Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

NN 29/2021 (24.3.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

Vlada Republike Hrvatske

624

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 2021. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU STRUČNOG TIJELA ZA OCJENU PONUDA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

I.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 44/16. i 95/19.), točka II. mijenja se i glasi:

»U Stručno tijelo iz točke I. ove Odluke imenuju se:

1. Marijana Iviček, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, predsjednica

2. mr. sc. Sani Ljubunčić, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, član

3. Branimir Galović, Ministarstvo financija, član

4. Snježana Đurišić, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, članica

5. Dane Pavičić, Ministarstvo turizma i sporta, član

6. Jana Borić, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, tajnica.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/61

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 18. ožujka 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.