Odluka o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (2021. - 2026.)

NN 28/2021 (19.3.2021.), Odluka o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (2021. - 2026.)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

602

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 56. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.), a u vezi s člancima 17. i 23. Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (»Narodne novine«, br. 112/14., 39/17. i 112/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 2021. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU AKCIJSKOG PROGRAMA STRATEGIJE UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM: SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA (2021. – 2026.)

I.

Donosi se Akcijski program Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (2021. – 2026.), (u daljnjem tekstu: Sustav praćenja i promatranja), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja aktom, klasa: 351-01/20-13/02, urbroj: 517-07-4-21-28, od 2. ožujka 2021.

II.

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da Vladi Republike Hrvatske dostavi šestogodišnje izvješće o ispunjavanju obveza iz Sustava praćenja i promatranja.

III.

Financijska sredstva za provedbu Sustava praćenja i promatranja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu na razdjelu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na poziciji A905019 Referentni centar za tematsko područje more i stalni Sustav praćenja i promatranja Jadrana, za 2021. godinu u iznosu od 3.966.000 kuna, za 2022. godinu u iznosu od 4.451.300 kuna i za 2023. godinu u iznosu od 4.655.000 kuna.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da na svojim mrežnim stranicama objavi Sustav praćenja i promatranja.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o donošenju Akcijskog programa strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (»Narodne novine«, broj 153/14.).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/37

Urbroj: 50301-05/27-21-3

Zagreb, 18. ožujka 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.