Pravilnik o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva

NN 36/2021 (7.4.2021.), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

756

Na temelju odredbi članaka 17. stavka 4., članka 28. stavka 11., članka 34. stavka 9., članka 288. stavaka 16. i 17., članka 289. stavka 17., članka 290. stavka 4., članka 542. stavka 6., članka 550. stavaka 8. i 9., članka 570. stavka 7., članka 572. stavka 4., članka 577. stavka 6., članka 578. stavka 5. i članka 579. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18 i 17/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. travnja 2021. donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE TE ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG ODNOSNO KONTROLNOG UDJELA I KRITERIJIMA ZA PROCJENU PRIMJERENOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA, NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA I VIŠEG RUKOVODSTVA

DIO PRVI

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:

1. sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu, burzi i središnjoj drugoj ugovornoj strani, dokumentacija koja se prilaže zahtjevu i opseg potrebnih podataka za potrebe odlučivanja o izdavanju suglasnosti

2. sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kontrolnog udjela u središnjem depozitoriju vrijednosnih papira, dokumentacija koja se prilaže zahtjevu i opseg potrebnih podataka za potrebe odlučivanja o izdavanju suglasnosti

3. sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave investicijskog društva i burze odnosno zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje člana uprave središnjeg depozitorija vrijednosnih papira i središnje druge ugovorne stane i dokumentacija koja se prilaže tom zahtjevu

4. uvjeti i kriteriji za procjenu ispunjavanja uvjeta za člana uprave investicijskog društva, burze, središnjeg depozitorija vrijednosnih papira i središnje druge ugovorne strane

5. uvjeti koje mora ispunjavati član nadzornog odbora značajnog investicijskog društva, burze, središnjeg depozitorija vrijednosnih papira i središnje druge ugovorne strane

6. kriteriji za procjenu primjerenosti nositelja ključnih funkcija investicijskog društva, burze, središnjeg depozitorija vrijednosnih papira i središnje druge ugovorne strane, te višeg rukovodstva središnje druge ugovorne strane

7. sadržaj politike za izbor i procjenu primjerenosti i dinamika procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija

8. pojam dovoljnog vremena koje član uprave i član nadzornog odbora posvećuju obavljanju svojih funkcija u društvu

9. pojam odgovarajućeg stručnog znanja, vještina i iskustva članova uprave odnosno nadzornog odbora, uključujući i pojam odgovarajućeg kolektivnog odnosno zajedničkog znanja, vještina i iskustva članova uprave odnosno nadzornog odbora

10. pojam neovisnosti člana uprave odnosno nadzornog odbora

11. pojam raznolikosti koju treba uzeti u obzir prilikom odabira člana uprave i nadzornog odbora

12. edukacija članova uprave i nadzornog odbora.

Definicije i područje primjene

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala

3. društvo je investicijsko društvo, burza, operater sustava poravnanja, središnja druga ugovorna strana i središnji depozitorij vrijednosnih papira, ako nije drugačije posebno navedeno

4. postupci su istražne radnje, kazneni progoni i kazneni postupci i postupci koji su prethodili donošenju pravomoćne presude, pravomoćne prisilne mjere ili prekršajne odnosno upravne sankcije i nadzorne mjere

5. kandidat je osoba za koju su društvo odnosno članovi društva ili nadzorni odbor ili osnivači, kako je primjenjivo, podnijeli zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje na funkciju člana uprave odnosno osoba za koju se provodi procjena primjerenosti za člana nadzornog odbora, nositelja ključne funkcije ili višeg rukovoditelja

6. uprava u smislu ovog Pravilnika uključuje i izvršne direktore kod onih društava koja imaju osnovan upravni odbor umjesto uprave i nadzornog odbora

7. dioničar u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva i imatelja poslovnog udjela u društvu s ograničenom odgovornošću

8. značajni poslovni odnos je poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta:

– ako su ukupne obveze člana uprave ili nadzornog odbora i s njima povezanih osoba prema društvu veće od ukupnih tražbina i ulaganja u to društvo za iznos koji prelazi 2 % temeljnoga kapitala društva, a nije manji od 100.000,00 kuna

– društvo ili s njim povezana osoba ima ulaganje u instrumente temeljnoga kapitala koje prelazi 25 % temeljnoga kapitala drugog društva koje kontrolira član uprave odnosno član nadzornog odbora ili

– ako drugo društvo povezano s članom uprave ili nadzornog odbora društva ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga društvu.

9. Uredba (EU) 2017/1946 je Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/1946 od 11. srpnja 2017. o dopuni direktiva 2004/39/EZ i 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za iscrpan popis informacija koje namjeravani stjecatelji moraju uključiti u obavijest o namjeravanom stjecanju kvalificiranog udjela u investicijskom društvu (SL L 276/32, 26. 10. 2017.)

10. Zajedničke smjernice su Zajedničke smjernice za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru (JC/GL/2016/01) Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala

11. Uredba (EU) br. 648/2012 je Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

12. Uredba (EU) br. 909/2014 je Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012.

(2) Ostali pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenje kao u Zakonu.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika koje se primjenjuju na investicijsko društvo, primjenjuju se na investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i podružnicu društva iz treće zemlje.

(4) Odredbe ovog Pravilnika koje propisuju procjenu primjerenosti i uvjete za nadzorni odbor društva ne primjenjuju se na investicijsko društvo koje nije značajno investicijsko društvo u smislu članka 3. stavka 1. točke 154. Zakona.

(5) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na imenovanje osoba koje će biti odgovorne za vođenje poslova te na nositelje ključnih funkcija u podružnici investicijskog društva iz treće zemlje.

(6) Odredbe dijela Drugog ovoga pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju na odlučivanje Hanfe o izdavanju suglasnosti za stjecanje kontrolnog udjela u središnjem depozitoriju vrijednosnih papira.

(7) Odredbe dijela Trećeg ovoga pravilnika koje se odnose na članove uprave i nadzornog odbora središnjeg depozitorija vrijednosnih papira, na odgovarajući se način primjenjuju i na odlučivanje Hanfe o izdavanju prethodne suglasnosti za imenovanje članova uprave te na uvjete koje mora ispunjavati član nadzornog odbora operatera sustava poravnanja iz članka 536. stavka 1. točke 2. Zakona, a u skladu s člankom 536. stavkom 5. Zakona.

(8) Na upravu Burze osim odredbi ovoga Pravilnika primjenjuju se i Smjernice o upravljačkom tijelu tržišnih operatera i pružatelja usluga dostave podataka (ESMA 70-151-294 HR) Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala.

DIO DRUGI
ODLUČIVANJE O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA

Primjena propisa

Članak 3.

(1) Hanfa će izdati suglasnost za izravno ili neizravno stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u društvu onom stjecatelju (dalje: namjeravani stjecatelj) za kojeg ocijeni da je primjeren i financijski stabilan u skladu s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika, kao i primjenjivim odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012 i Uredbe (EU) br. 909/2014.

(2) Hanfa će prilikom odlučivanja o suglasnosti za namjeravano stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u društvu primjenjivati kriterije i postupke propisane Zakonom, Uredbom (EU) br. 648/2012, Uredbom (EU) br. 909/2014, te Zajedničkim smjernicama.

(3) Odredbe ovog dijela Pravilnika primjenjuju se na odlučivanje Hanfe o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za izravno ili neizravno stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu, burzi i središnjoj drugoj ugovornoj strani te na odgovarajući način i na odlučivanje Hanfe o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za izravno ili neizravno stjecanje kontrolnog udjela u središnjem depozitoriju, osim ako nije izričito drugačije propisano.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 4.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela podnosi se na obrascu Zahtjeva (Prilog I. ovoga Pravilnika) zajedno sa svim prilozima potrebnima za odlučivanje kako je propisano Uredbom (EU) 2017/1946 ako se zahtjev odnosi na stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu, odnosno člancima 6. do 9. ovoga Pravilnika ako se zahtjev odnosi na stjecanje kvalificiranog udjela u burzi odnosno središnjoj drugoj ugovornoj strani te uz odgovarajuću primjenu, ako se zahtjev odnosi na stjecanje kontrolnog udjela u središnjem depozitoriju vrijednosnih papira.

Dokumentacija i podaci o stjecanju koji se prilažu zahtjevu

Članak 5.

(1) Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu prilažu se dokumenti i podaci kako je propisano Uredbom (EU) 2017/1946.

(2) Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u burzi odnosno središnjoj drugoj ugovornoj strani kao i zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kontrolnog udjela u središnjem depozitoriju vrijednosnih papira prilažu se dokumenti i podaci propisani Prilogom I. Zajedničkih smjernica te člankom 6. do 9. ovoga Pravilnika.

(3) Osim dokumentacije iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Hanfa je od podnositelja zahtjeva ovlaštena tražiti i druge podatke i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom, ovim Pravilnikom, Zajedničkim smjernicama i drugim propisima Europske unije, uključujući podatke propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici primjene toga zakona.

Dokumentacija koju dostavlja fizička osoba namjeravani stjecatelj

Članak 6.

Namjeravani stjecatelj fizička osoba uz zahtjev iz članka 4. ovog Pravilnika prilaže najmanje sljedeću dokumentaciju i podatke:

1. presliku osobne iskaznice ili putovnice, a namjeravani stjecatelj iz druge države članice ili treće države presliku osobne iskaznice ili putne isprave

2. životopis namjeravanog stjecatelja koji uključuje osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno trajnog boravišta i druge identifikacijske podatke stjecatelja), popis svih pravnih osoba u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen i popis pravnih osoba u kojima je imao ili još uvijek ima kvalificirani udjel,

3. popis osoba koje su u smislu članka 3. stavka 1. točke 145. Zakona usko povezane s namjeravanim stjecateljem i opis načina povezanosti

4. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvora financiranja i dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namjeravanog stjecatelja za uplatu temeljnog kapitala društva i održavanje bonitetnog funkcioniranja društva

5. dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika (kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, a u suprotnom se dostavlja izjava iz Priloga VII. ovog Pravilnika s potpisom namjeravanog stjecatelja ovjerenim od javnog bilježnika, o ispunjavanju uvjeta iz ove točke, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)

6. ispunjeni Upitnik iz Priloga II. ovoga Pravilnika, s potpisom namjeravanog stjecatelja, ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

7. popis suradnika namjeravanog stjecatelja koji popis u odnosu na suradnike hrvatske državljane osim podatka o imenu i prezimenu suradnika, sadrži i podatke o OIB-u, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, prebivalištu, a za suradnike strane državljane dostavlja se i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika (kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, a u suprotnom se dostavlja izjava iz Priloga VII. ovoga Pravilnika s potpisom suradnika ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva

8. popis osoba koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova društva a koji sadrži podatke o imenu i prezimenu, OIB, državljanstvu, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, adresi prebivališta, presliku osobne iskaznice ili putovnice, životopis tih osoba i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika (kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, a u suprotnom se dostavlja izjava iz Priloga VII. ovog Pravilnika, s potpisom osobe koja će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova Društva, ovjerenim od javnog bilježnika, o ispunjavanju uvjeta iz ove točke, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)

9. kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog nadzornog tijela namjeravanog stjecatelja iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju

10. dokaz o plaćenoj naknadi propisanim pravilnikom o vrsti i visini naknada Hanfe.

Dokumentacija koju dostavlja pravna osoba namjeravani stjecatelj

Članak 7.

Namjeravani stjecatelj pravna osoba uz zahtjev iz članka 4. ovoga Pravilnika prilaže najmanje sljedeću dokumentaciju i podatke:

1. za stranu pravnu osobu, izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra u koji je upisan namjeravani stjecatelj, ne stariji od tri mjeseca

2. popis osoba koje su u smislu članka 3. stavka 1. točke 145. Zakona usko povezane s namjeravanim stjecateljem te opis načina povezanosti i popis stvarnih i zakonskih imatelja udjela u namjeravanom stjecatelju s naznakom visine sudjelovanja u strukturi namjeravanog stjecatelja

3. revidirane financijske izvještaje za posljednje tri godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je namjeravani stjecatelj osnovan unutar protekle tri godine, financijske izvještaje od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, dostavljaju se revidirani financijski izvještaji, a ako je namjeravani stjecatelj matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi

4. ako je od zadnjeg godišnjeg izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu

5. potvrdu nadležne porezne uprave odnosno drugog nadležnog tijela da nema zaostalih poreznih obveza i neplaćenih doprinosa

6. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvora financiranja te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namjeravanog stjecatelja za uplatu temeljnog kapitala društva i održavanje bonitetnog funkcioniranja društva

7. dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika (kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, a u suprotnom se dostavlja izjava iz Priloga VII. ovoga Pravilnika, s potpisom odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja o ispunjavanju uvjeta iz ove točke ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)

8. ispunjeni Upitnik iz Priloga III. ovoga Pravilnika, s potpisom odgovornih osoba namjeravanog stjecatelja, ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

9. kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog nadzornog tijela namjeravanog stjecatelja iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju

10. popis osoba koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova društva koji sadrži podatke o imenu i prezimenu, OIB, državljanstvu, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, adresi prebivališta, presliku osobne iskaznice ili putovnice, životopis tih osoba i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika (kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, a u suprotnom se dostavlja izjava iz Priloga VII. ovoga Pravilnika, s potpisom osobe koja će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova društva, ovjerenim od javnog bilježnika, o ispunjavanju uvjeta iz ove točke, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)

11. dokaz o plaćenoj naknadi propisanoj pravilnikom o vrsti i visini naknada Hanfe.

