Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

NN 30/2021 (26.3.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

HRVATSKI SABOR

647

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. ožujka 2021.

Klasa: 011-01/21-01/11
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 23. ožujka 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA

Članak 1.

U Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18. i 52/19.) u članku 2. podstavku 3. riječi: »2006/60/EZ« zamjenjuju se riječima: »2000/60/EZ«.

Iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

» – Direktivom 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 26, 28. 1. 2012.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 124, 25. 4. 2014.).«.

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Gospodarenje geotermalnim vodama provodi se sukladno Planu razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske koji donosi ministar nadležan za energetiku odlukom na temelju Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske i propisa kojima se uređuje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.«.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., iza riječi: »Jadranu« dodaju se riječi: »te Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske«.

Članak 3.

U članku 6. točka 27. mijenja se i glasi:

»27) investitor ili strane investitora znači jednog ili više naftno-rudarskih gospodarskih subjekata, koji su sukladno ovom Zakonu dobili dozvolu za istraživanje ili dozvolu za eksploataciju«.

Iza točke 35. dodaje se nova točka 36. koja glasi:

»36) javnost je jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba, njihove skupine, udruge i organizacije sukladno posebnim propisima i praksi«.

Dosadašnje točke 36. do 76. postaju točke 37. do 77.

U dosadašnjoj točki 77., koja postaje točka 78., riječ: »plinova« zamjenjuje se riječima: »ugljikova dioksida«.

Iza točke 78. dodaje se nova točka 79. koja glasi:

»79) razvojno društvo je trgovačko društvo registrirano za neke ili sve od sljedećih djelatnosti: istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida«.

Dosadašnje točke 78. do 86. postaju točke 80. do 88.

Dosadašnja točka 87., koja postaje točka 89., mijenja se i glasi:

»89) trajno zbrinjavanje je utiskivanje ugljikova dioksida radi njegova trajnog skladištenja u podzemne geološke strukture«.

U dosadašnjoj točki 88., koja postaje točka 90., riječ: »plinova« zamjenjuje se riječima: »ugljikova dioksida«.

Dosadašnje točke 89. do 95. postaju točke 91. do 97.

Dosadašnja točka 96., koja postaje točka 98., mijenja se i glasi:

»98) ugovor o eksploataciji ugljikovodika znači, kada se radi o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovor koji se u slučaju postojećeg prava na eksploataciju ugljikovodika sklapa između Ministarstva i investitora, a koji predviđa pravo investitora na ukupnu proizvodnju te plaćanje naknada za pridobivene količine ugljikovodika«.

Dosadašnje točke 97. do 101. postaju točke 99. do 103.

Iza točke 103. dodaje se točka 104. koja glasi:

»104) zainteresirana javnost je javnost na koju utječe ili bi moglo utjecati odlučivanje o okolišu, ili ima interes u odlučivanju o okolišu; udruge civilnog društva koje djeluju na području zaštite okoliša i ispunjavaju sve uvjete sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša smatrat će zainteresiranima«.

Dosadašnje točke 102. i 103. postaju točke 105. i 106.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »Zakonu« dodaju se riječi: »te po prethodno dobivenom mišljenju ministarstva nadležnog za prostorno uređenje«.

Iza podstavka 12. briše se točka i dodaju se podstavci 13., 14. i 15. koji glase:

» – provodi naftno-rudarske radove u svrhu ispitivanja geotermalnog potencijala na području Republike Hrvatske

– predlaže osnivanje razvojnog društva radi poticanja i razvoja potencijala u istraživanju i eksploataciji geotermalnih voda i trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u Republici Hrvatskoj

– priprema i dostavlja inicijative za izradu i izmjenu i dopunu prostornog plana te sudjeluje u postupcima sukladno propisima iz područja prostornog uređenja u cilju provedbe okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu i okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije na kopnu iz članka 6. točaka 59. i 60. i članka 16. stavka 3. podstavka 7. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

Iza članka 8. dodaje se naslov iznad članka i članak 8.a koji glase:

»Razvojno društvo

Članak 8.a

(1) Razvojno drušvo osniva Republika Hrvatska u javnom interesu.

(2) Razvojno društvo iz stavka 1. ovoga članka osniva se odlukom Vlade Republike Hrvatske na prijedlog Agencije, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(3) Svrha osnivanja razvojnog društva iz stavka 1. ovoga članka je doprinos ostvarenju ciljeva za povećanjem udjela korištenja obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije korištenjem geotermalnog potencijala, kao i smanjenju emisija stakleničkih plinova odnosno dekarbonizacije razvojem potencijalnih kapaciteta za trajno skladištenje ugljikova dioksida u podzemlju kroz izvođenje naftno-rudarskih radova za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda za koje je izdana dozvola za istraživanje geotermalnih voda ili dozvola za pridobivanje geotermalnih voda odnosno dozvola za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida ili dozvola za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

(4) Razvojno društvo iz stavka 1. ovoga članka može izvoditi naftno-rudarske radove u razdoblju istraživanja i eksploatacije povlačenjem sredstava iz fondova Europske unije koji potiču razvoj i korištenje obnovljivih izvora energije.«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 5. riječ: »plinovi« zamjenjuje se riječima: »ugljikov dioksid«.

U stavku 8. riječ: »središnje« briše se.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Zajednička informacijska platforma, registar istražnih prostora, registar eksploatacijskih polja i popis naftno-rudarskih gospodarskih subjekata propisuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za energetiku.«.

Članak 7.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »članka 48. stavka 4.,« dodaju se riječi: »članka 63. stavka 1.,«, a riječi: »članka 185. stavka 15.« zamjenjuju se riječima: »članka 185. stavaka 9., 17. i 21.«.

U stavku 3. riječi: »članka 63. stavka 1.,« brišu se.

Članak 8.

U članku 12. stavku 1. točkama 4., 5., 8. i 9. riječ: »središnjem« briše se.

U točki 10. riječ: »središnjem« briše se, a riječ: »plovni« zamjenjuje se riječju: »vodni«.

U točkama 11. i 12. riječ: »središnjem« briše se.

Članak 9.

U članku 13. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučajevima predviđenim ovim Zakonom nadmetanja se mogu provoditi i za područja Republike Hrvatske koja se nalaze unutar važećeg istražnog prostora ili eksploatacijskog polja, dok god se takvo novo nadmetanje provodi radi svrhe koja je različita od svrhe radi koje su raniji istražni prostor ili eksploatacijsko polje utvrđeni, osim ako se istražni prostor i/ili eksploatacijsko polje nalazi u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske.«.

Članak 10.

U članku 17. stavku 1. točki 2. riječi: »neispunjena obveza« zamjenjuju se riječima: »ne ispunjava obvezu«.

U stavku 8. broj: »8.« zamjenjuje se brojem: »7.«.

Članak 11.

U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Tehnička i stručna sposobnost sudionika procjenjuje se prema podacima ponuditelja o sudjelovanju u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, broju radnika u radnom odnosu, osobito na odgovarajućim poslovima i godišnjoj količini pridobivenih ugljikovodika, a u mjeri u kojoj su oni primjenjivi te pod uvjetom da su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, kao i referencijama ponuditelja u pogledu pridržavanja pravila zaštite okoliša i zaštite na radu.«.

Članak 12.

Iza članka 19. dodaje se naslov iznad članka i članak 19.a koji glase:

»Prava i obveze investitora u slučaju preklapanja istražnih prostora i/ili eksploatacijskih polja

Članak 19.a

(1) Za potrebe koordinacije naftno-rudarskih radova dvaju ili više investitora u slučajevima preklapanja istražnih prostora i/ili eksploatacijskih polja do kojih je došlo zbog primjene članka 13. stavka 3. ovoga Zakona, investitori zaključuju sporazum o istraživanju ili eksploataciji takvih istražnih prostora / eksploatacijskih polja, uz prethodno usuglašavanje uvjeta takvog sporazuma s Ministarstvom i Agencijom.

(2) Na sporazum o istraživanju ili eksploataciji istražnih prostora i eksploatacijskih polja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o zajedničkoj eksploataciji ležišta iz članka 126. ovoga Zakona.«.

Članak 13.

U članku 21. stavku 5. riječ: »središnje« briše se.

U stavku 6. riječi: »Središnje tijelo« zamjenjuju se riječju: »Tijelo«.

Članak 14.

U članku 23. stavku 2. podstavku 4. kratica: »HTRS« zamjenjuje se kraticom: »HTRS96/TM«.

Članak 15.

U članku 25. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Istražno razdoblje traje najdulje pet godina, a na zahtjev investitora, koji se podnosi 90 dana prije isteka faze, može se zbog opravdanih razloga produljiti, o čemu odluku donosi Vlada do kraja trenutačne istražne faze.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Produljenje istražnog razdoblja od po šest mjeseci može biti uzastopno ili pojedinačno.«.

Dosadašnji stavci 5. do 11. postaju stavci 6. do 12.

