do 17)1920 (18+19)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine01
2. Promjene računovodstvenih politika02
3. Ispravak pogreški03
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)04
5. Dobit/gubitak razdoblja05
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja06
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine07
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)08
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka09
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu10
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom11
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja12
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala13
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu14
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Otkup vlastitih dionica/udjela18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Uplate članova/dioničara19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Isplata udjela u dobiti/dividende20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)24
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)25
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)26
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)27
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine28
2. Promjene računovodstvenih politika29
3. Ispravak pogreški30
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)31
5. Dobit/gubitak razdoblja32
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja33
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine34
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)35
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka36
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu37
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom38
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja39
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala40
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu41
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)42
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe43
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti44
18. Otkup vlastitih dionica/udjela45
19. Uplate članova/dioničara46
20. Isplata udjela u dobiti/dividende47
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima48
22. Prijenos po godišnjem rasporedu49
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe50
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)51
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)52
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)53
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)54


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: _____________________________________

OIB: ______________________________________________

Izvještajno razdoblje: __________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

e) ostale objave koje propisuje MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, država osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Članak 3.

U Prilogu 1. točka b) Polugodišnji financijski izvještaji kreditnih institucija PFI-IZD-KI mijenja se obrazac RAČUN DOBITI I GUBITKA te sadržaj BILJEŠKI uz polugodišnje financijske izvještaje i glase:

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju __.__.____ do __.__.____
u kunama
Obveznik: __________________________________________________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
1234
Kamatni prihodi001 
 
(Kamatni rashodi)002 
 
(Rashodi od temeljnog kapitala koji se vraća na zahtjev)003 
 
Prihodi od dividende004 
 
Prihodi od naknada i provizija005 
 
(Rashodi od naknada i provizija)006 
 
Dobici ili ( – ) gubici po prestanku priznavanja financijske imovine i financijskih obveza koje nisu mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto007 
 
Dobici ili ( – ) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koje se drže radi trgovanja, neto008 
 
Dobici ili gubici po financijskoj imovini kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto009 
 
Dobici ili ( – ) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto010 
 
Dobici ili ( – ) gubici od računovodstva zaštite, neto011 
 
Tečajne razlike [dobit ili ( – ) gubitak], neto012 
 
Dobici ili ( – ) gubici po prestanku priznavanja nefinancijske imovine, neto013 
 
Ostali prihodi iz poslovanja014 
 
(Ostali rashodi iz poslovanja)015 
 
Ukupno prihodi iz poslovanja, neto (1. – 2. – 3. + 4. + 5. – 6. + od 7. do 14. – 15.)016
(Administrativni rashodi)017 
 
(Doprinosi u novcu sanacijskim odborima i sustavima osiguranja depozita)018 
 
(Amortizacija)019 
 
Dobici ili ( – ) gubici zbog promjena, neto020 
 
(Rezervacije ili ( – ) ukidanje rezervacija)021 
 
(Umanjenje vrijednosti ili ( – ) ukidanje umanjenja vrijednosti po financijskoj imovini koja nije mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak)022 
 
(Umanjenje vrijednosti ili ( – ) ukidanje umanjenja vrijednosti ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva)023 
 
(Umanjenje vrijednosti ili ( – ) ukidanje umanjenja vrijednosti po nefinancijskoj imovini)024 
 
Negativni goodwill priznat u dobiti ili gubitku025 
 
Udio dobiti ili ( – ) gubitka od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva obračunatih metodom udjela026 
 
Dobit ili ( – ) gubitak od dugotrajne imovine i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju koje nisu kvalificirane kao poslovanje koje se neće nastaviti027 
 
Dobit ili ( – ) gubitak prije oporezivanja iz poslovanja koje će se nastaviti (16. – 17. – 18. – 19. + 20. – od 21. do 24. + od 25. do 27.)028
(Porezni rashodi ili ( – ) prihodi povezani s dobiti ili gubitkom iz poslovanja koje će se nastaviti)029 
 
