Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Vodica

NN 27/2021 (17.3.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Vodica

Grad Vodice

599

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i članka 28. točke 30. Statuta Grada Vodica (»Službeni glasnik Grada Vodica«, broj 02/18, 03/18, 08/18 i 02/20) Gradsko vijeće Grada Vodica na 26. sjednici od 10. ožujka 2021. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA I O PRIREZU POREZA NA DOHODAK

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak (»Službeni glasnik Grada Vodica«, broj 04/18, 11/19, 12/19 i 05/20) u naslovu Odluke brišu se riječi: »i o prirezu poreza na dohodak«.

Članak 2.

U članku 1. brišu se riječi: »i prireza porezu na dohodak«.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. briše se točka 1.

Točke 2., 3. i 4. postaju točke 1., 2. i 3.

Članak 4.

Poglavlje »1. Prirez porezu na dohodak« i članak 3. brišu se.

Poglavlja 2., 3. i 4. postaju poglavlja 1., 2. i 3.

Članak 5.

U članku 15. brišu se riječi: »i prireza porezu na dohodak«.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Grada Vodica« i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/21-01/10

Urbroj: 2182/04-01/08-21-1

Vodice, 10. ožujka 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA

Predsjednik
Marin Mikšić, v. r.