Članak 16.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ugovori o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika obvezno sadržavaju:

– stupanje na snagu i trajanje ugovora

– obvezu i mogućnosti napuštanja dijela ili cjelokupnog istražnog prostora ili eksploatacijskog polja te obveze propisane u odnosu na napušteno područje

– plan sanacije uz obvezu uspostavljanja fonda za sanaciju odnosno obvezu dostave instrumenta osiguranja sanacije istražnog prostora ili eksploatacijskog polja

– obvezu poštivanja uvjeta i ograničenja utvrđenih okvirnim planom i programom iz članka 5. stavka 3. ovoga Zakona ili obvezu poštivanja mjera i programa praćenja stanja okoliša iz akta iz članka 132. stavka 1. ovoga Zakona i ostalih uvjeta iz lokacijske dozvole

– utvrđivanje iznosa novčanih naknada i obveze njihova plaćanja u skladu s uredbom iz članka 51. ovoga Zakona

– mogućnost i uvjete zajedničke razrade ležišta i zajedničke provedbe radova

– pravo vlasništva Republike Hrvatske nad geološkim informacijama dobivenim u tijeku izvršenja ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te obvezu čuvanja tajnosti podataka o kojima Vlada i investitor steknu saznanja prilikom izvođenja naftno-rudarskih radova tijekom trajanja dozvole i ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

– odgovornost investitora i obvezu naknade štete od investitora te obvezu osiguranja radova, opreme i ljudi sukladno odredbama ovoga Zakona, posebnih propisa kojima se uređuju obvezni odnosi i međunarodnim standardima u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

– okolnosti i način raskida ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

– mogućnost izmjene i dopune ugovora.«.

Članak 17.

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ugovori o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, osim sadržaja iz članka 29. ovoga Zakona, obvezno sadržavaju i:

– trajanje istražnog razdoblja i istražnih faza sukladno članku 35. stavku 1. ovoga Zakona

– minimalne radne i minimalne financijske obveze, mogućnost njihove revizije, kao i visinu obeštećenja za neispunjenje preuzetih obveza

– vrstu i visinu jamstva za osiguranje izvršenja minimalnih radnih obveza i njihov omjer kada se traži kombinacija više jamstava te način aktivacije navedenog jamstva

– pravo investitora na uvoz i izvoz svih strojeva i opreme potrebnih za izvođenje naftno-rudarskih radova

– stabilnost odredbi ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika sukladno članku 33. ovoga Zakona

– pitanje dodjele prava provođenja naftno-rudarskih radova i vlasništva nad pridobivenim ugljikovodicima

– obveze operatora i mogućnost osnivanja operativne kompanije

– osnivanje i nadležnosti savjetodavnog tijela u svrhu davanja savjeta i smjernica u pogledu pitanja koja se odnose na naftno-rudarske radove

– utvrđivanje metodologije i postupka mjerenja pridobivenih količina ugljikovodika

– mogućnost opskrbe domaćeg tržišta te pravila i uvjete korištenja infrastrukture Republike Hrvatske

– način vođenja i evidencije poslovnih knjiga od strane investitora u skladu s propisima kojima se uređuju porezi i računovodstvo

– način vođenja, evidencije i revizije poslovnih knjiga u svrhu povrata troškova

– obvezu zapošljavanja i osposobljavanja radnika, nabave roba, radova i usluga od strane investitora, a sukladno odobrenom postupku nabave

– utvrđivanje vrijednosti naknade za pridobivene količine ugljikovodika, uvjeta i načina obračuna povrata troškova i podjele dobiti u ugljikovodicima

– vrednovanje ugljikovodika odnosno način izračuna cijene ugljikovodika za povrat troškova

– pravo vlasništva i prijenos vlasništva nad pokretnom i nepokretnom imovinom nabavljenom i korištenom u tijeku izvršenja ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika

– računovodstveni postupak kojim je utvrđena specifikacija troškova koji su podložni odobrenju za povrat troškova sukladno ugovoru o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, Prilogu II. ovoga Zakona, posebnim propisima kojima se uređuju porezi i računovodstvo, kao i međunarodnim standardima

– mogućnost i uvjete stavljanja na tržište i prodaje pridobivenih ugljikovodika koji pripadaju Republici Hrvatskoj od strane investitora

– odredbe o rješavanju sporova sukladno kojima se utvrđuje arbitraža u skladu s međunarodnim pravilima arbitraže, mjesto arbitraže u Republici Hrvatskoj i primjena hrvatskog prava

– odredbe o jeziku ugovora sukladno kojima se ugovor sklapa na hrvatskom, a po potrebi i engleskom jeziku, pri čemu je mjerodavna inačica na hrvatskom jeziku.«.

Članak 18.

U članku 36. stavku 4. i stavku 6. točkama 4. i 5. te članku 38. stavku 3. podstavcima 1. i 2. kratica: »HTRS« zamjenjuje se kraticom: »HTRS96/TM«.

Članak 19.

U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Investitor je dužan svake tri godine, od datuma na koji je zadnje potvrđeno stanje količine i kakvoće rezervi eksploatacijskog polja, Ministarstvu dostavljati elaborat o rezervama, s prijedlogom za razvrstavanje u klase i kategorije, te neto sadašnju vrijednost prikazanih klasa i kategorija rezervi s jasno naznačenim ekonomskim pokazateljima korištenim pri izračunu, a Ministarstvo će za potrebe donošenja rješenja o potvrđivanju i kakvoći rezervi imenovati povjerenstvo uz odgovarajuću primjenu članka 40. ovoga Zakona.«.

Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Investitor je dužan u kvartalnim i godišnjim izvješćima o realiziranoj eksploataciji prikazati odstupanja u odnosu na elaborat o rezervama potvrđen rješenjem o potvrđivanju i kakvoći rezervi. Kvartalna izvješća investitor je dužan dostaviti Ministarstvu i Agenciji za prethodni kvartal, najkasnije desetog dana sljedećeg kvartala, a četvrti kvartal zajedno s godišnjim izvješćem 30 dana po isteku kalendarske godine.

(5) Ministarstvo može, ako dođe do bitnih odstupanja od uvjeta i dinamike pridobivanja iz elaborata o rezervama, kao i promjene kategorizacije rezervi, zatražiti izradu izvanrednog elaborata o rezervama.«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Bitne razlike u uvjetima i dinamici pridobivanja propisuju se pravilnikom iz članka 43. ovoga Zakona.«.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., riječi: »prema propisima o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama i o bilanci tih rezervi« brišu se.

Dosadašnji stavci 7. do 13. postaju stavci 8. do 14.

Članak 20.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjevu za utvrđivanje eksploatacijskog polja investitor obvezno mora priložiti zemljovid predloženog eksploatacijskog polja s ucrtanim obuhvatom potvrđenih rezervi, kao i akt iz jednog od postupka dobivenog prema odredbama propisa kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode navedenih u članku 132. stavku 1. ovoga Zakona, te potvrdu o usklađenosti predloženog eksploatacijskog polja s prostornim planom od tijela državne uprave nadležnog za prostorno uređenje.

(2) Ako se predloženo eksploatacijsko polje, za koje se pokreće postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja, ne nalazi unutar površina planiranih za eksploataciju u skladu s prostornim planom, Agencija je dužna inicirati postupak usklađivanja površina za eksploataciju s prostornim planom na temelju granica predloženih rješenjem o utvrđivanju količina i kakvoće rezervi.

(3) Nositelj izrade prostornog plana pokreće izradu prijedloga odluke o pokretanju postupka usklađivanja površina za eksploataciju s prostornim planom najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja urednog zahtjeva Agencije sukladno propisu kojim se uređuje prostorno uređenje, a bez obzira na druge pristigle zahtjeve.

(4) Investitor je dužan snositi troškove usklađivanja površina za eksploataciju s prostornim planom iz stavka 3. ovoga članka.

(5) U roku od 30 dana od usklađivanja površina za eksploataciju s prostornim planom investitor je dužan Ministarstvu predati zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja.

(6) Eksploatacijsko polje utvrđeno rješenjem o utvrđivanju eksploatacijskog polja može biti isto ili manje od površina za eksploataciju u skladu s prostornim planom te se smatra da za njega vrijede isti prostorno-planski uvjeti.«.

Članak 21.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja ugljikovodika sadržava:

1. podatke o investitoru i dozvoli za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

2. naziv eksploatacijskog polja

3. granice i površinu utvrđenog eksploatacijskog polja koje mora biti ograničeno koordinatama vršnih točaka izraženih u službenom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM) i popis ležišta uključenih u eksploatacijsko polje

4. ukupne rezerve unutar utvrđenog eksploatacijskog polja

5. obvezu podnošenja projekta razrade i eksploatacije na provjeru uz obvezu ugradnje mjera zaštite okoliša i prirode iz akata iz članka 132. stavka 1. ovoga Zakona

6. nalog za upis utvrđenog eksploatacijskog polja u registar eksploatacijskih polja.«.

Članak 22.

U članku 46. stavku 1. riječ: »središnjem« briše se.

Članak 23.

U članku 48. stavku 1. riječ: »izdavanju« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Dozvola za pridobivanje ugljikovodika predstavlja neodvojivi sastavni dio dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, a u slučaju postojećih prava temelj je za sklapanje ugovora o eksploataciji ugljikovodika.«.

