Pravilnik o provedbi Programa potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine

NN 39/2021 (14.4.2021.), Pravilnik o provedbi Programa potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine

Ministarstvo poljoprivrede

784

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA OD 2021. DO 2023. GODINE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/21-04/81, urbroj: 50301-05/14-21-3 od 1. travnja 2021. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 оd 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 7. 7. 2020.) (u daljnjem tekstu: Uredba o potporama male vrijednosti).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) nusproizvodi životinjskog podrijetla su nusproizvodi koji su podijeljeni u 1., 2., i 3. kategoriju sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14. 11. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003 (SL L 170, 25. 6. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1069/2009) i Uredbe (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26. 2. 2011.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2021/1720 od 17. studenoga 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu uvoza hrane za kućne ljubimce iz Gruzije (SL L 386, 18. 11. 2020.). Nusproizvodi i od njih dobiveni proizvodi definirani su kako je utvrđeno člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.)

b) potpora je potpora male vrijednosti namijenjena subjektima u poslovanju s hranom koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara i kopitara ili peradi i lagomorfa

c) korisnik potpore je subjekt koji je ostvario pravo na potporu iz Programa i zadovoljio uvjete ovoga Pravilnika.

Potpora za zbrinjavanje nusproizvoda

Članak 4.

(1) Iznos potpore utvrđuje se prema količinama isporučenih nusproizvoda iz članka 3. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika evidentiranih u aplikaciji »Nusproizvodi«, u okviru Jedinstvenog registra domaćih životinja kojeg vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Iznos sredstava potpore na godišnjoj razini proporcionalno će se raspodijeliti korisnicima sukladno broju kilograma, a najviše do iznosa od 0,20 kn po kilogramu isporučenih nusproizvoda.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

Za potporu je prihvatljiv korisnik koji je upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji vodi Ministarstvo, a koji posluje u odobrenim objektima za klanje papkara i kopitara ili peradi i lagomorfa.

Obveze korisnika potpore

Članak 6.

Korisnik je dužan čuvati komercijalnu dokumentaciju u kojoj je utvrđena količina isporučenih nusproizvoda koji se predaju na zbrinjavanje, najmanje dvije godine počevši od prvog dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za potporu propisanog u članku 7. stavku 3. ovoga Pravilnika.

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 7.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) pismenim putem na obrascu zahtjeva za potporu. Nakon popunjavanja zahtjeva isti je potrebno ispisati, ovjeriti i dostaviti Agenciji za plaćanja preporučenom pošiljkom na adresu: Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, u roku propisanom stavkom 3. ovoga članka.

(2) Uz zahtjev je obvezno priložiti potpisanu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a upisani su u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za obavljanje djelatnosti klanja kopitara i papkara ili peradi i lagomorfa, koji vodi Ministarstvo.

(3) Zahtjev za potporu podnosi se od 15. do 30. travnja tekuće godine za količine isporučenih nusproizvoda životinjskog podrijetla definiranih u članku 3. stavku 1. točki a). koji su evidentirani u aplikaciji iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika za godinu koja je prethodila godini podnošenja zahtjeva za potporu.

(4) Ukoliko se tijekom administrativne kontrole propisane u članku 8. stavku 1. utvrdi da su informacije na Izjavi iz stavka 2. ovoga članka dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(5) Obrasce iz stavka 1. i 2. ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

Administrativna kontrola i kontrola na terenu

Članak 8.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu u skladu s člancima 140. i 141. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

(2) Nakon provedenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi odluke u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi:

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore Programa, koja sadrži i obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti u skladu sa člankom 6. Uredbe o potporama male vrijednosti ili

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje potpore iz Programa podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(3) Odluke iz stavka 2. ovoga članka podnositeljima zahtjeva Agencija za plaćanja dostavlja pisanim putem preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(4) Kontrolom na terenu provjerava se točnost podataka iz članka 4. i obveze iz članka 6. ovoga Pravilnika, a provodi se na uzorku od najmanje 5 % korisnika mjere i 5 % zatražene potpore. Uzorak na kojem će biti provedena kontrola na terenu odabire se slučajnim odabirom i analizom rizika.

Prigovori

Članak 9.

(1) Na odluke iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva za potporu može podnijeti prigovor Ministarstvu u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi u roku od osam dana od dana dostave odluke.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Povrat potpore

Članak 10.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 11.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016., sa svim izmjenama i dopunama).

Stupanje na snagu

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/09

Urbroj: 525-14/0860-21-25

Zagreb, 9. travnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.