Pravilnik o kaznenoj evidenciji

NN 37/2021 (9.4.2021.), Pravilnik o kaznenoj evidenciji

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

762

Na temelju članka 35. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (»Narodne novine« br. 143/12, 105/15 i 32/17; u daljnjem tekstu Zakon) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O KAZNENOJ EVIDENCIJI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju oblik i sadržaj obrazaca za dostavu podataka iz članka 6. stavka 1., oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije iz članka 14.a stavka 1., sadržaj potvrde iz članka 14.a stavka 3., oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije iz članka 14.d stavka 1., sadržaj potvrde iz članka 14.d stavka 3., oblik i sadržaj obrazaca iz članka 15. stavka 1., oblik i sadržaj obrazaca iz članka 24. stavka 2., članka 29. stavka 6. i članka 33. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 2.

Podaci iz članka 6. Zakona kad je primijenjen Kazneni zakon (»Narodne novine« 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11) za fizičku osobu dostavljaju se na Obrascu A, a za pravnu osobu na Obrascu B, a kad je primijenjen Kazneni zakon (»Narodne novine« 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19) podaci iz članka 6. Zakona, za fizičku osobu dostavljaju se na Obrascu C, a za pravnu osobu na Obrascu D.

Članak 3.

Zahtjev za izdavanje općeg uvjerenja iz članka 11. Zakona, za fizičku osobu podnosi se na Obrascu I a., a za pravnu osobu na Obrascu I b.

Članak 4.

Zahtjev radi razgledavanja općeg uvjerenja iz članka 12. Zakona, podnosi se na Obrascu II.

Članak 5.

Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja iz članka 13. Zakona, za fizičku osobu podnosi se na Obrascu III a., a za pravnu osobu na Obrascu III b.

Članak 6.

Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja iz članka 14. stavka 2. Zakona, podnosi se na Obrascu IV.

Članak 7.

Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja iz članka 14. stavka 3. Zakona, za fizičku osobu podnosi se na Obrascu V a., a za pravnu osobu na Obrascu V b.

Članak 8.

Zahtjev za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije iz članka 14.a stavka 1. Zakona podnosi se na propisanom obrascu VI a.

Članak 9.

Sadržaj potvrde iz članka 14.a stavka 3. Zakona koju će općinski sud izdati podnositelju zahtjeva radi provjere podataka iz kaznene evidencije, a u svrhu kandidiranja za zastupnika u Hrvatski sabor propisan je na obrascu VI b.

Članak 10.

Zahtjev za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije iz članka 14.d stavka 1. Zakona podnosi se na propisanom obrascu VII a.

Članak 11.

Sadržaj potvrde iz članka 14.d stavka 3. Zakona koju će općinski sud odnosno stalna služba izdati podnositelju zahtjeva u svrhu kandidiranja za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika, kao i za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda propisan je na obrascu VII b.

Članak 12.

Zahtjev za podacima iz kaznene evidencije i podacima iz članka 27. stavka 2. i 3. u svezi s člankom 29. stavkom 6. Zakona podnosi se na propisanom obrascu I.

Članak 13.

Odgovor na zahtjev za podacima iz kaznene evidencije iz članka 33. stavka 4. Zakona dostavlja se na obrascu II, a notifikacija na obrascu III.

Članak 14.

Podaci iz kaznene evidencije dostavljaju se državama članicama EU prema kategorizaciji utvrđenoj u Zajedničkoj tabeli vrsta kaznenih djela u Prilogu A i Zajedničkoj tabeli kazni i mjera iz kategorija u Prilogu B.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kaznenoj evidenciji (»Narodne novine« 7/13, 66/13, 106/15 i 34/17).

Klasa: 740-02/21-02/60
Urbroj: 514-05-02-01-01/02-21-02
Zagreb, 6. travnja 2021.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

Obrazac A (fizičke osobe)

Obrazac B (pravne osobe)

Obrazac C (fizičke osobe)

Obrazac B (pravne osobe)

Obrazac I (Zahtjev)

Obrazac Ia

Obrazac Ib

Obrazac II

Obrazac II (Odgovor za zahtjev)

Obrazac III (Notifikacija)

