Izmjena Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

NN 29/2021 (24.3.2021.), Izmjena Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

641

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije donio je na 66. sjednici održanoj 18. veljače 2020. godine Izmjenu Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, a Upravni odbor na sjednici održanoj 4. ožujka 2021., potvrđuje

IZMJENU STATUTA

HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (»Narodne novine«, br. 107/14, 72/15, 116/15 i 97/17) članak 9. mijenja se i glasi:

»Tijela Agencije su Upravni odbor i Uprava.

U svrhu učinkovitog obavljanja djelatnosti u Agenciji se ustrojavaju organizacijske jedinice u kojima se obavljaju stručni poslovi.

Organizacijske jedinice u Agenciji ustrojavaju se kako slijedi:

1. Služba za poslove Uprave

1.1. Odjel za ljudske potencijale

1.2. Odjel za odnose s javnošću i protokol

1.3. Odjel za opće poslove

1.4. Odjel za javnu nabavu

2. Ured za unutarnju reviziju

3. Služba za podršku inovacijskom sustavu

4. Služba za pravne poslove

4.1. Odjel za pravne poslove

4.2. Odjel za naplatu

5. Služba za građevinsko-tehničke analize i provjere

6. Služba za financije i računovodstvo

6.1. Odjel za opće računovodstvo

6.2. Odjel za financije – Financijski instrumenti

7. Služba za kontrolu kvalitete i strateško upravljanje

7.1. Odjel za unaprjeđenje kvalitete sustava

7.2. Odjel za osiguranje kvalitete postupaka nabava

7.3. Odjel za analizu i izvještavanje

8. Sektor za praćenje provedbe projekata – Poduzetništvo

8.1. Služba za praćenje provedbe projekata I

8.1.1. Odjel za provedbu I

8.1.2. Odjel za provedbu II

8.1.3. Odjel za provedbu III

8.1.4. Odjel za financije u okviru ESI fondova – Poduzetništvo I

8.2. Služba za praćenje provedbe projekata II

8.2.1. Odjel za provedbu I

8.2.2. Odjel za provedbu II

8.2.3. Odjel za provedbu III

8.2.4. Odjel za financije u okviru ESI fondova – Poduzetništvo II

9. Sektor za praćenje provedbe projekata – Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI)

9.1. Služba za praćenje provedbe projekata I

9.1.1. Odjel za provedbu I

9.1.2. Odjel za provedbu II

9.1.3. Odjel za provedbu III

9.1.4. Odjel za financije u okviru ESI fondova – Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI)

10. Sektor za vrednovanje i ugovaranje projekata

10.1. Služba za vrednovanje i ugovaranje projekata – Poduzetništvo

10.1.1. Odjel I

10.1.2. Odjel II

10.1.3. Odjel III

10.1.4. Odjel IV

10.2. Služba za vrednovanje i ugovaranje projekata – Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI)

10.2.1. Odjel I

10.2.2. Odjel II

10.2.3. Odjel III

10.2.4. Odjel IV

11. Sektor za financijske instrumente

11.1. Služba za zajmove

11.1.1. Odjel za mikro poduzetnike i početnike

11.1.2. Odjel za male i srednje poduzetnike

11.1.3. Odjel za ruralni razvoj

11.2. Služba za jamstva

11.2.1. Odjel za poduzetništvo (MSP)

11.2.2. Odjel za ruralni razvoj

11.2.3. Odjel za portfeljna jamstva

11.3. Služba za namjensku kontrolu

11.3.1. Odjel za namjensku kontrolu

12. Sektor za podršku i razvoj poduzetništva, koordinaciju i međunarodnu suradnju

12.1. Služba za podršku i razvoj poduzetništva

12.2. Služba za međunarodnu suradnju

12.3. Služba za koordinaciju

1. Služba za poslove Uprave sudjeluje u cjelokupnom poslovanju Agencije te sustavnom praćenju svih djelatnosti Agencije, obavlja poslove pripreme i provedbe postupaka javne nabave te poslove pisarnice i arhive te upravlja i koordinira zajedničkim poslovima Agencije.

1.1. Odjel za ljudske potencijale obavlja poslove praćenja statusnih prava zaposlenika Agencije te njihov rad i napredovanje u službi te poslove koji se odnose na provedbu natječaja, zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti.

1.2. Odjel za odnose s javnošću i protokol obavlja poslove strateškog planiranja, nadzora i provedbe komunikacijske strategije, marketinga i odnosa s javnošću, poslove odnosa s medijima te ostalih aktivnosti Agencije namijenjenih informiranju javnosti. Poslovi Odjela obuhvaćaju i aktivnosti protokola i organizacije događanja u organizaciji Agencije.

