Odluka o gradskim porezima Grada Osijeka

NN 32/2021 (31.3.2021.), Odluka o gradskim porezima Grada Osijeka

Grad Osijek

701

Na temelju članka 20. stavka 1. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17) te članka 19. točke 2. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13 – pročišćeni tekst, 12/17, 2/18, 2/20, 3/20 i 4/21) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 38. sjednici održanoj 24. ožujka 2021., donijelo je

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA GRADA OSIJEKA

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se porez koji pripada Gradu Osijeku i stopa poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Članak 2.

Gradski porez je:

1. prirez porezu na dohodak.

PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Stopa prireza porezu na dohodak iznosi 13 %.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Narodne novine« br. 153/09, Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17A/09, 7/14, 14/17 i 17A/20).

Članak 5.

Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Osijeka i u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/21-01/1

Urbroj: 2158/01-01-21-7

Osijek, 24. ožujka 2021.

Predsjednik
Gradskoga vijeća
dr. sc. Željko Požega, v. r.