Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

NN 34/2021 (2.4.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

724

Na temelju odredbe članka 20. Zakona tržištu rada (»Narodne novine«, broj 118/18 i 32/20), a u vezi s člankom 98. stavkom 6. i člankom 99. stavkom 9. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 133/20) ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJAMA HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 1.

U Pravilniku o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine«, broj 28/19 i 59/20), u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U Zavodu se vode evidencije o:

1. nezaposlenim osobama i ostalim tražiteljima zaposlenja

2. drugim fizičkim i pravnim osobama koje koriste usluge Zavoda

3. potrebama za radnicima

4. testovima tržišta rada

5. mišljenjima za izdavanje dozvola za boravak i rad državljanima trećih zemalja i

6. mjerama i korisnicima mjera aktivne politike zapošljavanja.«.

Članak 2.

Iza članka 41. dodaje se naslov i članak 41.a koji glase:

»IV.A EVIDENCIJA O TESTOVIMA TRŽIŠTA RADA I MIŠLJENJIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD DRŽAVLJANIMA TREĆIH ZEMALJA

Članak 41.a

(1) Zavod vodi evidenciju o testovima tržišta rada i mišljenjima za izdavanje dozvola za boravak i rad državljanima trećih zemalja.

(2) Evidencija o testu tržišta rada sadrži osnovne podatke o poslodavcu, radnom mjestu, uvjetima radnog mjesta, plaći, upućivanju kandidata i realizaciji testa tržišta rada.

(3) Evidencija o mišljenjima za izdavanje dozvola za boravak i rad državljanima trećih zemalja sadržava osnovne podatke o poslodavcu, zanimanjima radnika, broju odobrenih radnika, mjestu rada te podatke o tome ispunjava li poslodavac uvjete koji se odnose na:

1. obavljanje gospodarske aktivnosti u djelatnosti registriranoj u Republici Hrvatskoj

2. podmirene obveze po osnovi poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja

3. zapošljavanje najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske u zadnjih šest mjeseci

4. činjenicu da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja i

5. broj zaposlenih radnika državljana Republike Hrvatske odnosno državljana države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije koji ne smije biti manji od ¼ ukupno zaposlenih.«.

Članak 3.

Iza članka 41.a dodaju se podnaslovi i članci 41.b i 41.c koji glase:

»1. Test tržišta rada

Članak 41.b

(1) Test tržišta rada obuhvaća provjeru stanja u evidenciji nezaposlenih osoba i postupak posredovanja u cilju zapošljavanja radnika s nacionalnog tržišta rada.

(2) Zahtjev za provedbu testa tržišta rada podnosi poslodavac Zavodu elektroničkim putem – portal Burza rada.

(3) O rezultatu testa tržišta rada Zavod će obavijestiti poslodavca elektroničkim putem – portal Burza rada najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(4) U slučaju da je test tržišta rada pokazao da evidenciji Zavoda ima osoba koje mogu zadovoljiti potrebe poslodavaca, Zavod izdaje poslodavcu obavijest u kojoj navodi razloge zbog kojih poslodavac ne ispunjava uvjete za zapošljavanje državljana trećih zemalja.

(5) U slučaju da je test tržišta rada pokazao da u evidenciji Zavoda nema osoba ili ih nema u dovoljnom broju traženih u testu tržišta rada, Zavod izdaje poslodavcu obavijest u kojoj navodi zanimanje i broj radnika za koje poslodavac može zatražiti dozvolu za boravak i rad državljanina trećih zemalja.

(6) Test tržišta rada se ne provodi ako poslodavac ima potrebu za zapošljavanjem radnika u zanimanju koje je odlukom Upravnog vijeća Zavoda određeno kao iznimka od provedbe testa tržišta rada.

2. Mišljenje za izdavanje dozvola za boravak i rad državljanima trećih zemalja

Članak 41.c

(1) Zavod izdaje mišljenje za izdavanje dozvole za boravak i rad državljaninu treće zemlje po službenoj dužnosti na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova.

(2) U postupku izdavanja mišljenja iz stavka 1. ovoga članka Zavod utvrđuje činjenice na temelju ugovora o radu, dokaza o ispunjavanju zahtjeva poslodavca traženih u testu tržišta rada koji se odnose na razinu obrazovanja, obrazovnu kvalifikaciju, radno iskustvo i sve druge uvjete koje zahtijeva poslodavac, kao i na temelju rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije kada se ono zahtijeva.

(3) Za izdavanje pozitivnog mišljenja poslodavac je dužan ispuniti uvjete koji se odnose na:

1. obavljanje gospodarske aktivnosti u djelatnosti registriranoj u Republici Hrvatskoj

2. podmirene obveze po osnovi poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja

3. zapošljavanje najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske u zadnjih šest mjeseci

4. činjenicu da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja i

5. broj zaposlenih radnika državljana Republike Hrvatske odnosno državljana države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije koji ne smije biti manji od ¼ ukupno zaposlenih.

(4) Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka Zavod dostavlja elektroničkim putem Ministarstvu unutarnjih poslova, u razumnom roku.

Članak 4.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Korisnici mjera aktivne politike zapošljavanja podnose elektroničkim putem zahtjev za dodjelu financijskih sredstava za zapošljavanje, usavršavanje, samozapošljavanje, osposobljavanje na radnom mjestu, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, javni rad, potporu za očuvanje radnih mjesta i stalnog sezonca na sljedećim obrascima:

1. Zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja (Obrazac APZ-ZZO)

2. Zahtjev za sufinanciranje usavršavanja (Obrazac APZ – ZZO)

3. Zahtjev za sufinanciranje potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja (Obrazac APZ-ZS)

4. Zahtjev za osposobljavanje na radnom mjestu (Obrazac APZ-O)

5. Zahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (Obrazac APZ-SOR)

6. Zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu (Obrazac APZ-ZJR)

7. Zahtjev za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta (ZPORM-1) i

8. Zahtjev za sufinanciranje produženog mirovinskog osiguranja – Stalni sezonac (Obrazac APZ-SS).«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/02

Urbroj: 524-04-01/1-21-3

Zagreb, 26. ožujka 2021.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.