Odluka o porezima Grada Daruvara

NN 35/2021 (6.4.2021.), Odluka o porezima Grada Daruvara

Grad Daruvar

744

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16) i članka 42. stavka 1. alineje 9. Statuta Grada Daruvara (»Službeni glasnik Grada Daruvara«, broj 1/13, 2/18, 3/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Daruvara na svojoj 32. sjednici održanoj 17. veljače 2021. donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA GRADA DARUVARA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se lokalni porezi koji pripadaju Gradu Daruvaru, visina stope i iznosa poreza te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju značenja koja su definirana Zakonom.

II. VRSTE POREZA

Članak 3.

Porezi Grada Daruvara su:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 4.

Prirez poreza na dohodak plaća se po stopi od 10% u korist proračuna Grada Daruvara.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 2 %.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Porez na kuće za odmor koje se nalaze u I. i II. zoni sukladno posebnoj Odluci o zonama na području Grada Daruvara, plaća se u visini od 15,00 kn/m² korisne površine kuće za odmor, a na kuće za odmor koje se nalaze u III., IV. i V. zoni, porez se plaća u visini 10,00 kn/m² korisne površine.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 7.

Javnom površinom smatraju se nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javna parkirališta i javne zelene površine.

Članak 8.

Rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina donosi Upravni odjel za financije i proračun Grada Daruvara na temelju podataka iz rješenja i na temelju drugih podataka koje Upravnom odjelu dostavljaju drugi nadležni Upravni odjeli Grada.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja kojim je porez utvrđen.

Nadležni Upravni odjel ne donosi rješenja o razrezu poreza na korištenje javnih površina do ukupnog iznosa od 100,00 kuna.

Članak 9.

Na korištenja javnih površina plaća se porez kako slijedi:

1.smještaj ogrjevnog drva i uglja
– do 15 dana bez naknade
– od 15 dana na dalje1,00 kn/m²/dan
2.smještaj graditeljskog materijala
– do 15 dana bez naknade
– od 15 dana na dalje2,00 kn/m²/dan
3.smještaj skele za gradnju
– do 15 dana bez naknade
– od 15 dana na dalje2,00 kn/m²/dan
4.zabavne igre, cirkus, luna park2,00 kn/m²/dan
5.postavljanje svih ostalih naprava (zamrzivači, automati za prodaju pića, sladoleda) i pokretni štandovi (knjige, bižuterije, čestitke, za prodaju suvenira, ukrasa i dr.)20,00 kn/m²/dan
6.Korištenje štanda i kućice20,00 kn/m²/dan
– korištenje štanda i javne površine za vrijeme manifestacija30,00 kn/m²/dan
– dovoz i odvoz štanda99,00 kn
7.prodaja kestenja i kukuruza10,00 kn/m²/dan
8.prodaja borova15,00 kn/m²/dan
9.terase za vršenje ugostiteljske djelatnosti
– na otvorenom1,10 kn/m²/dan
– pod tendom1,30 kn/m²/dan
– pod tendom po ljeti – 120 dana1,30 kn/m²/dan
– pod tendom stalno bez ljetnog perioda – 240 dana0,30 kn/m²/dan
10.korištenje javnog prostora za postavljanje reklamnog panoa
I. reklamni stup – samostojeći
– do 1 m²300,00 kn/m²/god.
– od 1 m² do 5 m²500,00 kn/m²/god.
– iznad 5 m²700,00 kn/m²/god.
II. reklamna vitrina (city light)
– do 1 m²400,00 kn/m²/god.
– od 1 m² do 5 m²800,00 kn/m²/god.
– iznad 5 m²1.200,00 kn/m²/god.
III. reklamni panoi na stupu javne rasvjete
– do 3 m²450,00 kn/m²/god.
IV. jumbo plakati500,00 kn/m²/god.
11.druge privremene uporabe za korištenje javnih površina2,00 kn/m²/dan
12.ostale uporabe javne površine za stalno (cijelu godinu)0,075 kn/m²/dan
13.ostale uporabe javne površine (privremeno)0,30 kn/m²/dan
14.korištenje obilježenog parkirališnog mjesta u druge svrhe100,00 kn/dan
15.korištenje javne površine za obuku auto škola600,00 kn godišnje po vozilu
16.korištenja javne površine za promotivne aktivnosti poslovnih subjekata1.000,00 kn/dan
17.rezervirana parkirališna mjesta500,00 kn/park.mjesto/god.
18.za postavljanje reklame i reklamnih panoa bez prethodnog odobrenja, za tekuću godinu u kojoj su postavljeni
– do 1 m²400,00 kn
– 1-5 m²800,00 kn
– iznad 5 m²1.100,00 kn.


III. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA

Članak 10.

Poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 3. točke 2. – 4. ove Odluke obavljat će Upravni odjel za financije i proračun Grada Daruvara.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o porezima Grada Daruvara (»Narodne novine«, br. 65/17), Odluke o izmjenama odluke o porezima Grada Daruvara (»Narodne novine« br. 122/17) i Odluka o II. izmjenama odluke o porezima Grada Daruvara (»Službeni glasnik Grada Daruvara«, broj 12/20).

Članak 12.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Grada Daruvara« i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, osim odredbe o prirezu poreza na dohodak koja stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je predmetna odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-23/21-11/01
Urbroj: 2111/01-01-21-1
Daruvar, 17. veljače 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća
Stjepan Trkač, v. r.