Naredba o mjerama sprječavanja pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

NN 28/2021 (19.3.2021.), Naredba o mjerama sprječavanja pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo poljoprivrede

608

Na temelju članka 11. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O MJERAMA SPRJEČAVANJA POJAVE I RANOG OTKRIVANJA UNOSA VIRUSA AFRIČKE SVINJSKE KUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Opće mjere

Članak 1.

Radi sprječavanja pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge, na čitavom području Republike Hrvatske naređuje se provedba sljedećih mjera:

1. Zabranjeno je pašno držanje svinja i ispuštanje svinja na otvoreni prostor, osim ako se svinje drže u prostoru ograđenom dvostrukom ogradom koji je kao takav registriran u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) te ima jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva i druge podatke koji se traže sukladno posebnim propisima i uz odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora s time da dvostruka ograda mora biti postavljena prije ispuštanja svinja na otvoreni prostor.

2. Posjednici svinja moraju osigurati da sve svinje koje se drže na način iz točke 1. ovoga članka budu označene identifikacijskom oznakom u skladu s posebnim propisima o označavanju svinja, a označavanje mora biti provedeno najkasnije prije njihovog ispuštanja u otvoreni prostor.

3. Svi posjednici svinja moraju osigurati da se domaće svinje drže na način kojim je u potpunosti onemogućen svaki izravan i neizravan kontakt domaćih svinja s divljim životinjama te drugim životinjama koje ne potječu s vlastitog gospodarstva.

4. Naređuje se prijava veterinaru bez odgađanja:

a. svih svinja koje pokazuju znakove bolesti

b. svih uginulih domaćih svinja

c. svih nađenih lešina svinja divljih

u svrhu uzorkovanja te pretraživanja uzoraka sukladno Programu nadziranja afričke svinjske kuge.

5. Posjednici svinja dužni su osigurati potpunu i kontinuiranu provedbu biosigurnosnih mjera propisanih godišnjom Naredbom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju te provedbu dodatnih preventivnih biosigurnosnih mjera za smanjenje opasnosti od unošenja virusa uzročnika afričke svinjske kuge u uzgoje domaćih svinja.

6. Posjednici svinja moraju osigurati neškodljivo zbrinjavanje nusproizvoda nastalih tijekom klanja svinja za vlastite potrebe u skladu s posebnim propisima.

7. Zabranjeno je premještanje živih divljih svinja.

8. Lovoovlaštenici i šumoposjednici, dužni su, bez odgađanja, prijaviti nadležnoj veterinarskoj inspekciji pojavu domaćih svinja izvan prostora navedenih u točki 1. ovoga članka, u svrhu njihovog uklanjanja.

9. Lovoovlaštenici i šumoposjednici dužni su, bez odgađanja, prijaviti nadležnim ovlaštenim veterinarskim organizacijama svako neuobičajeno ponašanje svinja divljih, pojavu znakova bolesti na živim ili odstrijeljenim svinjama divljim te svaku uginulu svinju divlju uključujući i svinje divlje stradale u prometu i lešine svinja divljih u stanju raspadanja te lokaciju pronalaska, u svrhu otpreme lešine, odnosno uzorkovanja za laboratorijsko pretraživanje radi isključivanja afričke svinjske kuge.

10. Prijava iz stavaka 8., 9. i 12. ovoga članka, uzorkovanje i dostava uzoraka podrijetlom od svinje divlje, provodi se u skladu s Programom nadziranja afričke svinjske kuge u 2020. godini (klasa: 322-02/20-01/58).

11. Lovoovlaštenici su dužni prije, tijekom i nakon lova osigurati provedbu biosigurnosnih mjera iz Dodatka I. ove Naredbe.

12. Osim lovoovlaštenika i šumoposjednika iz stavka 9. ovoga članka, svaka fizička osoba koja pronađe lešinu svinje divlje, uključujući i svinje divlje stradale u prometu i lešine svinja divljih u stanju raspadanja, dužna je prijaviti lokaciju pronalaska svinje divlje najbližoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ili veterinarskoj inspekciji za što joj pripada naknada sukladno članku 5. ove Naredbe, ukoliko se lešina svinje divlje nađe na prijavljenoj lokaciji.