Informacije o strategiji stjecatelja

Članak 8.

(1) Ako stjecatelj namjerava steći 10 % ili više udjela, ali manje od 20 % udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima u društvu, zahtjevu je potrebno priložiti i informacije o strategiji, koje sadržavaju sljedeće podatke:

1. strategiju stjecatelja u odnosu na stjecanje, koja sadržava izjavu o tome koliko dugo namjerava držati udjele u društvu i namjerava li povećati, smanjiti ili održati udio u kapitalu u sljedećih pet godina nakon stjecanja

2. naznaku namjerava li stjecatelj djelovati kao aktivni manjinski dioničar i razloge zbog kojih namjerava imati takvu ulogu u upravljanju društvom

3. informaciju o financijskom stanju stjecatelja i spremnosti da uloži dodatna sredstva u kapital društva ako to bude potrebno radi razvoja poslovanja društva ili u slučaju financijskih poteškoća.

(2) Ako stjecatelj namjerava steći 20 % ili više udjela, ali manje od 50 % udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima društva ili ako ima udio manji od 20 %, ali će zbog vlasničke strukture društva steći utjecaj koji bi imao dioničar koji ima više od 20 %, a manje od 50 % udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima društva, zahtjevu je potrebno priložiti i informacije o strategiji u odnosu na društvo koje osim podataka iz stavka 1. ovog članka sadržavaju i sljedeće informacije:

1. detalje o namjeravanom utjecaju stjecatelja na financijski položaj društva, uključujući politiku dividendi, strateški razvoj i raspodjelu sredstava društva i

2. opis namjera i očekivanja stjecatelja u odnosu na društvo u razdoblju od pet godina sa svim elementima navedenima u stavku 4. ovog članka.

(3) Ako stjecatelj namjerava steći najmanje 50 % udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima društva ili ako će realizacijom stjecanja društvo postati njegovo društvo kćer, zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti pored podataka iz stavaka 1. i 2. ovog članka, osim podataka točke 2. stavka 1. ovog članka, potrebno je priložiti i poslovni plan koji sadržava plan strateškog razvoja, projekciju financijskih izvješća i opis utjecaja stjecanja na korporativno upravljanje i organizacijsku strukturu društva u kojemu se stječe kvalificirani udio.

(4) Strateški plan razvoja društva iz stavka 3. ovog članka mora sadržavati glavne ciljeve namjeravanog stjecanja i načine na koje se oni namjeravaju postići, uključujući:

1. opći cilj namjeravanog stjecanja,

2. financijske ciljeve za prve tri financijske godine nakon stjecanja izražene kroz očekivani povrat na kapital, omjer troškova i koristi (engl. cost-benefit), zaradi po dionici,

3. utjecaj namjeravanog stjecanja na eventualnu promjenu djelatnosti, proizvoda, ciljanih klijenata kada je primjenjivo i preraspodjelu sredstava društva i

4. aktivnosti i postupak uključivanja društva u kojemu se stječe kvalificirani udio u grupu s opisom budućih odnosa s drugim članicama grupe i opisom politika unutargrupnih odnosa. Ako je riječ o institucijama koje su dobile odobrenje i koje nadziru nadležna tijela u Europskoj uniji, dovoljna je informacija o pojedinim dijelovima grupe koji su izravno obuhvaćeni namjeravanim stjecanjem.

(5) Projekcije financijskih izvješća iz stavka 3. ovog članka moraju biti izrađene na pojedinačnoj i na konsolidiranoj osnovi za razdoblje od tri godine i moraju sadržavati:

1. projekciju bilance i računa dobiti i gubitka na obrascima na kojima se dostavljaju nadzorna izvješća Hanfi,

2. projekciju kapitalnih zahtjeva i stope adekvatnosti kapitala,

3. informacije o izloženosti rizicima, uključujući kreditni, tržišni, operativni i druge relevantne rizike,

4. projekcije unutargrupnih transakcija.

(6) Opis utjecaja stjecanja na korporativno upravljanje i organizacijsku strukturu društva iz stavka 3. ovog članka mora sadržavati opis utjecaja na:

1. sastav i dužnosti uprave, nadzornog odbora i drugih tijela društva, uključujući informacije o osobama koje će rukovoditi poslovanjem

2. administrativne i računovodstvene postupke i unutarnje kontrole, uključujući promjene u postupcima iz područja računovodstva, unutarnje revizije, praćenja usklađenosti, sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i upravljanja rizicima te imenovanju osobe odgovorne za rad funkcije unutarnje revizije, osobe odgovorne za rad funkcije praćenja usklađenosti i osobe zadužene za rad funkcije kontrole rizika,

3. cjelokupnu IT arhitekturu, uključujući sve promjene politike eksternalizacije, dijagram toka podataka, software kojim se koristi, osnovne procedure i alate za sigurnost informacijskog sustava, uključujući pričuvnu pohranu, planove kontinuiteta poslovanja i revizorske zapise,

4. politike izdvajanja poslovnih procesa, uključujući informacije o poslovnim procesima koja će se izdvajati, izbor pružatelja usluga i prava i obveze definirane ugovorima o izdvajanju poslovnih procesa, uključujući reviziju i kvalitetu usluge koja se očekuje i

5. ostale informacije koje mogu utjecati na korporativno upravljanje i organizacijsku strukturu društva u kojemu se stječe kvalificirani udio, uključujući sve promjene u glasačkim pravima dioničara.

(7) Ako do stjecanja kvalificiranog udjela dolazi na temelju unutargrupne transakcije, pri čemu se ne mijenja krajnji posredni stjecatelj, stjecatelj nije dužan dostaviti strategiju, poslovni plan i unutarnju organizaciju društva, ako namjeravanim stjecanjem neće doći do izmjena navedenih dokumenata.

(8) Na stjecanje kontrolnog udjela u središnjem depozitoriju vrijednosnih papira primjenjuju se stavci 3. do 7. ovoga članka na odgovarajući način pod uvjetom da se radi o stjecanju kontrolnog udjela u smislu članka 2. stavka 1. točke 21. te članka 27. stavka 7. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Imenovanje uprave, nadzornog odbora i članova višeg rukovodstva od strane namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela

Članak 9.

(1) Ako namjeravani stjecatelj namjerava imenovati nove osobe u upravu ili kada je primjenjivo, izabrati u nadzorni odbor društva, dužan je dokazati da te osobe imaju dobar ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo u skladu sa Zakonom propisanim uvjetima za člana uprave odnosno člana nadzornog odbora društva.

(2) Ako namjeravani stjecatelj namjerava imenovati odnosno zaposliti nove osobe koje će obavljati izvršne funkcije unutar društva odgovorne za svakodnevno vođenje poslovanja, dužan je dokazati da te osobe imaju dobar ugled, stručna znanja, osposobljenosti i iskustvo potrebne za nositelje ključnih funkcija odnosno za člana višeg rukovodstva društva, ako je primjenjivo, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(3) Na procjenu ispunjavanja uvjeta iz ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o procjeni primjerenosti člana uprave, nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva.

Obavijest o otpuštanju kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani

Članak 10.

(1) Ako imatelj kvalificiranog udjela namjerava otpustiti izravni ili neizravni kvalificirani udio u središnjoj drugoj ugovornoj strani ili namjerava otpustiti udio na način da se kvalificirani udio smanji ispod praga za koji je dobio odobrenje ili ako društvo prestaje biti društvo kćer imatelja kvalificiranog udjela, dužan je Hanfu obavijestiti o tome najmanje 15 radnih dana prije namjeravanog otpuštanja.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga Hanfi se dostavlja pisanim putem i sadrži najmanje visinu udjela koji se namjerava otpustiti i vremensko razdoblje u kojemu će se otpuštanje dogoditi.

(3) Hanfa može tražiti i dodatne podatke i pojašnjenja vezano za namjeravano otpuštanje kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani.

Obavijest o otpuštanju kontrolnog udjela u središnjem depozitoriju vrijednosnih papira

Članak 11.

(1) Ako imatelj kontrolnog udjela u središnjem depozitoriju vrijednosnih papira namjerava otpustiti udio u središnjem depozitoriju vrijednosnih papira u cijelosti ili na način da udio se njegov udio smanji ispod kontrolnog udjela, dužan je Hanfu obavijestiti o tome najmanje 15 radnih dana prije namjeravanog otpuštanja.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga Hanfi se dostavlja pisanim putem i sadrži najmanje visinu udjela koji se namjerava otpustiti i vremensko razdoblje u kojemu će se otpuštanje dogoditi.

(3) Hanfa može tražiti i dodatne podatke i pojašnjenja vezano za namjeravano otpuštanje kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani.

DIO TREĆI
PRIMJERENOST ČLANA UPRAVE, NADZORNOG ODBORA I NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA I VIŠEG RUKOVODSTVA

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave

Članak 12.

Odredbe ovog dijela Pravilnika primjenjuju se na odlučivanje Hanfe o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave u investicijskom društvu i burzi, te na odlučivanje o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje člana uprave u središnjoj drugoj ugovornoj strani, središnjem depozitoriju vrijednosnih papira i operateru sustava poravnanja, osim ako pojedinom odredbom nije drugačije propisano.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave

Članak 13.

(1) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave društva podnose članovi društva odnosno nadzorni odbor društva, a u slučaju burze, nadzorni odbor odnosno osnivači burze na obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika, pisanim ili elektroničkim putem u skladu s uputama koje Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati funkciju i planirani opseg nadležnosti za koje se izabrani kandidat namjerava imenovati, obrazloženu odluku o izboru kandidata, predloženo trajanje mandata, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti.

(3) Uz obrazac zahtjeva iz Priloga IV. ovoga Pravilnika dostavljaju se, kada je primjenjivo, sljedeći prilozi:

1. odluka o imenovanju izabranog kandidata za člana uprave uvjetovana pribavljanjem odobrenja Hanfe odnosno odluka o izboru kandidata za člana uprave

2. informacija o rezultatu procjene primjerenosti koju je provelo društvo koja treba sadržavati i rezultate odnosno dokaze o ispunjavanju svih pojedinih kriterija primjerenosti kao što su dobar ugled, odgovarajuća stručna znanja i sposobnosti, radno iskustvo i obrazloženje procjene na koji način je utvrđeno ispunjavanje cjelokupne primjerenosti i pojedinih kriterija primjerenosti kandidata

3. preslika osobne iskaznice odnosno preslika putovnice za strane državljane,

4. ovjerena preslika diplome odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač

5. potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao relevantno radno iskustvo iz članka 18. ovog Pravilnika (tvrtka društva, naziv funkcije/radnog mjesta, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti) ili iznimno, kada potvrdu relevantne pravne osobe nije moguće dobiti jer pravna osoba više ne postoji, drugi dokument ili dokumente kojima se potvrđuje takvo relevantno iskustvo, vjerodostojnost kojih može procijeniti Hanfa

6. ispunjeni Upitnik za kandidata za člana uprave (Prilog V.) s potpisom kandidata za člana uprave ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave

7. izjava društva o postojanju okolnosti koje mogu dovesti do sukoba interesa i poduzete mjere za njegovo smanjenje odnosno otklanjanje

8. izjava kandidata o tome vodi li se protiv kandidata kazneni postupak ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj (Prilog VI.), s potpisom kandidata za člana uprave ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave

9. program vođenja poslova društva kandidata za člana uprave

10. pri inicijalnom imenovanju u tom društvu, podatak o preporuci koju daje izravno nadređena osoba, odnosno kod članova uprave član nadzornog odbora ili član društva, u poslodavcu kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine ako su dostupne odnosno, ako nisu dostupne, obrazloženje razloga nedostupnosti,

11. popis suradnika kandidata koji popis u odnosu na suradnike hrvatske državljane osim podatka o imenu i prezimenu suradnika, sadrži i podatke o OIB-u, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, prebivalištu, a za suradnike strane državljane dostavlja se i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika (kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, a u suprotnom se dostavlja izjava iz Priloga VII. ovoga Pravilnika, s potpisom osobe koja će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova društva, ovjerenim od javnog bilježnika, o ispunjavanju uvjeta iz ove točke, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)

12. izvod iz kaznene i prekršajne evidencije vodi li se protiv kandidata kazneni odnosno prekršajni postupak koji nije stariji od tri mjeseca, kada je primjenjivo,

13. dokaz o plaćenoj naknadi koja se plaća uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva propisana aktom Hanfe o vrsti i visini naknada,

14. osim dokumenata kojima se dokazuju podaci iz ovog stavka, zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi stručnost i primjerenost kandidata.

(4) Kada se ista osoba ponovno imenuje u upravu istog društva, zahtjevu nije potrebno priložiti dokaze iz točke 3., 4., 5. i 10. stavka 3. ovoga članka i, kao i druge dokumente kojima Hanfa već raspolaže, pod uvjetom da se isti mogu upotrijebiti kao dokazno sredstvo u novom postupku.

Odlučivanje o zahtjevu

Članak 14.

(1) Na temelju dokumentacije i podataka kojima raspolaže, Hanfa donosi odluku o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za člana uprave.

(2) Hanfa će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave uzeti u obzir sve elemente koji mogu utjecati na ocjenu ispunjava li kandidat postavljene uvjete, a u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja društva.

