Pravilnik o akreditaciji agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

NN 41/2021 (16.4.2021.), Pravilnik o akreditaciji agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ministarstvo poljoprivrede

816

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 66/19) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O AKREDITACIJI AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

I. UVODNE ODREDBE

Predmet propisa

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se tijela koja sudjeluju u postupku akreditacije i nadzora nad ispunjavanjem akreditacijskih kriterija, uvjeti koje mora ispunjavati Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) radi dobivanja akreditacije za korištenje sredstava Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: poljoprivredni fondovi EU), postupak dodjeljivanja akreditacije, nadzor nad ispunjavanjem akreditacijskih kriterija, povlačenja akreditacije i izvještavanja Europske komisije.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom uređuje provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) broj 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28. 8. 2014. – u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014).

Objašnjenje pojmova

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1) Akreditacija je postupak kojim ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) utvrđuje ispunjava li Agencija za plaćanja akreditacijske kriterije za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU propisane Prilogom I. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28. 8. 2014. – u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014).

2) Aktivacija mjere ruralnog razvoja i mjere uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda je postupak provjere je li nova mjera ruralnog razvoja i/ili uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, koja nije obuhvaćena odlukom o akreditaciji, usklađena sa zahtjevima akreditacijskih kriterija.

3) Odluka o akreditaciji je akt (dokument) kojim Ministarstvo potvrđuje da Agencija za plaćanja ispunjava akreditacijske kriterije propisane Prilogom I. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 i da je uspostavila sustav unutarnjih kontrola za korištenje poljoprivrednih fondova EU sukladno propisima EU.

II. TIJELA U POSTUPKU AKREDITACIJE I NADZORA

Članak 4.

U postupku akreditacije i nadzora ispunjavanja akreditacijskih kriterija sudjeluju: Agencija za plaćanja, Ministarstvo i Odbor za akreditaciju, Tijelo za ovjeravanje, kao i neovisno revizijsko tijelo.

Agencija za plaćanja

Članak 5.

(1) Agencija za plaćanja je javna ustanova osnovana kao provedbeno tijelo mjera ruralnog razvoja, mjera izravne potpore, mjera uređenja ili organizacije tržišta i drugih mjera kojima se ostvaruju ciljevi poljoprivredne politike.

(2) Agencija za plaćanja daje jamstva Europskoj komisiji vezano uz izdatke i kontrolu plaćanja sukladno članku 1. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014.

(3) Unutarnje ustrojstvo i sustav unutarnjih kontrola Agencije za plaćanja mora biti u skladu s akreditacijskim kriterijima propisanim Prilogom I. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014.

Članak 6.

(1) Osnovne funkcije vezane uz isplatu sredstava poljoprivrednih fondova EU, koje se odnose na:

– odobravanje plaćanja, koje obuhvaća utvrđivanje zadovoljavaju li podnositelji zahtjeva potrebne uvjete i određivanje iznosa koji će se isplatiti

– izvršenje plaćanja, koje obuhvaća pripremu naloga za plaćanja i prosljeđivanje sredstava na račune podnositelja zahtjeva sukladno odobrenim iznosima te

– računovodstvo obveza i izvršenih plaćanja pri čemu se pridaje posebna pozornost točnosti i pravodobnosti evidentiranja obveza i plaćanju iz poljoprivrednih fondova EU u posebnim računovodstvenim evidencijama te izrada izvješća o izdacima, uključujući mjesečna, tromjesečna i godišnja izvješća za Europsku komisiju ustrojavaju se u skladu s akreditacijskim kriterijima propisanim Prilogom I. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 907/2014.

(2) Za svaku funkciju iz stavka 1. ovog članka nadležna je posebna ustrojstvena jedinica, što se određuje općim aktima Agencije za plaćanja.

Članak 7.

(1) Vezano uz izvršenje plaćanja, informiranje i čuvanje podataka, Agencija za plaćanja mora ustrojiti sustav koji osigurava:

– provjeru opravdanosti zahtjeva i njihovu sukladnost s pravilima Europske unije prije odobravanja plaćanja,

– vođenje točne i sveobuhvatne računovodstvene evidencije o izvršenim plaćanjima,

– obavljanje svih provjera i kontrola predviđenih relevantnim propisima Europske unije,

– dostavljanje potrebnih dokumenata i izvješća u zadanim rokovima i u obliku koji predviđaju pravila Europske unije i nacionalna pravila

– dostupnost i čuvanje dokumentacije na način koji osigurava njezinu potpunost, valjanost i čitljivost, uključujući elektronske dokumente.