U stavku 7. točki 4. riječi: »provjereni projekt« zamjenjuju se riječima: »naznaku provjerenog projekta«.

U točki 5. riječi: »katastarsku općinu« zamjenjuju se riječima: »grafički prikaz katastarskih općina«.

Članak 24.

U članku 53. stavku 3. broj »139.« zamjenjuje se brojem »43.«.

Članak 25.

U članku 54. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Naftno-rudarski radovi na istraživanju geotermalnih voda radi utvrđivanja rezervi geotermalnih voda mogu se izvoditi isključivo na temelju dozvole za istraživanje geotermalnih voda, osim u slučaju iz stavka 6. ovoga članka.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda provodi se na temelju jednog nadmetanja u jedinstvenom postupku koji započinje postupkom provedbe nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda, a završava sklapanjem ugovora o eksploataciji geotermalnih voda.«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. te stavci 6. i 7. koji glase:

»(4) U skladu s odredbom članka 13. stavka 3. ovoga Zakona postupci nadmetanja za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda mogu se provoditi i za područja Republike Hrvatske koja se nalaze unutar važećeg istražnog prostora ili eksploatacijskog polja ugljikovodika.

(5) U slučajevima iz stavka 4. ovoga članka, kada se kasnije odobreni istražni prostor ili kasnije utvrđeno eksploatacijsko polje geotermalnih voda preklapaju s ranije odobrenim istražnim prostorom ili ranije utvrđenim eksploatacijskim poljem ugljikovodika, dozvola za istraživanje geotermalnih voda i dozvola za pridobivanje geotermalnih voda mogu se izdati za svaki dio područja u kojemu se raniji i kasniji istražni prostor / eksploatacijsko polje preklapaju, osim za onaj dio na kojem raniji investitor ima naftno-rudarski objekt, a za koji nije zaključen sporazum iz članka 185.a ovoga Zakona.

(6) Ministarstvo može donijeti odluku, prije raspisivanja nadmetanja, o provedbi naftno-rudarskih radova u svrhu ispitivanja geotermalnog potencijala na području Republike Hrvatske.

(7) Ovlašćuje se Agencija, u ime Republike Hrvatske, za provedbu naftno-rudarskih radova iz članka 6. točke 52. ovoga Zakona potrebnih za utvrđivanje geotermalnog potencijala sukladno stavku 6. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 8. i 9.

Članak 26.

U članku 56. točki 1. kratica: »HTRS« zamjenjuje se kraticom: »HTRS96/TM«.

Članak 27.

U članku 58. stavku 2. riječ: »središnje« briše se.

Članak 28.

U članku 60. točka 4. briše se.

Dosadašnje točke 5., 6. i 7. postaju točke 4., 5. i 6.

U dosadašnjoj točki 8., koja postaje točka 7., riječi: »i jamstvo« brišu se.

Dosadašnja točka 9. postaje točka 8.

U dosadašnjoj točki 10., koja postaje točka 9., riječ: »naknade« zamjenjuje se riječju: »pristojbe«.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 10.

Članak 29.

U članku 61. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Tehnička i stručna sposobnost sudionika procjenjuje se prema podacima ponuditelja o sudjelovanju u istraživanju i eksploataciji geotermalnih voda, broju radnika u radnom odnosu, osobito na odgovarajućim poslovima i godišnjoj količini pridobivenih geotermalnih voda, kao i referencijama ponuditelja u pogledu pridržavanja pravila zaštite okoliša i zaštite na radu, u mjeri u kojoj su oni primjenjivi i opisani u dokumentaciji za nadmetanje.«.

Članak 30.

U članku 62. stavku 3. riječ: »središnje« briše se.

U stavku 4. riječi: »Središnje tijelo« zamjenjuju se riječju: »Tijelo«.

Članak 31.

U članku 63. stavku 1. točki 2. kratica: »HTRS« zamjenjuje se kraticom: »HTRS96/TM«.

U točki 8. riječi: »koji se moraju izvesti u svakoj kalendarskoj godini« brišu se.

Članak 32.

U članku 65. točke 3., 4. i 5. brišu se.

Dosadašnje točke 6. do 10. postaju točke 3. do 7.

Članak 33.

U članku 71. stavku 2. točki 5. riječi: »i rok do kojeg investitor mora dostaviti jamstvo za troškove sanacije eksploatacijskog polja« brišu se.

Članak 34.

U članku 78. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Trajnim zbrinjavanjem se smatra i trajno zbrinjavanje uz korištenje ugljikova dioksida, u slučaju kombinirane metode korištenja ležišta u podzemlju, kada se utiskivanje ugljikova dioksida koristi u svrhu povećanja iscrpka ugljikovodika, a s ciljem budućeg trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, ako se prilikom provođenja aktivnosti vezanih uz trajno zbrinjavanje uz korištenje ugljikova dioksida osigura potpuno izdvajanje ugljikova dioksida iz pridobivenih ugljikovodika te omogući njegovo sigurno vraćanje u sustav trajnog zbrinjavanja u ležištu.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., brojevi: »4. i 5.« zamjenjuju se brojevima: »6. i 7.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, dozvola za istraživanje u svrhu trajnog zbrinjavanja uz korištenje ugljikova dioksida, kada je trajno zbrinjavanje povezano s naftno-rudarskim radovima na utvrđenom eksploatacijskom polju ugljikovodika, dodjeljuje se ovlašteniku eksploatacijskog polja ugljikovodika, temeljem zahtjeva.«.

Dosadašnji stavci 4. do 7. postaju stavci 6. do 9.

Članak 35.

U članku 80. stavku 1. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »osim u slučaju predviđenom člankom 78. stavcima 2. i 5. ovoga Zakona kada se za trajno zbrinjavanje uz korištenje ugljikova dioksida pokreće postupak za donošenje odluke o izdavanju dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida na utvrđenom eksploatacijskom polju ugljikovodika.«.

U stavku 2. riječi: »stavku 3.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 3. i 5.«.

U stavku 3. riječi: »na zahtjev investitora iz članka 69. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »odlukom, na zahtjev investitora«.

Članak 36.

U članku 81. stavku 1. točki 3. riječi: »posebnog propisa« zamjenjuju se riječima: »pravilnika iz članka 103. ovoga Zakona,«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša«.

Članak 37.

U članku 89. stavcima 2. i 3. i članku 91. stavku 1. riječi: »trajnom zbrinjavanju plinova« zamjenjuju se riječima: »trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida«.

Članak 38.

U članku 92. stavku 2. riječ: »središnje« briše se.

Članak 39.

U članku 93. stavku 3. riječ: »plinova« zamjenjuje se riječima: »trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida«.

Članak 40.

U članku 94. stavku 8. riječi: »su uskladišteni plinovi potpuno i trajno zatvoreni« zamjenjuju se riječima: »je uskladišten ugljikov dioksid potpuno i trajno zatvoren«.

Članak 41.

U članku 96. stavku 2. riječ: »plinova« zamjenjuje se riječima: »ugljikova dioksida«.

Članak 42.

U članku 97. stavcima 1. i 4. i članku 99. riječ: »plinova« zamjenjuje se riječima: »ugljikova dioksida«.

Članak 43.

U članku 100. stavku 1. točki 3. riječi: »uskladišteni plinovi biti u potpunosti i trajno zatvoreni« zamjenjuju se riječima: »uskladišten ugljikov dioksid biti u potpunosti i trajno zatvoren«.

U stavku 2. riječ: »plinova« zamjenjuje se riječima: »ugljikova dioksida«.

Članak 44.

U članku 103. riječ: »plinova« zamjenjuje se riječima: »ugljikova dioksida«.

Članak 45.

U članku 105. stavku 2. podstavku 2. riječ: »znatnije« briše se.

Iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

» – ne utiskuje (injektira) voda u bušotinu u količini od 1.000 m3 ili više po fazi lomljenja ili 10.000 m3 ili više tijekom cijelog postupka lomljenja (»hidrauličko lomljenje s pomoću velikog volumena fluida«), sukladno Preporuci Europske komisije 2014/70/EU od 22. siječnja 2014. o minimalnim načelima u pogledu istraživanja i proizvodnje ugljikovodika (poput plina iz škriljevca) primjenom postupka hidrauličkog lomljenja s pomoću velikog volumena fluida«.

Dosadašnji podstavci 3., 4. i 5. postaju podstavci 4., 5. i 6.

Iza dosadašnjeg podstavka 6., koji postaje podstavak 7., briše se točka i dodaje se podstavak 8. koji glasi:

» – primjenjuje tehničke standarde i normative propisane pravilnikom iz stavka 5. ovoga članka.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Sve treće osobe dužne su se pridržavati svih mjera zaštite i uputa investitora na područjima na kojima je u tijeku izvođenje naftno-rudarskih radova.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Tehnički standardi i normativi pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te tehnički standardi i normativi za siguran transport plinovodima i naftovodima propisuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za energetiku.«.

Članak 46.

U članku 114. stavku 1. riječ: »središnje« briše se.

