Pravilnik o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika

NN 39/2021 (14.4.2021.), Pravilnik o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika

Hrvatska vatrogasna zajednica

785

Na temelju članka 26. stavak 9. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 125/19) glavni vatrogasni zapovjednik donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU IZBORA GRADSKOG, PODRUČNOG ODNOSNO OPĆINSKOG VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA I ZAMJENIKA GRADSKOG, PODRUČNOG ODNOSNO OPĆINSKOG VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se postupak izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika, tijela koja provode postupak izbora i radnje koje poduzimaju te posljedice izbora.

Gradski, područni, općinski vatrogasni zapovjednik

Članak 2.

Gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika (dalje u tekstu: zapovjednika) na prijedlog predsjedništva vatrogasne zajednice grada, općine odnosno područne vatrogasne zajednice, sukladno uvjetima propisanim Zakonom o vatrogastvu, uz suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika imenuje gradonačelnik, općinski načelnik odnosno odlukom o osnivanju zajedničke vatrogasne zajednice utvrđeni čelnik jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu: čelnik), na pet godina.

Članak 3.

Zapovjednik može biti zaposlenik vatrogasne zajednice grada, općine odnosno područne vatrogasne zajednice i poslove zapovjednika obavljati profesionalno.

Zapovjednik može dobrovoljno obavljati poslove zapovjednika.

U jedinici lokalne samouprave odnosno udruženih jedinica lokalne samouprave gdje je osnovana javna vatrogasna postrojba zapovjednik te postrojbe je i zapovjednik vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine, osim ako to nije drukčije određeno statutom vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine.

Ukoliko je statutom vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine određeno da zapovjednik javne vatrogasne postrojbe nije zapovjednik vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine na postupak izbora primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Profesionalno obavljanje poslova zapovjednika

Članak 4.

Predsjedništvo vatrogasne zajednice grada, općine odnosno područne vatrogasne zajednice obvezno je raspisati javni natječaj za zapovjednika šezdeset dana prije isteka mandata trenutno imenovanog zapovjednika.

Predsjedništvo je obvezno imenovati povjerenstvo, iz redova svojih članova, koje će otvarati i razmatra sve pristigle prijave s priloženom dokumentacijom, utvrđivati jesu li prijave potpune i dostavljene u roku te ispunjavaju li prijavljeni kandidati natječajem propisane uvjete za imenovanje.

Ukoliko je član povjerenstva iz stavka 2. ovog članka srodnik po krvi u prvoj liniji do bilo kojeg stupnja, u pobočnoj do četvrtog stupanja, bračni drug, izvanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, neovisno je li brak prestao ili ne, skrbnik, posvojitelj ili posvojenik kandidata ili ako postoje sumnje u nepristranost člana povjerenstva, Predsjedništvo će imenovati novog člana.

Članak 5.

U javnom natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat propisani odredbama Zakona o vatrogastvu, mogu se propisati uvjeti za koje je poželjno da kandidat ima, a koji nisu propisani odredbama Zakona o vatrogastvu i odnose se na njegovo djelovanje u sustavu vatrogastva, osposobljavanje i usavršavanje u sustavu vatrogastva, vrijeme na koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.

Javni natječaj objavljuje se u službenim glasilima lokalne razine, u »Narodnim novinama«, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na internetskim stranicama vatrogasne zajednice grada, općine odnosno područne vatrogasne zajednice i Hrvatske vatrogasne zajednice.

Članak 6.

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od dana objave natječaja, ni dulji od petnaest dana od dana objave natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 7.

Povjerenstvo iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika sastavit će listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete raspisanog natječaja i isto dostaviti Predsjedniku Predsjedništva.

Predsjednik Predsjedništva će sazvati sjednicu Predsjedništva na kojoj će se utvrditi prijedlog za imenovanje zapovjednika i navedeni prijedlog sa cjelokupnom natječajnom dokumentacijom u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava dostaviti nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije uz zahtjeva za suglasnost.

Članak 8.

Predsjednik Predsjedništva će po pribavljenoj suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika prijedlog za imenovanje zapovjednika, dobivenu suglasnost i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju u roku od 10 dana od dobivanja suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika dostaviti čelniku.

Po imenovanju zapovjednika vatrogasna zajednica grada, općine odnosno područna vatrogasna zajednica poduzima radnje za zasnivanje radnog odnosa zapovjednika.

Članak 9.