Kategorizacija

Članak 2.

1. Sva gospodarstava na kojima se drže svinje moraju biti kategorizirana u odnosu na biosigurnost, pri čemu se određena kategorija upisuje u JRDŽ.

2. Kategorizaciju gospodarstava na kojima se drže svinje u odnosu na biosigurnost i ponovnu kategorizaciju provode nadležne ovlaštene veterinarske organizacije u skladu s Uputom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane (klasa: 322-02/18-01/61).

3. Posjednici svinja koji udovoljavaju uvjetima za svrstavanje u višu kategoriju dužni su se obratiti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji u svrhu podnošenja pisanog zahtjeva radi ponovne kategorizacije.

4. Gospodarstva za koja je prilikom kategorizacije iz stavka 1. ovoga članka utvrđeno da drže svinje na otvorenom, podliježu godišnjoj kategorizaciji u svrhu provjere biosigurnosnih mjera i revizije kategorizacije sukladno Programu nadziranja afričke svinjske kuge (klasa: 322-02/20-01/58).

5. Godišnju kategorizaciju iz stavka 4. ovoga članka provode nadležne ovlaštene veterinarske organizacije u skladu s Uputom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane (klasa: 322-02/18-01/61) i Programom nadziranja afričke svinjske kuge (klasa: 322-02/20-01/58).

Premještanje svinja

Članak 3.

1. Na cijelom području Republike Hrvatske s gospodarstava koja su svrstana u kategoriju »1«, odnosno koja ne udovoljavaju minimalnim biosigurnosnim uvjetima, zabranjeno je:

a. premještanje živih svinja, osim izravno u klaonicu

b. klanje svinja za osobnu potrošnju na gospodarstvu.

2. Iznimno od stavka 1. podstavka a) ovoga članka, premještanje svinja na druga gospodarstva dozvoljeno je tek po odobrenju ovlaštenog veterinara nakon kliničkog pregleda svinja provedenog unutar 24 sata od premještanja.

3. Iznimno od stavka 1. podstavka b) ovoga članka klanje svinja za osobnu potrošnju na gospodarstvu dozvoljeno je tek po odobrenju ovlaštenog veterinara nakon kliničkog pregleda svinja, a posjednik je dužan klanje za osobnu potrošnju na gospodarstvu najaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji najmanje tri (3) dana prije provedbe istoga.

4. Klinički pregled iz stavka 3. ovoga članka vrijedi sedam (7) dana.

Inspekcijski nadzor

Članak 4.

1. Nadzor nad provedbom mjera određenih ovom Naredbom provode veterinarski inspektori Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

2. Nadležni veterinarski inspektori dužni su provesti nadzore svih gospodarstava na kojima se drže svinje na način kako je određeno u članku 1. točka 1. ove Naredbe po pitanju odobravanja uvjeta držanja sukladno ovoj Naredbi te u svrhu utvrđivanja brojnog stanja svinja na tim gospodarstvima.

3. Nadležni veterinarski inspektor mora rješenjem zabraniti držanje svinja na otvorenom, ukoliko nisu ispunjeni uvjeti određeni u članku 1. točki 1. ove Naredbe.

4. Nadležni veterinarski inspektor dužan je po prijavi iz članka 1. točke 8. ove Naredbe, o pojavi domaćih svinja izvan prostora iz članka 1. ove Naredbe, poduzeti odgovarajuće mjere.

5. Osim nadzora u svrhu odobravanja iz stavka 2. ovoga članka, veterinarski inspektori dužni su provoditi nadzore na ostalim gospodarstvima na kojima se drže svinje i nadzore u lovištima u svrhu kontrole ispunjavanja uvjeta određenih u članku 1. ove Naredbe te ostalim propisima iz područja zdravlja životinja kada je to primjenjivo.