(2) Agencija za plaćanja vodi računovodstvene evidencije odvojeno za svaki poljoprivredni fond EU.

Članak 8.

Agencija za plaćanja mora imati ustrojstvene jedinice za:

– administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu koja provjerava činjenice na kojima se temelje zahtjevi za potporu i zahtjevi za plaćanja, kao i

– unutarnju reviziju neovisnu od drugih ustrojstvenih jedinica, koja procjenjuje sustave unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja.

Članak 9.

Sukladno članku 7. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013 o financiranju, upravljanju i praćenju zajedničke poljoprivredne politike i ukidanju Uredbi Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ)) Br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013. – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013) Agencija za plaćanja može obavljanje funkcija iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika delegirati drugim tijelima, osim plaćanja sredstava poljoprivrednih fondova EU ako su ispunjeni uvjeti iz Priloga I., točke (C.1.) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014.

Ministarstvo

Članak 10.

(1) Nadležno tijelo za akreditaciju Agencije za plaćanja i nadzor nad ispunjavanjem akreditacijskih kriterija je Ministarstvo sukladno članku 1. stavku 1. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 908/2014.

(2) Zadaće Ministarstva propisane su odredbama članka 1. stavaka 2. i 3. te članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014, a provodi ih posebna ustrojstvena jedinica.

(3) Posebna ustrojstvena jedinica je ustrojstvena jedinica Ministarstva, određena unutarnjim aktom, za provođenje postupka akreditacije i nadzora nad ispunjavanjem akreditacijskih kriterija te podnošenje prijedloga odluke o akreditaciji/uvjetnoj akreditaciji/povlačenju akreditacije ministru nadležnom za poljoprivredu.

(4) Ministarstvo putem posebne ustrojstvene jedinice može provesti postupak aktivacije pojedinačnih mjera ruralnog razvoja i mjera zajedničke organizacije tržišta.

(5) Posebna ustrojstvena jedinica kontinuirano nadzire ispunjavanje akreditacijskih kriterija praćenjem provođenje preporuka koje su dali vanjski i unutarnji revizori, kao i aktivnostima vlastitog nadzora.

Odbor za akreditaciju

Članak 11.

(1) Ministar nadležan za poljoprivredu rješenjem osniva Odbor za akreditaciju.

(2) Članovi Odbora za akreditaciju su državni tajnik (predsjednik Odbora), čelnik uprave nadležne za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, čelnik uprave nadležne za stočarstvo i čelnik uprave nadležne za poljoprivredno zemljište i biljnu proizvodnju, čelnik i zamjenik čelnika Agencije za plaćanja te zaposlenik posebne ustrojstvene jedinice Ministarstva.

(3) Zadaće Odbora za akreditaciju su:

– koordinacija aktivnosti vezano uz nadzor ispunjavanja akreditacijskih kriterija Agencije za plaćanja,

– rasprava o izmjenama/dopunama akreditacijskih kriterija i donošenje zaključaka o aktivnostima koje je potrebno poduzeti,

– izvještavanje i rasprava o vanjskim revizijama koje se planiraju i koje su u tijeku,

– rasprava o vrlo važnim i srednje važnim nalazima revizora te donošenje zaključaka vezano uz provođenje preporuka,

– koordinacija priprema za uvođenje novih potpora i njihovog aktiviranja.

(4) Ministar nadležan za poljoprivredu donosi Poslovnik o radu Odbora za akreditaciju kojim detaljnije određuje način njegovoga rada.

Tijelo za ovjeravanje

Članak 12.

(1) Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: Tijelo za ovjeravanje) je tijelo za ovjeravanje u skladu s člankom 5. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014.

(2) Tijelo za ovjeravanje svoje funkcije i zadaće provodi u skladu s odredbama članaka 5., 6. i 7. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014.

Neovisno revizijsko tijelo

Članak 13.

(1) Provjerom (kontrolom prije akreditacije) koju treba provesti revizorsko tijelo posebno se provjerava ispunjavanje svih ili određenih akreditacijskih kriterija, kao i provođenje aktivnosti vezanih uz otklanjanje nedostataka u sustavu unutarnjih kontrola.

(2) Prava i obveze neovisnog revizijskog tijela određuju se ugovorom zaključenim između Ministarstva i neovisnog revizijskog tijela.