Vatrogasna zajednica grada, općine odnosno područna vatrogasna zajednica dostavlja svim prijavljenima kandidatima obavijest o izboru, s poukom o pravu pregleda natječajnog materijala i pravu na sudsku zaštitu.

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su obavljeni u natječaju.

Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o izboru.

Članak 10.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti u roku ne dužem od tri mjeseca.

Do imenovanja zapovjednika na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti, ali najdulje na vrijeme od godinu dana. Vršitelja dužnosti imenovati će čelnik na prijedlog županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Ukoliko čelnik odbije imenovati vršitelja dužnosti iz stavka 2. ovog članka, odbijanje mora biti obrazloženo i dostavljeno vatrogasnoj zajednici županije, županijskom vatrogasnom zapovjedniku. Čelnik i županijski vatrogasni zapovjednik, će sporazumno utvrditi vršitelja dužnosti, kojeg će potom imenovati čelnik, u što kraćem roku vodeći računa o operativnoj spremnosti vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine.

Članak 11.

Ako čelnik odbije imenovati predloženog kandidata, odbijanje mora biti obrazloženo te dostavljeno županijskom vatrogasnom zapovjedniku i predsjedništvu.

Predsjednik Predsjedništva će sazvati novu sjednicu Predsjedništva na kojoj će se utvrditi prijedlog za imenovanje zapovjednika sa liste kandidata koji zadovoljavaju uvjete raspisanog natječaja i prijavili su se na navedeni te će prijedlog sa cjelokupnom natječajnom dokumentacijom u što kraćem roku, a ne dužem od 15 dana od zaprimanja obrazloženja čelnika iz stavka 1. ovog članka dostaviti nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije.

Ukoliko je predloženi kandidat bio jedini prijavljen na raspisan natječaj, natječaj će se ponoviti te sukladno članku 10. ovog Pravilnika imenovati vršitelj dužnosti.

Članak 12.

Predsjednik Predsjedništva će po pribavljenoj suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika na novi prijedlog za imenovanje zapovjednika, dobivenu suglasnost i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju u roku od 10 dana od dobivanja suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika dostaviti čelniku.

Ako čelnik odbije imenovati i drugog predloženog kandidata natječaj će se ponoviti te će se sukladno članku 10. ovog Pravilnika imenovati vršitelj dužnosti.

Članak 13.

Ako županijski vatrogasni zapovjednik odbije dati suglasnost na predloženog kandidata, odbijanje mora biti obrazloženo te dostavljeno predsjedništvu.

Predsjednik Predsjedništva će sazvati novu sjednicu Predsjedništva na kojoj će se utvrditi prijedlog za imenovanje zapovjednika sa liste kandidata koji zadovoljavaju uvjete raspisanog natječaja i prijavili su se na navedeni te će prijedlog sa cjelokupnom natječajnom dokumentacijom u što kraćem roku, a ne dužem od 15 dana od zaprimanja obrazloženja županijskog vatrogasnog zapovjednika iz stavka 1. ovog članka dostaviti nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije.

Ukoliko je predloženi kandidat bio jedini prijavljen na raspisan natječaj, natječaj će se ponoviti te sukladno članku 10. ovog Pravilnika imenovati vršitelj dužnosti.

Članak 14.

Predsjednik Predsjedništva će po pribavljenoj suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika na novi prijedlog za imenovanje zapovjednika, dobivenu suglasnost i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju u roku od 10 dana od dobivanja suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika dostaviti čelniku.

Ako županijski vatrogasni zapovjednik odbije dati suglasnost i na drugog predloženog kandidata natječaj će se ponoviti te će se sukladno članku 10. ovog Pravilnika imenovati vršitelj dužnosti.

Dobrovoljno obavljanje poslova zapovjednika

Članak 15.

Predsjedništvo vatrogasne zajednice grada, općine odnosno područne vatrogasne zajednice dužno je objaviti javni poziv za imenovanje zapovjednika šezdeset dana prije isteka mandata trenutno imenovanog zapovjednika.

Predsjedništvo je obvezno imenovati povjerenstvo, iz redova svoji članova, koje će otvarati i razmatra sve pristigle prijave na javni poziv s priloženom dokumentacijom, utvrđivati jesu li prijave potpune i dostavljene u roku te ispunjavaju li prijavljeni kandidati javnim pozivom propisane uvjete za imenovanje.

Članak 16.