Dobit ili ( – ) gubitak nakon oporezivanja iz poslovanja koje će se nastaviti (28. – 29.)030
Dobit ili ( – ) gubitak nakon oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti (32. – 33.)031
Dobit ili ( – ) gubitak prije oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti032 
 
(Porezni rashodi ili ( – ) prihodi povezani s poslovanjem koje se neće nastaviti)033 
 
Dobit ili ( – ) gubitak tekuće godine (30. + 31.; 35. + 36.)034
Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjeli]035 
 
Pripada vlasnicima matičnog društva036 
 
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI
Dobit ili ( – ) gubitak tekuće godine037
Ostala sveobuhvatna dobit (39. + 51.)038
Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (od 40. do 46. + 49. + 50.)039
Materijalna imovina040 
 
Nematerijalna imovina041 
 
Aktuarski dobici ili ( – ) gubici na mirovinskim planovima pod pokroviteljstvom poslodavca042 
 
Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje namijenjene za prodaju043 
 
Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od subjekata koji se obračunava metodom udjela044 
 
Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit045 
 
Dobici ili ( – ) gubici od računovodstva zaštite vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit046 
 
Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [zaštićena stavka]047 
 
Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [instrument zaštite]048 
 
Promjene fer vrijednosti financijskih obveza mjerenih po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak koje se pripisuju promjenama u kreditnom riziku049 
 
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane050 
 
Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (od 52. do 59.)051
Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje [efektivni udjel]052 
 
Preračunavanje stranih valuta053 
 
Zaštite novčanih tokova [efektivni udjel]054 
 
Instrumenti zaštite od rizika [elementi koji nisu određeni]055 
 
Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit056 
 
Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje namijenjene za prodaju057 
 
Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva058 
 
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili ( – ) gubitak059 
 
Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine (37. + 38.; 61. + 62.)060
Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjel]061 
 
Pripada vlasnicima matičnog društva062 
 


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – PFI
(koji se sastavljaju za polugodišnja razdoblja)

Naziv izdavatelja: _____________________________________

OIB: ______________________________________________

Izvještajno razdoblje: __________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za polugodišnja razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno polugodišnje razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno polugodišnje razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno polugodišnje razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

e) ostale objave koje propisuje MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za polugodišnja razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, država osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja polugodišnji konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja polugodišnji konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke polugodišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Članak 4.

U Prilogu 2. točka b) Tromjesečni financijski izvještaji kreditnih institucija TFI-IZD-KI mijenja se obrazac RAČUN DOBITI I GUBITKA te sadržaj BILJEŠKI uz tromjesečne financijske izvještaje i glase:

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju __.__.____ do __.__.____
u kunama
Obveznik: _________________________________________________________________________________________________________
Naziv pozicijeAOP oznakaIsto razdoblje prethodne godineTekuće razdoblje
KumulativTromjesečjeKumulativTromjesečje
123456
Kamatni prihodi001 
 
 
 
(Kamatni rashodi)002 
 
 
 
(Rashodi od temeljnog kapitala koji se vraća na zahtjev)003 
 
 
 
Prihodi od dividende004 
 
 
 
Prihodi od naknada i provizija005 
 
 
 
(Rashodi od naknada i provizija)006 
 
 
 
Dobici ili ( – ) gubici po prestanku priznavanja financijske imovine i financijskih obveza koje nisu mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto007 
 
 
 
Dobici ili ( – ) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama koje se drže radi trgovanja, neto008 
 
 
 
Dobici ili gubici po financijskoj imovini kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto009 
 
 
 
Dobici ili ( – ) gubici po financijskoj imovini i financijskim obvezama po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto010 
 
 
 
Dobici ili ( – ) gubici od računovodstva zaštite, neto011 
 
 
 
Tečajne razlike [dobit ili ( – ) gubitak], neto012 
 
 
 
