Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-38/20-6 od 22. veljače 2021.

NN 38/2021 (12.4.2021.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-38/20-6 od 22. veljače 2021.

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

777

PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga Suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Blanše Turić, članova vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom u povodu zahtjeva Ministarstva uprave, Z., na sjednici vijeća održanoj 22. veljače 2021.

presudio je

Ukida se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štitar (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije«, 17/19.).

Obrazloženje

Ministarstvo uprave podnijelo je na temelju članka 82. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17. i 98/19.; u daljnjem tekstu: ZoLP(R)S) zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štitar (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije«, 17/19.).

U zahtjevu Ministarstvo ističe da je Odlukom, klasa: 023-01/20-01/28, urbroj: 515-03-01/3-20-3 od 17. veljače 2020., na temelju članka 80.b stavka 1. LP(R)S-a, obustavilo od primjene osporavanu Odluku. Nadalje navodi da su u postupku donošenja osporavane Odluke učinjene nepravilnosti jer je Odluka donesena na prijedlog neovlaštenog predlagatelja, čime je povrijeđen Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 28/10.; u daljnjem tekstu: Zakon o plaćama u LP(R)S). Odluku nije predložio općinski načelnik, kao ovlašteni predlagatelj, već ju je, protivno članku 10. stavku 1. Zakona o plaćama u LP(R)S, predložila predsjednica Općinskog vijeća.

Zahtjev je dostavljen na očitovanje donositelju osporavanog akta.

Donositelj osporavanog općeg akta nije dostavio očitovanje o zahtjevu, već je to učinio općinski načelnik Općine Štitar. Općinski načelnik u očitovanju navodi da je osporavani opći akt na snazi te opisuje kronologiju svoga postupanja u vezi s osporavanom Odlukom. U bitnom ističe da je odlukom od 16. prosinca 2019. Općinskom vijeću Općine Štitar naložio stavljanje izvan snage osporavane Odluke, zbog njene nesuglasnosti s člankom 10. stavkom 1. Zakona o plaćama u LP(R)S. Budući da Općinsko vijeće nije postupilo u skladu s njegovim nalogom odnosno nije otklonilo nedostatke, Odluka je dostavljena Ministarstvu uprave radi provođenja nadzora. U nadzoru je utvrđeno da je osporavana Odluka nesuglasna s člankom 10. stavkom 1. Zakona o plaćama u LP(R)S.

Zahtjev je osnovan.

Osporavanu Odluku donijelo je Općinsko vijeće Općine Štitar na sjednici održanoj 10. prosinca 2019. pozivom na članak 48. ZoLP(R)S-a i članak 35. Statuta općine Štitar (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije« 3/13. i 5/18.).

Osporavanom Odlukom izmijenjena je Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štitar (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije«, 21/18.) te su određeni koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štitar.

Za ocjenu osnovanosti zahtjeva neposredno je mjerodavan članak 10. stavak 1. Zakona o plaćama u LP(R)S koji propisuje:

»Članak 10.

Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika.«

Iz dokumentacije koju je ovaj Sud zaprimio u tijeku postupka razvidno je da je osporavana Odluka donesena bez prijedloga ovlaštenog predlagatelja u smislu članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u LP(R)S.

Uvidom u zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Štitar od 10. prosinca 2019., klasa: 021-05/17-01/01, urbroj: 2212/09-01-19/104, utvrđeno je da je predsjednica Općinskog vijeća Općine Štitar predložila dopunu dnevnog reda sjednice točkom 24. »Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štitar«, koja dopuna je prihvaćena te je na toj sjednici donesena osporavana Odluka. U ovom je postupku, nadalje, utvrđeno da općinski načelnik Općine Štitar nije predložio donošenje osporavane Odluke, već je nakon njezina donošenja poduzeo određene korake radi njenog stavljanja izvan snage.

Polazeći od činjenice da se prema članku 10. stavku 1. Zakona o plaćama u LP(R)S, odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a imajući na umu okolnost da je osporavani opći akt donesen bez prijedloga ovlaštenog predlagatelja (općinskog načelnika Općine Štitar), Sud utvrđuje da osporavani opći akt nije suglasan sa zakonom.

Stoga je, na temelju članka 86. stavka 3. ZUS-a, odlučeno kao u izreci.

Poslovni broj: Usoz-38/20-6

Zagreb, 22. veljače 2021.

Predsjednica vijeća
dr. sc. Sanja Otočan, v. r.