U javnom pozivu se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat propisani odredbama Zakona o vatrogastvu, mogu se propisati uvjeti za koje je poželjno da kandidat ima, a koji nisu propisani odredbama Zakona o vatrogastvu i odnose se na njegovo djelovanje u sustavu vatrogastva, osposobljavanje i usavršavanje u sustavu vatrogastva, vrijeme na koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.

Javni poziv objavljuju na internetskim stranicama vatrogasne zajednice grada, općine odnosno područne vatrogasne zajednice i Hrvatske vatrogasne zajednice.

Članak 17.

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od dana objave javnog poziva, ni dulji od petnaest dana od dana objave istog, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 18.

Povjerenstvo iz članka 15. stavka 2. ovog Pravilnika sastavit će listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete javnog poziva i isto dostaviti Predsjedniku Predsjedništva.

Predsjednik Predsjedništva će sazvati sjednicu Predsjedništva na kojoj će se utvrditi prijedlog za imenovanje zapovjednika i navedeni prijedlog sa cjelokupnom dokumentacijom u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava dostaviti nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije uz zahtjeva za suglasnost.

Članak 19.

Predsjednik Predsjedništva će po pribavljenoj suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika prijedlog za imenovanje zapovjednika, dobivenu suglasnost i cjelokupnu dokumentaciju u roku od 10 dana od dobivanja suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika dostaviti čelniku.

Članak 20.

Ako se na objavljeni javni poziv nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, javni poziv će se ponoviti u roku ne dužem od tri mjeseca.

Do imenovanja zapovjednika na temelju ponovljenog javnog poziva imenovat će se vršitelj dužnosti, ali najdulje na vrijeme od godinu dana. Vršitelja dužnosti imenovati će čelnik na prijedlog županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Ukoliko čelnik odbije imenovati vršitelja dužnosti iz stavka 2. ovog članka, odbijanje mora biti obrazloženo i dostavljeno vatrogasnoj zajednici županije, županijskom vatrogasnom zapovjedniku. Čelnik i županijski vatrogasni zapovjednik, će sporazumno utvrditi vršitelja dužnosti, kojeg će potom imenovati čelnik, u što kraćem roku vodeći računa o operativnoj spremnosti vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine.

Članak 21.

Ako čelnik odbije imenovati predloženog kandidata, odbijanje mora biti obrazloženo te dostavljeno županijskom vatrogasnom zapovjedniku i predsjedništvu.

Predsjednik Predsjedništva će sazvati novu sjednicu Predsjedništva na kojoj će se utvrditi prijedlog za imenovanje zapovjednika sa liste kandidata koji zadovoljavaju uvjete objavljenog javnog poziva i prijavili su se na isti te će prijedlog sa cjelokupnom dokumentacijom u što kraćem roku, a ne dužem od 15 dana od zaprimanja obrazloženja čelnika iz stavka 1. ovog članka dostaviti nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije.

Ukoliko je predloženi kandidat bio jedini prijavljen na objavljen javni poziv, javni poziv će se ponoviti te sukladno članku 20. ovog Pravilnika imenovati vršitelj dužnosti.

Članak 21.

Predsjednik Predsjedništva će po pribavljenoj suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika na novi prijedlog za imenovanje zapovjednika, dobivenu suglasnost i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju u roku od 10 dana od dobivanja suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika dostaviti čelniku.

Ako čelnik odbije imenovati i drugog predloženog kandidata javni poziv će se ponoviti te će se sukladno članku 20. ovog Pravilnika imenovati vršitelj dužnosti.

Članak 22.

Ako županijski vatrogasni zapovjednik odbije dati suglasnost na predloženog kandidata, odbijanje mora biti obrazloženo te dostavljeno predsjedništvu.

Predsjednik Predsjedništva će sazvati novu sjednicu Predsjedništva na kojoj će se utvrditi prijedlog za imenovanje zapovjednika sa liste kandidata koji zadovoljavaju uvjete javnog poziva te će prijedlog sa cjelokupnom dokumentacijom u što kraćem roku, a ne dužem od 15 dana od zaprimanja obrazloženja županijskog vatrogasnog zapovjednika iz stavka 1. ovog članka dostaviti nadležnoj vatrogasnoj zajednici županije.

Ukoliko je predloženi kandidat bio jedini prijavljen na objavljen javni poziv, javni poziv će se ponoviti te sukladno članku 20. ovog Pravilnika imenovati vršitelj dužnosti.

Članak 23.

Predsjednik Predsjedništva će po pribavljenoj suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika na novi prijedlog za imenovanje zapovjednika, dobivenu suglasnost i cjelokupnu dokumentaciju u roku od 10 dana od dobivanja suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika dostaviti čelniku.

