Odluka o određivanju nadležnog tijela za sigurnost opskrbe električnom energijom

NN 34/2021 (2.4.2021.), Odluka o određivanju nadležnog tijela za sigurnost opskrbe električnom energijom

Vlada Republike Hrvatske

717

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 3. Uredbe (EU) 2019/941 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o pripravnosti na rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 158, 14. 6. 2019.) i člankom 27. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 102/15. i 68/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. travnja 2021. donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG TIJELA ZA SIGURNOST OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Ovom Odlukom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2019/941 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o pripravnosti na rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 158, 14. 6. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/941).

Ovom Odlukom ministarstvo nadležno za energetiku je nadležno tijelo za sigurnost opskrbe električnom energijom sukladno članku 3. Uredbe (EU) 2019/941.

II.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u članku 2. Uredbe (EU) 2019/941.

III.

Nadležno tijelo iz točke I. ove Odluke obavještavat će Europsku komisiju i Koordinacijsku skupinu za električnu energiju o podacima i svim promjenama podataka nadležnog tijela i objavljivati te informacije sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe (EU) 2019/941.

IV.

Za potrebe provedbe operativnih zadaća povezanih s planiranjem pripravnosti na rizike i upravljanjem rizicima nadležno tijelo iz točke I. ove Odluke, sukladno članku 3. stavku 3. Uredbe (EU) 2019/941, određuje sljedeća tijela na koje se delegiraju zadaće iz poglavlja II., III. i V. Uredbe (EU) 2019/941:

1. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

2. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

3. Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.

V.

Za izradu planova pripravnosti za rizik u području sigurnosti opskrbe električne energije posebno su nadležni Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. koji predlažu nacrt nadležnom tijelu iz točke I. ove Odluke.

Pobliže zadaće delegiranih tijela iz točke IV. ove Odluke utvrdit će se Planom pripravnosti na rizike iz članka 11. Uredbe (EU) 2019/941.

VI.

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da o donošenju ove Odluke obavijesti tijela na koja se delegiraju zadaće iz točke IV. ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/83

Urbroj: 50301-05/16-21-5

Zagreb, 1. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.