6. O rezultatima nadzora nad provedbom mjera određenih ovom Naredbom te utvrđenim nesukladnostima, Državni Inspektorat Republike Hrvatske dostavlja Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane, kvartalna izvješća do kraja tekućeg kvartala za prethodni kvartal kao i godišnje izvješće najkasnije do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Troškovi

Članak 5.

1. Troškovi proizašli iz provedbe mjera ove Naredbe koji se podmiruju iz državnog proračuna su:

a. prva kategorizacija gospodarstava na kojima se drže svinje u odnosu na biosigurnost

b. godišnja kategorizacija iz članka 2. stavka 4. ove Naredbe

c. jedna ponovna kategorizacija nakon završene edukacije o biosigurnosti od strane Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede po zahtjevu posjednika sukladno članku 2. stavku 3. ove Naredbe uz obavezno priloženu potvrdu o edukaciji

d. uzorkovanje i dijagnostičko pretraživanje na afričku svinjsku kugu

e. dostava uzoraka u svrhu pretrage na afričku svinjsku kugu

f. pregled uzoraka od odstrijeljenih svinja divljih na trihinelozu

g. naknada za dojavu o nađenoj lešini svinje divlje fizičkoj osobi.

2. Troškovi proizašli iz provedbe mjera ove Naredbe koje podmiruju posjednici svinja su:

a. ponovna kategorizacija gospodarstva na kojima se drže svinje u odnosu na biosigurnost iz članka 2. stavka 3. ove Naredbe

b. klinički pregled iz članka 3. stavka 2. i 3. ove Naredbe.

3. Troškovi i naknade sukladno ovoj Naredbi obračunavaju se u iznosima iskazanim u Cjeniku propisanih veterinarskih usluga koje se podmiruju iz sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske i Cjeniku propisanih veterinarskih usluga koje podmiruje posjednik objavljenima na službenoj internetskoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Stupanje na snagu

Članak 6.

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 96/19, 99/19 i 125/19) prestaje važiti danom objave ove Naredbe.

Članak 7.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/21-01/06

Urbroj: 525-10/0525-21-1

Zagreb, 8. ožujka 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

DODATAK I

MJERE BIOSIGURNOSTI KOJE SE MORAJU PRIMIJENITI U LOVIŠTU

1. Svaki lovoovlaštenik je dužan izraditi plan biosigurnosti koji mora uključiti:

a. određivanje odgovorne osobe u lovištu za provedbu biosigurnosnih mjera

b. kontakte (ime, prezime, e-adresa, broj mobitela) odgovorne osobe i kontakte nadležne ovlaštene veterinarske organizacije i veterinarskog inspektora

c. proceduru za vođenje evidencije o svim lovcima koji borave u lovištu

d. proceduru i evidenciju o provedbi dezinfekcije vozila, obuće, opreme i tla prije i nakon lova

e. proceduru za odrobljavanje (evisceraciju) odstrijeljenih svinja divljih s točno određenim prostorom za tu namjenu

f. proceduru za neškodljivo odlaganje, odnosno uništavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla nastalog nakon odstrjela.

2. Biosigurnosne mjere minimalno uključuju:

a. dezinfekciju obuće, opreme i vozila prije i nakon lova

b. vozila koja se koriste u lovištu, posebno za prijevoz trupova odstrijeljenih svinja divljih, moraju biti za to odobrena od odgovorne osobe i prije i poslije lova, odnosno prije izlaska iz lovišta moraju biti dezinficirana

c. odrobljavanje se može provoditi isključivo na za to određenim mjestima (prostoru)

d. postavljanje kontejnera ili određivanje lokacije za otpad (eviscerirani organi, koža i dr. otpad životinjskog podrijetla) i neškodljivo uklanjanje

e. kontrolu ulaska neovlaštenih osoba i vozila u područje lovišta

f. zabranu odlaganja proizvoda i otpada životinjskog podrijetla na području lovišta, osim na za to posebno određenim lokacijama ili kontejnerima

g. prijavu nelegalnih odlagališta otpada u svrhu žurne sanacije

h. aktivno traženje uginulih svinja divljih i žurnu prijavu ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji svake pronađene lešine u svrhu njenog uklanjanja i dijagnostičkog pretraživanja.