Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC403

NN 37/2021 (9.4.2021.), Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC403

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

760

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. travnja 2021. donijela

ODLUKU

O PROMJENI GRANICE POMORSKOG DOBRA RADI GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA DRŽAVNE CESTE DC403

I.

Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC403, dionica od čvora »Škurinje« do luke Rijeka, sukladno lokacijskoj dozvoli koju je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za prostorno uređenje, klasa: UP/I-350-05/06-01/170, urbroj: 531-06-07-22NK, od 16. ožujka 2007., čiji je rok produžen Rješenjem, klasa: UP/I-350-05/09-01/66, urbroj: 531-06-09-02NK, od 23. travnja 2009., te koja je izmijenjena i dopunjena I. izmjenom i dopunom lokacijske dozvole, klasa: UP/I-350-05/11-01/75, urbroj: 531-06-11-4 NK od 20. travnja 2011., II. izmjenom i dopunom lokacijske dozvole, klasa: UP/I-350-05/14-01/000174, urbroj: 531-06-1-15-0004, od 20. travnja 2015., III. izmjenom i dopunom lokacijske dozvole, klasa: UP/I-350-05/18-01/000086, urbroj: 531-06-1-1-1-18-0006, od 11. lipnja 2018. i IV. izmjenom i dopunom lokacijske dozvole, klasa: UP/I-350-05/19-01/000187, urbroj: 531-06-2-1-1-19-0006, od 12. prosinca 2019., izuzimaju se iz područja pomorskog dobra sljedeće nekretnine u k.o. Plase:

– dio zk.č.br. 2159/4 – okoliš od 593 m2, pod novom oznakom sukladno parcelacijskom elaboratu k.č.br. 2159/5 – neplodno zemljište od 47 m2, upisana u zk.ul.br. 5086, kao pomorsko dobro

– dio zk.č.br. 107/3 – zgrada i dvorište od 1684 m2, pod novom oznakom sukladno parcelacijskom elaboratu k.č.br. 107/5 – od 1.078 m2, (dvorište od 509 m2, gospodarska zgrada od 177 m2, gospodarska zgrada od 123 m2, nadstrešnica od 58 m2, nadstrešnica od 150 m2 i nadstrešnica od 61 m2), upisana u zk.ul.br. 15368, kao pomorsko dobro.

II.

Nekretnine iz točke I. ove Odluke brišu se u zemljišnim knjigama kao opće dobro (pomorsko dobro) radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste i upisuju u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske.

Nadležno općinsko državno odvjetništvo uputit će nadležnom zemljišnoknjižnom sudu prijedlog za brisanje pomorskog dobra uz istovremeni upis javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske na nekretninama iz točke I. ove Odluke, a sukladno članku 43. stavku 5. Zakona o cestama.

III.

Nekretnine iz točke I. ove Odluke koje su izuzete iz pomorskog dobra preuzima na upravljanje društvo Hrvatske ceste d.o.o., radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC403, dionica od čvora »Škurinje« do luke Rijeka.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/75

Urbroj: 50301-05/20-21-2

Zagreb, 8. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.