Uredba o financiranju javnih potreba nacionalnih manjina

NN 37/2021 (9.4.2021.), Uredba o financiranju javnih potreba nacionalnih manjina

Vlada Republike Hrvatske

758

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. travnja 2021. donijela

UREDBU

O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA NACIONALNIH MANJINA

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuje način financiranja javnih potreba nacionalnih manjina koje se ostvaruju kroz programe i projekte udruga nacionalnih manjina i financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske radi unaprjeđenja prava pripadnika nacionalnih manjina te zaštite i promicanja kulturnog i nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta.

Članak 2.

Financijska podrška programima i projektima udruga nacionalnih manjina pruža se za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Članak 3.

Pri utvrđivanju financijske podrške iz članka 2. ove Uredbe Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina primjenjivat će sljedeće opće kriterije:

1. poticati provedbu programa i projekata udruga nacionalnih manjina koji doprinose očuvanju kulturnog i nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta, a istovremeno integracijom u društvo daju doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske

2. održavati i unaprjeđivati dostignutu razinu ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina

3. poklanjati posebnu pozornost kulturnom amaterizmu i ustanovama kulture zbog njihove važnosti u očuvanju kulturnog i nacionalnog te jezičnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina

4. podupirati programe i projekte koji doprinose promicanju vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, unaprjeđivanju tolerancije i uspostavljanju multietničkog i multikulturalnog povjerenja

5. provoditi zaključke i odredbe bilateralnih sporazuma i ugovora o zaštiti prava nacionalnih manjina kojih je Republika Hrvatska potpisnik.

Članak 4.

(1) Financiranje programa i projekata za ostvarivanje kulturne autonomije provodi se putem javnog natječaja ili javnog poziva čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata.

(2) Na postupak financiranja programa i projekata udruga nacionalnih manjina koji provodi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina putem javnog natječaja ili javnog poziva, na odgovarajući način se primjenjuje propis kojim se uređuju kriteriji, mjerila i postupci financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Članak 5.

Financijska sredstva, bez objavljivanja javnog natječaja ili javnog poziva, dodjeljuju se izravno samo kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode i/ili za financiranje programa i projekata udruga sukladno Operativnim programima Vlade Republike Hrvatske za nacionalne manjine.

Članak 6.

Smjernice za financiranje i ugovaranje programa i projekata udruga sukladno Operativnim programima Vlade Republike Hrvatske za nacionalne manjine donosi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Članak 7.

Financijska sredstva iz članka 5. ove Uredbe mogu se dodijeliti samo udruzi ili skupini udruga ako uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 8.

Na postupak financiranja programa i projekata udruga nacionalnih manjina koji provodi Savjet za nacionalne manjine primjenjuje se poseban propis kojim se uređuju kriteriji financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa, a sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02., 47/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10. i 93/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

Članak 9.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina donijet će Smjernice iz članka 6. ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 10.

Za provedbu ove Uredbe nadležan je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/31

Urbroj: 50301-04/12-21-6

Zagreb, 8. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.