(3) Pozitivno ocijenjen program iz članka 31. ovog Pravilnika predstavlja jedan od uvjeta za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

UVJETI ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU TE ZA NOSITELJE KLJUČNIH FUNKCIJA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA, BURZE, SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA, SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE I VIŠE RUKOVODSTVO SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE

Uvjeti za članstvo u upravi i nadzornom odboru

Članak 15.

(1) Član uprave društva mora imati dobar ugled, odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo za obavljanje te funkcije u društvu i ispunjavati posebne uvjete za člana uprave društva propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, Zakonom i ovim pravilnikom u pogledu sukoba interesa, poštenog i savjesnog obavljanja posla i posvećenosti ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti.

(2) Član nadzornog odbora značajnog investicijskog društva, burze, središnje druge ugovorne strane i središnjeg depozitorija vrijednosnih papira mora imati dobar ugled, odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo za obavljanje te funkcije u društvu i ispunjavati posebne uvjete za člana nadzornog odbora propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, Zakonom i ovim Pravilnikom u pogledu sukoba interesa, poštenog i savjesnog obavljanja posla i posvećenosti ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti.

Dobar ugled

Članak 16.

(1) Dobar ugled ima kandidat za člana uprave ili nadzornog odbora u odnosu na kojeg ne postoje okolnosti koje dovode u sumnju dobar ugled kandidata te koji nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo:

1. propisano zakonom kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika te za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom, i to:

– glava IX. – kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva

– glava X. – kaznena djela protiv života i tijela

– članak 125. – kazneno djelo povrede ravnopravnosti

– glava XII. – kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja

– glava XVI. – kaznena djela protiv spolne slobode

– glava XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti

– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva

– glava XXVI. – kaznena djela krivotvorenja

– članak 190. – kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama

– članak 191. – kazneno djelo omogućavanja trošenja droga

– članak 270. – kazneno djelo računalnog krivotvorenja

– članak 271. – kazneno djelo računalne prijevare

– članak 273. – teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka

– glava XXVIII. – kaznena djela protiv službene dužnosti

– glava XXIX. – kaznena djela protiv pravosuđa

– glava XXXIII. – kaznena djela protiv strane države ili međunarodne organizacije, odnosno za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 125/11. i 143/12.), i to:

– glava X. – kaznena djela protiv života i tijela

– glava XIII. – kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom

– glava XIV. – kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa

– glava XVII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti

– glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja

– glava XXII. – kaznena djela protiv pravosuđa

– glava XXIII. – kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava

– glava XXV. – kaznena djela protiv službene dužnosti

– kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada iz članka 114. i kazneno djelo povrede prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu iz članka 115. i

2. kazneno djelo iz zakona drugih država članica i trećih država koja po svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz točke 1. ovoga stavka

3. kazneno djelo propisano Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine« broj 152/08).

(2) Prilikom ocjenjivanja ugleda kandidata za člana uprave ili nadzornog odbora osobito se uzimaju u obzir sljedeće okolnosti koje mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata:

1. je li kandidatu zbog nepoštivanja propisa ukinuta ili odbijena odgovarajuća suglasnost odnosno odobrenje za obavljanje poslova sukladno propisima u nadležnosti Hanfe ili drugog nadležnog tijela

2. je li protiv kandidata pokrenuta istraga odnosno vodi li se protiv kandidata kazneni postupak za kaznena djela iz stavka 1. ovoga članka

3. je li kandidatu izrečena mjera ili protiv kandidata nadležni sudovi ili tijela vode postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili djelatnost osiguranja, tržište kapitala, pružanje financijskih usluga, investicijski i mirovinski fondovi, a posebno propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, korupcija, zlouporaba tržišta kapitala, zlouporaba povlaštenih informacija, lihvarstvo ili bilo kojih drugih propisa koji uređuju poslovanje financijskih institucija

4. je li kandidat pravomoćno osuđen za prekršaj koji predstavlja grubo kontinuirano ili učestalo kršenje propisa iz nadležnosti Hanfe, Hrvatske narodne banke ili drugih nadzornih tijela Republike Hrvatske, država članica i trećih država

5. rukovodi li ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodio društvom koje je pravomoćno osuđeno za neko od kaznenih djela iz ovoga članka, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci iz točke 3. ovoga stavka

6. za kojega postoje podaci u središnjoj bazi podataka o administrativnim kaznama Europskih nadzornih tijela, uključujući sve trajne zabrane koje su izrečene za kršenje zahtjeva koji se odnose na odobrenja za rad i zahtjeva za suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela, te podaci o podnesenim pravnim lijekovima u vezi s tim mjerama i ishodima tih pravnih lijekova, ako to može dovesti u sumnju dobar ugled kandidata

7. dosadašnji profesionalni rad i osobni integritet kandidata

8. ugrožavaju li poslovni rezultati i/ili financijska stabilnost ugled osobe te

9. postoje li drugi razlozi za sumnju u dobar ugled kandidata.

(3) Utvrđivanje postojanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka ne dovodi u pitanje primjenu načela presumpcije nedužnosti iz propisa kojima se uređuje kazneni postupak.

(4) Prilikom utvrđivanja utječu li okolnosti iz stavka 2. točaka 2. do 6. ovoga članka na dobar ugled kandidata Hanfa uzima u obzir sve dostupne podatke vezane uz vrstu kaznenopravnih sankcija, stupanj u kojemu se postupak nalazi, uložene pravne lijekove, izrečenu kaznu ili drugu kaznenopravnu sankciju, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otegotne i olakotne okolnosti, značaj kaznenog djela ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Hanfa će voditi računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled osobe.

(5) Dodatno, prilikom utvrđivanja okolnosti iz stavka 2. točaka 2. do 6. ovoga članka Hanfa uzima u obzir sve podatke o svim relevantnim dosadašnjim mjerama, osudama i postupcima u vezi s kandidatom ili društvom kojim kandidat rukovodi ili je rukovodio, a koje je provela ili provodi Hanfa ili drugo nadležno tijelo.

(6) Prilikom utvrđivanja utječu li okolnosti iz stavka 2. točke 7. ovoga članka na dobar ugled kandidata Hanfa će analizirati podatke koje upućuju na neprofesionalno i netransparentno ponašanje osobe u dosadašnjem radu, kao što je na primjer neuredno ili nepotpuno izvještavanje nadležnih tijela o bitnim informacijama, nesuradnja s nadležnim tijelima, uskraćivanje ili ukidanje odnosno oduzimanje odobrenja ili licence za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanje stručnih zanimanja ili djelatnosti. Ako je dostupno, Hanfa će analizirati i razloge otkaza ugovora o radu, kao i razloge za smjene s ključne ili slične funkcije i zabrane vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečene od nadležnog tijela ili nepostupanja po izrečenim mjerama Hanfe ili drugog nadležnog tijela, kao i sve druge podatke ili dokaze koje upućuju na to da postupci kandidata nisu u skladu s visokim standardima profesionalnog ponašanja.

(7) Prilikom utvrđivanja okolnosti iz stavka 2. točaka 8. i 9. ovoga članka Hanfa će uzeti u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem kandidat ima ili je imao značajni udio i/ili rukovodeću funkciju, a pogotovo u trgovačkom društvu u kojem kandidat ima ili je imao značajni udio i/ili rukovodeću funkciju, a prije nego što je nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili je oduzeto odnosno ukinuto odobrenje za rad, a koji bi mogli utjecati na dobar ugled kandidata. Hanfa će pritom procijeniti je li postupanje kandidata utjecalo na nastanak ovih događaja.

(8) Prilikom utvrđivanja okolnosti iz stavka 2. točaka 8. i 9. ovoga članka Hanfa će uzeti u obzir financijsku stabilnost osobe i njezin moguć utjecaj na dobar ugled. Pritom će se analizirati:

1. dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,

2. nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditni registri i sl.),

3. je li nad imovinom kandidata proveden ili se provodi postupak stečaja potrošača,

4. je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv kandidata kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u stavku 1. ovoga članka,

5. podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata i vodi li se protiv kandidata prekršajni postupak,

6. ulaganja koja predstavljaju materijalni udio u imovini kandidata, izloženost i zaduženost kandidata.

(9) Dobar ugled kandidata za člana uprave društva sukladno odredbama ovoga Pravilnika ocjenjuje Hanfa u postupku po zahtjevu za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave društva i društvo u postupku procjene primjerenosti iz članka 26. ovoga Pravilnika.

(10) Dobar ugled kandidata za člana nadzornog odbora društva procjenjuje društvo u postupku procjene primjerenosti iz članka 26. ovoga Pravilnika.

Stručna znanja i sposobnosti člana uprave

Članak 17.

(1) Hanfa će u smislu Zakona odgovarajućim stručnim znanjima smatrati završen odgovarajući stupanj obrazovanja:

a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekao najmanje 300 ECTS bodova, ili

d) sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu, ili

e) stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine, čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu.

(2) Odredba iz stavka 1. točke 1. alineje d) i e) ovog članka primjenjuje se na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu zakona koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen zakonom koji uređuje akademske i stručne nazive i akademske stupnjeve.

(3) Hanfa može pri procjeni stručnog znanja kandidata osim postignutog stupnja obrazovanja u skladu sa stavkom 1. u obzir uzeti i kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima:

1. financijskim tržištima,

2. računovodstvenom okviru i analizi financijskih podataka,

3. regulatornom okviru i regulatornim zahtjevima

4. strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja,

5. upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika društva)

6. korporativnom upravljanju, uključujući i sustav unutarnjih kontrola.

(4) Hanfa može prilikom procjene sposobnosti kandidata za člana uprave procjenjivati njegovu sposobnost strateškog razmišljanja i kreiranja kratkoročnih i dugoročnih poslovnih planova, prosuđivanja rizika i upravljanja istima, sposobnost organiziranja poslovanja i vođenja društva, neovisnost u mišljenju te sposobnost i spremnost kandidata za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj. Prilikom procjene uzima se u obzir i područje nadležnosti za koje je kandidat odgovoran te dužnosti i sposobnosti koje njegova pozicija u upravi zahtijeva.

(5) Član uprave tržišnog posrednika ne mora imati postignut stupanj obrazovanja iz stavka 1. ovoga članka ako Hanfa procijeni da posjeduje stručna znanja iz stavka 3. ovoga članka.

Iskustvo člana uprave

Članak 18.

(1) Hanfa će odgovarajućim iskustvom kandidata za člana uprave smatrati:

1. najmanje tri godine iskustva na rukovodećim poslovima u društvu koje čini iskustvo u obavljanju funkcije člana uprave, nositelja ključne funkcije i/ili u rukovođenju organizacijskim dijelovima društva ili

2. najmanje pet godina iskustva u rukovođenju poslovima koji se mogu usporediti s poslovima društva, za koje Hanfa ocijeni da su takvog karaktera da je obavljajući takve poslove kandidat mogao steći znanje potrebno za obavljanje funkcije člana uprave društva u vezi s financijskim tržištima, regulatornim okvirom i zahtjevima, strateškim planiranjem i povezivanjem poslovne strategije, poslovnog plana i njegovog izvršenja, upravljanjem rizicima, procjenom djelotvornosti nadzora i kontrole te tumačenjem financijskih podataka, utvrđivanjem glavnih problema na osnovi tih podataka te odgovarajućim kontrolama i mjerama, a koje čini:

– radno iskustvo u rukovođenju poslovima na razini uprave ili neposredno ispod uprave, odnosno na rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti, prvenstveno u financijskim institucijama odnosno pravnim osobama koje su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika razvrstane u velike poduzetnike,

– rad na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u tijelima javne vlasti ili tijelu nadležnom za nadzor financijskih institucija,

– iskustvo prokurista a osobito prokurista kreditne institucije ili druge financijske institucije.

(2) Pri procjenjivanju trajanja potrebnog radnog iskustva Hanfa može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova ako utvrdi da je, zajedno s ostalim prijašnjim poslovima koje je obavljao kandidat, stekao najmanje tri odnosno pet godina iskustva na poslovima iz stavka 1. i 2. ovog članka.

(3) Pored kriterija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, Hanfa će s obzirom na funkciju i društvo u koje se kandidat imenuje iskustvo kandidata dodatno procjenjivati prema sljedećim kriterijima:

1. vrsti rukovodeće funkcije i njezinom položaju u hijerarhiji, uključujući i vremensko trajanje obnašanja funkcije u organizacijskoj strukturi

2. prirodi i složenosti poslova koje je kandidat obavljao, uključujući i organizacijsku strukturu u kojoj je obavljao poslove

3. opseg nadležnosti, ovlasti za donošenje odluka i odgovornosti

4. broj podređenih radnika

5. stručna znanja koja je kandidat stekao na toj funkciji.

(4) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, prilikom procjene iskustva člana uprave tržišnog posrednika, Hanfa će dostatnim iskustvom u smislu članka 132. stavka 2. točke 3. Zakona smatrati i iskustvo vođenja trgovačkog društva koje je obavljalo poslove koje obavlja tržišni posrednik prije stupanja na snagu Zakona.

Dobar ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo člana nadzornog odbora

Članak 19.

