Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

NN 34/2021 (2.4.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

HRVATSKI SABOR

715

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. ožujka 2021.

Klasa: 011-01/21-01/18

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 31. ožujka 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE

Članak 1.

U Zakonu o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (»Narodne novine«, br. 25/20.) članak 7. mijenja se i glasi:

»Popis se provodi prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa.«.

Članak 2.

U članku 8. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Popis se provodi u dvije faze:

– od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani

– od 27. rujna 2021. do 17. listopada 2021. popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane, putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Popis se može provoditi do 29. listopada 2021. ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) U slučaju nemogućnosti provođenja Popisa u rokovima utvrđenima stavcima 1. i 2. ovoga članka zbog pojave posebnih okolnosti, nove rokove utvrdit će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom, koja će se objaviti u »Narodnim novinama«.«.

Članak 3.

Iza članka 8. dodaju se naslov iznad članka i članak 8.a koji glase:

»Posebne okolnosti

Članak 8.a

Posebne okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a ugrožava život i zdravlje građana ili imovinu veće vrijednosti«.

Članak 4.

U članku 32. riječ: »svibnja« zamjenjuje se riječju: »kolovoza«.

Članak 5.

U članku 44. stavku 2. riječ: »srpnja« zamjenjuje se riječju: »studenoga«.

U stavku 3. riječi: »30. rujna 2021.« zamjenjuju se riječima: »28. veljače 2022.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/26

Zagreb, 26. ožujka 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.