Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Otoka

NN 29/2021 (24.3.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Otoka

GRAD OTOK

638

Na temelju članaka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 21. Statuta Grada Otoka (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije« broj 14/09, 4/13 i 6/18 i »Službeni vjesnik Grada Otoka« broj 02/20, 02/21), Gradsko vijeće Grada Otoka na 37. sjednici održanoj 8. ožujka 2021. donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O POREZIMA GRADA OTOKA

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Otoka (»Narodne novine« broj 72/17 i 2/18) članak 5. mijenja se i glasi:

»Stopa prireza porezu na dohodak iznosi 5 %«.

Članak 2.

Ova Odluka biti će objavljena u »Narodnim novinama« i u »Službenom vjesniku Grada Otoka«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/21-01/01

Urbroj: 2188/08-01/01-21-1

Otok, 8. ožujka 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća
Milenko Drljepan, v. r.