III. POSTUPAK AKREDITACIJE

Članak 14.

(1) Postupak akreditacije obuhvaća provjeru usklađenosti Agencije za plaćanja s akreditacijskim kriterijima iz Priloga I. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 i donošenje odluke o akreditaciji.

(2) Akreditacija Agencije za plaćanja je uvjet za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU.

Akreditacijski kriteriji

Članak 15.

Za dobivanje akreditacije Agencija za plaćanja mora imati unutarnje ustrojstvo i sustav unutarnjih kontrola usklađen s akreditacijskim kriterijima navedenim u Prilogu I. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014.

Provjera ispunjavanja akreditacijskih kriterija

Članak 16.

(1) Prije donošenja odluke o akreditaciji Ministarstvo mora provjeriti je li Agencija za plaćanja uspostavila unutarnje ustrojstvo i sustav unutarnjih kontrola usklađen s akreditacijskim kriterijima.

(2) U cilju ispunjavanja obveza iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo:

– održava redovite sastanke (uspostavlja trajnu suradnju) s Agencijom za plaćanja

– odabire neovisno revizijsko tijelo koje provodi pred-akreditacijsku reviziju ili

– provodi provjeru ispunjavanja akreditacijskih kriterija.

Članak 17.

(1) Provjeru usklađenosti Agencije za plaćanja s akreditacijskim kriterijima Ministarstvo, u skladu s odredbama članka 1. stavka 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014, može povjeriti revizijskom tijelu neovisnom od Agencije za plaćanja koje provodi pred-akreditacijsku reviziju.

(2) Pred-akreditacijska revizija se provodi u roku koji se određuje ugovorom između Ministarstva i vanjskog revizijskog tijela, odnosno sporazumom ako se radi o javnom tijelu.

(3) Revizija započinje nakon obavijesti Agencije za plaćanja o spremnosti za reviziju, odnosno obavijesti da je sustav unutarnjih kontrola, koji treba biti predmet provjere, uspostavljen.

Članak 18.

(1) Provjera ispunjavanja akreditacijskih kriterija provodi se u skladu s odredbom članka 1. stavka 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014.

(2) Provjerom ispunjavanja akreditacijskih kriterija potrebno je obuhvatiti i funkcije koje je Agencija za plaćanja delegirala.

Članak 19.

(1) Nakon obavljene revizije, u skladu s odredbom članka 1. stavka 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014, revizijsko tijelo sastavlja izvješće u kojem izražava mišljenje o uspostavljenom sustavu unutarnjih kontrola i ispunjavanju akreditacijskih kriterija te, u slučaju potrebe, daje preporuke za otklanjanje uočenih nedostataka.

(2) Revizijsko tijelo može izraziti mišljenje da sustav unutarnjih kontrola:

– dobro djeluje

– djeluje

– djelomično djeluje

– ne djeluje.

(3) Izvješće iz stavka 1. i mišljenje iz stavka 2. ovog članka sastavlja se u skladu sa smjernicama Europske komisije koje se odnose na akreditaciju i ovjeravanje računa agencija za plaćanja.

Članak 20.

Na temelju izvješća revizijskog tijela, Ministarstvo može donijeti:

– odluku o akreditaciji ili

– odluku o privremenoj akreditaciji.

Članak 21.

(1) Ako Ministarstvo utvrdi da Agencija za plaćanja ispunjava sve akreditacijske kriterije propisane Prilogom I. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014, donosi odluku o akreditaciji.

(2) Odluku o akreditaciji, zajedno s dokumentima propisanim odredbom članka 1. stavka 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014, Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji.

Članak 22.

(1) Ako Ministarstvo utvrdi da Agencija za plaćanja ne ispunjava jedan ili više akreditacijskih kriterija, donosi odluku o privremenoj akreditaciji i upute o ispravljanju nedostataka te određuje rok za njihovu provedbu koji može biti do 12 mjeseci sukladno odredbi članka 1. stavka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014.

(2) Ministarstvo u opravdanim slučajevima može podnijeti zahtjev Europskoj komisiji za produljenje roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) O produljenju roka Ministarstvo bez odlaganja obavještava Agenciju za plaćanja.

Članak 23.

(1) Ministarstvo putem posebne ustrojstvene jedinice prati ispravljanje nedostataka iz članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika te, ovisno o ispunjavanju akreditacijskih kriterija, odlučuje o dodjeljivanju akreditacije ili povlačenju odluke o privremenoj akreditaciji.

