Odluka o dopuni Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.

NN 34/2021 (2.4.2021.), Odluka o dopuni Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

721

Na temelju članka 143. stavaka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. travnja 2021. donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O KRITERIJIMA I NAČINU FINANCIRANJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

I.

U Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. (»Narodne novine«, broj 94/20.), iza točke VII. dodaje se točka VII.a koja glasi:

»VII.a

Iznimno, zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, a zbog kojih je nastava u srednjoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj bila organizirana na daljinu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja će jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu, za mjesec siječanj 2021. doznačiti sredstva za troškove prijevoza učenika u cestovnom prometu (autobus), u iznosu od 50 % od iznosa isplaćenog u listopadu 2020., umanjeno za fakturiran iznos dostavljen za siječanj, prema kriterijima za sufinanciranje iz ove Odluke.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/84

Urbroj: 50301-04/25-21-2

Zagreb, 1. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.