U stavku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: »odnosno u skladu s propisima kojima se uređuje područje procjene vrijednosti nekretnina.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Investitor kojemu je kasnije dodijeljena dozvola za istraživanje i eksploataciju na području koje se nalazi unutar važećeg istražnog prostora ili eksploatacijskog polja temeljem nadmetanja sukladno članku 13. stavku 3. ovoga Zakona, dužan je poštivati stečena prava investitora kojemu je dozvola za istraživanje i eksploataciju ranije dodijeljena. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata za provedbu zahvata u prostoru investitor kojemu je kasnije dodijeljena dozvola za istraživanje i eksploataciju dužan je uskladiti zahtjeve na način da ne zadire u stečena prava, dozvole i druge akte izdane u korist ovlaštenika ranije izdane dozvole za istraživanje i eksploataciju, osim u slučaju drukčijeg sporazuma između investitora.«.

Članak 47.

U članku 115. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučajevima ukidanja ili isteka dozvole za istraživanje, dozvole za eksploataciju ili isteka ili raskida ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ugovora o eksploataciji geotermalnih voda, ugovora o podzemnom skladištenju plina, bez obzira na razloge ukidanja ili raskida, isteka ili prestanka po bilo kojoj osnovi postojećeg prava na eksploataciju, bilo koja nepokretna imovina ili konstrukcija neodvojiva od nekretnine u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju postaje vlasništvo Republike Hrvatske, i to bez obzira na to jesu li troškovi za takvu imovinu nadoknađeni tijekom trajanja pravne osnove za istraživanje ili eksploataciju ugljikovodika ili geotermalnih voda, podzemno skladištenje plina odnosno postojećeg prava na eksploataciju, a istodobno s prestankom pravne osnove nad upotrebom naftno-rudarskog objekta prestaju sva prava i zahtjevi investitora, koje je imao ili bi mogao imati s obzirom na vlastita ulaganja u taj naftno-rudarski objekt.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od odredbi ovoga članka, nepokretna imovina ili konstrukcija neodvojiva od nekretnine u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju smještenom na pomorskom dobru ostaje pripadnost pomorskog dobra.«.

Dosadašnji stavci 4. do 7. postaju stavci 5. do 8.

Članak 48.

Članak 116. mijenja se i glasi:

»(1) Operator je naftno-rudarski gospodarski subjekt imenovan od svih strana investitora te koji je dobio dozvolu za istraživanje i/ili eksploataciju.

(2) Nakon što je ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika sklopljen operator može uz suglasnost Ministarstva biti zamijenjen, pod uvjetom da je operator dostavio pisanu obavijest o namjeri imenovanja te da naftno-rudarski gospodarski subjekt ispunjava sve uvjete za izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika odnosno uvjete iz članaka 17. i 19. ovoga Zakona.

(3) Operator je jedina pravna osoba koja, u ime i za račun investitora, smije izvršavati ugovore, stvoriti troškove, preuzimati obveze i provoditi ostale aktivnosti u vezi s naftno-rudarskim radovima.

(4) Operator pozorno i u skladu s ovim Zakonom, kao i međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima izvršava naftno-rudarske radove u ime investitora.

(5) Operator podliježe svim posebnim obvezama iz sklopljenog ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda ili ugovora o podzemnom skladištenju plina ili dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(6) Prilikom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na moru, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, kada operatora imenuje investitor, on o tome unaprijed obavješćuje Vladu putem Ministarstva koje, prema potrebi, a nakon savjetovanja s koordinacijom određenom propisom kojim se uređuje sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, može uložiti prigovor na imenovanje. Ako je takav prigovor uložen, Ministarstvo od investitora može zatražiti imenovanje prikladnog alternativnog operatora ili preuzimanje dužnosti operatora u skladu sa zakonom kojim se uređuje sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(7) Ministarstvo može odlukom utvrditi da operator više nije sposoban biti operator ako je:

– postao nelikvidan ili je nad njim otvoren stečaj

– počinio materijalnu povredu ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda, ili ugovora o podzemnom skladištenju plina, ili dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i propustio započeti otklanjanje povrede unutar 30 dana od primitka obavijesti Ministarstva koje navodi detalje povrede ili je propustio otkloniti povredu unutar razdoblja od šest mjeseci od primitka obavijesti od Ministarstva odnosno u dodatnom roku koje je Ministarstvo odobrilo kada je za otklanjanje povrede potreban duži rok.

(8) Ako se sukladno stavku 7. ovoga članka operator više ne smatra sposobnim za obavljanje te uloge, Ministarstvo može, pisanom obaviješću operatoru i pravnim osobama koje čine investitora, zatražiti da se predloži novi operator. U tom slučaju investitor mora unutar 30 dana predložiti Ministarstvu novog operatora.«.

Članak 49.

U članku 117. stavku 1. riječ: »središnje« briše se.

U stavku 2. riječ: »središnje« briše se.

Članak 50.

U članku 119. stavku 1. riječ: »središnje« briše se.

Članak 51.

U članku 122. stavku 4. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »osim u slučaju dnevnih izvještaja o naftno-rudarskim radovima iz članka 123. točke 7. ovoga Zakona koji se dostavljaju na dnevnoj bazi.«.

Stavak 8. briše se.

Dosadašnji stavak 9., koji postaje stavak 8., mijenja se i glasi:

»(8) Operativne poslove za prikupljanje, pohranu, obradu i zbrinjavanje svih podataka i rezultata iz stavka 1. ovoga članka pod nadzorom Ministarstva obavlja Agencija.«.

Dosadašnji stavci 10., 11. i 12. postaju stavci 9., 10. i 11.

Članak 52.

U članku 123. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. podaci o pridobivanju ugljikovodika, geotermalnih voda, plina iz podzemnih skladišta plina te podaci o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida«.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 6.

U dosadašnjoj točki 6., koja postaje točka 7., iza riječi: »izvještaji,« dodaju se riječi: »dnevni izvještaji o naftno-rudarskim radovima,«.

Članak 53.

Članak 124. mijenja se i glasi:

»(1) Naftno-rudarski gospodarski subjekti koji su zainteresirani za nadmetanje odnosno za izdavanje dozvole za istraživanje mogu pristupiti sobi s podacima (data room) i dobiti pravo na korištenje podataka u svrhu sudjelovanja na nadmetanju odnosno u svrhu predaje ponude.

(2) Soba s podacima iz stavka 1. ovoga članka organizirana je u prostorijama Agencije, a pristup i pravo korištenja podataka u svrhu sudjelovanja na nadmetanju odnosno u svrhu predaje ponude iz stavka 1. ovoga članka moguće je ostvariti sukladno pravilniku iz stavka 10. ovoga članka.

(3) Podaci s eksploatacijskih polja stariji od pet godina mogu se dati na uvid u sobi s podacima.

(4) Investitor ima pravo na upotrebu i pristup svim geološkim, geofizičkim, geokemijskim i inženjerskim podacima u posjedu Agencije koji su u vezi s istražnim prostorom po potpisivanju ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika ili izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda ili ugovora o podzemnom skladištenju plina ili izdavanju dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida.

(5) Predstavnici akademskih i obrazovnih zajednica te državnih institucija mogu pristupiti sobi s podacima bez naknade.

(6) Podaci se, bez naknade, mogu ustupiti na korištenje akademskim i obrazovnim zajednicama u svrhu znanstvenog i obrazovnog rada te državnim institucijama za potrebe izrade projekata i strateških studija za nekomercijalne svrhe.

(7) Akademske, obrazovne zajednice te državne institucije moraju zatražiti Agenciju odobrenje za korištenje podataka te točno navesti podatke i za koju će svrhu biti korišteni.

(8) Akademska i obrazovna zajednica te državne institucije moraju ustupiti sve znanstvene radove i rezultate Agenciji.

(9) Naknada za ulazak u sobu s podacima te naknada za korištenje podataka prihod su državnog proračuna.

(10) Pravilnik kojim se propisuju način pristupa trećih osoba sobi s podacima, naknada za ulazak u sobu s podacima, uvjeti korištenja podataka, naknada za korištenje podataka te iznos pristojbi za nadmetanja donosi ministar nadležan za energetiku uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije.«.

Članak 54.

U članku 129. stavku 5. iza riječi: »eksploatacije« dodaju se riječi: »ili provjerenim dopunskim projektom razrade i eksploatacije«.

Članak 55.

U članku 130. stavku 4. riječ: »središnjem« briše se.

Članak 56.

U članku 131. stavku 2. iza riječi: »projekt« riječ: »izrade« briše se.

Članak 57.

Članak 132. mijenja se i glasi:

»(1) Idejni projekt za naftno-rudarske objekte i postrojenja izrađuje se kao stručna podloga za prethodnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu, za izradu dokumentacije temeljem koje se provodi procjena utjecaja zahvata na okoliš ili ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, za izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole, a kako je primjenjivo.

(2) Idejni projekt izrađuje se za projekt razrade i eksploatacije iz članka 133. ovoga Zakona, dopunski projekt razrade i eksploatacije iz članka 134. ovoga Zakona, projekt bušotine iz članka 135. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona, i kao projekt geofizičkih snimanja koji se izrađuje za naftno-rudarske radove koji se odnose na snimanje geofizičkih podataka.