Dobici ili ( – ) gubici po prestanku priznavanja nefinancijske imovine, neto013 
 
 
 
Ostali prihodi iz poslovanja014 
 
 
 
(Ostali rashodi iz poslovanja)015 
 
 
 
Ukupno prihodi iz poslovanja, neto (1. – 2. – 3. + 4. + 5. – 6. + od 7. do 14. – 15.)016
(Administrativni rashodi)017 
 
 
 
(Doprinosi u novcu sanacijskim odborima i sustavima osiguranja depozita)018 
 
 
 
(Amortizacija)019 
 
 
 
Dobici ili ( – ) gubici zbog promjena, neto020 
 
 
 
(Rezervacije ili ( – ) ukidanje rezervacija)021 
 
 
 
(Umanjenje vrijednosti ili ( – ) ukidanje umanjenja vrijednosti po financijskoj imovini koja nije mjerena po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak)022 
 
 
 
(Umanjenje vrijednosti ili ( – ) ukidanje umanjenja vrijednosti ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva)023 
 
 
 
(Umanjenje vrijednosti ili ( – ) ukidanje umanjenja vrijednosti po nefinancijskoj imovini)024 
 
 
 
Negativni goodwill priznat u dobiti ili gubitku025 
 
 
 
Udio dobiti ili ( – ) gubitka od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva obračunatih metodom udjela026 
 
 
 
Dobit ili ( – ) gubitak od dugotrajne imovine i grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju koje nisu kvalificirane kao poslovanje koje se neće nastaviti027 
 
 
 
Dobit ili ( – ) gubitak prije oporezivanja iz poslovanja koje će se nastaviti (16. – 17. – 18. – 19. + 20. – od 21. do 24. + od 25. do 27.)028
(Porezni rashodi ili ( – ) prihodi povezani s dobiti ili gubitkom iz poslovanja koje će se nastaviti)029
Dobit ili ( – ) gubitak nakon oporezivanja iz poslovanja koje će se nastaviti (28. – 29.)030
Dobit ili ( – ) gubitak nakon oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti (32. – 33.)031
Dobit ili ( – ) gubitak prije oporezivanja iz poslovanja koje se neće nastaviti032
(Porezni rashodi ili ( – ) prihodi povezani s poslovanjem koje se neće nastaviti)033
Dobit ili ( – ) gubitak tekuće godine (30. + 31.; 35. + 36.)034
Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjeli]035 
 
 
 
Pripada vlasnicima matičnog društva036 
 
 
 
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI
Dobit ili ( – ) gubitak tekuće godine037
Ostala sveobuhvatna dobit (39. + 51.)038
Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (od 40. do 46. + 49. + 50.)039
Materijalna imovina040 
 
 
 
Nematerijalna imovina041 
 
 
 
Aktuarski dobici ili ( – ) gubici na mirovinskim planovima pod pokroviteljstvom poslodavca042 
 
 
 
Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje namijenjene za prodaju043 
 
 
 
Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od subjekata koji se obračunava metodom udjela044 
 
 
 
Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit045 
 
 
 
Dobici ili ( – ) gubici od računovodstva zaštite vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit046 
 
 
 
Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [zaštićena stavka]047 
 
 
 
Promjene fer vrijednosti vlasničkih instrumenata mjerenih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [instrument zaštite]048 
 
 
 
Promjene fer vrijednosti financijskih obveza mjerenih po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak koje se pripisuju promjenama u kreditnom riziku049 
 
 
 
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane050 
 
 
 
Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (od 52. do 59.)051
Zaštita neto ulaganja u inozemno poslovanje [efektivni udjel]052 
 
 
 
Preračunavanje stranih valuta053 
 
 
 
Zaštite novčanih tokova [efektivni udjel]054 
 
 
 
Instrumenti zaštite od rizika [elementi koji nisu određeni]055 
 
 
 
Dužnički instrumenti po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit056 
 
 
 
Dugotrajna imovina i grupe za otuđenje namijenjene za prodaju057 
 
 
 
Udjel ostalih priznatih prihoda i rashoda od ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva058 
 
 
 
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili ( – ) gubitak059 
 
 
 
Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine (37. + 38.; 61. + 62.)060
Pripada manjinskom udjelu [nekontrolirajući udjel]061 
 
 
 
Pripada vlasnicima matičnog društva062 
 
 
 


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: _____________________________________

OIB: ______________________________________________

Izvještajno razdoblje: __________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

e) ostale objave koje propisuje MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, država osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Članak 5.