(1) Prilikom procjene dobrog ugleda, stručnih znanja, sposobnosti i iskustva člana nadzornog odbora društvo je dužno primijeniti kriterije iz članaka 16. do 18. ovoga Pravilnika i ovoga članka.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u odnosu na odgovarajuću primjenu odredaba članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika, jedan član nadzornog odbora društva koji svojim relevantnim iskustvom i dosadašnjim radom u nadzornom odboru Društva može dokazati da ispunjava uvjete za člana nadzornog odbora propisane Zakonom, ne mora imati završen diplomski studij.

(3) Pod relevantnim iskustvom člana nadzornog odbora osobito se podrazumijeva iskustvo stečeno u vođenju, rukovođenju poslovima ili u poslovima nadzora nad vođenjem poslova društva u trajanju od najmanje tri godine ili istovjetno iskustvo u trajanju od najmanje pet godina stečeno u drugom trgovačkom društvu odnosno pravnoj osobi usporedive veličine i predmeta poslovanja kao i društvo odnosno iskustvo stečeno na poslovima na kojima je osoba mogla steći iskustvo potrebno za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva, poslovima u tijelima nadležnima za nadzor financijskih institucija, rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u pravnim osobama s javnim ovlastima ili tijelima državne uprave ili poslovima prokurista ili savjetnika uprave u drugom trgovačkom društvu, odnosno pravnoj osobi koja obavlja poslove iz djelatnosti usporedive s poslovima iz djelatnosti društva te iskustvo stečeno akademskim radom.

(4) Pri procjenjivanju trajanja potrebnog radnog iskustva Hanfa može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova ako utvrdi da je, zajedno s ostalim prijašnjim poslovima koje je obavljao kandidat, stekao najmanje tri odnosno pet godina iskustva na poslovima iz stavka 3. ovoga članka.

Sukob interesa člana uprave i člana nadzornog odbora investicijskog društva

Članak 20.

(1) Smatra se da se član uprave odnosno nadzornog odbora investicijskog društva nalazi u sukobu interesa u smislu članka 28. stavka 1. točke 4. odnosno članka 34. stavka 4. točke 3. Zakona kojim investicijsko društvo ne može upravljati ako:

1. član uprave odnosno nadzornog odbora ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s investicijskim društvom

2. ako je član uprave investicijskog društva ujedno i član nadzornog odbora neke od kreditnih ili financijskih institucija koje pružaju usluge na teritoriju Republike Hrvatske

3. ako je član nadzornog odbora ujedno i član nadzornog odbora ili uprave drugog investicijskog društva, kreditne ili druge financijske institucije, mješovitog financijskog holdinga ili financijskog holdinga, a koje nisu dio iste grupe kojoj pripada i to investicijsko društvo, a koje pružaju usluge na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od točaka 2. i 3. stavka 1. ovoga članka, neće se smatrati da postoji sukob interesa kojim investicijsko društvo ne može upravljati ako je član uprave odnosno nadzornog odbora ujedno i član uprave odnosno nadzornog odbora njenih društava kćeri ili društava koje pripadaju istoj grupi.

(3) Pri procjeni postojanja sukoba interesa, procjenjuje se najmanje sljedeće:

1. osobni, profesionalni i drugi odnos povezanosti sa imateljima kvalificiranog udjela investicijskog društva, društva kćeri ili podružnica

2. osobni, profesionalni i drugi odnos sa članovima uprave, članovima nadzornog odbora, nositeljima ključnih funkcija društva i društva kćeri

3. radna mjesta na kojima je kandidat radio u financijskim institucijama i trgovačkim društvima u proteklih pet godina

4. posjeduje li kandidat dionice ili vlasničke udjele u društvu ili subjektu koji ima različite interese u odnosu na investicijsko društvo

5. politički utjecaj ili odnosi s politički izloženim osobama.

(4) Investicijsko društvo dužno je od kandidata zatražiti sve podatke o činjenicama iz stavka 3. i 5. ovoga članka.

(5) Temeljem procjene iz stavka 1. i 3. ovoga članka investicijsko društvo je dužno svaki utvrđeni ili potencijalni sukob interesa dokumentirati, pratiti i njime upravljati, te po potrebi poduzeti mjere za smanjenjem odnosno otklanjanjem sukoba interesa kako bi se osigurala neovisnost mišljenja kandidata i nepristrano obavljanje njegovih dužnosti.

(6) Ako utvrdi postojanje sukoba interesa iz stavka 1. ovoga članka, investicijsko društvo je o istome bez odgađanja dužno obavijestiti Hanfu.

(7) Odredbe ovog članka se na odgovarajući način primjenjuju na upravu središnjeg depozitorija i središnje druge ugovorne strane, sukladno članku 550. stavku 5. i članku 572. stavku 4. Zakona.

Neovisnost članova nadzornog odbora društva

Članak 21.

(1) U smislu članka 34. stavka 3., članka 289. stavka 3. Zakona smatra se da član nadzornog odbora značajnog investicijskog društva djeluje neovisno:

1. ako nije većinski dioničar tog investicijskog društva ni s njim povezanog društva ili ne predstavlja većinskog dioničara

2. ako nije niti je u posljednjih pet godina bio član uprave u tom investicijskom društvu ili drugoj instituciji ili društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije

3. ako nije zaposlenik većinskog dioničara investicijskog društva ili ako nije na neki drugi način povezan s njime

4. ako nije zaposlenik institucije ili društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije

5. ako nije niti je u posljednje tri godine bio član višeg rukovodstva u investicijskom ili drugom društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije pri čemu je bio izravno odgovoran upravi

6. ako osim naknade za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora od kreditne institucije ili društava koji ulaze u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ne prima niti je primao značajnu naknadu

7. ako nije niti je u posljednje tri godine bio član ili partner revizorskog društva koje pruža ili je pružalo revizorske usluge ili društva koje pruža konzultantske usluge investicijskom društvu ili društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili zaposlenik takvih društava koji je ili je bio značajno povezan s pruženim uslugama

8. ako nije član uprave drugog društva u kojem je član uprave investicijskog društva član nadzornog odbora

9. ako nije povezana osoba s članom uprave investicijskog društva ili drugog društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije,

10. ako nije bio član uprave ili nadzornog odbora tog investicijskog društva više od 12 uzastopnih godina i

11. ako nije većinski imatelj udjela ili dioničar u društvu ili subjektu koji je bio značajni dobavljač ili značajni klijent investicijskog društva ili nekog drugog društva u opsegu bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili je imao neki drugi značajni poslovni odnos s investicijskom društvom.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka se na odgovarajući način primjenjuju na burzu.

(3) U smislu članka 577. stavka 4. točke 3. Zakona smatra se da je član nadzornog odbora središnjeg depozitorija vrijednosnih papira odnosno središnje druge ugovorne strane neovisan ako nije u poslovnom, obiteljskom ili drugom odnosu koji dovodi do sukoba interesa vezano uz dotično društvo ili imatelje kvalificiranih odnosno kontrolnih udjela u društvu, upravu društva ili članove sustava poravnanja i/ili namire i koji nije bio u takvom odnosu tijekom razdoblja od pet godina prije njegovog članstva u odboru, a posebno:

1. ako nije većinski dioničar tog društva ni s njim povezanog društva ili ne predstavlja većinskog dioničara

2. ako nije član uprave ili nadzornog odbora u tom društvu ili drugoj instituciji ili društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije

3. ako nije zaposlenik većinskog dioničara društva ili ako nije na neki drugi način povezan s njime

4. ako nije zaposlenik institucije ili društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije

5. ako nije član višeg rukovodstva u društvu ili drugom društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije pri čemu je bio izravno odgovoran upravi

6. ako osim naknade za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora od kreditne institucije ili društava koji ulaze u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ne prima niti je primao značajnu naknadu

7. ako nije član ili partner revizorskog društva koje pruža ili je pružalo revizorske usluge ili društva koje pruža konzultantske usluge društvu ili društvu koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili zaposlenik takvih društava koji je ili je bio značajno povezan s pruženim uslugama

8. ako nije član uprave drugog društva u kojem je član uprave društva ujedno član nadzornog odbora

9. ako nije povezana osoba s članom uprave društva ili drugog društva koje ulazi u opseg bonitetne ili računovodstvene konsolidacije, i

10. ako nije većinski imatelj udjela ili dioničar u društvu ili subjektu koji je značajni pružatelj ili značajan korisnik usluga društva ili nekog drugog društva u opsegu bonitetne ili računovodstvene konsolidacije ili je imao neki drugi značajni poslovni odnos s društvom.

Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Članak 22.

(1) Prilikom procjene može li kandidat za člana uprave odnosno člana nadzornog odbora društva posvetiti dovoljno vremena za ispunjavanje svojih dužnosti procjenjuje se sljedeće:

1. broj izvršnih i neizvršnih funkcija ili funkcija zamjenika koje istodobno obavlja

2. vrsta, veličina, opseg i složenost poslova koje društvo obavlja, a u kojemu kandidat ima izvršnu ili neizvršnu funkciju ili funkciju zamjenika

3. zemljopisna lokacija društva u kojem kandidat obavlja funkciju i vrijeme putovanja koje je potrebno za obavljanje te funkcije

4. broj sastanaka uprave ili nadzornog odbora koji se prosječno održavaju kroz godinu

5. sastanke uprave ili nadzornog odbora koji se po potrebi održavaju s nadležnim tijelima i zainteresiranim stranama

6. pozicija, odgovornosti i područja nadležnosti koje kandidat pokriva

7. druge profesionalne, političke ili druge funkcije ili relevantne aktivnosti

8. broj funkcija u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti i

9. vrijeme koje je potrebno posvetiti uvodnoj i kontinuiranoj edukaciji.

(2) Prilikom procjene iz stavka 1. ovoga članka u obzir se ne uzimaju funkcije člana uprave ili nadzornog odbora u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti poput udruga, neprofitnih organizacija, društava koja su osnovana isključivo sa svrhom upravljanja osobnom imovinom člana uprave, člana nadzornog odbora ili s njima povezanim osobama pod uvjetom da njima član uprave ili član nadzornog odbora ne mora svakodnevno upravljati te sličnim organizacijama ili subjektima.

(3) Okolnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se u odnosu na pojedinačne okolnosti i prirodu, opseg i složenost aktivnosti društva.

Zajedničko znanje, vještine i iskustvo uprave i nadzornog odbora

Članak 23.

(1) Uprava društva koja ima više članova mora skupno raspolagati stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvom potrebnim za samostalno i neovisno vođenje poslova društva, a posebno za razumijevanje poslova i značajnih rizika društva.

(2) Nadzorni odbor društva mora skupno raspolagati stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvom potrebnim za samostalno i neovisno nadziranje poslova društva, a posebno za razumijevanje poslova i značajnih rizika društva.

(3) Članovi uprave i članovi nadzornog odbora moraju zajedno svojim stručnim znanjem pokrivati sva poslovna područja društva te imati sposobnosti koje su im potrebne radi iskazivanja stajališta i utjecanja na proces odlučivanja unutar uprave odnosno nadzornog odbora.

(4) Uprava mora imati dovoljan broj članova s dovoljnim stručnim znanjem o najmanje svakom od sljedećih područja:

1. djelatnostima koje društvo obavlja i glavnih rizika povezanih s time,

2. financijskim tržištima i tržištu kapitala, kapitalnim zahtjevima i internim modelima, kada je primjenjivo

3. računovodstvu i izvještavanju,

4. dužnostima kontrolnih funkcija,

5. informacijskim tehnologijama i sigurnosti,

6. lokalnim, regionalnim i globalnim tržištima, ako je primjenjivo,

7. pravnom i regulatornom okviru,

8. upravljačkim sposobnostima i iskustva,

9. strateškom planiranju,

10. upravljanju rizicima,

11. upravljanju nacionalnim i međunarodnim grupama te o upravljanju rizicima povezanim sa strukturama grupa, ako je primjenjivo.

Nositelj ključnih funkcija društva i više rukovodstvo središnje druge ugovorne strane

Članak 24.

(1) Društvo je dužno u skladu s vrstom, opsegom i složenošću poslova te organizacijom odrediti ključne funkcije u društvu.

(2) Nositeljima ključnih funkcija ovisno o vrsti, opsegu i složenosti poslova i organizacijom poslovanja smatraju se barem sljedeće osobe: osobe odgovorne za rad kontrolnih funkcija, osobe odgovorne za vođenje poslovanja, osobe koje vode poslovanje podružnica društva i ostale osobe koje obavljaju one funkcije koje im omogućavaju značajan utjecaj na upravljanje društvom, ali koji nisu ni članovi uprave, ni članovi nadzornog odbora odnosno osobe koje su nositelji ključnih funkcija koje su kao takve propisane primjenjivim propisima.

(3) Uprava je dužna donijeti i provoditi politiku za izbor i procjenu primjerenosti nositelja ključnih funkcija u društvu.

(4) Prilikom procjene primjerenosti nositelja ključnih funkcija društvo je dužno primjenjivati kriterije propisane ovim člankom.

(5) Smatra se da je nositelj ključnih funkcija primjeren ako:

1. ima dobar ugled,

2. ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti te ovisno o vrsti, opsegu i složenosti poslova za koje je zadužen i organizacijom poslovanja društva,

3. nije u sukobu interesa u odnosu na društvo, članove nadzornog odbora, ako ih ima, članove uprave i više rukovodstvo društva kao i pružatelje ili korisnike usluga društva

4. može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i

5. zadovoljava propisane uvjete za obnašanje te dužnosti koje je društvo propisalo kao i uvjete propisane odgovarajućim primjenjivim propisima, ako su isti propisani primjenjivim propisima.