(3) Idejni projekt dostavlja se Ministarstvu na suglasnost prije upućivanja u proceduru, sukladno stavku 1. ovoga članka.

(4) Ministarstvo je dužno u roku od 15 dana od dostave idejnog projekta iz stavka 3. ovoga članka izdati suglasnost investitoru ili zatražiti izmjene i dopune idejnog projekta.

(5) Nakon ishođenja potrebnih akata iz stavka 1. ovoga članka, a prije početka izvođenja naftno-rudarskih radova prema idejnom projektu geofizičkih snimanja, investitor je dužan početak i završetak izvođenja naftno-rudarskih radova prema idejnom projektu geofizičkih snimanja prijaviti Ministarstvu, Agenciji i energetskoj inspekciji u području naftnog rudarstva Državnog inspektorata.

(6) Ishođeni akti iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio projekata iz članaka 133., 134., 135., 136. i 155. ovoga Zakona.«.

Članak 58.

U članku 134. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sadržaj dopunskog projekta razrade i eksploatacije i bitna odstupanja iz stavka 1. ovoga članka propisana su pravilnikom iz članka 139. ovoga Zakona.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 59.

Naslov iznad članka 135. mijenjaju se i glasi: »Projekt bušotine«.

Članak 135. mijenja se i glasi:

»(1) Projekt bušotine izrađuje se za:

1. izradu istražne bušotine u istražnom razdoblju koji uključuje plan sanacije te, kada je primjenjivo, probnu eksploataciju za potrebe laboratorijskih ispitivanja i hidrodinamičkih i drugih mjerenja za potrebe utvrđivanja karakteristika ležišta

2. izradu ocjenske bušotine u istražnom razdoblju koji uključuje plan sanacije te, kada je primjenjivo, probnu eksploataciju za potrebe laboratorijskih ispitivanja i hidrodinamičkih mjerenja za potrebe utvrđivanja karakteristika ležišta

3. izradu razradne/eksploatacijske bušotine u razdoblju eksploatacije koja se projektira u skladu s tehnologijom obrađenom projektom razrade i eksploatacije ili dopunskim projektom razrade i eksploatacije

4. trajno napuštanje bušotine u razdoblju istraživanja, kada projekt izrade istražne ili ocjenske bušotine ne uključuje plan sanacije, odnosno u razdoblju eksploatacije, a koji mora biti u skladu s planom sanacije iz provjerenih naftno-rudarskih projekata kada je riječ o razradnim/eksploatacijskim bušotinama.

(2) Investitor nakon ishođenih akata iz članka 132. stavka 1. ovoga Zakona i lokacijske dozvole dužan je od Ministarstva temeljem dostavljenog projekta bušotine iz stavka 1. ovoga članka zatražiti izdavanje rješenja.

(3) Ministarstvo je dužno u roku od 30 dana od podnošenja urednog zahtjeva za provjeru projekta iz stavka 1. točaka 2., 3. i 4. ovoga članka investitoru izdati rješenje.

(4) U slučaju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka Ministarstvo investitoru izdaje rješenje iz članka 137. stavka 3. ovoga Zakona.

(5) Investitor nakon ishođenih akata Ministarstva iz stavaka 3. i 4. ovoga članka može započeti s izvođenjem naftno-rudarskih radova prema projektu bušotine. Kada je primjenjivo, investitor može započeti s izvođenjem naftno-rudarskih radova prema projektu bušotine ako je predao garanciju iz članka 186. ovoga Zakona.

(6) Investitor je dužan početak i završetak izvođenja naftno-rudarskih radova prema projektu bušotine prijaviti Ministarstvu, Agenciji i energetskoj inspekciji u području naftnog rudarstva Državnog inspektorata.

(7) Sadržaj projekta bušotine propisan je pravilnikom iz članka 139. ovoga Zakona.«.

Članak 60.

U članku 136. stavku 1. iza riječi: »postrojenja« dodaju se riječi: »te za izvođenje remontnih radova sa stimulacijom ležišta, propisanih pravilnikom iz članka 139. ovoga Zakona, te za prenamjenu istražnih, ocjenskih ili razradno/eksploatacijskih bušotina u utisne«.

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., iza riječi: »dokumentaciju« stavlja se zarez, a riječi: »izrade istražne« brišu se.

Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Ministarstvo je dužno u roku od 15 dana od dostave pojednostavnjenoga projekta iz stavka 1. ovoga članka utvrditi uklapaju li se tehnička rješenja iz pojednostavnjenoga projekta u projekte navedene u stavku 3. ovoga članka i o tome investitoru izdati rješenje.«.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 5., riječi: »ishođene potvrde Ministarstva iz stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »izvršnosti rješenja Ministarstva iz stavka 4.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Projekt iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti u suprotnosti s provjerenim projektima na temelju kojih je izdana dozvola za pridobivanje, kao i s projektom bušotine te građevinskom i uporabnom dozvolom naftno-rudarskog objekta.«.

Članak 61.

U članku 137. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjevu za provjeru naftno-rudarskih projekata iz stavka 1. ovoga članka prilaže se naftno-rudarski projekt s prikazom ugradnje mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša iz akata iz članka 132. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati i obveze utvrđene aktima iz članka 132. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 62.

Iza članka 138. dodaje se naslov iznad članka i članak 138.a koji glase:

»Sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti

Članak 138.a

(1) Informacije o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe te podzemnom skladištenju plina i trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida koje se odnose na pitanja zaštite okoliša i prirode te zdravlje ljudi daju se na uvid javnosti, s pravom na pristup pravosuđu, primjenjujući odredbe posebnih propisa, koji se odnose na sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša i prirode.

(2) Nacrt rješenja iz članka 135. stavka 3. i članka 137. stavka 3. ovoga Zakona s uvjetima nadležnih tijela objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva i daju se na uvid javnosti u trajanju od minimalno deset dana.

(3) Rješenja iz članka 135. stavka 3. i članka 137. stavka 3. ovoga Zakona objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva.«.

Članak 63.

U članku 150. stavku 1. podstavak 9. mijenja se i glasi:

» – obrazloženje mjera zaštite okoliša i prirode i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih aktima iz članka 132. stavka 1. ovoga Zakona te obrazloženja ostalih uvjeta iz lokacijske dozvole.«.

Članak 64.

U članku 156. stavku 2. riječ: »potvrdu« zamjenjuje se riječju: »rješenje«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Prije isteka projektiranog životnog vijeka odobalnih objekata za eksploataciju ugljikovodika investitor je dužan Ministarstvu i Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika dostaviti dokaz o sigurnosti konstrukcije odobalnog objekta izdan od strane ovlaštenog izdavatelja.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Ministarstvo će temeljem dokaza iz stavka 8. ovoga članka investitoru izdati rješenje o mogućnosti daljnjeg izvođenja naftno-rudarskih radova za rok i pod uvjetima navedenim u dostavljenom dokazu.«.

Članak 65.

U članku 157. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – primjerak glavnog projekta građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja čiji je sastavni dio pravomoćna lokacijska dozvola, a koji se dostavlja Ministarstvu u tiskanom i elektroničkom obliku«.

Članak 66.

U članku 159. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Nacrt građevinske dozvole s obrazloženjem iz članka 150. stavka 1. podstavka 9. ovoga Zakona objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva i daje se na uvid javnosti u trajanju od minimalno 15 dana.

(5) Građevinska dozvola s obrazloženjem iz članka 150. stavka 1. podstavka 9. ovoga Zakona objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 6., riječ: »odbiti« zamjenjuje se riječju: »odbaciti«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

Članak 67.

U članku 175. stavak 3. briše se.

Članak 68.

Naslov iznad članka 177. i članak 177. brišu se.

Članak 69.

U članku 179. stavku 3. riječi: »se dostavlja Ministarstvu uz zahtjev za odobrenje probne eksploatacije« zamjenjuju se riječima: »je sastavni dio građevinske dozvole«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za ozakonjenje nezakonito izgrađenih naftno-rudarskih objekata i postrojenja detaljnije objašnjenje probne eksploatacije obrazlaže se u projektu izvedenog stanja.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

» – dokumentaciju kojom investitor dokazuje da su naftno-rudarski objekti i postrojenja izgrađeni sukladno propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi, prirode i okoliša«.

Dosadašnji podstavci 4. i 5. postaju podstavci 5. i 6.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., broj: »139.« zamjenjuje se brojem: »178.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 70.

U članku 182. stavku 2. podstavak 7. briše se.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 7.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Izdavanje uporabne dozvole u skladu s ovim člankom nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na nekretninama na kojima su izgrađeni naftno-rudarski objekti i postrojenja koji su predmet ozakonjenja.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 71.

U članku 184. broj: »177.« zamjenjuje se brojem: »176.«.

Članak 72.

Iza članka 184. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 184.a i 184.b koji glase:

»Projekt bušaćeg ili remontnog postrojenja

Članak 184.a

(1) Bez građevinske dozvole i glavnog projekta građenja može se postavljati bušaće ili remontno postrojenje u skladu s naftno-rudarskim projektom za koji je izdano rješenje na temelju članka 137. stavka 3. ovoga Zakona i dozvolom za rad bušaćeg ili remontnog postrojenja iz članka 184.b ovoga Zakona.