1.3. Odjel za opće poslove obavlja poslove pisarnice i arhive te upravlja i koordinira zajedničkim poslovima Agencije.

1.4. Odjel za javnu nabavu obavlja poslove pripreme i provedbe postupaka javne nabave robe, radova i usluga za potrebe Agencije po postupcima propisanim Zakonom o javnoj nabavi i internim aktima propisanih Zakonom o javnoj nabavi.

2. Ured za unutarnju reviziju obavlja stručne poslove unutarnje revizije, pripremanja godišnjih izvješća o obavljenim revizijama, podnošenja pojedinačnih ili periodičkih izvješća te davanja preporuka i vođenja brige o provedbi preporuka.

3. Služba za podršku inovacijskom sustavu sukladno pojedinim nacionalnim strategijama relevantnim za istraživanje, razvoj i inovacije pruža stručnu, tehničku i administrativnu podršku na nacionalnoj razini tijelima odgovornim za upravljanje nacionalnim inovacijskim sustavom tijekom procesa donošenja odluka međuresornih tijela nadležnih za istraživanje, razvoj i inovacije u području industrije, znanosti i razvoja ljudskih potencijala te tijekom procesa međuresornog dijaloga usmjerenog na identificiranje potreba te kreiranje, praćenje, evaluaciju, usklađivanje, integraciju i unapređenje politika i mjera vezanih uz istraživanje, razvoj i inovacije. Također, izrađuje godišnja izvješća o radu službe i dostavlja ih ovlaštenim institucijama i osobama u skladu s zahtjevima relevantnih nacionalnih strategija te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

4. Služba za pravne poslove izrađuje nacrte ugovora i drugih pravnih akata iz djelatnosti Agencije, sudjeluje u sastavljanju pravnih savjeta i mišljenja o pravnim poslovima domaćeg i međunarodnog karaktera u okviru djelatnosti Agencije te vrši prisilnu naplatu potraživanja Agencije.

4.1. Odjel za pravne poslove izrađuje nacrte ugovora i drugih pravnih akata iz djelatnosti Agencije, sudjeluje u sastavljanju pravnih savjeta i mišljenja o pravnim poslovima domaćeg i međunarodnog karaktera u okviru djelatnosti Agencije.

4.2. Odjel za naplatu provodi prisilnu naplatu potraživanja Agencije putem nadležnih tijela.

5. Služba za građevinsko-tehničke analize i provjere sudjeluje u provjerama izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja, a koji sadrže građevinske i druge radove. Služba obavlja provjere na licu mjesta o izvršenosti radova, analizira prihvatljivost potraživanih troškova te sudjeluje u provjerama postupaka nabava. Služba obavlja pregled tehničke dokumentacije, opravdanosti troškova i daje mišljenja na istu u zahtjevima za jamstvo, zahtjevima za zajam, kao i namjensku provjeru korištenja istih, a koji se financiraju sredstvima iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

6. Služba za financije i računovodstvo provodi financijsko i računovodstveno upravljanje, koordinira i nadzire izradu financijskih planova, pruža potporu svim sektorima u dijelu računovodstvene i financijske kontrole i pripreme dokumentacije za financijsko izvještavanje, upravlja sustavom financijskih instrumenata ESI fondova.

6.1. Odjel za opće računovodstvo provodi financijsko i računovodstveno upravljanje te koordinira i nadzire izradu planova potrebnih financijskih sredstava za rad Agencije.

6.2. Odjel za financije – Financijski instrumenti upravlja sustavom financijskih instrumenata ESI fondova kroz novčani tijek, planiranje i povlačenje sredstava za isplate zajmova, jamstava, namjensko trošenje sredstava, povrat zajmova i izvještavanje prema nadležnim institucijama.

7. Služba za kontrolu kvalitete i strateško upravljanje obavlja poslove vezane uz uspostavu sustava kontrole kvalitete i planiranja strateškog razvoja, obavlja kontrolu postupaka nabava te analizira i izvještava o provedbi postavljenih ciljeva u izvršavanju funkcija sustava koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja.

7.1. Odjel za unaprjeđenje kvalitete sustava obavlja poslove uspostavljanja procesnog modela sustava upravljanja kvalitetom kroz praćenje, analizu i ujednačavanje poslovnih procesa Agencije, izrađuje i usklađuje priručnike o postupanju i prateću dokumentaciju te aktivno sudjeluje u procesima kreiranja priručnika unutar sustava ESI fondova.

7.2. Odjel za osiguranje kvalitete postupaka nabava osigurava postupanje sukladno važećim priručnicima i propisanim pravilnicima, uputama i procedurama te obavlja kontrolu postupaka nabava iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova.

