Odluka o lokalnim porezima Grada Jastrebarskog

NN 36/2021 (7.4.2021.), Odluka o lokalnim porezima Grada Jastrebarskog

Grad Jastrebarsko

752

Na temelju članka 20., članka 41. stavak 4. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog (»Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog«, broj 1/18, 3/20 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 27. sjednici održanoj 29. ožujka 2021. godine, donosi

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA GRADA JASTREBARSKOG

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se vrste, stope i visina lokalnih poreza Grada Jastrebarskog i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

U Gradu Jastrebarskom uvode se sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na kuće za odmor.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9 % (devet posto).

2. Porez na kuće za odmor

Članak 4.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 15 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 5.

Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na kuće za odmor je Porezna uprava.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o lokalnim porezima (»Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog«, broj 10/12).

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog« i u »Narodnim novinama«. Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog«, a primjenjuje se od 1. travnja 2021. godine, osim odredbe o prirezu porezu na dohodak, koja stupa na snagu i primjenjuje se od prvog dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-05/21-01/02
Urbroj: 238/12-01-21-13
Jastrebarsko, 29. ožujka 2021.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić, prof., v. r.