(2) Ministarstvo donosi odluke iz stavka 1. ovoga članka u roku 15 dana nakon primitka izvješća revizijskog tijela o ispravljanju nedostataka.

Aktivacija pojedinačnih mjera

Članak 24.

(1) Ako je potrebno aktivirati određenu mjeru ruralnog razvoja ili mjeru uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, a koja nije obuhvaćena odlukom o akreditaciji, provodi se postupak aktivacije pojedinačne mjere.

(2) Provjeru određenih akreditacijskih kriterija i/ili procedura Agencije za plaćanja provodi posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva (u skladu sa svojom metodologijom rada) i o provedenoj provjeri sastavlja izvješće.

(3) Ako je potrebno ministar donosi odluku o aktivaciji pojedinačne mjere.

Izmjena akreditiranog procesa

Članak 25.

(1) Ako se predlaže značajnija izmjena akreditiranog procesa, odnosno pojedinih aktivnosti procesa Agencija za plaćanja o navedenome izvještava posebnu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva i dostavlja izmijenjene procedure s popratnom dokumentacijom.

(2) Ako Ministarstvo procijeni da bi izmjena akreditiranih procesa/procedura mogla ugroziti ispunjavanje jednog ili više akreditacijskih kriterija o navedenom će obavijestiti Agenciju za plaćanja, dostaviti joj detaljne upute o ispravljanju nedostataka te odrediti rok za njihovu provedbu.

Izmjene akreditacijskih kriterija

Članak 26.

(1) Ako dođe do izmjene akreditacijskih kriterija, odnosno zahtjeva i uvjeta pojedinih kriterija, posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva o navedenome obavještava Agenciju za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja sastavlja pregled aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se uskladila s izmijenjenim zahtjevima akreditacijskih kriterija te planira rokove njihova provođenja.

(3) Posebna ustrojstvena jedinica prati provođenje planiranih aktivnosti.

IV. NADZOR NAD ISPUNJAVANJEM AKREDITACIJSKIH KRITERIJA

Članak 27.

Ministarstvo putem posebne ustrojstvene jedinice provodi nadzor nad ispunjavanjem akreditacijskih kriterija Agencije za plaćanja iz Priloga I. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014.

Članak 28.

(1) Radi provjere ispunjavanja akreditacijskih kriterija, a sukladno članku 2. stavku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014, Agencija za plaćanja obavještava posebnu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva o svim važnim pojedinostima koje imaju utjecaj na ispunjavanje akreditacijskih kriterija te dostavlja:

– izvješća vanjskih revizija i drugih oblika nadzora

– izvješća unutarnje revizije (s planovima provedbe preporuka i izvješćima o njihovu provođenju)

– izvješća o realizaciji preporuka Tijela za ovjeravanje i drugih provedenih revizija

– izvješća vezana uz nadzor delegiranih funkcija

– godišnje izjave o upravljanju te

– godišnja izvješća o radu i financijske izvještaje.

(2) Agencija za plaćanja dužna je obavijestiti posebnu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva o svim odlukama, odnosno promjenama u sustavu unutarnjih kontrola koje bi mogle utjecati na ispunjavanje akreditacijskih kriterija.

(3) Agencija za plaćanja dužna je izvješća iz stavka 1. i odluke iz stavka 2. ovoga članka dostaviti posebnoj ustrojstvenoj jedinici u roku od 15 dana od dana njihova primitka, odnosno donošenja.

Sustav dostave informacija o ispunjavanju akreditacijskih kriterija

Članak 29.

Kako bi se osiguralo da posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva dobije svaku informaciju vezano uz ispunjavanje akreditacijskih kriterija provode se sljedeće aktivnosti:

– Agencija za plaćanja dostavlja izvješća navedena u članku 28. ovoga Pravilnika,

– održavaju se redovni sastanci s Agencijom za plaćanja,

– održavaju se sastanci s Tijelom za ovjeravanje,

– Tijelo za ovjeravanje je dužno, bez odgađanja, obavijestiti posebnu ustrojstvenu jedinicu o vrlo važnim nalazima koji bi mogli utjecati na ispunjavanje akreditacijskih kriterija sukladno sporazumu zaključenom između Ministarstva i Tijela za ovjeravanje,

– Sektor unutarnje revizije Agencije za plaćanja dostavlja izvješća o provedenim revizijama.