(6) Prilikom procjene primjerenosti nositelja ključnih funkcija, društvo je dužno uzeti u obzir posebnosti položaja kojeg nositelj ključne funkcije obavlja.

(7) Za potrebe ovoga članka višim rukovodstvom središnje druge ugovorne strane smatra se osoba ili osobe koje stvarno upravljaju poslovanjem središnje druge ugovorne strane, a nisu članovi uprave ili izvršni članovi upravnog odbora ili nositelji ključnih funkcija te su u obavljanju svoje funkcije odgovorne upravi odnosno nadzornom odboru.

(8) Središnja druga ugovorna strana dužna je osigurati da njezino više rukovodstvo ima dobar ugled, odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo kako bi se osiguralo pouzdano i razborito upravljanje društvom.

(9) Uprava središnje druge ugovorne strane je dužna donijeti i provoditi politiku za izbor i procjenu primjerenosti članova višeg rukovodstva središnje druge ugovorne strane.

(10) Na kriterije za procjenu primjerenosti članova višeg rukovodstva središnje druge ugovorne strane primjenjuju se na odgovarajući način odredbe stavaka 5. i 6. ovoga članka.

Politika za izbor i procjenu primjerenosti

Članak 25.

(1) Društvo je dužno usvojiti i primjenjivati politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove uprave, članove nadzornog odbora i nositelje ključnih funkcija.

(2) Politika iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća minimalno:

1. ciljanu strukturu uprave odnosno nadzornog odbora društva s obzirom na:

a. vrstu, opseg i složenost poslova društva,

b. profil rizičnosti društva i

c. poslovnu strategiju društva.

2. postupak procjene primjerenosti koji obuhvaća minimalno:

a. opis postupka procjene primjerenosti uključujući rokove dostave dokumentacije, rokove i način provedbe postupka, način očitovanja osobe koja se procjenjuje i izvještavanje o rezultatima postupka

b. kriterije i standarde prema kojima će se procjenjivati primjerenost

c. stručnu osobu odgovornu za provedbu procjene primjerenosti

d. podatke i dokumentaciju koju kandidat treba dostaviti društvu za provedbu procjene

e. situacije i okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti izvanrednu procjenu primjerenosti pojedinog kandidata

f. oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku procjene primjerenosti

(3) Društvo je dužno s obzirom na ciljanu strukturu uprave i nadzornog odbora, politikom iz stavka 1. ovoga članka detaljno propisati uvjete za članove uprave i, kada je primjenjivo, članove nadzornog odbora uključujući:

1. njihovu specifičnu nadležnost,

2. odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz njihove nadležnosti,

3. zahtjev za uvodnu i kontinuiranu edukaciju, njihove ciljeve zasebno za upravu i nadzorni odbor kao cjelinu i njihove članove pojedinačno, stručne službe odgovorne za razvoj programa uvodne i kontinuirane edukacije, ljudske i financijske resurse potrebne za njihovu provedbu kao i postupak koji uređuje pravo svakog člana uprave odnosno nadzornog odbora da može zatražiti edukaciju,

4. zahtjev za posvećenost ispunjavanju obveza iz njihove nadležnosti, uključujući i analizu koju društvo mora obaviti radi utvrđivanja može li kandidat posvetiti dovoljno vremena obavljanju dužnosti,

5. situacije, odnose i okolnosti koji jesu ili mogu biti sukob interesa, mjere za otklanjanje sukoba interesa odnosno mjere za upravljanje i smanjenje potencijalnog sukoba interesa te

6. planove sukcesije, politike i procedure društva za postupanje u slučaju iznenadnih ili neočekivanih odsutnosti ili odlazaka člana uprave odnosno nadzornog odbora s njihovih funkcija.

(4) Na temelju rezultata procjene primjerenosti uprava priprema prijedlog odluke o primjerenosti člana nadzornog odbora. Uprava prijedlog odluke dostavlja nadzornom odboru ili odboru za imenovanja ako je osnovan na očitovanje. Skupština, glavna skupština odnosno članovi društva kada je primjenjivo donose odluku o primjerenosti člana nadzornog odbora.

(5) Procjenu primjerenosti s prijedlogom odluke o primjerenosti člana uprave priprema stručna osoba iz stavka 2. točke 2. c. ovoga članka. Uprava prijedlog odluke dostavlja na očitovanje nadzornom odboru ili odboru za imenovanja ako je osnovan. Odluku o primjerenosti člana uprave donosi nadzorni odbor odnosno članovi društva.

(6) Rezultate procjene primjerenosti s prijedlogom odluke o primjerenosti nositelja ključne funkcije priprema stručna služba. Uprava donosi odluku o primjerenosti nositelja ključne funkcije, osim za osobe odgovorne za rad kontrolnih funkcija. Odluku o primjerenosti osobe odgovorne za rad kontrolne funkcije donosi nadzorni odbor odnosno članovi društva kada je primjenjivo.

(7) Politiku iz stavka 1. ovoga članka za upravu donosi uprava uz suglasnost nadzornog odbora, kada je primjenjivo odnosno članova društva, a za nadzorni odbor donosi skupština, glavna skupština odnosno članovi društva kada je primjenjivo.

Zahtjevi vezani uz postupak procjene primjerenosti

Članak 26.

(1) Društvo je dužno prije podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti članu uprave i prije imenovanja člana nadzornog odbora provesti postupak procjene primjerenosti svakoga kandidata.

(2) Društvo je dužno provesti postupak procjene primjerenosti kandidata za nositelja ključnih funkcija u društvu prije imenovanja na tu funkciju. Iznimno, postupak procjene primjerenosti nositelja ključne funkcije može se provesti nakon što je imenovan ako okolnosti imenovanja nisu dopustile procjenu primjerenosti. U tom slučaju procjenu primjerenosti nositelja ključne funkcije dužno je provesti u roku od šest tjedana od dana imenovanja. Ako društvo utvrdi da kandidat za nositelja ključne funkcije nije primjeren, takav kandidat ne može biti imenovan, odnosno ako je imenovan mora biti opozvan.

(3) Društvo je dužno najmanje jednom godišnje provoditi postupak redovne ponovne procjene primjerenosti članova uprave, nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija s ciljem utvrđivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcija na koje su imenovani, vodeći računa o primjerenosti uprave odnosno nadzornog odbora u cjelini.

(4) Društvo je dužno bez odgađanja provesti izvanrednu procjenu primjerenosti člana uprave, člana nadzornog odbora ili nositelja ključne funkcije kada nastupe okolnosti koje dovode u sumnju pojedinačnu ili kolektivnu primjerenost, a osobito u slučaju nastanka određenog događaja ili situacije koje imaju značajan učinak na dobar ugled ili neki drugi kriterij na temelju kojeg se vrši procjena primjerenosti, uključujući i slučajeve kada se za člana uprave odnosno nadzornog odbora ili nositelje ključnih funkcija utvrdi da se nalaze u sukobu interesa, te u slučaju kada se toj osobi mijenja opseg zadataka i područja nadležnosti.

(5) Pri provođenju postupka iz prethodnog stavka ovoga članka i društvo nije u obvezi provoditi procjenu primjerenosti u punom opsegu već može provesti samo djelomičnu procjenu utjecaja izmijenjenih okolnosti na primjerenost člana uprave, člana nadzornog odbora ili nositelja ključne funkcije.

Aktivnosti koje slijede nakon provedenog postupka procjene primjerenosti i korektivne mjere

Članak 27.

(1) Društvo će kao kandidata za člana uprave predložiti odnosno kao člana nadzornog odbora ili nositelja ključne funkcije imenovati kandidata kojeg je procijenilo primjerenim u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Politike iz članka 24. odnosno 25. ovoga Pravilnika.

(2) Ako društvo u postupku naknadne procjene primjerenosti pojedinog člana uprave ili nadzornog odbora koju provodi najmanje jednom godišnje, utvrdi da član uprave ili član nadzornog odbora više nije primjeren, dužan je zamijeniti tu osobu u skladu s odredbama Zakona. Iznimno, ako ocijeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, može poduzeti odgovarajuće mjere kojima će se ponovno uspostaviti primjerenost tog člana.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka društvo je dužno je u roku od osam radnih dana, računajući od dana završetka postupka procjene, obavijestiti Hanfu o rezultatima procjene i svojoj odluci te korektivnim mjerama koje je odlučilo poduzeti radi uspostave njegove ponovne primjerenosti ili o odluci o njegovoj zamjeni drugim kandidatom. Rezultate procjene i odluku društvo je dužno obrazložiti.

(4) Ako društvo u postupku naknadne procjene primjerenosti koju provodi najmanje jednom godišnje utvrdi da nositelj ključne funkcije više nije primjeren, dužan ga je zamijeniti osim ako ocijeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, kada može poduzeti odgovarajuće mjere kojima će se ponovno uspostaviti primjerenost nositelja ključne funkcije.

(5) Korektivne mjere koje društvo može poduzeti za otklanjanje nedostataka u primjerenosti mogu biti primjena mjera za smanjenje odnosno uklanjanje sukoba interesa, stručno usavršavanje i dodatna edukacija članova uprave ili nadzornog odbora ili nositelja ključnih funkcija odnosno uprave ili nadzornog odbora u cjelini i druge slične mjere u svrhu osiguravanja pojedinačne i kolektivne primjerenosti uprave i nadzornog odbora.

(6) Društvo je dužno sve postupke procjene primjerenosti pojedinog člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija adekvatno dokumentirati.

(7) Društvo je dužno obvezati člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija da ga obavijesti o svakom bitnom događaju ili okolnosti koja značajno utječe na njihovu primjerenost za dužnost na koju je imenovan, odnosno da najmanje jednom godišnje obavijesti o činjenici da su podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena primjerenosti nepromijenjeni.

Procjena kolektivne primjerenosti

Članak 28.

(1) Pri procjeni kolektivne primjerenosti uprave i nadzornog odbora društvo treba usporediti njihov trenutni sastav kao i njihovo zajedničko stručno znanje, sposobnosti i radno iskustvo s ciljanom kolektivnom primjerenošću i ciljanom strukturom uprave i nadzornog odbora utvrđenu politikom iz članka 31. ovog Pravilnika. Pri tome društvo treba uzeti u obzir i rezultate primjerenosti pojedinačnih članova uprave i nadzornog odbora.

(2) Za procjenu kolektivne primjerenosti uprave i nadzornog odbora društvo je dužno razviti vlastitu metodologiju.

(3) Društvo je dužno provesti procjenu kolektivne primjerenosti u slučajevima kada se član uprave odnosno član nadzornog odbora imenuje prvi put, kod ponovnog imenovanja te osobe ako mu se promijenilo područje nadležnosti, te prilikom značajne promjene poslovnog modela, sklonosti preuzimanju rizika ili strategije rizika društva ili promjena u strukturi grupe.

Raznolikost uprave i nadzornog odbora

Članak 29.

(1) Prilikom imenovanja članova uprave i nadzornog odbora i društvo mora voditi računa da je struktura uprave i nadzornog odbora dovoljno raznolika, vodeći računa o vrsti, opsegu i složenosti poslova koje društvo obavlja i rizicima kojima je ili kojima bi mogao biti izloženo.

(2) Društvo je dužno donijeti politiku promicanja raznolikosti uprave i nadzornog odbora koja omogućuje da se pri imenovanju članova uprave i nadzornog odbora dobije širi raspon stručnih znanja, sposobnosti i radnog iskustva kandidata radi zastupljenosti različitih stajališta i iskustava s ciljem ostvarivanja višeg stupnja neovisnosti mišljenja koje članovi uprave i nadzornog odbora moraju imati prilikom odlučivanja i nadziranja.

(3) Politika promicanja raznolikosti treba uzeti u obzir različite aspekte poput obrazovanja i profesionalnog iskustva, spola, dobi i zemljopisnog porijekla.

(4) Društvo je dužno odrediti ciljanu zastupljenost slabije zastupljenog spola u upravi i nadzornom odboru te strategiju i vremenski okvir za postizanje tog cilja. U okviru redovne procjene primjerenosti uprave i nadzornog odbora društvo je dužno ocijeniti svoju usklađenost s ciljem koji se odnosi na broj članova slabije zastupljenog spola. Ako navedeni cilj nije ispunjen, društvo mora pružiti obrazloženje neispunjavanja cilja, mjere koje će poduzeti i vremenski okvir za njegovo postizanje.

Uvodna i kontinuirana edukacija

Članak 30.

(1) Društvo je dužno osigurati uvodnu edukaciju za člana uprave te člana nadzornog odbora koji se prvi put imenuju na funkciju u tom društvu radi olakšavanja razumijevanja strukture, poslovnog modela, profila rizičnosti i sustava upravljanja te njihove uloge u društvu. Uvodna edukacija mora se održati unutar šest mjeseci od imenovanja člana uprave ili nadzornog odbora na tu funkciju.

(2) Društvo je dužno donijeti politiku i utvrditi postupak za uvodnu i kontinuiranu edukaciju članova uprave i članova nadzornog odbora, u svrhu osiguranja trajne prikladnosti njihovih stručnih znanja. Politika, procedure i planovi za uvodnu i kontinuiranu edukaciju moraju se ažurirati te uzimati u obzir promjene koje mogu nastati u sustavu upravljanja, strateške promjene, tržišna kretanja, nove proizvode koje društvo nudi i ostale relevantne promjene kao i promjene zakonodavnog okvira.

