Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove

NN 32/2021 (31.3.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

688

Na temelju članka 73. stavka 2., članka 74. stavka 2. i članka 89. stavka 2. Zakona o lijekovima (»Narodne novine«, br. 76/13, 90/14 i 100/18) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19), ministar zdravstva uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA DAVANJE PROIZVODNE DOZVOLE, ZAHTJEVIMA DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE TE POTVRDI O PROVOĐENJU DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE ZA LIJEKOVE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove (»Narodne novine« br. 83/13 i 24/18) u članku 24. stavku 2. podstavak 6. briše se.

Članak 2.

U članku 29. stavku 3. iza riječi: »izmjeni«, briše se zarez i riječi: »dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi«.

Članak 3.

U članku 31. u stavku 1. podstavak 7. briše se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-04/06

Urbroj: 534-07-1-1/10-21-5

Zagreb, 25. ožujka 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.