Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

NN 30/2021 (26.3.2021.), Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

Hrvatski sabor

645

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. ožujka 2021.

Klasa: 011-01/21-01/13
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 23. ožujka 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA

Članak 1.

U Zakonu o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine«, br. 108/17.) u članku 3. točka 18. mijenja se i glasi:

»18) Povjerenstvo Ministarstva je povjerenstvo koje imenuje ministar za provjeru udovoljavanja uvjetima priznatih organizacija za sigurnosnu zaštitu luka, obavljanje pregleda i davanje mišljenja vezano za odobravanje planova i procjena sigurnosne zaštite luka te odobravanje imenovanih osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu lučkog operativnog područja i za sigurnosnu zaštitu luka.

Sastav Povjerenstva Ministarstva ovisi o poslovima koje obavlja, pa ga tako kada obavlja poslove provjere udovoljavanja uvjetima priznatih organizacija za sigurnosnu zaštitu luka i poslove odobravanja imenovanih osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu lučkog operativnog područja i za sigurnosnu zaštitu luka čine tri predstavnika Ministarstva, a kada obavlja poslove pregleda i davanja mišljenja, vezano za odobravanje planova i procjena sigurnosne zaštite luka, čine dva predstavnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, od kojih je jedan predstavnik policijske uprave na čijem se području nalazi luka za koju se odobrava procjena ili plan sigurnosne zaštite i tri predstavnika Ministarstva, od kojih je jedan predstavnik nadležne lučke kapetanije na čijem se području nalazi luka za koju se odobrava procjena ili plan sigurnosne zaštite.«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Dosadašnji stavak 7., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»(6) O zahtjevu za odobrenje procjene sigurnosne zaštite luke ili za odobrenje izmjena i/ili dopuna procjene sigurnosne zaštite luke Ministarstvo odlučuje rješenjem u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a na prijedlog Povjerenstva Ministarstva koje provjerava udovoljava li izrađena procjena zahtjevima propisanim ovim Zakonom i Uredbom (EZ) br. 725/2004.«.

Dosadašnji stavak 8., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:

»(7) Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 3.

U članku 8. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ministarstvo rješenjem odlučuje o zahtjevu za odobrenje plana sigurnosne zaštite luke ili za odobrenje izmjena i/ili dopuna plana sigurnosne zaštite luke u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a na prijedlog Povjerenstva Ministarstva koje provjerava udovoljava li izrađeni plan zahtjevima propisanim ovim Zakonom i Uredbom (EZ) br. 725/2004.«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/150
Zagreb, 19. ožujka 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.