Obrazac IIIa

Obrazac IIIb

Obrazac IV

Obrazac Va

Obrazac Vb

Obrazac VIa

Obrazac VIb

Obrazac VIIa

Obrazac VIIb

PRILOG A

ZAJEDNIČKA TABELA VRSTA KAZNENIH DJELA

Parametri
Stupanj izvršenja:Završena radnjaC
Pokušaj ili pripremaA
Nedostavljeni elementØ
Stupanj suučesništva:PočiniteljM
Pomagatelj, supočinitelj poticatelj/organizator, urotnikH
Nedostavljeni elementØ
Oslobođenje od kaznene odgovornosti:Ubrojivost, smanjena ubrojivostS
Ponovno počinjenjeR

OznakaVrste i podvrste kaznenih djela

0100 00

otvorena kategorija

Djela u nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda
0101 00Genocid
0102 00Zločini protiv čovječnosti
0103 00Ratni zločini

0200 00

otvorena kategorija

Sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji
0201 00Vođenje kriminalne organizacije
0202 00Svjesno sudjelovanje u kaznenim aktivnostima kriminalne organizacije
0203 00Svjesno sudjelovanje u nekaznenim aktivnostima kriminalne organizacije

0300 00

otvorena kategorija

Terorizam
0301 00Vođenje terorističke skupine
0302 00Svjesno sudjelovanje u aktivnostima terorističke skupine
0303 00Financiranje terorizma
0304 00Javno poticanje na počinjenje kaznenog djela terorizma
0305 00Novačenje ili osposobljavanje za terorizam

0400 00

otvorena kategorija

Trgovina ljudima
0401 00Trgovina ljudima u cilju iskorištavanja rada ili usluga
0402 00Trgovina ljudima u cilju iskorištavanja prostitucije drugih osoba ili drugi oblici seksualnog iskorištavanja
0403 00Trgovina ljudima u cilju odstranjivanja organa ili ljudskog tkiva
0404 00Trgovina ljudima u cilju ropstva, odnosa sličnih ropstvu ili sužanjstvu
0405 00Trgovina ljudima u cilju iskorištavanja rada ili usluga maloljetnika
0406 00Trgovina ljudima u cilju iskorištavanja prostitucije maloljetnika i drugih oblika seksualnog iskorištavanja
0407 00Trgovina ljudima u cilju odstranjivanja organa ili ljudskog tkiva maloljetnika
0408 00Trgovina ljudima u cilju ropstva, odnosa sličnih ropstvu ili sužanjstvu maloljetnika

0500 00

otvorena kategorija

Nezakonita trgovina(1) i druga kaznena djela u vezi s oružjem, vatrenim oružjem i njegovim sastavnim dijelovima, streljivom i eksplozivima
0501 00Nezakonita trgovina u vezi s oružjem, vatrenim oružjem i njegovim sastavnim dijelovima, streljivom i eksplozivima
0502 00Nezakonita trgovina u vezi s oružjem, vatrenim oružjem i njegovim sastavnim dijelovima, streljivom i eksplozivima na nacionalnoj razini(2)
0503 00Nezakonit izvoz i uvoz u vezi s oružjem, vatrenim oružjem i njegovim sastavnim dijelovima, streljivom i eksplozivima na nacionalnoj razini
0504 00Neovlašteno posjedovanje ili korištenje oružja, vatrenog oružja, njihovih dijelova, streljiva i eksploziva

0600 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv okoliša
0601 00Uništavanje ili oštećivanje zaštićenih životinjskih ili biljnih vrsta
0602 00Nezakonito ispuštanje ili izlijevanje zagađujućih tvari ili ionizirajuće zračenje u zrak, zemlju ili vodu
0603 00Kaznena djela u vezi s otpadom, uključujući opasni otpad
0604 00Kaznena djela u vezi s nezakonitom trgovinom (1) zaštićenim životinjskim i biljnim vrstama ili njihovim dijelovima
0605 00Kaznena djela protiv okoliša počinjena bez namjere

0700 00

otvorena kategorija

Kaznena djela u vezi s drogama ili prekursorima, te druga kaznena djela protiv javnog zdravlja
0701 00Kaznena djela u vezi nezakonitom trgovinom(3) narkoticima, psihotropnim supstancama i prekursorima koji nisu isključivo za osobnu uporabu
0702 00Nezakonito uživanje droga te njihovo stjecanje, posjedovanje, izrada ili proizvodnja isključivo za osobnu uporabu
0703 00Pomaganje i poticanje na nezakonito uživanje narkotika ili psihotropnih tvari
0704 00Izrada ili proizvodnja narkotika koji nisu isključivo za osobnu uporabu