Ako županijski vatrogasni zapovjednik odbije dati suglasnost i na drugog predloženog kandidata javni poziv će se ponoviti te će se sukladno članku 20. ovog Pravilnika imenovati vršitelj dužnosti.

Članak 24.

Vatrogasna zajednica grada, općine odnosno područna vatrogasna zajednica dostavlja svim osobama koje su se javile na javni poziv obavijest o izboru.

Osoba koja se javila na javni poziv, može podnijeti prigovor na odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su obavljeni u javnom pozivu predsjedništvu vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine.

Predsjedništvo vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine po podnesenom prigovoru mora postupiti i prigovor dostaviti Skupštini vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine. Skupština postupak mora riješiti u roku od 45 dana od zaprimanja prigovora. Ukoliko se utvrde nepravilnosti, bitne povrede postupka ili izabrani kandidat ne ispunjava uvjete obavljene u javnom pozivu, odluka o imenovanju će se poništiti, a postupak izbora ponoviti.

Članak 25.

U jedinici lokalne samouprave odnosno udruženih jedinica lokalne samouprave gdje je osnovana javna vatrogasna postrojba, a zapovjednik te postrojbe nije i zapovjednik vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine na postupak izbora zapovjednika primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika ovisno obavlja li zapovjednik poslove profesionalno ili dobrovoljno.

Zamjenik gradskog, područnog, općinskog vatrogasnog zapovjednika

Članak 26.

Zapovjednik ima zamjenika koji može biti zaposlenik vatrogasne zajednice grada, općine odnosno područne vatrogasne zajednice ili navedeno obavljati dobrovoljno.

Ukoliko je zamjenik zapovjednika zaposlenik vatrogasne zajednice grada, općine odnosno područne vatrogasne zajednice, zapovjednik ga imenuje na temelju provedenog javnog natječaja.

Ukoliko će zamjenik zapovjednika navedeno obavljati dobrovoljno postupak imenovanja zamjenika zapovjednika propisat će se aktima vatrogasne zajednice grada, općine odnosno područne vatrogasne zajednice.

Članak 27.

Javni natječaj objavljuje se u službenim glasilima lokalne razine, u »Narodnim novinama«, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na internetskim stranicama vatrogasne zajednice grada, općine odnosno područne vatrogasne zajednice i Hrvatske vatrogasne zajednice.

Zapovjednik može imenovati povjerenstvo, iz redova članova vatrogasne zajednice grada, općine odnosno područne vatrogasne zajednice koje će otvarati i razmatra sve pristigle prijave s priloženom dokumentacijom, utvrđivati jesu li prijave potpune i dostavljene u roku, ispunjavaju li prijavljeni kandidati natječajem propisane uvjete za imenovanje te sastaviti listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete raspisanog natječaja.

Ukoliko ne imenuje povjerenstvo, zapovjednik poduzima radnje iz stavka 2. ovog članka.

Članak 28.

U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat propisani odredbama Zakona o vatrogastvu, mogu se propisati uvjeti za koje je poželjno da kandidat ima, a koji nisu propisani odredbama Zakona o vatrogastvu i odnose se na njegovo djelovanje u sustavu vatrogastva, osposobljavanje i usavršavanje u sustavu vatrogastva, vrijeme na koje se imenuje, zasniva li se radni odnos ili će se navedeno obavljati dobrovoljno, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.

Članak 29.

Zapovjednik će imenovati zamjenika na temelju zaprimljenih prijava po provedenom natječaju, a na temelju liste kandidata iz članka 27. stavka 2. odnosno stavka 3. ovog Pravilnika.

Članak 30.

Zapovjednik dostavlja svim prijavljenima kandidatima na javni natječaj obavijest o izboru, s poukom o pravu pregleda natječajnog materijala i pravu na sudsku zaštitu.

Osoba koja je podnijela prijavu na javni natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su obavljeni u natječaju.

Članak 31.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i kada mandat zapovjednika prestaje razrješenjem, smrću i drugim razlozima prije isteka mandata na koji je imenovan.

Članak 32.

Odredbe članka 4. stavka 1. i članka 15. stavka 1. ovog Pravilnika u dijelu roka u kojem se treba raspisati natječaj odnosno javni poziv stupaju na snagu 1. 1. 2022.

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-03/04

Urbroj: 444-05/01-21-1

Zagreb, 7. travnja 2021.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.