Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima

NN 37/2021 (9.4.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima

Hrvatski sabor

757

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. travnja 2021.

Klasa: 011-01/21-01/22
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 9. travnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA

Članak 1.

U Zakonu o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20. i 144/20.) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na zamjenika gradonačelnika koji se bira zajedno s gradonačelnikom primjenjuju se i na zamjenika općinskog načelnika koji se bira zajedno s općinskim načelnikom.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Birači i političke stranke ne smiju za člana predstavničkog tijela jedinice niti za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihova zamjenika kandidirati osobe koje su pravomoćnom sudskom presudom osuđene za kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Zabrana kandidiranja iz stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na osobe koje su pravomoćnom sudskom presudom osuđene za kaznena djela počinjena iz nehaja na kaznu zatvora ako im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom.«.

Članak 3.

U članku 17. stavku 3. riječi: »te izjava o činjenici potrebnog trajanja prebivališta kandidata na području jedinice, sukladno odredbama ovoga Zakona« brišu se.

Članak 4.

U članku 80. stavku 1. točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom, danom pravomoćnosti presude, osim za kaznena djela iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona,

4. danom odjave prebivališta s područja jedinice,«.

Članak 5.

U članku 93. stavku 1. točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora ili mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom, danom pravomoćnosti presude, osim za kaznena djela iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona,

4. danom odjave prebivališta s područja jedinice,«.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/28
Zagreb, 9. travnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.