(3) Društvo je dužno osigurati odgovarajuće ljudske i financijske resurse potrebne za provođenje uvodne i kontinuirane edukacije, članova uprave i članova nadzornog odbora, kao i interno propisati kriterije prema kojima se određuje što se za potrebe društva smatra odgovarajućim ljudskim i financijskim resursima, ovisno o veličini i složenosti poslovanja društva.

(4) Društvo je dužno uspostaviti postupak za utvrđivanje poslovnih područja i ključnih funkcija za koje procjenjuje da postoji potreba za stručnim usavršavanjem i kontinuiranom edukacijom uprave i nadzornog odbora u cjelini kao i pojedinih članova uprave odnosno nadzornog odbora.

Program vođenja poslova i društva

Članak 31.

(1) Program vođenja poslova društva za mandatno razdoblje dostavlja se Hanfi uz zahtjev u pisanom i elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju i mora sadržavati:

1. kratak opis stanja u društvu te organizacijsku shemu društva s brojem zaposlenih po organizacijskim jedinicama (u mjeri u kojoj su relevantni podaci dostupni kandidatu)

2. opis okruženja u kojem društvo posluje i njegov položaj u odnosu na cijeli sektor u kojem posluje, kao i u odnosu na konkurenciju (poželjno je navesti uočene prednosti, ali i određene slabosti u odnosu na usporedive grupe)

3. opis rizika kojima je izloženo društvo i kojima društvo može biti izloženo realizacijom planiranih aktivnosti s opisom sustava upravljanja rizicima

4. detaljan opis planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju uz planiranu dinamiku realizacije, uključujući planirane značajne promjene u odnosu na postojeće stanje

5. projekcije financijskih izvještaja i adekvatnosti kapitala društva za mandatno razdoblje, i to:

i. u obliku poslovnih i financijskih izvješća društva, a kako je zasebno uređeno odgovarajućim podzakonskim propisom za investicijska društva, burzu, središnji depozitorij i središnju drugu ugovornu stranu,

ii. kao podatke o kapitalu iz odgovarajućih obrazaca i podzakonskih propisa koji se primjenjuju na investicijska društva, burzu, središnji depozitorij i središnju drugu ugovornu stranu

6. opis pretpostavki i činjenica koje su uzete u obzir prilikom izrade programa i projekcijama iz prethodne točke

7. detaljan opis aktivnosti koje će biti podrška planiranim osnovnim aktivnostima, a sve s ciljem adekvatnog prepoznavanja, mjerenja i upravljanja svim rizicima koji iz poduzetih aktivnosti mogu proizaći, opis sustava upravljanja rizicima (strategije, politike, postupci, mjere upravljanja rizicima, tehnike mjerenja rizika i podjele odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima) te opis aktivnosti kojima će se poboljšati postojeće stanje u društvu,

8. opis predviđenog postupanja prilikom donošenja odluka, te razgraničenja ovlasti među članovima uprave s istaknutim promjenama u odnosu na postojeće stanje i postupanje,

9. opis predviđene politike sprječavanja sukoba interesa,

10. plan budućeg postupanja za slučaj insolventnosti i društva koju namjerava provoditi,

11. opis predviđenog sustava unutarnjih kontrola i kontrolnih i ključnih funkcija,

12. pregled nadzornih mjera koje je Hanfa ili drugo nadležno nadzorno tijelo naložilo te postupanje po istima, u postupcima koji su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva, u mjeri u kojoj su kandidatu poznate, s osvrtom kandidata na iste,

13. kad je primjenjivo, navode o poslovima i/ili funkcijama koje se planiraju izdvojiti i

14. u zaključku sažeto sve navedeno pod prethodnim točkama.

(2) Pri izradi programa iz stavka 1. ovog članka kandidat za člana uprave dužan je posebno detaljno razraditi točke iz programa vođenja poslova koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovu djelokrugu budućeg rada i odgovornosti.

(3) U slučaju da kandidat nije u mogućnosti pribaviti koji od podataka navedenih u stavku 1. ovog članka, potrebnih za izradu programa vođenja poslova i društva potrebno je u programu iz stavka 1. ovog Pravilnika navesti razloge nemogućnosti pribavljanja podataka.

Postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa
kandidata za člana uprave

Članak 32.

(1) Hanfa će utvrditi ispunjava li kandidat uvjete za obavljanje funkcije člana uprave propisane Zakonom i ovim Pravilnikom, a pri procjeni sposobnosti kandidata za obavljanje funkcije člana uprave osobito će procjenjivati znanje kandidata potrebno za upravljanje društvom i konkretne kompetencije, njegov ugled i iskustvo, jasnoću vizija i ideja, motivaciju i način ostvarivanja postavljenih ciljeva, poznavanje i prosuđivanje rizika i upravljanje istima, donošenje odluka, sposobnost organiziranja poslovanja i upravljanja društvom te spremnost kandidata na kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

(2) Kada Hanfa u postupku odlučivanja o izdavanju suglasnosti kandidatu za člana uprave ocijeni da je potrebno da kandidat predstavi program vođenja poslova, pozvat će kandidata na predstavljanje programa.

(3) Hanfa ocjenjuje program vođenja poslova društva uzimajući u obzir je li u programu jasno i u skladu s propisima postavljena vizija i strategija za ostvarenje zacrtanih ciljeva, poznavanje industrije i cjelokupnog gospodarskog konteksta, greške u programu koje ukazuju na nepoznavanje predmeta poslovanja društva i propisa koji uređuju poslovanje društva, te realnost pretpostavki temeljem kojih je Program izrađen odnosno adekvatnost predloženog plana i planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju te s obzirom na:

1. realnosti pretpostavki programa,

2. predstavljenim ciljevima i načinima za ostvarivanje ciljeva,

3. planiranim aktivnostima u mandatnom razdoblju i

4. usklađenosti planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima, propisima i najboljom praksom.

(4) Hanfa provodi ocjenjivanje sposobnosti i stručnosti kandidata koji predstavlja program vođenja poslova i društva vodeći osobito računa o:

1. poslovnom ugledu i radnom iskustvu kandidata,

2. poznavanju propisa koji se primjenjuju na poslovanje društva i tržište kapitala,

3. poznavanju rizika i načina upravljanja rizicima kojima je društvo izloženo,

4. poznavanju vizije, strategije i ciljeva te poslovnih procesa društva,

5. poznavanju sustava interne revizije i sustava unutarnjih kontrola poslovanja društva,

6. poznavanju poslovanja društva i poznavanju gospodarskog okruženja.

Ažuriranje podataka i izvještavanje Hanfe

Članak 33.

(1) Društvo je dužno kontinuirano pratiti i procjenjivati ispunjavanje uvjeta članova uprave, članova nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija.

(2) Društvo je dužno najmanje jednom godišnje, i to najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, Hanfi za članove uprave dostaviti ažurirani upitnik iz Priloga V. ovoga Pravilnika i priložiti obrazložene rezultate redovne procjene primjerenosti koju je provela.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako u odnosu na pojedinog člana uprave nije došlo do promjene podataka iz upitnika iz Priloga V. ovoga Pravilnika koji je potrebno dostaviti uz obrazložene rezultate prve redovne procjene primjerenosti za člana uprave, Društvo dostavlja odgovarajuću izjavu kojom član uprave potvrđuje da se podaci iz upitnika iz Priloga V. nisu mijenjali u odnosu na prethodno dostavljene podatke.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako dođe do promjene podataka iz upitnika koje bi mogle upućivati na to da osoba više ne zadovoljava propisane uvjete, društvo je dužno o tome bez odgađanja obavijestiti Hanfu, a najkasnije osam dana nakon utvrđivanja promjene.

DIO ČETVRTI
DOSTAVA PODATAKA

Mogućnost dostave elektroničkim putem

Članak 34.

(1) Svi zahtjevi i dokumentacija propisani ovim Pravilnikom osim pisanim putem Hanfi se mogu dostavljati elektroničkim putem na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društvo.

(2) Kada se zahtjevi i dokumentacija dostavljaju elektroničkim putem smatra se da je društvo dostavilo dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

DIO PETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu i primjena

Članak 35.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju suglasnosti i kriterijima za procjenu primjerenosti članova uprave, nositelja ključnih funkcija i imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu (»Narodne novine« br. 96/18).

(3) Subjekti nadzora Hanfe na koje se odnosi ovaj Pravilnik dužni su se u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladiti s odredbama 24., 25., 27. do 30. i članka 33. ovoga Pravilnika.

(4) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Klasa: 011-02/21-01/01
Urbroj: 326-01-70-72-21-3
Zagreb, 1. travnja 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA STJECANJE ILI POVEĆANJE KVALIFICIRANOG UDJELA

1.Ime i prezime / tvrtka i adresa / sjedište podnositelja zahtjeva
2.Tvrtka i sjedište društva u kojemu se stječe kvalificirani udio
3.Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja zahtjeva (broj priloga u kojem se nalazi punomoć)
4.Ime i prezime osobe za kontakt
5.Broj telefona osobe za kontakt
6.Adresa elektroničke pošte osobe za kontakt
7.Telefaks osobe za kontakt
8.Broj i vrsta dionica/udjela koje su predmet stjecanja
9.Nominalna vrijednost dionica/udjela koje su predmet stjecanja
10.Podaci o premiji koja jest ili će biti isplaćena na temelju dionica koje su predmet stjecanja, ako je primjenjivo
11.Kupoprodajna cijena dionica/udjela koje su predmet stjecanja (broj priloga u kojem se nalazi ovjerena kopija ugovora ili predugovora o kupoprodaji dionica/udjela na temelju kojeg se neposredno ili posredno stječe kvalificirani udio u društvu)
12.Na temelju kojih kriterija je određena kupoprodajna cijena (ako postoji razlika između tržišne cijene i kupoprodajne cijene, potrebno je priložiti obrazloženje)?
13.Postotni udio u temeljnom kapitalu društva u kojoj se stječe kvalificirani udio
14.Broj glasačkih prava koja nose dionice koje su predmet stjecanja
15.Ako postoje založna prava na dionicama koje su predmet stjecanja, podaci o broju založenih dionica, ugovoru ili drugoj osnovi na temelju čega su založene i osobi u čiju je korist osnovano založno pravo (ime i prezime, odnosno tvrtka, adresa, OIB)
16.Ako je provedeno dubinsko ispitivanje (engl. Due diligence) i društva u kojem se stječe kvalificirani udio, broj priloga u kojem se nalazi izvješće o provedenom dubinskom ispitivanju
17.Podatak je li stjecatelj već imatelj dionica društva koje je predmet stjecanja (broj i vrsta dionica, njihova nominalna vrijednost i udio u temeljnom kapitalu)
18.Broj priloga u kojem se nalazi prikaz dioničke strukture društva prije i poslije namjeravanog stjecanja s obzirom na udio u temeljnom kapitalu i udio u glasačkim pravima s nominalnom i tržišnom vrijednošću dionica
19.Podatak o tome djeluje li stjecatelj ili namjerava djelovati zajednički s drugim dioničarima ili drugim stjecateljima (navesti popis tih osoba, njihov udio u financiranju stjecanja ili kapitalu društva i priložiti ovjerenu kopiju, odnosno ovjereni prijevod sporazuma kojim se uređuju međusobni odnosi stjecatelja, odnosno dioničara koji djeluju zajednički)
20.Broj priloga u kojem se nalazi opis poslovnih razloga za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu i strategija stjecatelja u odnosu na predmetno stjecanje, uključujući razdoblje u kojem namjerava držati udjele u društvu, namjeru za povećanje, smanjenje ili zadržavanje visine ulaganja u sljedećih pet godina
21.Izjava stjecatelja namjerava li i zašto djelovati kao aktivni manjinski dioničar (samo za stjecatelje koji stječu manje od 50 % udjela u društvu)
22.Broj priloga u kojem su opisane namjere stjecatelja u odnosu na društvo nakon stjecanja kvalificiranog udjela i namjeravanom utjecaju na financijski položaj g društva, uključujući politiku dividendi, strateški razvoj i raspodjelu sredstava društva (za stjecatelja više od 20 %, a manje od 50 % udjela u kapitalu društva)
23.Izjava stjecatelja namjerava li nakon stjecanja ulagati dodatna sredstva u kapital društva ako to bude potrebno za razvoj njezina poslovanja ili u slučaju financijskih poteškoća
24.Analiza o tome hoće li uska povezanost stjecatelja s društvom nakon realizacije namjeravanog stjecanja imati utjecaj na mogućnost društva da pruži pravodobne i točne informacije i izvješća Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
25.Ako stjecatelj namjerava steći više od 50 % udjela u kapitalu društva ili ako će nakon stjecanja društvo postati društvo kći, broj priloga u kojem se nalazi poslovni plan društva za sljedeće tri godine
26.Ako stjecatelj namjerava imenovati nove članove uprave ili nadzornog odbora, zahtjevu se prilažu dokumenti propisani odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u društvu.
27.Broj priloga u kojem se nalazi popis osoba povezanih sa stjecateljem zajedno s opisom načina na koji su povezane i shematski prikaz grupe osoba povezanih sa stjecateljem
28.Imate li kakve veze s politički izloženim osobama? Ako je odgovor pozitivan, navesti o kojim se osobama radi, koju funkciju obavljaju, odnosno koju funkciju su obavljali i način povezanosti.
29.Opis aktivnosti stjecatelja u vezi sa stjecanjem, a koje su prethodile podnošenju zahtjeva
30.