(2) Uz zahtjev za provjeru naftno-rudarskog projekta iz stavka 1. ovoga članka prilaže se projekt u elektroničkom obliku i podnosi se Ministarstvu na provjeru u skladu s člankom 137. ovoga Zakona.

(3) Projekt iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadržava i program probnog rada.

(4) Rješenje o provjeri projekta iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i uvjet prijave početka postavljanja bušaćeg ili remontnog postrojenja na lokaciju za koju je ishođena dozvola i obvezu provedbe probnog rada prema programu probnog rada.

Dozvola za rad bušaćeg ili remontnog postrojenja

Članak 184.b

(1) Dozvolu za rad bušaćeg ili remontnog postrojenja izdaje Ministarstvo na temelju zahtjeva operatora.

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole za rad bušaćeg ili remontnog postrojenja sadržava:

– rješenje o provjeri projekta bušaćeg ili remontnog postrojenja

– rješenje o provjeri projekta bušotine s lokacijskom dozvolom

– obavijest o početku probnog rada bušaćeg ili remontnog postrojenja na lokaciju za koju je ishođena lokacijska dozvola

– podatke o sudionicima u postavljanju bušaćeg ili remontnog postrojenja.

(3) Ministarstvo je dužno u roku od 15 dana od primitka urednog zahtjeva za izdavanje dozvole za rad bušaćeg ili remontnog postrojenja obaviti tehnički pregled.

(4) Tehnički pregled obavlja povjerenstvo koje osniva Ministarstvo, a na provedbu tehničkog pregleda odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 171., 172. i 173. ovoga Zakona.

(5) Operator može započeti s probnim radom prema projektu iz članka 184.a stavka 1. ovoga Zakona.

(6) Temeljem izvješća o provedenom probnom radu i mišljenja članova povjerenstva Ministarstvo izdaje dozvolu za rad bušaćeg ili remontnog postrojenja u roku od 30 dana.

(7) Dozvola za rad bušaćeg ili remontnog postrojenja dostavlja se operatoru izvođenja naftno-rudarskih radova i energetskoj inspekciji u području naftnog rudarstva Državnog inspektorata.

(8) Bušaće ili remontno postrojenje koje ima važeće rješenje o provjeri projekta iz članka 184.a stavka 4. ovoga Zakona i dozvolu za rad iz stavka 1. ovoga članka može se koristiti za izradu ili remont na drugim bušotinama koje imaju odgovarajući akt iz članaka 135. i 136. ovoga Zakona, bez provođenja ponovnih postupaka izdavanja rješenja i dozvole.«.

Članak 73.

Članak 185. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon dovršetka naftno-rudarskih radova investitor je dužan provesti sanaciju istražnog prostora ili eksploatacijskog polja odnosno sanaciju prostora na kojem su smješteni naftno-rudarski objekti i postrojenja.

(2) Sanacija se provodi u skladu s ovim Zakonom, posebnim propisima koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode, sigurnost ljudi i imovine, zaštitu zdravlja ljudi, kao i međunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim radovima.

(3) Investitor je dužan o sanaciji izvijestiti energetsku inspekciju u području naftnog rudarstva i inspekciju zaštite okoliša Državnog inspektorata.

(4) Ako energetska inspekcija u području naftnog rudarstva i inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata utvrde da je provedena sanacija te da su provedene mjere osiguranja, mjere zaštite prirode i okoliša, kao i provedena sanacija dovoljne, izdat će investitoru o tome potvrdu.

(5) Ako inspekcije iz stavka 3. ovoga članka utvrde da provedena sanacija i mjere osiguranja iz stavka 4. ovoga članka nisu dovoljne, naredit će investitoru da u određenom roku, ne dužem od šest mjeseci, otkloni utvrđene nedostatke, a po potrebi provede i druge mjere osiguranja i o tome obavijesti Ministarstvo, Agenciju i tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo ako se naftno-rudarski radovi izvode na pomorskom dobru.

(6) Ako investitor ne postupi po naređenju iz stavka 5. ovoga članka, inspekcije iz stavka 3. ovoga članka će o tome izvijestiti Ministarstvo i Agenciju te će Agencija provesti potrebne mjere osiguranja i sanaciju na trošak investitora.

(7) Investitor je dužan podmiriti sve naknade sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona na istražnom prostoru ili eksploatacijskom polju prije napuštanja istražnog prostora ili eksploatacijskog polja.

(8) Investitor uz zahtjev za brisanje eksploatacijskog polja iz registra eksploatacijskih polja Ministarstvu dostavlja potvrde iz stavka 4. i dokaze o ispunjenju obveza iz stavka 7. ovoga članka, osim ako povjerenstvo za utvrđivanje rezervi utvrdi da rezerve nisu iskorištene i da postoji mogućnost daljnjeg izvođenja naftno-rudarskih radova.

(9) Ministarstvo će u slučaju iz stavka 8. ovoga članka izdati rješenje o brisanju eksploatacijskog polja iz registra eksploatacijskih polja.

(10) Ako investitor zatraži smanjenje eksploatacijskog polja, dužan je za prostor koji se izuzima iz prije utvrđenog eksploatacijskog polja provesti sve radnje određene stavkom 1. ovoga članka.

(11) Ako u slučaju iz stavka 10. ovoga članka inspekcije iz stavka 3. ovoga članka utvrde da je provedena sanacija dijela eksploatacijskog polja odnosno da su provedene mjere osiguranja, mjere zaštite prirode i okoliša dovoljne, izdat će investitoru o tome potvrdu.

(12) Ministarstvo će u slučaju iz stavka 10. ovoga članka uz dostavu potvrda iz stavka 11. ovoga članka donijeti novo rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja, odgovarajuće primjenjujući odredbe članka 45. ovoga Zakona.

(13) Ministarstvo je dužno o rješenjima iz stavaka 9. i 12. ovoga članka obavijestiti nositelja izrade prostornog plana temeljem kojeg su izdani akti iz ovoga Zakona.

(14) Ako investitor zatraži brisanje naftno-rudarskih objekata smještenih unutar eksploatacijskog polja ili istražnog prostora, dužan je za prostore na kojima su smješteni naftno-rudarski objekti unutar eksploatacijskog polja ili istražnog prostora provesti sve radnje određene stavkom 1. ovoga članka, osim ako nije sklopio sporazum sukladno članku 185.a ovoga Zakona.

(15) Ako u slučaju iz stavka 14. ovoga članka inspekcije iz stavka 3. ovoga članka utvrde da su provedene mjere osiguranja, mjere zaštite prirode i okoliša i sanacija prostora na kojima su smješteni naftno-rudarski objekti i postrojenja dovoljni, izdat će investitoru o tome potvrdu.

(16) Nakon primitka potvrda iz stavka 15. ovoga članka investitor podnosi zahtjev Ministarstvu za brisanje naftno-rudarskih objekata smještenih unutar eksploatacijskog polja ili istražnog prostora.

(17) Ministarstvo će u slučaju iz stavka 16. ovoga članka izdati rješenje o brisanju naftno-rudarskih objekata iz istražnih prostora ili eksploatacijskih polja.

(18) U slučaju iz stavka 17. ovoga članka investitor je dužan u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o brisanju naftno-rudarskih objekata iz registra eksploatacijskih polja koji vodi Ministarstvo dostaviti ga nadležnom uredu za katastar radi brisanja rudarskih objekata iz katastarskog operata te o tome izvijestiti Ministarstvo.

(19) Ako se na istražnom prostoru ili eksploatacijskom polju nalaze naftno-rudarski objekti i postrojenja, rješenje iz stavka 9. ovoga članka donosi se nakon izvršnosti rješenja iz stavka 17. ovoga članka.

(20) U svakom slučaju prestanka ugovora o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ili ugovora o eksploataciji geotermalnih voda, ili ugovora o podzemnom skladištenju plina, ili dozvole za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, ili gubitka postojećeg prava na eksploataciju, ili gubitka pravnog temelja koji je ovlašćivao na istraživanje ili eksploataciju, bez obzira na način ili uzrok, investitor odnosno naftno-rudarski gospodarski subjekt dužan je samostalno i o svom trošku sanirati područje izvođenja naftno-rudarskih radova.

(21) U slučaju iz stavka 20. ovoga članka Ministarstvo će izdati rješenje o obvezi provedbe sanacije kojim će se ovlastiti investitor odnosno naftno-rudarski gospodarski subjekt da privremeno koristi prostor izvođenja naftno-rudarskih radova na kojem je dužan izvršiti sanaciju.

(22) Rješenje iz stavka 21. ovoga članka izdat će Ministarstvo na temelju dostupnih podataka o naftno-rudarskim objektima i postrojenjima koje više ne koristi investitor odnosno naftno-rudarski gospodarski subjekt.