0800 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv osobe
0801 00Ubojstvo s namjerom
0802 00Teži oblici ubojstva s namjerom(4)
0803 00Ubojstvo bez namjere
0804 00Ubojstvo bez namjere novorođenčeta od strane njegove/njene majke
0805 00Nezakonit pobačaj
0806 00Nezakonita eutanazija
0807 00Kaznena djela povezana sa samoubojstvom
0808 00Nasilje sa smrtnim ishodom
0809 00Nanošenje teške tjelesne povrede, nagrđenja ili teške invalidnosti
0810 00Nanošenje teške tjelesne povrede, nagrđenja ili teške invalidnosti bez namjere
0811 00Nanošenje lakše tjelesne povrede
0812 00Nanošenje lakše tjelesne povrede bez namjere
0813 00Izlaganje opasnosti od gubitka života ili teške tjelesne povrede
0814 00Mučenje
0815 00Nepružanje pomoći
0816 00Kaznena djela u vezi odstranjivanja organa ili tkiva bez odobrenja ili pristanka
0817 00Kaznena djela u vezi nezakonite trgovine(3) ljudskim organima i tkivima
0818 00Nasilje ili ugrožavanje u obitelji

0900 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv osobne slobode, dostojanstva i drugih zaštićenih interesa, uključujući rasizam i ksenofobiju
0901 00Otmica, otmica radi otkupnine, nezakonito zadržavanje
0902 00Nezakonito uhićenje ili oduzimanje slobode od strane državnih tijela
0903 00Zadržavanje talaca
0904 00Nezakonito oduzimanje zrakoplova ili broda
0905 00Uvrede, klevete, iznošenje neistina, omalovažavanje
0906 00Prijetnje
0907 00Prisila, pritisak, napastovanje ili napad psihičke ili fizičke naravi
0908 00Iznuda
0909 00Teška iznuda
0910 00Nezakonit ulazak na privatni posjed
0911 00Povreda privatnosti koja nije nezakonit ulazak na privatni posjed
0912 00Kaznena djela protiv zaštite podataka
0913 00Nezakonito pregledavanje podataka ili sredstava komunikacije
0914 00Diskriminacija zbog spola, rase, seksualne opredijeljenosti, vjeroispovijedi ili etičke pripadnosti
0915 00Javno poticanje na rasnu diskriminaciju
0916 00Javno poticanje na rasnu mržnju
0917 00Ucjena

1000 00

otvorena kategorija

Spolna kaznena djela
1001 00Silovanje
1002 00Teški oblik silovanja(5) osim silovanja maloljetnika
1003 00Spolno nasilje
1004 00Navođenje na prostituciju ili seksualni čin
1005 00Ekshibicionističko pokazivanje
1006 00Prisila na spolni odnošaj
1007 00Javno nuđenje seksualnih usluga preko prostitutke
1008 00Seksualno iskorištavanje djece
1009 00Kaznena djela u vezi s dječjom pornografijom i nemoralnim slikama maloljetnika
1010 00Silovanje maloljetnika
1011 00Seksualno uznemiravanje maloljetnika

1100 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv obitelji
1101 00Nezakoniti seksualni odnosi između užih članova obitelji
1102 00Poligamija
1103 00Izbjegavanje plaćanja alimentacije i obveze uzdržavanja
1104 00Zanemarivanje ili napuštanje maloljetnika ili invalidne osobe
1105 00Nezakonito zadržavanje maloljetnika ili uskraćivanje maloljetnika

1200 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv države, javnog reda, provođenja pravde ili nositelja javnih ovlasti
1201 00Špijunaža
1202 00Veleizdaja
1203 00Kaznena djela povezana s izborima i referendumom
1204 00Pokušaj ugrožavanja života ili zdravlja predsjednika države
1205 00Vrijeđanje države, nacije ili državnih simbola
1206 00Vrijeđanje ili pružanje otpora predstavniku javne vlasti
1207 00Iznuda, prisilila, pritisak na predstavnika javne vlasti
1208 00Napad ili prijetnja predstavniku javne vlasti
1209 00Kaznena djela protiv javnog reda, kršenje javnog mira
1210 00Nasilje na sportskim natjecanjima
1211 00Krađa javnih ili upravnih dokumenata
1212 00Ometanje ili sprječavanje provođenja pravde, davanje lažnih izjava u kaznenom ili sudskom postupku, lažno svjedočenje
1213 00Lažno predstavljanje u ime neke osobe ili vlasti
1214 00Bijeg iz zatvora

