Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora

NN 34/2021 (2.4.2021.), Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

719

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. travnja 2021. donijela

ODLUKU

O VISINI NAKNADE PREDSJEDNICIMA, POTPREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA IZBORNIH POVJERENSTAVA ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora, i to izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovog zamjenika te izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

II.

Predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava županijskih izbornih povjerenstava, Izbornog povjerenstva Grada Zagreba te izbornih povjerenstava gradova sa 101 i više biračkih mjesta određuje se naknada u iznosu od 6.000,00 kuna neto po osobi.

III.

Predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava izbornih povjerenstava gradova s 51 do 100 biračkih mjesta određuje se naknada u iznosu od 4.000,00 kuna neto po osobi.

IV.

Predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava izbornih povjerenstava gradova i općina s 26 do 50 biračkih mjesta određuje se naknada u iznosu od 3.000,00 kuna neto po osobi.

V.

Predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava izbornih povjerenstava gradova i općina s 1 do 25 biračkih mjesta određuje se naknada u iznosu od 2.000,00 kuna neto po osobi.

VI.

Članovima proširenog sastava izbornih povjerenstava određuje se naknada u visini od 50 % iznosa naknade iz točaka II., III., IV. i V. ove Odluke.

VII.

Za održavanje drugog, odnosno trećeg kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovih zamjenika, predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog i proširenog sastava izbornih povjerenstava određuje se naknada u visini od 60 % iznosa naknade utvrđene točkama II., III., IV., V. i VI. ove Odluke.

VIII.

Sredstva za pokriće troškova izbora pojedine jedinice, a time i troškova naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i članova izbornog povjerenstva jedinice, osiguravaju se u proračunu te jedinice.

Sredstvima za provedbu izbora raspolaže izborno povjerenstvo jedinice, koje je odgovorno za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu odgovarajućih sredstava izbornim tijelima.

IX.

Kada se istodobno održavaju izbori za tijela jedinica lokalne samouprave i tijela jedinica područne (regionalne) samouprave svaka jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave snosi troškove naknade za svoje izborno povjerenstvo i svoja stručna tijela i osobe.

X.

Izborna povjerenstva jedinica objavit će cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja, u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/94

Urbroj: 50301-21/06-21-3

Zagreb, 1. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.