Broj priloga u kojem se nalazi detaljno objašnjenje izvora financiranja namjeravanog stjecanja sa sljedećim podacima:

a. izvor i dostupnost vlastitih sredstava za stjecanje uz obrazloženje načina kako su sredstva stečena, te, ako je primjenjivo, informacija o imovini stjecatelja koja će se prodati kako bi se financiralo namjeravano stjecanje, te podaci o uvjetima prodaje, kupoprodajnoj cijeni, procjeni vrijednosti, kao i o tome kada je i kako ta imovina stečena

b. način plaćanja (podaci o načinu prijenosa sredstava uključujući podatke o instituciji/institucijama koje sudjeluju u prijenosu)

c. detalji o pristupu izvorima kapitala i financijskim tržištima uključujući detalje o financijskim instrumentima koji će biti izdani

d. ako je izvor sredstava kredit ili zajam, broj priloga u kojem se nalaze ugovori o kreditu s podacima o vjerovniku, uvjetima kreditiranja, dospijeću, sredstvima osiguranja i informaciju o izvoru prihoda kojim će se koristiti za povrat tih kredita

e. ako je izvor sredstava kredit ili zajam dobivena od vjerovnika koji nije nadzirana kreditna ili financijska institucija, broj priloga u kojem se nalaze dokazi o izvorima sredstava iz kojih je odobren taj kredit ili zajam za stjecanje udjela u društvu

f. informacija o eventualnim financijskim aranžmanima s drugim dioničarima društva koja je predmet stjecanja

g. ako se dionice stječu u svrhu povećanja temeljnoga kapitala društva, potrebno je priložiti dokaz o izdvojenim sredstvima za stjecanje na računu za posebne namjene otvorenom u kreditnoj instituciji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/zatajila nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije na koju sam predložen/predložena.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti.

Mjesto i datumPotpis stjecatelja

PRILOG II.

UPITNIK ZA FIZIČKU OSOBU KOJA JE STJECATELJ KVALIFICIRANOG UDJELA ILI KOJA JE POVEZANA SA STJECATELJEM KVALIFICIRANOG UDJELA

1.Ime i prezime u vrijeme podnošenja zahtjeva i u vrijeme rođenja (ako se razlikuju)
2.Datum i mjesto rođenja
3.Adresa stanovanja (prebivalište)
4.Broj telefona / mobilnog telefona
5.Broj telefaksa
6.Adresa elektroničke pošte
7.Državljanstvo
8.Osobni identifikacijski broj
9.Broj priloga u kojem se nalazi ovjerena kopija identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice ili putovnice)
10.

Obrazovanje:

a. godina stjecanja stručne spreme

b. trajanje obrazovanja

c. naziv školske institucije i obrazovnog programa (smjer)

d. stečeno zvanje


11.

Stručno usavršavanje:

a. godina pohađanja stručnog usavršavanja

b. naziv organizatora

c. tema stručnog usavršavanja

d. je li stručno usavršavanje završilo polaganjem ispita, izdavanjem certifikata, licenci i sl. i kojih


12.

Radno iskustvo, uključujući članstvo u nadzornim odborima:

a. razdoblje obavljanja funkcije

b. tvrtka i sjedište poslodavca

c. djelatnost poslodavca

d. naziv funkcije s opisom položaja u organizacijskoj hijerarhiji poslodavca


13.

Popis funkcija koje trenutačno obavljate

(članstvo u nadzornim odborima, komisijama, državnim tijelima, tijelima udruga i sl.)


14.

Popis svih trgovačkih društava u kojima ste imali ili u kojima imate udio u kapitalu sa sljedećim podacima:

a. tvrtka i sjedište društva

b. djelatnost društva

c. visina udjela u kapitalu

d. razdoblje u kojem ste imali, odnosno otkada imate udio


15.

Je li vam nadležno tijelo u posljednjih deset godina odbilo izdati suglasnost, odobrenje, dozvolu i sl. za obavljanje djelatnosti ili za obavljanje funkcije, odnosno ukinulo ili poništilo odobrenje, suglasnost, dozvolu i sl. za obavljanje djelatnosti ili suglasnost za obavljanje funkcije u upravi ili nadzornom odboru pravne osobe?

Je li vas profesionalno ili strukovno udruženje isključilo iz članstva?

Ako je odgovor pozitivan, objasnite okolnosti i razloge i priložite dokumentaciju o tom slučaju.


16.

Je li protiv vas ili protiv pravne osobe u kojoj ste obavljali funkciju u upravi ili nadzornom odboru ili drugu rukovodeću funkciju ili imali odnos kontrole u posljednjih deset godina vođen kazneni, prekršajni postupak ili izrečena kazna ili druga mjera za kaznena djela ili prekršaje, ili ste bili odgovorni zbog propusta u vođenju odgovarajućih politika ili procedura radi sprječavanja takvih djela?

Ako je odgovor pozitivan, objasnite svoju osobnu odgovornost i ulogu u konkretnom slučaju i priložite dokumentaciju o tom slučaju.


17.Broj priloga u kojem je uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv vas kazneni postupak (ne starija od tri mjeseca)
18.Broj priloga u kojem je potvrda iz kaznene evidencije o osuđivanosti za kaznena djela koja u svojem opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 16. stavka 1. ovog Pravilnika i prekršajne evidencije o prekršajnoj osuđivanosti ne starija od tri mjeseca (samo za strane državljane) odnosno izjava o tome (ako nije moguće pribaviti potvrdu)
19.Je li nad vašom imovinom i nad pravnim osobama u kojima ste obavljali funkciju u upravi ili nadzornom odboru ili imali odnos kontrole u posljednjih deset godina pokrenut ili otvoren stečajni postupak? Priložiti broj priloga s dokazom o navedenom.
20.

Je li se protiv vas ili društva nad kojim ste imali ili imate kontrolu ili u kojem ste obavljali ili obavljate rukovodeću funkciju vodi parnični, upravni, ovršni ili neki drugi sudski ili arbitražni postupak, istraga, te je li vam izrečena mjera ili naloženo izvršenje neke druge odluke koja bi mogla biti važna pri odlučivanju o zahtjevu ili koja bi utjecala na stabilno i razborito upravljanje društvom?

Ako je odgovor pozitivan, objasnite detaljno okolnosti konkretnog slučaja i status predmeta i priložite dokumentaciju o tome.


21.

Je li u posljednjih deset godina poslodavac u kojem ste obavljali rukovodeću funkciju ili drugu sličnu funkciju otkazao ugovor o radu s vama, smijenio vas s funkcije ili povukao ovlaštenje za zastupanje?

Ako je odgovor pozitivan, objasnite detaljno okolnosti konkretnog slučaja i priložite dokumentaciju o tome.


22.

Je li drugo nadležno tijelo ovlašteno za nadzor bankovnih i/ili financijskih usluga ili drugo nadzorno tijelo ili agencija iz Republike Hrvatske ili izvan nje ikada ocjenjivalo vaš dobar ugled?

Ako je odgovor pozitivan, navedite o kojem je tijelu riječ i kakav je bio rezultat ocjene i priložite kopiju ocjene, ako je dostupna.


23.Opišite svoje poslovne aktivnosti i poslovne aktivnosti društva u kojem obavljate funkciju uprave ili nadzornog odbora ili koje kontrolirate.
24.

Opišite svoj financijski položaj:

a. koji su vam izvori prihoda i koliki su vam neto prihodi u posljednjih godinu dana?

b. navedite svoja značajnija dugovanja (ukupni iznos duga, kome dugujete i po kojoj osnovi).

c. imate li u vlasništvu nekretnine? navedite koje i njihovu vrijednost.

d. imate li u vlasništvu pokretnine pojedinačne vrijednosti veće od 30.000 kn?

Navedite koje i njihovu vrijednost.

e. Imate li poslovne udjele, dionice ili vrijednosne papire u pravnim osobama ili poslovnim subjektima?

Navedite u kojim društvima ili poslovnim subjektima i kolika je njihova nominalna i tržišta vrijednost.

f. Imate li ušteđevinu?

Navedite njezin iznos.


25.

Opišite svoje financijske i nefinancijske interese te financijske i nefinancijske interese s vama povezanih osoba (uključujući primljene i dane kredite ili zajmove, jamstva, osiguranja) sa sljedećim osobama:

a. drugim posrednim ili neposrednim imateljima udjela odnosno dioničarima društva u kojoj se stječe kvalificirani udio

b. osobama ovlaštenima za glasovanje u svoje ime ili u ime drugih osoba u glavnoj skupštini društva čije su dionice predmet stjecanja

c. članovima uprave, nadzornog odbora ili višeg rukovodstva društva u kojem se stječe kvalificirani udio

d. članici grupe čiji je član društvo

e. politički izloženim osobama.


26.Ako postoje financijski i nefinancijski interesi, opišite predložene metode za rješavanje eventualnog sukoba interesa koji bi mogao nastati zbog ovakvih odnosa.
27.Broj priloga u kojem se nalaze revidirana izvješća o poslovanju za posljednje dvije godine društava u kojima obavljate ili ste obavljali funkciju u upravi ili nadzornom odboru, te društava u kojima imate ili ste imali kontrolu, uključujući kreditni rejting društava (ako postoji).Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/zatajila nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije na koju sam predložen/predložena.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti.

Mjesto i datumPotpis stjecatelja

PRILOG III.

UPITNIK ZA PRAVNU OSOBU STJECATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA U DRUŠTVU

1.Tvrtka pravne osobe, matični broj subjekta i osobni identifikacijski broj (samo za pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj)
2.Naziv registra u kojem je upisana pravna osoba i broj priloga u kojem se izvadak nalazi, u originalu ili ovjerenoj kopiji uključujući i podatke o nacionalnom identifikacijskom broju, djelatnosti, osobama ovlaštenima za zastupanje, i iznosu temeljnog kapitala (ne starija od tri mjeseca) samo za pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske
3.Adresa registriranog sjedišta pravne osobe
4.Poslovna adresa (ako je različita od sjedišta)
5.Broj priloga u kojem se nalazi ovjerena kopija ili ovjereni prijevod statuta ili društvenog ugovora, a za stjecatelje sa sjedištem izvan Republike Hrvatske broj priloga u kojem se nalazi kratak opis glavnih obilježja pravnog oblika društva
6.Informacija o tome je li stjecatelj sada ili je li ikada bio subjekt nadzora nadležnog tijela ovlaštenog za nadzor financijskih usluga ili drugoga nadzornog tijela ili agencije iz RH ili izvan nje ili drugoga nadzornoga državnog tijela i kojeg
7.Opis djelatnosti stjecatelja i svih pravnih osoba koje kontrolira
8.

Je li drugo nadležno tijelo ovlašteno za nadzor financijskih usluga ili drugo nadzorno tijelo ili agencija iz Republike Hrvatske ili izvan nje ocjenjivalo vaš dobar ugled, dobar ugled osoba koje rukovode stjecateljem i krajnjih dioničara, posrednih i neposrednih imatelja poslovnih udjela stjecatelja i pravnih osoba koje kontrolira stjecatelj.

Navedite koje tijelo i kakav je bio rezultat procjene.


9.Broj priloga u kojem se nalazi popis članova uprave stjecatelja i za svaku takvu osobu popunjen upitnik za fizičku osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u društvu ili koja je povezana sa stjecateljem kvalificiranog udjela u društvu
10.Broj priloga u kojem se nalazi ispis iz registra dioničara (knjige dionica) ili knjige udjela pravne osobe stjecatelja u izvorniku ili ovjerenoj kopiji s prikazom ukupnoga nominalnog iznosa dionica i postotnog udjela u temeljnom kapitalu stjecatelja za svakog dioničara, odnosno imatelja udjela te informacije o dioničarima koji imaju značajan utjecaj na stjecatelja
11.Broj priloga u kojem se nalazi popis fizičkih osoba koje su krajnji dioničari odnosno imatelji udjela stjecatelja ili članovi društva stjecatelja i za svaku takvu osobu popunjen upitnik za fizičku osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u društvu ili koja je povezana sa stjecateljem kvalificiranog udjela u društvu
12.Ako je pravna osoba članica grupe, broj priloga u kojem se nalazi organizacijska shema grupe prije i poslije namjeravanog stjecanja udjela u društvu i prikaz udjela u kapitalu i glasačkim pravima svakog imatelja udjela sa značajnim utjecajem na članice grupe i o djelatnostima svake članice grupe
13.Ako je stjecatelj član grupe, broj priloga u kojem se nalaze informacije o odnosima između svake članice grupe koja je kreditna institucija, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje ili društvo s drugim članicama grupe i informacija o nadležnom nadzornom tijelu za svaku članicu grupe
14.Ako je stjecatelj član grupe, broj priloga u kojem se nalaze informacije o svim članicama grupe koje su kreditne institucije, društva za osiguranje, društva za reosiguranje ili investicijska društva s analizom obuhvata bonitetne konsolidacije društva i grupe, uključujući informacije koje će članice grupe biti uključene u zahtjeve konsolidirane supervizije i kojim će se osnovama u grupi ti zahtjevi primjenjivati (na konsolidiranoj ili potkonsolidiranoj osnovi)
15.