1300 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv javne/državne imovine ili javnog interesa
1301 00Prijevara u vezi s javnim primanjima, primanjima temeljem socijalnog osiguranja i obiteljskim primanjima
1302 00Prijevara koja utječe na europska davanja
1303 00Kaznena djela u vezi nezakonitih igara na sreću
1304 00Narušavanje postupaka javne nabave
1305 00Aktivna ili pasivna korupcija državnih službenika, osoba koje obnašaju javne dužnosti ili javnih tijela
1306 00Pronevjera, utaja ili dugo otuđenje imovine od strane nositelja javnih ovlasti
1307 00Zloporaba položaja od strane nositelja javnih ovlasti

1400 00

otvorena kategorija

Kaznena djela u vezi poreza i carina
1401 00Kaznena djela u vezi poreza
1402 00Kaznena djela u vezi carina

1500 00

otvorena kategorija

Kaznena djela u vezi s gospodarstvom i trgovinom
1501 00Stečaj ili prijevarna nesolventnost
1502 00Kršenje računovodstvenih propisa, pronevjera, utaja imovine ili nezakonito povećanje obveza tvrtke
1503 00Kršenje pravila o tržišnom natjecanju
1504 00Pranje imovinske koristi stečene kaznenim djelom
1505 00Aktivna ili pasivna korupcija u privatnom sektoru
1506 00Otkrivanje tajne ili kršenje obveze čuvanja tajne
1507 00Trgovanje na temelju unutarnjih informacija (‘Insider trading’)

1600 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv imovine ili nanošenje imovinske štete
1601 00Nezakonito prisvajanje
1602 00Nezakonito prisvajanje ili preusmjeravanje energije
1603 00Prijevara, uključujući varanje
1604 00Preprodaja ukradene robe
1605 00Nezakonita trgovina(6) kulturnim dobrima, uključujući antikvitete i umjetnička djela
1606 00Namjerno oštećivanje ili uništavanje imovine
1607 00Nenamjerno oštećivanje ili uništavanje imovine
1608 00Sabotaža
1609 00Kaznena djela protiv industrijskog ili intelektualnog vlasništva
1610 00Podmetanje požara
1611 00Podmetanje požara sa smrtnim ishodom ili tjelesnom povredom
1612 00Podmetanje požara u šumi

1700 00

otvorena kategorija

Kaznena djela krađe
1701 00Krađa
1702 00Krađa po nezakonitom ulasku na tuđi posjed
1703 00Oblici teške krađe koji uključuju uporabu nasilja ili oružja nad osobama
1704 00Oblici teške krađe koji ne uključuju uporabu nasilja ili oružja nad osobama

1800 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv informacijskih sustava i drugi kompjutorski kriminal
1801 00Nezakonit pristup informacijskim sustavima
1802 00Nezakonito zadiranje u sustave
1803 00Nezakonito zadiranje u podatke
1804 00Proizvodnja, posjedovanje, širenje ili trgovina kompjutorskim uređajima ili podacima koji omogućavaju počinjenje kaznenih djela povezanih s kompjutorima

1900 00

otvorena kategorija

Krivotvorenje platnih sredstava
1901 00Krivotvorenje novca, uključujući eure
1902 00Krivotvorenje bezgotovinskih sredstava plaćanja
1903 00Krivotvorenje javnih fiducijarnih dokumenata
1904 00Stavljanje u promet/korištenje krivotvorenog novca, bezgotovinskih sredstava plaćanja ili javnih fiducijarnih dokumenata
1905 00Posjedovanje opreme za krivotvorenje novca ili javnih fiducijarnih dokumenata

2000 00

otvorena kategorija

Krivotvorenje dokumenata
2001 00Krivotvorenje javnih ili upravnih dokumenata od strane fizičkih osoba
2002 00Krivotvorenje dokumenata od strane državnog službenika ili javnog tijela
2003 00Nabava ili stjecanje krivotvorenog javnog ili upravnog dokumenta; nabava ili stjecanje krivotvorenog dokumenta od strane državnog službenika ili javnog tijela
2004 00Korištenje krivotvorenih javnih ili upravnih dokumenata
2005 00Posjedovanje opreme za krivotvorenje javnih ili upravnih dokumenata
2006 00Krivotvorenje privatnih dokumenata od strane fizičkih osoba