(23) Rješenje iz stavka 21. ovoga članka sadržava:

– naziv investitora odnosno naftno-rudarskog gospodarskog subjekta kojem se izdaje rješenje

– naziv i opis naftno-rudarskog objekta ili postrojenja koje se mora sanirati

– koordinate prostora koji se daje na privremeno korištenje

– obvezu i rok u kojem investitor odnosno naftno-rudarski gospodarski subjekt mora urediti imovinskopravne odnose s vlasnikom zemljišne čestice na kojoj se naftno-rudarski objekt ili postrojenje nalaze

– vrstu projekta i rok u kojem se mora izraditi projekt po kojem će se izvršiti sanacija naftno-rudarskog objekta ili postrojenja

– rok do kojeg Ministarstvu mora dostaviti imenovanje odgovornog voditelja naftno-rudarskih radova

– rok do kojeg vrijedi rješenje o privremenom korištenju prostora na kojem se mora izvesti sanacija

– rok do kojeg se mora dostaviti dokaz o provedenoj sanaciji sukladno odredbama stavka 4. odnosno stavka 15. ovoga članka

– rok u kojem će Ministarstvo izbrisati naftno-rudarski objekt ili postrojenje iz registra naftno-rudarskih objekata i postrojenja.«.

Članak 74.

Iza članka 185. dodaje se naslov iznad članka i članak 185.a koji glase:

»Sporazum o prijenosu obveze sanacije

Članak 185.a

(1) Agencija može ponuditi investitoru sklapanje sporazuma o prijenosu obveze sanacije naftno-rudarskih objekata u vlasništvu investitora na novog investitora koji će biti odabran u nadmetanju provedenom u skladu s člankom 13. stavkom 3. ovoga Zakona.

(2) Sporazum iz stavka 1. ovoga članka sklapa se prije provedbe nadmetanja u skladu s člankom 13. stavkom 3. ovoga Zakona. Strane sporazuma o prijenosu obveze sanacije su investitor i Agencija. Sklapanjem sporazuma iz stavka 1. ovoga članka investitor unaprijed daje pristanak Agenciji da po provedbi nadmetanja iz ovoga stavka prenese sporazum i sva prava i obveze iz sporazuma na novog investitora odabranog u postupku nadmetanja.

(3) Sporazum iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu i stvara pravne učinke tek po kumulativnom ispunjenju sljedećih uvjeta:

– u postupku nadmetanja iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona odabran je novi investitor i

– odabrani investitor sklopio je s Agencijom pravni posao kojim se sporazum iz stavka 1. ovoga članka prenosi na odabranog investitora sa svim pravima i obvezama.

(4) Sklapanjem sporazuma iz stavka 1. ovoga članka za Agenciju ne nastaje nikakva obveza.

(5) Stupanjem na snagu sporazuma iz stavka 1. ovoga članka novi investitor preuzima obvezu sanacije iz članka 185. ovoga Zakona, a raniji investitor se iste obveze oslobađa. Istim sporazumom raniji investitor prenijet će na novog investitora sva prenosiva stvarna i obvezna prava koja u tom trenutku ima na prostoru na kojem je smješten predmetni naftno-rudarski objekt.

(6) Ako raniji investitor na prostoru na kojem je smješten predmetni naftno-rudarski objekt ima neprenosiva stvarna ili obvezna prava, sporazumom iz stavka 1. ovoga članka obvezat će se poduzeti sve pravne radnje koje su potrebne kako bi ta neprenosiva prava prestala.

(7) U slučaju iz članka 115. stavaka 3. i 7. ovoga Zakona investitor je dužan sklopiti sporazum iz stavka 1. ovoga članka, a nakon provedbe nadmetanja u skladu s člankom 13. stavkom 3. ovoga Zakona.«.

Članak 75.

U članku 186. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika investitor je dužan dostaviti garanciju za sanaciju istražnog prostora prije početka radova, sukladno planu sanacije koji je sastavni dio provjerenog naftno-rudarskog projekta.«.

Dosadašnji stavci 2. do 7. postaju stavci 3. do 8.

Članak 76.

U članku 187. stavku 2. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 77.

U članku 192. stavku 1. točki 6. riječi: »članka 186. stavaka 1., 2., 3., 4., 5. i 7.« zamjenjuju se riječima: »članka 186. stavaka 1., 2., 3., 6. i 8.«.

U točki 11. brojevi: »4. i 14.« zamjenjuju se brojevima: »6. i 20.«.

U točki 16. broj: »199.« zamjenjuje se brojem: »198.«.

U točki 17. broj: »17.« zamjenjuje se brojem: »22.«.

Članak 78.

U članku 193. stavku 1. točki 5. riječi: »potvrde iz članka 135. stavka 4. ovoga Zakona ili provjere iz članka 137.« zamjenjuju se riječima: »rješenja iz članka 135. stavaka 3. i 4.«.

U točki 6. riječi: »potvrde iz članka 136. stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »rješenja iz članka 136. stavka 4.«.

Članak 79.

U članku 194. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ako ne dostavi Ministarstvu i Agenciji izvješća iz članka 41. stavka 4. ovoga Zakona«.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. ako Ministarstvu ili Vladi putem Ministarstva ne dostavi pisanu obavijest o namjeri imenovanja novog operatora sukladno članku 116. stavcima 2. i 6. ovoga Zakona«.

U točki 11. riječ: »središnje« briše se.

U točki 12. riječ: »središnje« briše se.

U točki 17. riječ: »stavaka« zamjenjuje se riječju: »stavka«, a broj: »3.« zamjenjuje se riječima: »članka 185. stavka 18.«.

Točka 18. briše se.

U dosadašnjoj točki 19., koja postaje točka 18., broj: »5.« zamjenjuje se brojem: »6.«.

U dosadašnjoj točki 20., koja postaje točka 19., broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »7.«.

Dosadašnja točka 21. postaje točka 20.

Članak 80.

U Prilogu I. članku 1. definicija »Povezano društvo« mijenja se i glasi:

»Povezano društvo znači pravnu osobu koja s jednom od strana u Ugovoru stoji u međusobnom odnosu kao: društvo koje u drugome društvu ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, ovisno i vladajuće društvo, društvo koncerna, društvo s uzajamnim udjelima ili društvo povezano poduzetničkim ugovorima, a kako je to uređeno propisima kojima se uređuju trgovačka društva.«.

U definiciji »Otkriće« riječ: »iscrpljenog« briše se.

Definicija »Idejni projekt razrade i eksploatacije« mijenja se i glasi:

»Idejni projekt razrade i eksploatacije znači idejni projekt koji se izrađuje za projekt razrade i eksploatacije kako je utvrđeno u skladu s člankom 7.1 ovog Ugovora. Idejni projekt za projekt razrade i eksploatacije mora biti izrađen u skladu sa Zakonom i propisima.«.

U definiciji »Porez na dobit« riječi: »iz naftno-rudarskih radova« brišu se.

U definiciji »Prilog« Prilog E mijenja se i glasi: » – Oblik garancije matičnog društva ili korporativne garancije.«.

U članku 5.1.1 riječi: »Istražno razdoblje može se produljiti dva puta za dodatno razdoblje od šest (6) mjeseci u skladu s odredbama Zakona« zamjenjuju se riječima: »Istražno razdoblje može se produljiti dva puta za dodatno razdoblje od po šest (6) mjeseci u skladu s odredbama Zakona dostavom pisanog zahtjeva devedeset (90) dana prije isteka trenutačne faze. Produljenje istražnog razdoblja od po šest (6) mjeseci može biti uzastopno ili pojedinačno.«.

U članku 5.5.4 riječi: »utvrđivanja eksploatacijskog polja« zamjenjuju se riječima: »izvršnosti rješenja o utvrđivanju količina i kakvoće rezervi«.

U članku 6.1.6 kratica: »HTRS« zamjenjuje se kraticom: »HTRS96/TM«.

U članku 6.1.7 riječi: »Kada za to postoje posebni razlozi, Vlada može dopustiti izuzeće od zahtjeva ograničenja područja u jedinstvenoj površini.« brišu se.

U članku 7.1.2 točki a) riječi: »procijenjenog opsega« zamjenjuju se riječju: »površine«.

Točka k) mijenja se i glasi:

»k) proces upravljanja rizicima odnosno identifikacija svih predvidljivih opasnosti koje mogu uzrokovati izvanredni događaj, a u svrhu sprečavanja nastanka bilo kakve štete i otklanjanja svih opasnosti koje naftno-rudarski radovi mogu imati na pogođene zajednice, radnike investitora i okoliš;«.

Članak 7.2.1 mijenja se i glasi:

»Nakon zaprimanja rješenja o utvrđivanju količina i kakvoće rezervi investitor je dužan zatražiti suglasnost na idejni projekt razrade i eksploatacije, provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te nakon toga ishoditi rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja u skladu s odredbama ovoga Zakona.«.

Iza članka 7.2.1 dodaje se novi članak 7.2.2 koji glasi:

»7.2.2 Nakon ishođenog rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja investitor je obvezan za naftno-rudarske objekte i postrojenja ishoditi lokacijsku dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje.«.

Dosadašnji članak 7.2.2 postaje članak 7.2.3.

Dosadašnji članak 7.2.3 briše se.

Iza članka 7.2.3 dodaje se članak 7.2.4 koji glasi:

»7.2.4 Projekt razrade i eksploatacije mora usvojiti sve uvjete i mjere utvrđene lokacijskom dozvolom te i sve druge elemente propisane Zakonom i propisima.«.