Kontinuirani nadzor

Članak 30.

Posebna ustrojstvena jedinica kontinuirano nadzire ispunjavanje akreditacijskih kriterija na sljedeći način:

– Praćenjem rada Tijela za ovjeravanje i provođenja njihovih preporuka,

– Praćenjem rada vanjskih revizora (Europske komisije i Europskog revizorskog suda) i praćenjem provođenja njihovih preporuka,

– Praćenjem rada unutarnje revizije Agencije za plaćanja i praćenjem provođenja preporuka,

– Održavanjem redovitih sastanaka između predstavnika posebne ustrojstvene jedinice i Agencije za plaćanja

– Održavanjem sjednica Revizorskog odbora Agencije za plaćanja,

– Praćenjem podataka u aplikaciji Bipa (bazi podataka Agencije za plaćanja u kojoj se vode sve preporuke unutarnjih i vanjskih revizora),

– Pregledom podataka o statusu provođenja preporuka koje su dali vanjski revizori, a o čijem provođenju jednom mjesečno Agencija za plaćanja obavještava posebnu ustrojstvenu jedinicu.

Praćenje rada Tijela za ovjeravanje

Članak 31.

(1) Nadležnost i zadaće Tijela za ovjeravanje propisane su odredbom članka 9. Uredbe (EU) br. 1306/2013).

(2) Posebna ustrojstvena jedinica prati provođenje revizije Tijela za ovjeravanje koje prethodi davanju mišljenja o godišnjim financijskim izvješćima i ispunjavanju akreditacijskih kriterija.

(3) Prava i obveze Ministarstva i Tijela za ovjeravanje vezano uz provođenje revizije i izvješćivanje Ministarstva, određuju se sporazumom zaključenim između ova dva tijela.

(4) Posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva izvješćuje ministra o nalazima Tijela za ovjeravanje u roku od 15 dana od dana primitka izvješća iz članka 19. stavka 1. ovog Pravilnika.

(5) U roku od 30 dana od dana primitka izvješća iz članka 19. stavka 1., ako je potrebno, Ministarstvo dostavlja Agenciji za plaćanja plan za otklanjanje utvrđenih nedostataka s rokovima za provođenje pojedinih mjera.

Praćenje rada revizora Europske komisije i Europskog revizorskog suda

Članak 32.

(1) Djelatnici posebne ustrojstvene jedinice Ministarstva prate rad revizora Europske komisije i Europskog revizorskog suda, prisustvuju sastancima koji su organizirani u okviru misija, ako je potrebno sudjeluju u pripremi odgovora revizorima te prate provođenje preporuka koje su dali revizori.

(2) Posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva prati provođenje preporuka:

– koje su Agenciji za plaćanja dali revizori putem Bipa aplikacije i održavanjem sastanaka s Agencijom za plaćanja

– koje su Tijelu za ovjeravanje dali revizori na temelju dokaza koje joj dostavlja Tijelo za ovjeravanje.

Praćenje rada unutarnje revizije Agencije za plaćanja

Članak 33.

(1) Unutarnja revizija Agencije za plaćanja dostavlja izvješća posebnoj ustrojstvenoj jedinici.

(2) Posebna ustrojstvena jedinica prati provođenje preporuka putem Bipa aplikacije koju vodi Agencija za plaćanja.

(3) Predstavnici posebne ustrojstvene jedinice članovi su Revizorskog odbora putem kojega se prati rad unutarnje revizije, odobravaju dokumenti unutarnje revizije te, u slučaju potrebe, daju preporuke za poboljšanje rada.

Sastanci s Agencijom za plaćanja

Članak 34.

(1) Na redovitim tromjesečnim sastancima Agencija za plaćanja izvješćuje posebnu ustrojstvenu jedinicu o aktivnostima vezanim uz sustav unutarnjih kontrola, provođenju revizorskih preporuka, kao i o aktivnostima koje bi mogle imati utjecaj na ispunjavanje akreditacijskih kriterija.

(2) Posebna ustrojstvena jedinica, u slučaju potrebe, organizira sastanke i izvan rokova propisanih stavkom 1. ovoga članka.

Vlastiti nadzor

Članak 35.

(1) Ministarstvo može, putem posebne ustrojstvene jedinice, provjeriti funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola vezanih uz korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU u središnjem uredu i regionalnim uredima Agencije za plaćanja, kao i u tijelima kojima su delegirane funkcije.