2100 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv sigurnosti prometa
2101 00Ugrožavanje sigurnosti prometa
2102 00Vožnja pod utjecajem alkohola ili narkotika
2103 00Vožnja bez vozačke dozvole ili tijekom zabrane voženje
2104 00Nepružanje pomoći osobi nakon prometne nesreće
2105 00Izbjegavanje cestovne kontrole
2106 00Kaznena djela povezana s cestovnim prometom

2200 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv radnog prava
2201 00Nezakonito zapošljavanje
2202 00Kaznena djela u vezi plaćanja, uključujući socijalna primanja
2203 00Kaznena djela u vezi uvjeta rada, zdravlja i sigurnosti na radu
2204 00Kaznena djela u vezi pristupa ili obavljanja profesionalne djelatnosti
2205 00Kaznena djela u vezi radnog vremena i vremena odmora

2300 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv propisa o strancima
2301 00Nezakonit ulazak ili boravak
2302 00Olakšavanje nezakonitog ulaska ili boravka

2400 00

otvorena kategorija

Kaznena djela protiv vojne obveze

2500 00

otvorena kategorija

Kaznena djela u vezi s hormonskim tvarima i drugim promotorima rasta
2501 00Nezakonit uvoz, izvoz ili nabava hormonskih tvari i drugih promotora rasta

2600 00

otvorena kategorija

Kaznena djela u vezi s nuklearnim materijalom ili drugim opasnim radioaktivnim materijalima
2601 00Nezakonit uvoz, izvoz ili nabava nuklearnih ili radioaktivnih materijala

2700 00

otvorena kategorija

Druga kaznena djela
2701 00Druga kaznena djela iz namjere
2702 00Druga kaznena djela iz nehata


(1) Ukoliko nije drugačije navedeno u ovoj kategoriji, »trgovina« znači uvoz, izvoz, stjecanje, prodaju, otpremu, transport ili dostavu.

(2) U smislu ove podvrste trgovina uključuje stjecanje, prodaju, otpremu, prijevoz ili dostavu.

(3) U smislu ove podvrste trgovina uključuje uvoz, izvoz, stjecanje, prodaju, otpremu, prijevoz ili dostavu.

(4) Na primjer: posebno teške okolnosti.

(5) Na primjer silovanje na posebno okrutan način.

(6) Trgovina uključuje uvoz, izvoz, stjecanje, prodaju, otpremu, prijevoz ili dostavu.

PRILOG B

• ZAJEDNIČKA TABELA KAZNI I MJERA

OznakaVrste i podvrste kaznenih djela

1000

otvorena kategorija

Oduzimanje slobode
1001Kazna zatvora
1002Kazna doživotnog zatvora

2000

otvorena kategorija

Ograničenje osobne slobode
2001Zabrana posjećivanja određenih mjesta
2002Ograničenje putovanja u inozemstvo
2003Zabrana zadržavanja na određenim mjestima
2004Zabrana ulaska na masovne priredbe
2005Zabrana stupanja u kontakt s određenim osobama bilo kojim sredstvima
2006Elektronički nadzor(1)
2007Obveza javljanja u određeno vrijeme određenim tijelima
2008Obveza boravka/prebivanja na određenom mjestu
2009Obveza da se bude u mjestu prebivališta u određeno vrijeme
2010Obveza poštivanja izrečenih sudskih mjera osiguranja, uključujući obvezu ostajanja pod nadzorom

