Zakon o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

NN 34/2021 (2.4.2021.), Zakon o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

HRVATSKI SABOR

714

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. ožujka 2021.

Klasa: 011-01/21-01/20

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 31. ožujka 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM

Članak 1.

U Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (»Narodne novine«, br. 115/18.) u članku 3. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Prava iz stavka 1. ovoga članka imaju i osiguranici – osobe s invaliditetom iz članka 1. točke 3. ovoga Zakona obvezno osigurane na mirovinsko osiguranje na temelju članka 9. stavka 1. točke 3. i stavka 3., članka 14. i članka 28. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18., 115/18. i 102/19.).«.

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

Osiguranicima – osobama s invaliditetom iz članka 1. točke 3. ovoga Zakona obvezno osiguranim na mirovinsko osiguranje na temelju članaka 10. do 13. i članka 15. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18., 115/18. i 102/19.) računa se staž osiguranja s povećanim trajanjem na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje.«.

Članak 3.

U članku 29. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Obveznici podnošenja prijava za vođenje matične evidencije propisanih općim aktom Zavoda za osiguranike iz članka 3. stavka 5. i članka 3.a ovoga Zakona dužni su prijaviti Zavodu podatak o utvrđenom statusu osiguranika – osobe s invaliditetom iz članka 26. ovoga Zakona i sve promjene u rokovima propisanim općim propisom o mirovinskom osiguranju.«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/162

Zagreb, 26. ožujka 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.