Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

NN 30/2021 (26.3.2021.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

Vlada Republike Hrvatske

648

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ODREĐIVANJU GRAĐEVINA, DRUGIH ZAHVATA U PROSTORU I POVRŠINA DRŽAVNOG I PODRUČNOG (REGIONALNOG) ZNAČAJA

Članak 1.

U Uredbi o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (»Narodne novine«, br. 37/14. i 154/14.), u članku 1. ispred riječi: »Ovom se Uredbom« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ovom se Uredbom određuju i građevine, zahvati u prostoru, te površine za koje ministarstvo nadležno za poslove prostornoga uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izdaje akte za provedbu prostornih planova.«.

Članak 2.

U članku 2. točki 1. podtočki 1.5. podstavku 1. riječi: »na vodnim putovima« brišu se.

U točki 2. podtočki 2.2. iza riječi: »hidroelektrane« dodaju se riječi: »instalirane snage 10 MW i veće«.

U točki 6. podtočke 6.3. i 6.4. brišu se.

Članak 3.

U članku 4. točki 1. podtočki 1.5. podstavku 1. riječi: »na unutarnjim vodnim putovima« brišu se.

U točki 2. iza podtočke 2.1. dodaje se nova podtočka 2.2. koja glasi:

»2.2. hidrolektrane instalirane snage do 10 MW s pripadajućim građevinama,«.

Dosadašnje podtočke 2.2., 2.3. i 2.4. postaju podtočke 2.3., 2.4. i 2.5.

Članak 4.

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

»Osim za građevine i površine iz članaka 2. i 3. ove Uredbe, te za zahvate u prostoru iz članka 6. ove Uredbe, Ministarstvo izdaje akte za provedbu prostornih planova za:

– građevine za koje je izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole uređeno međudržavnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku

– građevine i druge zahvate u prostoru u sklopu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske određenih prema posebnom propisu koji uređuje strateške investicijske projekte Republike Hrvatske

– građevine i druge zahvate u prostoru koji će se graditi, odnosno poduzimati na zemljištu u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske temeljem javnog natječaja kojeg provodi tijelo nadležno za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, a za projekte koji obuhvaćaju površinu zemljišta od najmanje 10 ha i na kojem će se u korist investitora osnovati pravo građenja ili pravo služnosti na rok od najmanje 30 godina ili je zemljište u postupku javnog natječaja prodano, a kupac se ugovorom obvezao na realizaciju projekta u određenom roku pod prijetnjom raskida ugovora

– građevine trezorskih objekata Hrvatske narodne banke.«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/46
Urbroj: 50301-05/14-21-6
Zagreb, 25. ožujka 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.