3000

otvorena kategorija

Oduzimanje određenih prava ili mogućnosti
3001Nepriznavanje prava na obavljanje određene djelatnosti
3002Privremeno ili trajno nepriznavanje sposobnosti obnašanja ili da se bude imenovan na određenu javnu dužnost
3003Privremeno ili trajno nepriznavanje prava na birati i biti biran
3004Nemogućnost sklapanja ugovora s državnom upravom
3005Nemogućnost ostvarivanja prava na javna davanja
3006Prestanak važenja vozačke dozvole(2)
3007Zabrana vožnje
3008Zabrana vožnje određenih vozila
3009Gubitak/privremeno oduzimanje roditeljskog prava
3010Gubitak/privremeno oduzimanje prava da bude vještak u sudskim sporovima/svjedok pod zakletvom/sudac porotnik
3011Gubitak/privremeno oduzimanje prava zakonskog skrbništva(3)
3012Gubitak/privremeno oduzimanje prava na odlikovanja ili titule
3013Zabrana obavljanja profesionalne, gospodarske ili društvene djelatnosti
3014Zabrana rada ili djelatnosti s maloljetnicima
3015Obveza zatvaranja tvrtke
3016Zabrana držanja ili nošenja oružja
3017Oduzimanje dozvole za lov/ribolov
3018Zabrana izdavanja čekova ili korištenja platnih/kreditnih kartica
3019Zabrana držanja životinja
3020Zabrana posjedovanja ili korištenja određenih predmeta koji nisu oružje
3021Zabrana igranja određenih igara/bavljenja određenim sportovima
4000Zabrana ili izgon s teritorija
4001Zabrana boravka na nacionalnom teritoriju
4002Izgon s nacionalnog teritorija
5000Osobne obveze
5001Podvrgavanje medicinskom liječenju ili drugom obliku terapije
5002Podvrgavanje socijalno-odgojnom programu
5003Obveza biti pod skrbi/nadzorom obitelji
5004Odgojne mjere
5005Društveno-sudski nadzor
5006Obveza izobrazbe/rada
5007Obveza dostavljanja određenih informacija sudskim tijelima
5008Obveza objavljivanja presude
5009Obveza naknade štete počinjene kaznenim djelom

6000

otvorena kategorija

Kazne u vezi privatnog vlasništva
6001Zapljena
6002Rušenje
6003Popravljanje štete/povrat u prijašnje stanje

7000

otvorena kategorija

Smještaj u ustanovu
7001Smještaj u psihijatrijsku ustanovu
7002Smještaj u ustanovu za odvikavanje
7003Smještaj u ustanovu za preodgoj

8000

otvorena kategorija

Novčane kazne
8001Novčana kazna
8002Novčana kazna koje se temelji na dnevnici(4)
8003Novčana kazna u korist određenog primatelja

9000

otvorena kategorija

Kazna rada
9001Društveno korisni rad ili služba(5)
9002Društveno korisni rad ili služba uz koje su izrečene i druge mjere ograničavanja

10000

otvorena kategorija

Vojne kazne
10001Gubitak vojnog čina(6)
10002Otpust iz profesionalne vojne službe
10003Vojni zatvor

11000

otvorena kategorija

Izuzimanje/odgoda izvršenja kazne, opomena

12000

otvorena kategorija

Druge kazne ili mjere


(1) Stacionarni ili mobilni nadzor.

(2) Ponovno podnošenje zahtjeva za dobivanje nove vozačke dozvole je obvezatno.

(3) Zakonsko skrbništvo za osobe koje su poslovno nesposobne ili maloljetnici.

(4) Novčana kazna u dnevnim jedinicama

(5) Npr.: za ustanovu, organizaciju, zakladu ili žrtvu.

(6) Vojna degradacija.

Parametri (navode se po potrebi)
ØKazna
mMjera
aOdgoda izvršenja kazne/mjere
bDjelomična odgoda izvršenja kazne/mjere
cOdgoda izvršenja kazne/mjere uvjetna/uz nadzor
dDjelomična odgoda izvršenja kazne/mjere uvjetna/uz nadzor
ePromjena kazne/mjere
fAlternativna kazna/mjera izrečena kao glavna kazna
gAlternativna kazna/mjera prvotno izrečena za slučaj nepoštivanja glavne kazne
hUkidanje odgode izvršenja kazne/mjere
iNaknadno određivanje ukupne kazne
jPrekid izvršenja/odgode kazne mjere(1)
kSmanjenje kazne
lSmanjenje kazne s odgođenim izvršenjem
nPrestanak kazne
oPomilovanje
pAmnestija
qUvjetni otpust (oslobođenje osobe prije završetka izdržavanja kazne od određenim uvjetima)
rRehabilitacija (sa ili bez brisanja kazne iz kaznene evidencije)
sKazna ili mjera za maloljetne osobe
tNekaznena odluka(2)

(1) Ne vodi izbjegavanju izvršenja kazne.

(2) Ovaj se parametar navodi samo kada se takvu informaciju dostavlja povodom zahtjeva države članice čiji je odnosna osoba državljanin.