(2) Vlastiti nadzor provodi se u skladu s metodologijom rada posebne ustrojstvene jedinice.

(3) O rezultatima provedenog nadzora posebna ustrojstvena jedinica sastavlja izvješće koje dostavlja predstavnicima Agencije za plaćanja.

Odluka o uvjetnoj akreditaciji

Članak 36.

(1) Ako na temelju izvješća Tijela za ovjeravanje i drugih vanjskih revizora ili vlastitim nadzorom Ministarstvo utvrdi da je Agencija za plaćanja prestala ispunjavati jedan ili više akreditacijskih kriterija ili ih ispunjava tako da to utječe na njezinu sposobnost izvršavanja zadaća iz članka 5. ovoga Pravilnika, posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva će predložiti ministru donošenje odluke o uvjetnoj akreditaciji u skladu s odredbom članka 2. stavka 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014.

(2) Na temelju odluke o uvjetnoj akreditaciji posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva dostavlja Agenciji za plaćanja plan s mjerama i rokovima za otklanjanje utvrđenih nedostataka i izvješćuje Europsku komisiju u skladu s odredbom članka 2. stavka 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014.

(3) Sve aktivnosti iz plana potrebno je provesti u roku od 12 mjeseci.

(4) Europska komisija može u iznimnim slučajevima produžiti razdoblje od 12 mjeseci o čemu će Ministarstvo obavijestiti Agenciju za plaćanja.

(5) Posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva prati provođenje aktivnosti te priprema izvještaj o napretku koji dostavlja Europskoj komisiji.

Obnavljanje akreditacije

Članak 37.

(1) Kada posebna ustrojstvena jedinica utvrdi da su provedene aktivnosti navedene u planu za otklanjanje utvrđenih nedostataka predlaže ministru nadležnom za poljoprivredu donošenje odluke o akreditaciji.

(2) Prije donošenja odluke o akreditaciji, odnosno obnavljanja akreditacije, potrebno je provesti neovisan pregled provedenih aktivnosti u svrhu otklanjanja nedostataka.

(3) Neovisan pregled učinkovitosti provedenih aktivnosti u svrhu otklanjanja nedostataka, koji su doveli do odluke o uvjetnoj akreditaciji, provodi neovisno revizijsko tijelo.

(4) Revizijsko tijelo iz stavka 3. ovog članka, sastavlja izvješće o provedenom pregledu.

V. POVLAČENJE AKREDITACIJE

Članak 38.

(1) Ako posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva utvrdi da Agencija za plaćanja nije provela mjere i aktivnosti iz članka 36. ovoga Pravilnika u određenom roku ili da više ne ispunjava akreditacijske kriterije, predložit će ministru nadležnom za poljoprivredu donošenje odluke o povlačenju akreditacije.

(2) O povlačenju akreditacije Ministarstvo obavještava Europsku komisiju u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

(3) U cilju osiguranja kontinuiteta isplata potpora korisnicima u slučaju povlačenja akreditacije, Ministarstvo akreditira drugu pravnu osobu za plaćanja u poljoprivredi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Na drugu pravnu osobu iz stavka 3. ovoga članka primjenjuju se svi uvjeti i postupak akreditacije propisan ovim Pravilnikom.

VI. IZVJEŠTAVANJE EUROPSKE KOMISIJE

Članak 39.

(1) Ministarstvo izvještava Europsku komisiju redovno trogodišnje i izvanredno.

(2) Svake tri godine Ministarstvo pisanim putem izvještava Europsku komisiju o nadzoru Agencije za plaćanja i o rezultatu praćenja njenih aktivnosti u skladu s odredbom članka 2. stavka 1. Provedbene uredba Komisije (EU) br. 908/2014.

(3) Izvanredno izvještavanje obuhvaća izvještavanje Europske komisije o izdavanju odluka koje se odnose na akreditaciju i to:

– odluke o akreditaciji

– odluke o privremenoj akreditaciji

– odluke o uvjetnoj akreditaciji

– odluke o povlačenju akreditacije.

(4) Uz odluke koje se odnose na akreditaciju Europskoj komisiji se dostavlja i dokumentacija propisana odredbom članka 1. stavka 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 1/16).

Članak 41.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/15

Urbroj: 525-03/0019-21-5

Zagreb, 7. travnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.