7.3. Odjel za analizu i izvještavanje koordinira i sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologija i dokumentacije nužnih za analizu, izvještavanje, stratešku evaluaciju učinka mjera i predlaganje novih mjera kreiranih po programima dodijele bespovratnih sredstava, kreditiranja, jamstvenim programima te programima ulaganja koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja.

8. Sektor za praćenje provedbe projekata – Poduzetništvo upravlja sustavom vezanim uz izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava koji su u nadležnosti Agencije, a financirani su iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja u području malog i srednjeg poduzetništva.

8.1. Služba za praćenje provedbe projekata I – Poduzetništvo koordinira pripremom i provedbom procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

8.1.1. Odjel za provedbu I sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

8.1.2. Odjel za provedbu II sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

8.1.3. Odjel za provedbu II sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

8.1.4. Odjel za financije u okviru ESI fondova – Poduzetništvo I provodi verifikaciju troškova kroz kontrolu zahtjeva za nadoknadom sredstava, sudjeluje u planiranju i praćenju izvršenja proračuna za projekte dodjele bespovratnih sredstava sufinanciranih iz ESI fondova te surađuje s tijelima iz sustava upravljanja i kontrole u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih projekata ili izdataka operativnih programa u području malog i srednjeg poduzetništva.

8.2. Služba za praćenje provedbe projekata II – Poduzetništvo koordinira pripremom i provedbom procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

8.2.1. Odjel za provedbu I sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

8.2.2. Odjel za provedbu II sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

8.2.3. Odjel za provedbu II sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

8.2.4. Odjel za financije u okviru ESI fondova – Poduzetništvo II provodi verifikaciju troškova kroz kontrolu zahtjeva za nadoknadom sredstava, sudjeluje u planiranju i praćenju izvršenja proračuna za projekte dodjele bespovratnih sredstava sufinanciranih iz ESI fondova te surađuje s tijelima iz sustava upravljanja i kontrole u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih projekata ili izdataka operativnih programa u području malog i srednjeg poduzetništva.

9. Sektor za praćenje provedbe projekata – Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) upravlja sustavom vezanim uz izvršavanje i upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava koji su u nadležnosti Agencije, a financirani su iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja u području istraživanja razvoja i inovacija.

9.1. Služba za praćenje provedbe projekata I Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) koordinira pripremom i provedbom procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

9.1.1. Odjel za provedbu I sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

9.1.2. Odjel za provedbu II sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

9.1.3. Odjel za provedbu II sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje projektima odnosno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja.

9.1.4. Odjel za financije u okviru ESI fondova – Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) provodi verifikaciju troškova kroz kontrolu zahtjeva za nadoknadom sredstava, sudjeluje u planiranju i praćenju izvršenja proračuna za projekte dodjele bespovratnih sredstava sufinanciranih iz ESI fondova te surađuje s tijelima iz sustava upravljanja i kontrole u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih projekata ili izdataka operativnih programa u području istraživanja, razvoja i inovacija.

10. Sektor za vrednovanje i ugovaranje projekata upravlja sustavom vezanim uz pripremu programa dodjele bespovratnih sredstava, sudjeluje u postupcima dodijele bespovratnih sredstava koji su u nadležnosti Agencije, a financirani su iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja u području malog i srednjeg poduzetništva te području istraživanja razvoja i inovacija.

10.1. Služba za vrednovanje i ugovaranje projekata – Poduzetništvo koordinira pripremom i provedbom procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

10.1.1. Odjel I sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava sufinanciranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

10.1.2. Odjel II sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava sufinanciranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

10.1.3. Odjel III sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava sufinanciranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

10.1.4. Odjel IV sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava sufinanciranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

10.2. Služba za vrednovanje i ugovaranje projekata – Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) koordinira pripremom i provedbom procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

10.2.1. Odjel I sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

10.2.2. Odjel II sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava financiranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

10.2.3. Odjel III sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava sufinanciranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

10.2.4. Odjel IV sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za uspješnu provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava sufinanciranih iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

11. Sektor za financijske instrumente upravlja sustavom vezanim uz pripremu, provedbu i upravljanje financijskim instrumentima koji su u nadležnosti Agencije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja.

11.1. Služba za zajmove koordinira i sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za administriranje i upravljanje programima kreditiranja koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja.

11.1.1. Odjel za mikro poduzetnike i početnike sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za administriranje i upravljanje programima kreditiranja koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja za segment Mikro poduzetnika i početnika.

11.1.2. Odjel za male i srednje poduzetnike sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za administriranje i upravljanje programima kreditiranja koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja za segment malih i srednjih poduzetnika.

