Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora

NN 34/2021 (2.4.2021.), Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

720

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. travnja 2021. donijela

ODLUKU

O VISINI NAKNADE PREDSJEDNICIMA, POTPREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA BIRAČKIH ODBORA ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora, i to izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovog zamjenika te izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

II.

Predsjedniku i potpredsjedniku biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, određuje se naknada u iznosu od 400,00 kuna neto po osobi, koja će biti isplaćena posebno za svaki krug glasovanja.

III.

Članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, određuje se naknada u iznosu od 350,00 kuna neto po osobi, koja će biti isplaćena posebno za svaki krug glasovanja.

IV.

Sredstva za pokriće troškova izbora, a time i troškova naknade za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu izbora pojedine jedinice osiguravaju se u proračunu te jedinice. Sredstvima za provedbu izbora raspolaže izborno povjerenstvo jedinice, koje je odgovorno za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu odgovarajućih sredstava izbornim tijelima.

V.

Kada se istodobno održavaju izbori za tijela jedinica lokalne samouprave i tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, svaka jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave snosi troškove naknade za svoje izborno povjerenstvo i svoja stručna tijela i osobe, a naknadu za biračke odbore i zajedničke materijalne troškove jedinice snose u jednakim dijelovima.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/101

Urbroj: 50301-21/06-21-3

Zagreb, 1. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.