U članku 10.1 točki b) iza riječi: »u pogledu« dodaje se riječ: »zaštite«.

U točki d) riječ: »odobrenjima« zamjenjuje se riječju: »rješenjima«.

U točki e) riječ: »obradu« zamjenjuje se riječju: »zbrinjavanje«.

U točki f) riječ: »zdravlju« zamjenjuje se riječima: »zaštiti zdravlja«.

U članku 10.2 točki c) iza riječi: »izvanrednog« dodaju se riječi: »ili iznenadnog«.

U članku 10.4 iza riječi: »u pogledu« dodaje se riječ: »zaštite«.

U članku 11.3.1 točki c) riječ: »stjecanju« zamjenjuje se riječju: »korištenju«.

U članku 12.1 članci 12.1.5, 12.1.6 i 12.1.7 brišu se.

U članku 12.2.9 riječ: »odlukama« zamjenjuje se riječju: »preporukama«.

U članku 13.3.1 iza točke b) riječi: »U kalendarskoj godini u kojoj ovaj Ugovor stupi na snagu naknada za površinu utvrđena u prethodnoj točki a) obračunava se računajući od datuma stupanja na snagu do 31. prosinca te kalendarske godine, a plaća se u roku od trideset (30) kalendarskih dana nakon datuma stupanja na snagu. U idućim kalendarskim godinama naknade za površinu utvrđene u prethodnoj točki a) plaćaju se unaprijed, trideset (30) kalendarskih dana prije početka svake kalendarske godine. U kalendarskoj godini u kojoj je dodijeljena dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika za određeno područje naknada za površinu utvrđena u točki b) obračunava se računajući od datuma dodjele predmetne dozvole za pridobivanje ugljikovodika do 31. prosinca te kalendarske godine. U idućim kalendarskim godinama naknade za površinu utvrđene u točki b) plaćaju se unaprijed, trideset (30) kalendarskih dana prije početka svake kalendarske godine. Osnova za izračun navedenih naknada za površinu je površina istražnog prostora i, kada je primjenjivo, eksploatacijskog polja (ili više njih) koje investitor drži na datum plaćanja navedenih naknada za površinu. U slučaju napuštanja površine tijekom kalendarske godine ili u slučaju više sile investitor nema pravo na povrat već plaćenih naknada za površinu.« zamjenjuju se riječima:

»U kalendarskoj godini u kojoj ovaj Ugovor stupi na snagu naknada za površinu utvrđena u prethodnoj točki a) obračunava se godišnje računajući od datuma stupanja na snagu, a plaća se sukladno važećoj uredbi kojom se regulira plaćanje naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

U idućim kalendarskim godinama naknade za površinu utvrđene u prethodnoj točki a) plaćaju se sukladno važećoj uredbi kojom se regulira plaćanje naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

U kalendarskoj godini u kojoj je dodijeljena dozvola za pridobivanje ugljikovodika za određeno područje naknada za površinu utvrđena u točki b) obračunava se godišnje računajući od datuma dodjele predmetne dozvole za pridobivanje ugljikovodika, a plaća se sukladno važećoj uredbi kojom se regulira plaćanje naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

U idućim kalendarskim godinama naknade za površinu utvrđene u točki b) plaćaju se sukladno važećoj uredbi kojom se regulira plaćanje naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

Osnova za izračun navedenih naknada za površinu je površina istražnog prostora i, kada je primjenjivo, eksploatacijskog polja (ili više njih) koje investitor drži na datum plaćanja navedenih naknada za površinu.

U slučaju napuštanja površine tijekom kalendarske godine ili u slučaju više sile investitor nema pravo na povrat već plaćenih naknada za površinu.«.

U članku 15.1 riječi: »garanciju matičnog društva u odgovarajućem obliku određenom u Prilogu E ovog Ugovora (u daljnjem tekstu: garancija matičnog društva),« zamjenjuju se riječima: »garanciju matičnog društva ili korporativnu garanciju, a kako je primjenjivo, u odgovarajućem obliku određenom u Prilogu E ovog Ugovora,«.

U člancima 15.2 do 15.9 iza riječi: »garancije matičnog društva« u određenom broju i padežu dodaju se riječi: »ili korporativne garancije« u odgovarajućem broju i padežu.

U članku 18.2 točka a) mijenja se i glasi:

»a) najmanje 90 (devedeset) dana prije Ministarstvo ili Agencija dostavljaju investitoru obavijest u pisanom obliku kojom se zahtijeva od investitora da na tržište stavi određenu količinu ugljikovodika koja će se preuzimati razmjerno tijekom razdoblja od dva (2) uzastopna kvartala«.

U članku 27.1.3 točki j) iza riječi: »izvođenju« dodaju se riječi: »građevinskih radova«.

Članak 31.1 mijenja se i glasi:

»31.1 Prijenos prava i obveza

31.1.1 Investitor može u cijelosti ili djelomično prenijeti prava i obveze iz ovog Ugovora jedino uz uvjet da je Vlada, na prijedlog Ministarstva, na takav prijenos dala izričitu prethodnu pisanu suglasnost, a koju Vlada daje na temelju izmjene dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

31.1.2 Investitor je obvezan tražiti od Vlade prethodnu suglasnost iz članka 31.1.1 ovog Ugovora i kada se prava i obveze iz Ugovora prenose na povezano društvo ili kad se prijenos dogodio statusnom promjenom investitora.

31.1.3 U slučaju prijenosa iz članka 31.1.2. investitor ostaje solidarno odgovoran za sva prava i obveze iz Ugovora zajedno s povezanim društvom.

31.1.4 Članak 31.1.1 ne primjenjuje se na: ugovor o prodaji sirove nafte ili prirodnog plina na temelju kojeg se cijena za njih plaća (ili se takva sirova nafta ili prirodni plin mijenja za druge ugljikovodike) nakon što je pravo vlasništva preneseno na investitora.

31.1.5 Ako je, neovisno o članku 31.1.1, bilo koje prenošenje prava i obveza na snazi u skladu sa zakonima Republike Hrvatske ili drugim mjestom, a bez postojanja potrebne suglasnosti, Vlada može oduzeti prava takve strane investitora u skladu s ovim Ugovorom.

31.1.6 Investitor je dužan obavijestiti Vladu, putem Ministarstva, o svojoj namjeri da prenese svoja prava i obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora bez odgode i navesti komercijalne uvjete takvog namjeravanog prijenosa, uključujući potencijalnog preuzimatelja, cijenu i druge relevantne komercijalne uvjete. Vlada, putem nacionalne kompanije, ima pravo prvokupa investitorova udjela u Ugovoru po uvjetima koji nisu nepovoljniji od komercijalnih uvjeta ponuđenih od potencijalnog preuzimatelja. Vlada će obavijestiti investitora o svojem pravu prvokupa investitorova udjela prema ovom Ugovoru u roku od devedeset (90) dana od dana podnošenja obavijesti investitorove namjere da prenese prava. Vlada donosi odluku o davanju ili odbijanju suglasnosti koju neće neopravdano uskratiti te će ujedno izmijeniti dozvolu da glasi na novog ovlaštenika dozvole.«.

Članak 81.

U cijelom tekstu Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18. i 52/19.) riječi: »skladištenje prirodnog plina« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »podzemno skladištenje plina« u odgovarajućem padežu.

Članak 82.

U cijelom tekstu Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18. i 52/19.) riječi: »energetska inspekcija za naftno rudarstvo središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove« i riječi: »energetska inspekcija za naftno rudarstvo« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »energetska inspekcija u području naftnog rudarstva Državnog inspektorata« u odgovarajućem padežu, a riječi: »inspekcija zaštite okoliša« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata« u odgovarajućem padežu te riječi: »inspekciju zaštite prirode« zamjenjuju se riječima: »inspekciju zaštite prirode Državnog inspektorata«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 83.

(1) Zahtjev investitora za izdavanje uporabne dozvole za nezakonito izgrađene naftno-rudarske objekte i postrojenja podnosi se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona te se nakon isteka toga roka ne može više podnijeti.

(2) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za nezakonito izgrađene naftno-rudarske objekte i postrojenja podnesen nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka odbacuje se rješenjem.

Članak 84.

(1) Vlada Republike Hrvatske uskladit će Uredbu o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 25/20.) s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za energetiku uskladit će Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (»Narodne novine«, br. 95/18.), Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (»Narodne novine«, br. 95/18.), Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama (»Narodne novine«, br. 95/18.), Pravilnik o rezervama (»Narodne novine«, br. 95/18.) i Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu (»Narodne novine«, br. 95/18.) s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ministar nadležan za energetiku donijet će pravilnik iz članka 9. stavka 10. koji je dodan člankom 6. ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Ministar nadležan za energetiku donijet će pravilnik iz članka 105. stavka 5. koji je dodan člankom 45. ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Ministar nadležan za energetiku donijet će pravilnik iz članka 124. stavka 10. koji je izmijenjen člankom 53. ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 85.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona prema odredbama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18. i 52/19.) dovršit će se prema odredbama toga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju njega.

Članak 86.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/130
Zagreb, 19. ožujka 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.