Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Imotskog

NN 29/2021 (24.3.2021.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Imotskog

Grad Imotski

639

Na temelju članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 15/16, 101/17) i članka 31. Statuta Grada Imotskog (»Službeni glasnik Grada Imotskog«, 2/09, 1/13, 4/13, 5/16 – pročišćeni tekst, 2/17 – ispravak, 3/18), Gradsko vijeće Grada Imotskog na svojoj XXXI. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POREZIMA GRADA IMOTSKOG

I.

U Odluci o porezima Grada Imotskog (»Službeni glasnik Grada Imotskog« br. 3/17, 4/17 i 14/20) u članku 1., stavak 1. riječi »porezni obveznici« i »porezne osnovice« brišu se.

II.

Briše se članak 3.

III.

Briše se članak 4.

IV.

U članku 5. riječi »od utvrđene osnovice iz članka 4. ove Odluke« brišu se.

V.

Briše se članak 6.

VI.

Briše se članak 7.

VII.

Briše se članak 8.

VIII.

Briše se članak 10.

IX.

Briše se članak 12.

X.

Briše se članak 13.

XI.

Briše se članak 14.

XII.

Briše se članak 18.

XII.

Briše se članak 19.

XIII.

U članku 21. riječi: »članka 14.« brišu se.

XIV.

Dosadašnji članak 5. postaje članak 3., članak 9. postaje članak 4., članak 11. postaje članak 5., članci 15., 16. i 17. postaju članci 6., 7. i 8., a članci 20., 21., 22., 23., 24. i 25. postaju članci 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

XV.

Ova Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Grada Imotskog«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Imotskog«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/21-01/01
Urbroj: 2129/01-01-21-0001
Imotski, 15. ožujka 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća
dr. sc. Perica Tucak, v. r.