11.1.3. Odjel za ruralni razvoj sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za administriranje i upravljanje programima kreditiranja koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja za sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

11.2. Služba za jamstva koordinira i sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje jamstvenim programima koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja te iste provodi.

11.2.1. Odjel za poduzetništvo (MSP) sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje jamstvenim programima koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja te iste provodi za segment malog i srednjeg poduzetništva.

11.2.2. Odjel za ruralni razvoj sudjeluje u pripremi i provedbi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje jamstvenim programima koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz ESI fondova, državnog proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora financiranja te iste provodi za sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

11.2.3. Odjel za portefeljna jamstva sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije za administriranje i upravljanje jamstvenim programima koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja te iste provodi za segment malog i srednjeg poduzetništva.

11.3. Služba za namjensku kontrolu koordinira i sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologija i dokumentacije nužnih za namjensku kontrolu po programima kreditiranja, jamstvenim programima te programima ulaganja koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja.

11.3.1. Odjel za namjensku kontrolu sudjeluje u pripremi i provedbi procedura, metodologije i dokumentacije nužnih za kontrolu po programima kreditiranja, jamstvenim programima te programima ulaganja koji su u nadležnosti Agencije financiranih sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja.

12. Sektor za podršku i razvoj poduzetništva, koordinaciju i međunarodnu suradnju upravlja sustavom vezanim uz pripremu, provedbu i upravljanje međunarodnim projektima čiji korisnik je Agencija, a koji su usmjereni na stjecanje novih znanja i iskustava, potiče inovativno poduzetništvo, internacionalizaciju poslovanja i razvoj poduzetničkog okruženja financiranim iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, ESI fondova i drugih izvora financiranja.

12.1. Služba za podršku i razvoj poduzetništva provodi projekte kojima se potiče razvoj poduzetničkog okruženja, jačanje vještina i poduzetničkih kompetencija te omogućava lakše poslovno povezivanje. Pruža sveobuhvatno i strukturirano informiranje i savjetovanje poduzetnika.

12.2. Služba za međunarodnu suradnju provodi projekte međunarodne suradnje s ciljem prijenosa znanja i iskustava u Agenciju, poticanja internacionalizacije poslovanja te jačanja konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva. Potiče inovativno poduzetništvo sudjelovanjem u transnacionalnim projektima.

12.3. Služba za koordinaciju provodi poslove koordinacije aktivnosti između središnjeg ureda Agencije i njenih izdvojenih ureda po županijama. Putem izdvojenih ureda Agencije provodi projekte kojima se potiče razvoj poduzetničkog okruženja u RH, projekte međunarodne suradnje s naglaskom na prekograničnu suradnju. Aktivnosti informiranja poduzetničkih potpornih institucija i poduzetnika o mjerama potpore koje provodi Agencija, o komplementarnim mjerama podrške iz drugih izvora, o međunarodnim projektima i mogućnostima suradnje, o specifičnim područjima od interesa za regionalno gospodarstvo, aktivnosti organizacije i provedbe radionica za poduzetnike, aktivnosti pružanja savjetodavnih usluga poduzetničkim potpornim institucijama vezanim uz mjere potpore te pružanje usluga poduzetnicima iz djelatnosti rada Agencije.

Radom odjela rukovodi voditelj odjela.

Radom ureda rukovodi voditelj ureda.

Radom službe rukovodi voditelj službe.

Radom sektora rukovodi ravnatelj sektora.

Detaljnije odredbe o organizacijskoj strukturi, nadležnosti i sadržaju rada te sustavu rukovođenja pobliže se uređuju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i Sistematizacijom radnih mjesta koje donosi Upravni odbor Agencije.

Radi obavljanja djelatnosti Agencija može osnovati podružnice. Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor.«

Članak 2.

Agencija će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Izmjene statuta uskladiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i Sistematizaciju radnih mjesta s ovom Izmjenom statuta.

Do usklađenja Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu primjenjivat će se unutarnje ustrojstvo Agencije prema članku 9. Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (»Narodne novine« br. 107/14, 72/15, 116/15 i 97/17).

Do usklađenja Sistematizacije radnih mjesta primjenjivat će se nazivi radnih mjesta, opis poslova i radnih zadataka, broj izvršitelja te stručni uvjeti prema Sistematizaciji radnih mjesta koja je važila na dan stupanja na snagu ove Izmjene statuta.

Članak 3.

Po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske ova Izmjena statuta objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ova Izmjena statuta stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Ministar
gospodarstva i održivog razvoja
Predsjednik
Upravnog odbora
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.