Opišite financijske i nefinancijske interese ili odnose stjecatelja, članova uprave stjecatelja, interese grupe čiji je stjecatelj član (uključujući odobrene ili primljene kredite ili zajmove, jamstva, osiguranja), sa sljedećim osobama:

a. društvom u kojem se stječe kvalificirani udio i bilo kojoj drugoj članici iste grupe čiji je član društvo

b. drugim posrednim ili neposrednim dioničarima društva u kojem se stječe kvalificirani udio

c. osobama ovlaštenima za glasovanje u svoje ime ili u ime drugih osoba u glavnoj skupštini društva u kojem se stječe kvalificirani udio

d. članovima uprave, nadzornog odbora ili višeg rukovodstva društva u kojem se stječe kvalificirani udio ili članici grupe čiji je društvo član

e. politički izloženim osobama


16.Ako postoje financijski i nefinancijski interesi, opišite predložene metode za rješavanje eventualnog sukoba interesa koji bi mogao nastati zbog takvih odnosa.
17.Broj priloga u kojoj se nalazi potvrda (ako je dostupna, ne starija od 3 mjeseca) i izjava vodi li se protiv stjecatelja i pravne osobe koju kontrolira ili je kontrolirao u posljednjih deset godina i dioničara koji ima ili je u posljednjih deset godina imao značajan utjecaj na stjecatelja kazneni, prekršajni, parnični, upravni postupak ili spor odnosno je li pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj
18.Informacija o kreditnom rejtingu stjecatelja i grupe čiji je član (ako je dostupna)
19.Analiza o utjecaju namjeravanog stjecanja na pravodobno i točno izvješćivanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i drugih nadležnih tijela iz države članice i treće zemlje od strane društva nakon realizacije namjeravanog stjecanja
20.

Broj priloga u kojem se nalaze revidirana godišnja financijska izvješća na pojedinačnoj i na konsolidiranoj i potkonsolidiranoj osnovi, najmanje za stjecatelja i sva društva kćeri i članice grupe za posljednje tri poslovne godine, koji sadržavaju:

a. bilancu stanja

b. račun dobiti i gubitka

c. godišnja izvješća i financijske anekse i druge dokumente koji se registriraju kod nadležnog registra ili nadležnog tijela


21.

Ako je stjecatelj pravna osoba sa sjedištem u trećoj zemlji:

a. broj priloga u kojem se nalazi potvrda nadležnoga nadzornog tijela iz zemlje sjedišta da je stjecatelj osnovan u skladu s nacionalnim propisima, da ima sva odobrenja i suglasnosti propisane za obavljanje djelatnosti i da nema dugovanja prema državi s osnove poreza i drugih parafiskalnih davanja

b. broj priloga u kojem se nalazi potvrda tijela nadležnog za nadzor financijskih usluga o urednom poslovanju stjecatelja

c. broj priloga u kojem se nalazi izjava nadležnog tijela koje nadzire stjecatelja da nema prepreka niti ograničenja za dostavu informacija potrebnih za provođenje supervizije društva u kojem se stječe kvalificirani udio

d. broj priloga u kojem se nalaze informacije o nacionalnom zakonodavstvu koji se primjenjuje na stjecatelja, uključujući informacije o usklađenosti sustava za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma te zemlje s preporukama FATF-a

e. pravno mišljenje stručnjaka za propise treće zemlje sjedišta stjecatelja o eventualnim pravnim preprekama za pribavljanje informacija od nadležnih tijela te zemlje ili stjecatelja


22.

Ako je stjecatelj državni investicijski fond (engl. sovereign wealth fund), zahtjevu se prilažu sljedeći podaci:

a. naziv ministarstva ili drugoga državnog tijela nadležnog za definiranje politike ulaganja fonda

b. pojedinosti o politici ulaganja i eventualnih ograničenja za ulaganje

c. imena i funkcije osoba odgovornih za donošenje odluka o ulaganju

d. informacija o utjecaju koje nadležno ministarstvo ili državno tijelo nadležno za definiranje politike ulaganja fonda ima na svakodnevno poslovanje fonda i društva u kojoj se stječe kvalificirani udio.


23.

Ako je stjecatelj fond za rizična ulaganja (engl. private equity fund) ili hedge fond, zahtjevu se prilažu sljedeći podaci:

a. detaljan opis uspješnosti prethodnih ulaganja stjecatelja u kvalificirane udjele u financijskim i kreditnim institucijama

b. detalji o politici ulaganja stjecatelja i eventualna ograničenja ulaganja, uključujući i podatke o praćenju ulaganja, podatke na temelju kojih je stjecatelj donio odluku o ulaganju u društvo u kojem se stječe kvalificirani udio i činjenice koje bi mogle uzrokovati promjenu stjecateljeve izlazne strategije

c. okvir stjecatelja za donošenje odluke o ulaganjima (interne politike i procedure) s imenima i funkcijama osoba odgovornih za donošenje takvih odluka

d. detaljan opis internih politika stjecatelja za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i regulatornog okvira koji se primjenjuje na sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma


24.

Ako je stjecatelj subjekt za zajednička ulaganja, zahtjevu se prilažu sljedeće informacije:

a. identitet imatelja udjela u društvu koji kontroliraju subjekt za zajednička ulaganja ili imaju pravo veta na njegove odluke

b. pojedinosti o politici ulaganja i eventualnim ograničenjima za ulaganje

c. imena i funkcije osoba koje su odgovorne za definiranje i donošenje odluka o ulaganju te kopiju ovlaštenja ili uvjeta angažiranja kolektivnog tijela

d. detaljan opis pravnog okvira i interne procedure za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

e. detaljan opis ulaganja u druge kreditne institucije, društva za osiguranje ili reosiguranje ili društva, s informacijom o tome je li i koje nadležno tijelo odobrilo takvo ulaganje


25.Broj priloga u kojem se nalazi mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela ovlaštenog za nadzor bankovnih i/ili financijskih usluga koje pruža stjecatelj ili drugog nadzornog tijela iz države članice ili treće zemlje o namjeravanom stjecanjuIzjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/zatajila nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije na koju sam predložen/predložena.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti.

Mjesto i datumPotpis stjecatelja

PRILOG IV.

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANA UPRAVE

1. Podaci o društvu:

društvo: ___________________________________________

djedište: ___________________________________________

OIB: ______________________________________________

2. Podaci o osobi za koju se zahtjev podnosi:

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

OIB: ______________________________________________

Prebivalište: _________________________________________

3. Funkcija i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati, planirani opseg nadležnosti kandidata, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti: _____________________________________________________________________________________________

4. Predloženo trajanje mandata: __________________________

5. Obrazloženje odluke o odabiru kandidata:

____________________________________________________________________________________________________

Mjesto i datum: ______________________________________.

Ime i prezime ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva: _____________________________________________________________.

U prilogu ovog Zahtjeva dostavlja se dokumentacija propisana člankom 13. stavkom 3. ovoga Pravilnika

PRILOG V.

UPITNIK
ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE

(Podaci dani u Upitniku poslovna su tajna Hanfe.)

1. DRUŠTVO:

2. KANDIDAT SE PREDLAŽE IMENOVATI NA FUNKCIJU:

3. OPĆI PODACI O KANDIDATU:

Ime i prezime (djevojačko prezime):

Ime i prezime oca i majke:

Datum i mjesto rođenja:

Prebivalište ili boravište:

Državljanstvo:

OIB:

Telefon na radnom mjestu:

Telefaks na radnom mjestu:

Elektronička adresa:

4. OBRAZOVANJE (kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem)

5. RAZINA ZNANJA HRVATSKOG JEZIKA (samo za strane državljane)

6. RADNO ISKUSTVO (kronološki popis svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje ste obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljane pojedine funkcije)

7. DOSADAŠNJI PROFESIONALNI RAD I INTEGRITET (navedite jeste li ikad bili otpušteni s posla ili smijenjeni s rukovodeće ili slične pozicije ili Vam je povučeno ovlaštenje za zastupanje kao i razloge koji su doveli do toga).

8. FINANCIJSKO STANJE (opišite svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini, prihodima i financijskim obvezama, nalazite li se na popisu neurednih dužnika i je li nad Vašom imovinom pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak stečaja potrošača)

9. FINANCIJSKI I POSLOVNI REZULTATI (navedite informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima ste ili ste bili značajni dioničar ili u kojima imate ili ste imali značajne poslovne udjele odnosno u kojima ste obavljali funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nadležno tijelo utvrdilo da je to društvo počinilo veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona, je li nad tim društvom provedena predstečajna nagodba, pokrenut postupak izvanredne uprave, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji, je li mu oduzeto odobrenje za rad ili mu je izrečena mjera za poboljšanje stanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju)

10. PROCJENA PRIMJERENOSTI OD STRANE DRUGOGA NADLEŽNOG TIJELA (navedite je li procjenu Vaše primjerenosti već provelo neko drugo nadležno tijelo, uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene)

11. POSLOVNI I OSTALI ODNOSI S DRUŠTVOM (navedite sve informacije o svim financijskim (npr. krediti ili zajmovi, dionice, poslovni udjeli i sl.) i nefinancijskim interesima ili profesionalnim, poslovnim ili osobnim odnosima Vas i s Vama povezanih osoba i društva (uključujući i matično društvo i društvo kći društva) i njezinih članova uprave i nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija, postoji li sukob interesa u odnosu na društvo (uključujući i matično društvo i društvo kći društva), je li Vas na funkciju člana nadzornog odbora predložio značajan dioničar, koje su Vaše postojeće financijske obveze prema društvu, njezinu matičnom društvu i društvima kćerima i navedite odnose s politički izloženim osobama).

12. Navedite sve druge činjenice i okolnosti za koje smatrate da bi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave društva.

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/la nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te u potpunosti jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost danih odgovora.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga neodložno izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti za imenovanje ili bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja odnosno procjenu stručnosti i primjerenosti, odnosno o prestanku uvjeta za obavljanje te funkcije prema odredbama Zakona.

Izjavljujem da sam upoznat/a s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka činim kazneno djelo.

(Potpis na ovom Upitniku mora biti ovjeren od javnog bilježnika ili i izjava mora biti potpisana kvalificiranim ili naprednim elektroničkim potpisom i ne smije biti stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva odnosno dostave obavijesti kada je primjenjivo!)

Mjesto i datumPotpis kandidata

PRILOG VI.

IZJAVA DA KANDIDAT ZA ČLANA UPRAVE NIJE POČINIO KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ NITI SE PROTIV NJEGA VODI KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK

(Podaci dani u Izjavi poslovna su tajna Hanfe)

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

OIB: ______________________________________________

Prebivalište: _________________________________________

1. Jeste li pravomoćno osuđeni za jedno ili više kaznenih dijela navedenih u članku 16. stavku 1. ovoga Pravilnika?DA/NE
2. Jeste li pravomoćno osuđeni za bilo koje drugo kazneno djelo?DA/NE
3. Jeste li pravomoćno osuđeni za neki od prekršaja iz članka 16. stavka 2. točke 4. ovog Pravilnika?DA/NE
4. Je li protiv Vas pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak?DA/NE
5. Vodi li se protiv Vas prekršajni postupak?DA/NE
6. Je li protiv Vas izrečena sigurnosna ili neka druga mjera ili prekršajna sankcija i vode li nadležna nadzorna tijela ili sudovi postupke protiv Vas zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa?DA/NE
7. Vodi li se protiv Vas neki drugi postupak koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost?DA/NE


Ako je na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovor potvrdan, molimo Vas da navedete pojedinosti koje uključuju podatke o razlozima istrage, vođenja kaznenog postupka, ne/pravomoćnoj presudi, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama, i to: naziv suda, broj i datum donošenja te datum pravomoćnosti presude, vrsta, visina ili trajanje kaznenopravnih sankcija i drugih mjera, podaci o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi, odluka o oslobođenju od kazne, podaci o izdržanoj, zastarjeloj i oproštenoj kazni te drugim mjerama, podatke o izmjenama osude, i to: ispravak presude, odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova, odluka o zamjeni neplaćene novčane kazne kaznom zatvora, uvjetnom otpustu, amnestiji i pomilovanju te opozivu uvjetne osude ili uvjetnog otpusta:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Potpis na ovoj izjavi mora biti ovjeren od javnog bilježnika ili izjava mora biti potpisana kvalificiranim ili naprednim elektroničkim potpisom.

Mjesto i datum

Potpis kandidata

PRILOG VII.

IZJAVA
O PRAVOMOĆNOJ (NE)OSUĐIVANOSTI ZA KAZNENA DJELA

(za strane državljane)

Ja ___________________ (ime/prezime/rođeno prezime), rođen/a ___________________ (datum rođenja) s prebivalištem u ___________________________________, __________________ državljanin, broj putovnice __________________, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, izjavljujem da nisam pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Napomena:

Ukoliko je osoba koja daje izjavu pravomoćno osuđena za koje od kaznenih djela iz članka 16. stavak 1. ovoga Pravilnika, potrebno je navesti pojedinosti koje uključuju najmanje podatke o nazivu suda, broju, datumu donošenja i datumu pravomoćnosti presude, kaznenom djelu te izrečenim kaznenopravnim sankcijama:

__________________________________________________

__________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________.

(Podaci dani u ovoj izjavi poslovna su tajna Hanfe)

Potpis na ovoj izjavi mora biti ovjeren od javnog bilježnika ili izjava mora biti potpisana kvalificiranim ili naprednim elektroničkim potpisom.