Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse i dobre prakse u prometu na veliko djelatnih tvari te o postupku upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih tvari i davanju potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse

NN 32/2021 (31.3.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse i dobre prakse u prometu na veliko djelatnih tvari te o postupku upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih tvari i davanju potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

691

Na temelju članaka 74. stavka 2. i 3., članka 83. stavka 5. i članka 89. Zakona o lijekovima (»Narodne novine«, br. 76/13, 90/14 i 100/18) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19), ministar zdravstva uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA ZAHTJEVA DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE I DOBRE PRAKSE U PROMETU NA VELIKO DJELATNIH TVARI TE O POSTUPKU UPISA U OČEVIDNIK PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA I VELEPRODAJA DJELATNIH TVARI I DAVANJU POTVRDE O PROVOĐENJU DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse i dobre prakse u prometu na veliko djelatnih tvari te o postupku upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih tvari i davanju potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse (»Narodne novine«, broj 83/13) u članku 7. stavku 5. podstavak 8. briše se.

Članak 2.

U članku 31. stavku 2. podstavak 4. briše se.

Članak 3.

U članku 37. podstavak 7. briše se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-04/08

Urbroj: 534-07-1-1/1-21-4

Zagreb, 25. ožujka 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.