Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 41/2021 (16.4.2021.), Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Vlada Republike Hrvatske

814

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, br. 29/19. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

ODLUKU

O VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II.

Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove Odluke imaju političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela.

III.

Političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove općinskog vijeća u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 1.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 1.000,00 kuna za svakog člana, s time da se naknada troškova izborne promidžbe ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

IV.

Političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove općinskog i gradskog vijeća u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 1.001 do 5.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 1.500,00 kuna za svakog člana, s time da se naknada troškova izborne promidžbe ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

V.

Političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove općinskog i gradskog vijeća u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 5.001 do 10.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 2.000,00 kuna za svakog člana, s time da se naknada troškova izborne promidžbe ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

VI.

Političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove općinskog i gradskog vijeća u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 10.001 do 20.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 2.500,00 kuna za svakog člana, s time da se naknada troškova izborne promidžbe ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

VII.

Političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove gradskog vijeća u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 20.001 do 35.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 3.000,00 kuna za svakog člana, s time da se naknada troškova izborne promidžbe ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

VIII.

Političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove gradskog vijeća i županijske skupštine u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju od 35.001 do 100.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 4.000,00 kuna za svakog člana, s time da se naknada troškova izborne promidžbe ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

IX.

Političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove gradskog vijeća i županijske skupštine u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju od 100.001 do 200.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 5.000,00 kuna za svakog člana, s time da se naknada troškova izborne promidžbe ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

X.

Političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove županijske skupštine u jedinicama područne (regionalne) samouprave koje imaju od 200.001 do 500.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 7.000,00 kuna za svakog člana, s time da se naknada troškova izborne promidžbe ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

XI.

Političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove Gradske skupštine Grada Zagreba, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 10.000,00 kuna za svakog člana, s time da se naknada troškova izborne promidžbe ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

XII.

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se političkim strankama na poseban račun političke stranke otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

Naknada troškova izborne promidžbe listama grupe birača isplaćuje se na poseban račun nositelja liste grupe birača, otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

XIII.

Naknada troškova izborne promidžbe isplatit će se iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za čije se predstavničko tijelo izbori provode, u roku od 15 dana od dana objave izvješća Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o nadzoru poštivanja odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, br. 29/19. i 98/19.) koje se odnose na izbornu promidžbu, iz članka 61. toga Zakona.

XIV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/99

Urbroj: 50301-21/32-21-2

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.