U Prilogu 1. točka c) Polugodišnji financijski izvještaji zatvorenih alternativnih investicijskih fondova PFI-IZD-AIF mijenja se sadržaj BILJEŠKI uz financijske izvještaje i glasi:

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – PFI
(koji se sastavljaju za polugodišnja razdoblja)

Naziv izdavatelja: _____________________________________

OIB: ______________________________________________

Izvještajno razdoblje: __________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za polugodišnja razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno polugodišnje razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno polugodišnje razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno polugodišnje razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

e) ostale objave koje propisuje MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za polugodišnja razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, država osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja polugodišnji konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja polugodišnji konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke polugodišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Članak 6.

U Prilogu 2. c) Tromjesečni financijski izvještaji zatvorenih alternativnih investicijskih fondova TFI-IZD-AIF mijenja se sadržaj BILJEŠKI uz financijske izvještaje i glasi:

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: _____________________________________

OIB: ______________________________________________

Izvještajno razdoblje: __________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

e) ostale objave koje propisuje MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, država osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Članak 7.

U Prilogu 1. točka d) Polugodišnji financijski izvještaji osiguravajućih društava PFI-IZD-OSIG mijenja se sadržaj BILJEŠKI uz financijske izvještaje i glasi:

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – PFI
(koji se sastavljaju za polugodišnja razdoblja)

Naziv izdavatelja: _____________________________________

OIB: ______________________________________________

Izvještajno razdoblje: __________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za polugodišnja razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno polugodišnje razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno polugodišnje razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno polugodišnje razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

e) ostale objave koje propisuje MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za polugodišnja razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, država osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja polugodišnji konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja polugodišnji konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke polugodišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Članak 8.

U Prilogu 2. točka d) Tromjesečni financijski izvještaji osiguravajućih društava TFI-IZD-OSIG mijenja se sadržaj BILJEŠKI uz financijske izvještaje i glasi:

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: _____________________________________

OIB: ______________________________________________

Izvještajno razdoblje: __________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

e) ostale objave koje propisuje MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, država osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Članak 9.

U Prilogu 1. točka e) Polugodišnji financijski izvještaji burze PFI-IZD-ZSE mijenja se sadržaj BILJEŠKI uz financijske izvještaje i glasi:

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – PFI
(koji se sastavljaju za polugodišnja razdoblja)

Naziv izdavatelja: _____________________________________

OIB: ______________________________________________

Izvještajno razdoblje: __________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za polugodišnja razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno polugodišnje razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno polugodišnje razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno polugodišnje razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

e) ostale objave koje propisuje MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za polugodišnja razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, država osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja polugodišnji konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja polugodišnji konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke polugodišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Članak 10.

U Prilogu 2. točka e) Tromjesečni financijski izvještaji burze TFI-IZD-ZSE mijenja se sadržaj BILJEŠKI uz financijske izvještaje i glasi:

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: _____________________________________

OIB: ______________________________________________

Izvještajno razdoblje: __________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

e) ostale objave koje propisuje MRS 34 – Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, država osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Prve ispodgodišnje izvještaje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika izdavatelji su obvezni sastaviti i dostaviti za ispodgodišnje izvještajno razdoblje koje počinje od 1. siječnja 2021. godine.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/01

Urbroj: 326-01-70-72-21-2

Zagreb, 11. ožujka 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.